DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 10. U ZAGREBU, 1. LISTOPADA 1912. GOD. XXXVI.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajnće K 20. — Za redovite
članove I. razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list priina predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


t Marko grof Bombelles.


Neumoljiva smrt lišila je naše hrv. slav. šumarsko
društvo dne 8. rujna t. g. našega mnogogodišnjega,
svima nama miloga i dragoga predsjednika preuzv.
gosp. Marka grofa Bombellesa.


Kako smo u zadnje vrijeme morali često objavljivati,
da je premili visoki pokojnik bio zapriječen
bolešću prisustvovati društvenim sjednicama, podilazila
nas je kobna slutnja, da njegova i onako slaba tjelesna
konstrukcija, neće moći izdržati borbu sa težkom
krvničnom bolešću, koja ga je već više godina mučila.
1 sudbina je htjela, da se tako svršilo. Zadnji
pozdrav poslao nam je iz jednog sanatorija u Badenu
gdje se je na Iječenju nalazio. Svoju plemenitu dušu
izpustio je na svom dvorcu u Opeki kraj Varaždina.


Vijest 0 njegovoj smrti najbolnije se je dojmila
ne samo znanaca i osobnih štovatelja njegovih, nego
i širih slojeva hrvatskoga naroda a naročito žiteljstva
iz okolice varaždinske, za koje je on slovio kao uzoran
gospodar i prijatelj.


Najviše se je visoki pokojnik zanimao za lov, pa
je stoga njegovo prostrano imanje oko Vinice i Zelendvora
vrvilo raznovrstnom divljači i peradi. Ta njegova
uzorna lovišta pohadjali su često visoki gosti.
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

374


a pohodio ih je više puta i sam prejasni nadvojvoda
prijestolonasljednik Franjo Ferdinand.


U javnom životu djelovao je mnogostrano i uspješno,
nastojeć i stranom svijetu prikazati duševni i
materijalni razvoj i napredak hrvat, naroda. 0 tome
nastojanju njegovu najbolji je dokaz upravo sjajni
hrvatski odjel na bivšoj jubilarnoj izložbi u Budimpešti.


Hrvatsko šumarstvo imade visokom pokojniku
zahvaliti dobar dio svojega napretka, a naročito mu
duguje hvalu za njegovo živo zauzimanje oko osnutka
Šumarskog Doma u Zagrebu, koji reprezentira moralnu
i materijalnu snagu hrv. slav. šum. društva.


Slava stoga Marku grofu Bombellesu i
trajna spomen na njega neka nam bude medj u
nama!


Marko grof Bombelles rodio se je dne 26. listopada
1858. kao sin Marka grofa Bombellesa sen. i
grofice Ferdinande rodj. grofinje Draškovich. Nakon
dovršenih vojnih studija služio je najprije kao poručnik
kod kr. ug. 10. domobranske husarske pukovnije,
nakon čega je poduzeo velika putovanja po inozemstvu
iz kojega se je povratio krcat znanjem i pun
inicijative, koju je stao nakon povratka u domovinu
provadjati, posvetivši se sasvim narodnogospodarskom
radu.


Godine 1883. blagoizvolilo mu je Njegovo Veličanstvo
podijeliti čast komornika, a godine 1901.
bude izabran kao narodni zastupnik u hrvatski sabor,
kojemu je kao zastupnik pripadao do godine 1906.,
a dalje kao virilista do smrti svoje.


Godine 1911. blagoizvolilo je Njegovo Veličanstvo
grofu Marku Bombellesu podijeliti u znak priznanja
zasluga, stečenih na narodno-gospodarskom
polju, dostojanstvo pravog tajnog savjetnika.


Prije nekoliko dana uputio se je grof Bombelles
sa svojim sinom Josipom grofom Bombellesom auto
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

375


mobilom u Veitsburg u Salzkamergutu, da se pokloni
Njegovoj Visosti prijestolonasljedniku Franji Ferdinandu.
Taj je put automobilom trajao punih 10 sati
iz Vinice onamo, a nakon 1-dnevnog odmora vratio
se već grof Bombelles opet natrag, nu to je bilo za
njegovo narušeno zdravlje previše. Bolujući već dulje
vremena na bronchialnom kataru, zadobavio se je
grof Bombelles upale pluća, koja je dne 8. rujna t. g.
prekinula nit njegova života.


Marko grof Bombelles živio je u sretnom braku
sa suprugom Marijom rodjenom groficom Mitrowsky,
a ostavlja iza sebe dvoje djece, starijeg sina Josipa i
mladju kćerku Ferdinandu.


Mrtvo tijelo stavljeno je na odar u dvoru Opeka
u Vinici, odakle je u utorak dne 10. rujna sahranjeno
u grobnici obitelji Drašković-Bombelles u Zelendvoru.
Mrtvo tijelo pokojnikovo spremljeno je bilo u posrebreni
sarkofag. Počasnu su stražu držali kraj odra
vatrogasci vinički i lovci vlastelinstva Opeka i Zelendvor.
U tri sata obavio je župnik vinički Franjo pl.
Tumpić uz asistenciju svih okolnih župnika i kapelana
blagoslov mrtvoga tijela.


U Zelendvoru su bile sabrane stotine naroda iz
okolice, gradjanstva iz Varaždina i mnogo članova
aristokracije. Naročito su došli na sprovod zastupnik
nadvojvode prijestolonasljednika Franje Ferdinanda
Rudolf grof Vay der Straten, Miroslav grof Kulmer,
knez Salm, kneginja Valerija Odescalchi, Rudolf grof
Erdody sa sinovima Rudolfom i Aladarom, grof Jankovič
od Cabune, Milan grof Kulmer, Miroslav grof
Kulmer ml., Ferdo grof Brandis, grof Mitrovsky, Sigismund
grof Bathyany, grof Szecheny, Dionis barun
Hellenbach, Ivan barun Ožegović, Klara pl. Kukuljević,
generalni ravnatelj prve hrvatske štedionice Milivoj
Crnadak sa činovnicima podružnice prve hrvatske
štedionice u Varaždinu i upraviteljem podružnice Gjurom
Filipovićem, te mnogi drugi.
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 376
Osim toga je bila zastupana vlada, županija i
sve oblasti.


Nad otvorenim grobom pokojnikovim izrekao je
veliki župan Stjepan pl. Beloševič kratki nadgrobni
govor.


Udovi pokojnikovoj stigle su mnoge sažalnice.
Prva je stigla brzojavka previšnje kabinetske pisarne
izrazujući saučešće Njegovog Veličanstva kralja. Nadvojvoda
prijestolonasljednik Franjo Ferdinand upravio
je udovici brzojavku, kojom žali smrt jednog od svojih
najstarijih i najvjernijih prijatelja, a i nadvojvoda
Leopold Salvator takodjer je izrazio svoju sućut


Odar pokojnikov bio je pokriven bezbrojnim vijencima.
Osim obitelji i rodbine pokojnikove položili
su vijence Rudolf grof Van der Straten-Ponthoz u ime
prejasnog vojvode-prijestolonasljednika i prejasne supruge
mu, prekrasan vijenac od tamno crvenih i bijelih
ruža sa crvenom i bijelom vrpcom te natpisom:
„Nadvojvoda Franjo — Vojvotkinja Hohenberg".


Upravljajući odbor hrv. slav. šumarskog društva
doznao je za smrt neprežaljenog svog predsjednika
istom u ponedeljak dne 9. rujna t. g. popodne.


Odmah su u Zagrebu obitavajući članovi drušštvene
uprave na brzu ruku ustmenim i telefonskim
putem sazvani za isti dan u 5 sati po podne u izvanrednu
sjednicu u društvene prostorije Šumarskoga
doma.


Primjećuje se, da se I. i II. društveni podpredsjednik
taj čas nijesu nalazili u Zagrebu, već na dopustu i
oporavku u inozemstvu.


Upravni je odbor stojećke, sa dubokim tronućem
i uz tužan poklik; „Slava našem zaslužnom predsjedniku!"
saslušao na šumarsko društvo upravljenu brzojavnu
vijest udove Marije grofice Bombelles, da joj
je mili suprug jučer za uvjeke spokojno usnuo. Ujedno
pročitan je isto po podne izašli broj Narodnih Novina,
iz kojih se razabralo, da je sprovod neprežaljenog
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 377
pokojnika već sjutra po podne u 3 sata, na dobru
Zelendvor kraj Varaždina.
Upravni je odbor s toga zaključio:


1. Da se na društvenoj zgradi „Šumarski dom"
u znak žalosti izvjesi crna zastava.
2. Da se odmah odpošlje brzojavna sažalnica
slijedećeg sadržaja:
„Preuzvišenoj gospodji


Mariji grofici Bombelles


Vinica—Varaždin.


Predsjedničtvo hrv. slav. šumar, društva izrazuje
prema zaključku današnje izvanredne sjednice upravljajućeg
odbora društva, Vašoj Preuzvišenosti prigodom
smrti nezaboravnoga Vašega supruga, a svoga
mnogogodišnjega zaslužnoga predsjednika najdublje
sažaljenje".


3. Da se za neprežaljenim pokojnikom od strane
društva izda osmrtnica.
4. Da se na odar pokojnika od strane društva
položi vijenac.
5. Da hrv. slav. šumarsko društvo imadu na
sprovodu zastupaU odbornici Bona de Marino, Dr.
Gjuro Nenadić i tajnik Josip Jakopec, te društveni
članovi iz Varaždina žup. šumar, nadzornik Rikardo
Schmidinger i kot. šumar Stjepan Rayman.
Pošto je izaslanstvo društva moralo već drugi
dan rano u jutro u 5 sati otputovati, a gornje zaključke
s mjesta provesti, to je žalobna ova sjednica
.u 6 sati dignuta, zapisnik pročitan i radi izvršenja po
prisutnima stante sessione ovjerovljen.


Slijedeći dan položilo je izaslanstvo hrv. slav.
šumarskoga društva kod sprovoda na odar milog pokojnika
krasan vijenac sa crnom vrbcom i napisom:
„Svomu zaslužnomu predsjedniku — hrv. si. šumarsko
društvo".
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 378 —


Do danas primilo je hrv. slav. šumarsko društvo
slijedeće sažalnice: Od ugarskog zemaljskog šumarskog
društva u Budimpešti, od kranjskog primorskog
šumarskog društva u Ljubljani, od srpskog
šumarskog udruženja u Biogradu, od hrvat,
zemalj. društva gospodarskih i šumarskih činovnika u
Osijeku, od hrv. slav. gospodarskog društva u Osijeku
i od šumsko-gospodarstvenog ureda ogulinske imovne
občine u Ogulinu.


Sliku premilog nam pokojnika donjeo je Šum.
list u 3. broju g. 1911. prigodom njegova imenovanja
pravim tajnim savjetnikom Njeg. Veličanstva cara i kralja.


Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena
opća i naposebna pravila proredjivanja.


Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffel-a priredio:
N. Pleša-Kosinjković, šumar.*
(Nastavak.)


Kod Četinjača, koje nemaju veće visine od letava i stožina,
mora se kod izsjeka držati temeljnoga pravila da živa krošnja
nasmije sizati izpod polovice stabalne visine.


Veće sklopne praznine u mladjoj periodi popune se lako
i kod četinjača. Dapače i kod samoga bora nesmije se pustiti,
da mu u mladoj dobi siže krošnja izpod polovice stabalne visine,
jer to škodi prirastu.


Kod svakoga proredjivanja mora se na to paziti, da se što
više jednolično na površini ostave stabla, koja su za razvoj
sposobna i zdrava, sa ravnim deblom i normalnom krošnjom-


Svako zdravo i normalno razvijeno stablo imade pravo
na to, da postane stablom za sječu uporabivim.
Narav se brine za odstranjenje i markiranje onih stabala,
koja se neće moći uzdržati.
Nadmašita i u vis utekla stabla ne smiju se progaliti, a kod
bora se dapače razvoj takovih mora odkresivđnjem grana zapriječiti.


Vidi opazku I?ođ istoga članka u broju 8/9 .?. I. o. g.