DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 406 —


lagala da dražba za naknadu štete bude upućena na gradjanski
sud.
Proti presudi polit, vlasti u pogledu naknade štete prosto
je zanimanira strankama nastupiti redoviti put pravde.


§ 26. Istraživanje i kažnjenje prestupaka ovog zakona
otpada uslijed zastare, ako proti prekršitelju, nije bila zametnuta
istraga kroz 6 mjeseci, računajući od časa, kada je bio
počinjen kažnjivi čin.


Nastup zastare ne dira nipošto u obveze prekršitelja, koje
mu ovaj zakon nalaže.


§ 26. 0 utocima proti odlukama i kaznenim presudama
političke kotarske oblasti, izrečenim na temelju ovog zakona,
odlučuje u drugoj i zadnoj molbi namjesništvo.


Ovo ima prije saslušati mnijenje zemaljskog odbora o
utocima proti odlukama izrečenim na temelju §§ 3 i 5 kao i
0 utocima, naperenima proti ograničenju drvosjeka odredjenog
sa gospodarstvenih obzira (§ 16. odnosno § 15 lit. b).


Utok ima se prikazati kroz 14 dana kod političke kotarske
vlasti i ima odgodnu moć, izuzevši slučaj zabrane izdane od
političke kotarske oblasti, na temelju ovog zakona.


§ 27. Izvršenje ovog zakona povjereno je Mojem ministru
i ministru za nutarnje poslove.


3. Pripomena k obima zakonima.
Kako vidimo pretekla nas je kraljevina Dalmacija sa zakonom
0 pošumljenju krasa, koji zakon će sjegurno iz temelja
preokrenuti sadanje stanje i izgled dalmatinskih općinskih zemalja.
Pustoši će se tečajem vremena zazeleniti, a sadanje kržljave
šume podići će se, te će svega toga nastojanja biti posljedica,
da će pod hladom drveća trava se i u ljetu zeleniti,
što do sada nije bilo, jer ju je sunčana žega opaljivala.
Vrlo je sretna misao bila, što je u zakon uvršteno, da je
svaki odrasli muškarac dužan dati na godinu tri nadnice u svrhe
pošumljenja, odnosno, ako neće da dade u naravi, da se može
odkupiti No da li će to biti uspješno provedivo, to je drugo