DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 366 —


što skupština prihvaća. Po tom predsjedatelj u 10 sati do podne zaklju´čuje
skupštinu i srdačno zahvaljuje prisutnim skupštinarima na uloženui
trudu i sudjelovanju, a k jednu želi izletnicima sretan put i dobru zabavu,
požto je sam službeno zapriječen da izletnike osobno vodi, koje
riječi prisutnici pozdravljaju sa »Živio predsjedatelj«. Zapisnik bude po
tom pročitan i stante sessione ovjerovljen.


Konačno je napomenuti, da su glavnoj skupštini stigli brzojavni
pozdravi od p. n. gg. šumarnika Hajeka i Potočnjaka, urednika Kosovića,
šumara Pleše Kosinjkovića i ličko-dalmatinskog paševinskog povjerenstva)
što je skupština popratila sa poklikom »Živili!«


Poslije podne krenuše učesnici skupštine na skupni izlet u Novu
Gradišku, o kojem ćemo donijeti potanje izvješće u slijedećem broju Š. 1.


Različite vijesti.


Pošumljivanje goljeti. 0 pošumljivanju goljeti, koje su se već davna
pred" više stoljeća zakrašile, piše c. kr. kotar, šumar F. Leisz slijedeće:


Imala se je pošumiti ogoljela strma površina sastojeća se iz sivog;
alpinskog vapnenog konglomerata. Vez pojedinih vapnenih komada sačinjava
crvenkasta laporasta tvar. Plodne zemlje imade samo u pukotinama
i udubinama, no ona je izmješana sa kamenim gruhom, te je posve plitka
i suha. humusa u opće neima, a na ostalim mjestima izbija gola temeljna
podloga Kroz cijelu godinu izvrgnuta je ta površina, jakim suhim vjetrovima
sa istoka.


Buduć da u okolici imade dosta sastojina crnoga bora, kušalo se
je malo ne 10 godina tu površinu s crnim borom pošumiti, i to na taj
način, da su kopali oveće jame, u koje su donašali zemlju te u istu sadili
biljke. — Sadnja je obavljana vrlo pomno, a crni bor rasao je tako
dugo dosta povoljno, dok ga je od vjetra štitila slabašna trava i izbočine
tla, a kada su borići u toliko odrasli da više nisu imale zaštite, počele
su iglice odpadati, gornje se grančice sušiti, te u koliko ti borići nisu
posvema propali, pognuli i svinuli su se uslijed vjetra, te poprimili oblik
kosodrvine. Kašnje se kušalo pošumljivati raznim drugim vrstima bora
(Pinus banksiana, maritima, itd.) no sav posao bio je uzaludan.


Ponukom spomenutog pisca počeli su u godišnje gojitbene predloge
uvršćivati nasadjivanje ovećih biljaka (Heister) raznovrstnih listača kao
akacije, mlječa, jarebike, bjele johe, divlje kruške dapače i trnja, koje su
imale od vjetra štititi crni bor.


Način radnje ostao je i nadalje isti kao i prije, te se je u jamice
donašala kulturna zemlja, ali da se prebrzo sušenje zemlje zapriječi, počeli
su jamice pokrivati sa pločicama od treseta, te steljom od listača i četinjača
Pošto su konačno uvidili, da je tamošnje zemljište vanredno mršavo,
počeli su pomišljati, kako bi ga popravili sjetvom leguminoza
buharskom djetelinom. Ta biljka dosegne već druge godine visinu od
preko jednoga metra, listići su joj uski i sitni, tako da samo malo zasjenjuje
sadjenice crnoga bora, koji svejedno dobiva dosta svjetla i zraka,
ali je uz to zaštićen od vjetra i prejakog sunčanog žara, što ga odrazuje
okolno golo kamenje.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 367 —


Ako se buharska djetelina dok je još zelena požanje, a dobivena
trava ostavi da istrune, to ona izvrstno poboljšava tlo, pošto se brzo
rastvara, a uz to obiluje dušičnim spojevima. No žetva djeteline nije apsolutno
nužna, jer ako se stabljika ostavi da se osuši, to ona posadjenim
biljkama ni najmanje ne smeta, a uz to postane krhka, tako da je vjetar
lahko lomi, a ni snijeg se na njoj nemože u većoj mjeri ustavljati.


Mlade izbojke buharske djeteline vrlo rado brsti divljač, a uslijed


toga nestradaju posadjene biljke od divljači.


U svrhu poboljšanja tla, rabilo se i umjetno gnojivo, i to kainit,
sumporno kiseli amoniak, ćilska salitra, super fosfat, te je njima postignut
vrlo povoljan uspjeh.


Na taj način pošumljen je tečajem više godina jedan dio te goljeti
a postignuti uspjesi pobudjuju opće priznanje, akoprem je u prvi mah proti
takovom načinu pošumljivanja bilo mnogo prigovora.


Mora se napose istaknuti, da se je ove godine posušilo tek 187o
posadjenih biljaka i to najviše breze, akoprem je velika većina i suša
trajala punih 13 nedelja, a sušenje iglica (Trockenschiitte), na crnom
boru opaženo je u vrlo maloj mjeri.


Polučeni uspjeh pokazuje se tim veći, što je od obližnjih ovogodišnjih
kultura crnoga bora, a koje su još uz to izvedene na dobrom tlu, na nekadašnjim
oranicama, propalo oko 707o biljaka.


Dakako da su troškovi takovog pošumljivanju razmjerno dosta znatni
te iznašaju za 1000 biljaka oko 35 kruna. No usprkos visine troškova ipak
se takov način sadnje isplaćuje, pošto su se na prijašnji način izvedene
kulture morale po više puta popravljati, a ipak su konačno uginule.


Primjećuje se, da prava svrha radi koje su posadjene listače nije ta,
da se od njih stvore buduće sastojine, već se one sade samo za to, da
se pod njihovom zaštitom lakše uzgoji crni bor.


Pobliže naputke glede uporabe umjetnog gnojiva, nabave sjemena
sijanja buharske djeteline, obrezivanja listača itd. nije pisac u listu
naveo, već napominje, da je u tom pogleiu voljan svakom dati razjašnjenje
u časopisu „Forstmann und Berufsjager".


Pripomoćnoj zakladi V. Kordskenyi-a pristupio je g. V, Fuksa nadšumar
gjurgjevačke imovne občine uplativ 10 kruna.


Literarnoj zakladi osnovanoj u spomen A. Borošića šumari sakupljeni
na izletu u Novoj Gradiški sabrali i dostavili su 37 kruna 2 1 fil.


Trgovačke usance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi
za trgovinu sa svima vrstima drva, valjane od 1. travnja
1911 otisnute su posebno u 100 primjeraka, te ih p. n. gg. članovi mogu
dobiti kod predsjedništva hrv. slav. šum. društva u Zagrebu (Markov trg
broj 3) uz cijenu,od 1 K. Cijena je istih za nečlanove 1 K. 50 fil.


V. J- Haviiček i brat je tvrdka u Lažne Podjebradv koja se bavi
trgovinom platnenih i suknenih lataka itd, pak upozorujemo cijenjene
čitatelje na njezin oglas koji je priložen ovom broju Š. L.