DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 368 —


Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na
veliko. .


Gorivo : po 1 pr. m. na bečkomu kolodvoru:
bukove cjepanice 1 r. nesplavljane 11 50—12.50 K
» » 2 » ^ 10-50—U 50 »
> » 1 » splavljane 1050—11-50 »
» » 2 » » 9-50—10-50 »
jelove i omorikove cjepanice nesplavljane ... . 11´51 » — 12-50 »
» » » » splavljane 11*50—15-50 »
borove cjepanice . . 9-50—11-50 »


Gradja : po 1 m^ na bečkomu kolodvoru:
jelovi i smrekovi rogovi (Sparren)
»o/,3 —´%8 široki, do 10 m. dugački . . . . 44—48
´%o-´´%4 * do 12 m » .... 46—52 »
jelove i smrekove grede (tramovi)
´®/24~*V,j9 cm. široki, do 6—8 m. dugi .. . 52.— »
jelove i smrekove tanke platnice 40—44 »
» » » prosta brvna 46.— »
jelove daske i brvna 1 r 50-60 »
smrekove daske i brvna 1 r 68—88 »
borove » » » 1 r 55—70 »
hrastove daske nesortirane austr. i ug. porijekla . . 130 —190 »
» » » slavonskog , » . . 180—240 »
hrastovi frizi 1 r. (kratki bečki) 100-130 »
;» 2 » ( » > ) 90—100 »
. » 1 » (export) , 125—135 s


Broj r)1059.


I. 3—1—1912
Oglas dlr»i


Glede prodaje na panju u šumi u sjekoredu IV. gospodarstvenog
razreda A, kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredima 11,, 111 i IV. gospodarstvenog
razreda A. kr šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima
za godinu 1912. nadalje u s)ekoredima 1., 11., III. i IV. gospodarstvenog
razreda A. kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredima 11., 111. IV.
i V. gospodarstvenog razreda A. kr. šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima
za godinu 1913. konačno u sjekoredu iV. gospodarstvenog razreda


A. kr. šumarije u Škarama, te u sjekoredu IV. gospodarstvenog razreda A.
kr. šumarije u Ljeskovcu u redovitim drvosjecima za godinu l9i4. se nalazećih,
sa doznačnim čekićem dotičnih kr. šumarija za izradbu doznačenih,
sa kolobrojem obrojčenih, te u roku od 5 (pet) godina nakon odobrenja
sklopit se imajučeg ugovora izraditi se imajućih 15906 kom. jelovih i
smrekovih, te 11958 kom. bukovih stabala obdržavati će se kod kr. šumarskog
ureda na Sušaku dne 25. rujna 1912 u 11 sati prije podne
putem zatvorenih pismenih ponuda javna ponudbena razprava.
Drvna gromada za prodaju opredjeljenih stabala isnaša polag procjeno
59.436 m´ jelovine, te 28.619 m^ bukovine.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 3]9 —


Izklična ciena je dviestočelrdesetpet hiljada četiristotrideset i šest


(245.436) kruna.
Ponudbeni i potanki ugovorni uvjeti kao i potanki izkaz na prodaju
razpisanih drvosjeka mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku.


U Budimpešti, u mjesecu kolovozu 1912.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Kr. kotarska oblast
Broj 3919/1912. Čabar, dne 9. kolovoza 1912.


Predmet: Plešce z. z. prodaja stabala
u Breznom potoku uz cestu.


Oglas dr>aistke stabala.


Na temelju odpisa kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 30. srpnja t. g. broj 46292. prodavati će se putem javne pismene
dražbe dne 12. rujna 1912. u 11 sati pr. podne 56. kom. jelovih stabala
stojećih u šumi Brezni potok uz cestu u procjenbenoj vrijednosti od
1186 K 50 fil.


Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda; na zakašnjenje
i brzojavne ponude neće se uzeti obzir.


Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se najkasnije
do 11. sati pr. podne rečenoga dana u uredu kr. kotarske oblasti
predati.


U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni uvjeti
dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća


Ponudi treba priložiti 107o procjenbene vrijednosti u ime žaobine u
gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima, koji imadu u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji pupilarnu sigurnost.


Kupac se obvezuje uplatiti 0´27o od kupovnine u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati kod kr. kotarske oblasti
u Čabru u uredovnici kr. kotarskog šumara.


Kot. upravitelj:


Stilinović v. r.


Broj 53. 1811/1912.


Ogl


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove
oglašuje ovime, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja 1907. broj 17010
državni ispit, osposobljući za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
obdržavati dne 21. i slijedećih dana mjeseca listopada 1912. u Šumarskom
domu u Zagrebu.


U Zagrebu, dne 13. kolovoza 1912.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada,


odio za unutarnje poslove.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 370
Broj 911/1912.


ravn.


Prodaja hrastova.


Na vlastelinstvu valpovačkom prodavati će se putem pismenih ponuda
u šumi Zvjerinjak porezne općine Valpovo, po prilici 3660 hrastovi h
stabala


Spomenuta šuma leži u neposrednoj blizini slavonske podravske
željeznice, a hrastovi, što se prodaji izvrgavaju, prikladni su za
tehničku robu svake vrsti.


Ponude imadu se najkašnje do 14. rujna 1912. u 11 sati do podne
predati ravnateljstvu vlastelinstva valpovačkog i podgoračkog u Valpovu.


Ponuda imade glasiti na paušalni iznos t. j . u djuture.


U ponudi imade nudioc očitovati, da su mu uvjeti prodaje poznati,
te da je s njima sporazuman, osim toga imade ponudi svojoj priložiti
jedan primjerak uvjeta prodaje, na kojem treba da napiše: »Sa gornjim
uvjeuma sporazuman,« te da te riječi vlastoručno potpiše.


Ponudi imade nudioc nadalje priložiti 5°/Q od ponudjene paušalne
kupovnine i to ili u gotovom novcu, ili u pupilarnu sigurnost pružajućim
vrijednosnim papirima kao žaobinu.


Na omot zapečaćene ponude valja napisati riječi: »Ponuda na hrastove,
koji će se 14. rujna 1912. na vlastelinstvu valpovačkom prodavati.


Uvjeti prodaje leže u ravnateljskoj pisarni vlastelinstva valpovačkog
i podgoračkog u Valpovu, kod vlastelinskog šumskog nadzorničtva u Valpovu
i kod vlastelinskih šumarija u Koški i Podgoraču na uvid.


Reflektanti mogu u ravnateljskoj pisarni u Valpovu dobiti i prepis
uvjeta prodaje.


Vlasnik vlastelinstva valpovačkoga,presvijetli gospodin grof Rudolf
Norman-Ehrenfelški, pridržaje si pravo od podnesenih ponuda po
slobodnoj svojoj volji prihvatiti onu, koja mu se po njegovom mnijenju i
njegovom sudu bude najbolje svidjala, a pridržaje si pravo, da može sve
ponude odbiti.


Tko spomenute šume pregledati i procijeniti želi, neka se izvoli kod
vlastelinskog šumskog nadzorništva prijaviti.


Valpovo, 23. srpnja 1912.


Ravnateljstvo vlastelinstva valpovačkog i po dgoračko g.


Oskar Muller.


Br. 3920-912 Kr. kot. oblast u Čabru.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odpisa kr. zem. vlade, odjela unutarnje poslove od


27. srpnja 1912. broj 46.291, prodavati će se putem javne pismene dražbe
dne 12. rujna 1912. jelova i bukova stabla zem. zaj. PleSce, kod kr. kot.
oblasti u Čabru nalazeća se u skupinama.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 81     <-- 81 -->        PDF

371


Jela


Drvna gromađa
Naziv skupine Tekući broj -^ j i o3 Procienu
naravi ´S g > bena


odnosno predjela > L


označenih | § ^ ´—) vriednost


bfl


t>


»j o
M


Stabala K

I. Zelinski lug 1—690 ! 690 1843 41 41 13.943
II. Veliki Klanjec 691—1210 ´ 520 1394-73 31 10.019
III. Briesni potok 1-883 883 2553 03 58 13.7b5
Ukupno 37.028 68


B u k V
Drvna gromađa
Tekudi broj Procien-


Naziv skupine > ^ ™ o c


u naravi a bena (s n >o


a.
odnosno predjela označenih vriednost


o
o


KH ^ ^ -^


ca Stabala m K \f.


Zelinski lug 12)1—3820 2610 2589-98 2589 68 8812 22.056


Veliki Klanjec 3821—6680 1850 1552-97 1552 97 5284 15.304


Briesni potok 1—16.36 1636 1458-44 1458-44 4310 18.075


Ukupno 18407 98 15.5.436 66


Opći dražbeni uvjeti:
«


1. Dražba će se obaviti izključivši ustmene jedino na temelju pismenih
ponuda; na zakašnjene i brzojavne ponude neće se uzeti obzira.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapećaćene, imadu se predati
kr. kot. oblasti, u Čabru najkasnije do 10 sati prije podne odredjenoga
dana po uri kr. kot. oblasti. Ponude mogu glasiti na jednu, dvije ili sve
skupine.
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni uvjeti
valjano poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 107o procjenbene vrijednosti u ime žaobine


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 372 —


u gotovom ili u vrjednosnim papirima Nakon dražbe pretvara se žaobina
u jamčevinu.


5. Kupac dužan je kupovninu platiti slijedećim načinom:
a) ako dostane jednu skupinu, tada plaća polovicu 14 dana iza
primljene obaviesti o odobrenju dražbe, a polovicu prije izvoza drva.
b) ako dostane više skupina, tada imade jednu polovicu platiti i
to: za onu skupinu u kojoj će najprije raditi u roku označenom pod a),
a za ostale skupine prije negoli zatraži doznaku, dočim drugu polovicu
imade platiti prije nego li počme sa izvozom iz dotične skupine, nu svakako
prije izminuća roka za izvoz


6. Prodaja se obavlja na panju bez tako zv. naknadne premjere, a
prodaje se tvorivo i ogrijev.
7. Kupac se obvezuje od kupovnine 0´2"/g uplatiti u korist za uzgoj
djece šumarskih činovnika.
8. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se uviditi kod kr. kot. oblasti u
Čabru, za vrijeme uredovnih sati kod kr. kot. šumara.
U Čabru , dne 9. kolovoza 1912.
Kot. upravitelj:


Stilinović v. r.


Prodaja hrastovih stabala.


Dozvolom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 10,
srpnja 1912. broj 59929 ex 19iO. prodavat će se dne 19 rujna 1912. u
11 ´/j sati prije podne putem pismenih ponuda kod župnog ureda u Po


.kupskom 676 komada hrastovih stabala nalazećih se u šumi Brdo i 2187
komada hrastovih stabala nalazećih se u šumi Hrtić, procijenjenih ukupno
na 40.000 K


Stabla imadu prsnu debljinu oko 40 do 60 cm Suma Brdo udaljena
je 3.5, a šuma Hrtić 0 5 kim. od rijeke Kupe.
Posebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi i dobiti kod župnog ureda
u Pokupskom.
Nudioc je dužan naročito u svojoj ponudi spomenuti, du su mu ti
uvjeti poznati i da ih prihvaća bez primjetbe.


Župna nadarbina.


U Pokupskom, dne 14. kolovoza 1912.


Janko Rogoz, župnik.


Kupujem


žir od hrasta lužnjaka i kitnjaka. Dobava ima uslijediti u jeseni 1912.
Ponude imadu se slati na uredničtvo »Šumarskoga lista« pod chifrom
»Q u e r c u s«.


Uređjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslar Kosović. Tiskara C. Albreeht. Zagreb.