DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 365 —


članove i to: Božidara Kranjca, kr. kot. šumara u Osijeku i Milana Mirkovića,
kr. kot. šumara u Irigu.


Kliknimo vrijednim i milim pokojnicima »Slava!«


Molim slavnu skupštinu, da izvoli uzeti ovo izvješće do znanja.


Predsjedatelj pita, prima li slavna skupština tajnikov izvještaj do
znanja.


Požto je taj izvještaj primljen bez primjetbe do znanja, prešlo se
na 3. točku dnevnoga reda: Ustanovljenje proračuna za god. 1913. Budući
da je taj proračun u cijelosti otisnut u 7. broju S 1. od ove god.,
pita predsjedatelj, ima li tko od gg. skupštinara na obrazac proračuna
staviti kakove upite i primjetbe i dali se želi, da se čita i razpravi stavku
po stavku,


Skupštinar nadšumarnik Aleksander Pere predlaže, da se proračun
za god. 1913. prihvati »en bloc« obzirom na to, što u njemu nema nikakih
važnijih promjena prema prošlogodišnjem proračunu, što skupština
usvaja i po tom prima proračun družtvene imovine sa primitkom od
23 924 K i isto tolikim razhodom, nadolje prima u cijelosti proračun
»Pripomoćne zaklade«, dočim uzimlje do znanja sadanje novčano stanje
zaklade, osnovane u spomen pok. A Borošića.


Na poziv predsjedatelja čita tajnik izvještaj odbora ad hoc o izpitanju
društvenih računa i o stanju imovine koncem godine 1911., koji
je izvještaj takodjer već otisnut na str. 277 S. 1. za mjesec srpanj 1912.


Skupština uzimlje taj izvještaj bez primjetbe do znanja i k jednu
podjeljuje revizionalnomu odboru i blagajniku apsolutorij.
Prema toč 5. dnevnoga reda prelazi se na izbor jednog odbornika
u upr. odbor šumarskog društva.


Predsjedatelj prekida sjednicu i odredjuje kratki odmor, da se skupštinari
glede izbora dogovore, a k jednu imenuje skrutatorima članove
šumarnika G. Lacha i šum. nadzornika S. Petrovića. Iza kratkog odmora
daje poimence prozivati članove, te nakon obavljenog skrutiniuma proglašuje,
da je izabran član Vilim Cmelik, kr. žup. šumar, nadzornik koji
je dobio 34 glasa, a u svemu bijaše predan 41 glas.


Iza toga budu u odbor ad hoc za izpitanje računa i imovine društva
za god 1912. na predlog predsjedatelja izabrana gg, Ladislav Strom-kjr,
kr. šumarski nadinžinir i Vjekoslav Bubanj, kr. rač revident.


Kod točke 7. dnevnoga reda zaključeno je, da se po dosadanjem
običaju prepusti svojedobnoj odluci upravnoga odbora, da ustanovi mjesto
gdje će se imati obdržavati slijedeća glavna skupština i u koje vrijeme,
zatim kamo bi se imao upriličiti s njom savezni naučni izlet.


Iza toga pozivlje predsjedatelj tajnika da prema točki 8. dnevnoga
reda pročita nacrt nadopunjene zakladnice, osnovane u spomen pok. A
Borošića, koja je odpisom kr. zemalj. vladinog odjela za unutar, poslove
od 7. veljače 1912 broj 3848. povraćena na izpravak, rdnosno na na
dopunjenje.


Glavna skupština u cijelosti prihvaća obrazac rečene zakladnice, kako
je nadopunjen po uprav, odboru i pročitan.


Iza toga predsjedatelj konstatira, da za dana:šnju skupštinu nisu
stigli nikakovi predloži i predlaže, da se za ovjerovljenje današnjega
zapisnika izaberu p. n. gg kr. šum. nadsavjetnik Kuzma i Dr. Petračić,