DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 358 9.
Predloži gg. članova, koji se u smislu §. 21. f) društvenih pravila
barem 2 dana prije skupštine imaju pismero podnijeti društvenom
predsjedničtvu.
Točka V. Razprava o nacrtu proračuna za god 1913.


Ćita se zaključni račun o blagajničkom poslovonju u god. 1911. i
to društvene imovine pripomoćne zaklade i literarne zaklade u spomen
pokojnog Andrije Borošića, zatim izvještaj revizionalnog odbora od 20.
lipnja 1912. o izpitanju računa za god 1911. nadalje po predsjedničtvu
sastavljeni nacrt proračuna za god. 1913.


Odbor prima i odobrava zaključne osnove o blagajničkom poslovanju
društvene uprave te nacrt proračuna za god. 1913. bez primjetbe, s tim,
da se predlože glavnoj skupštini na pretres i prihvat.


Točka VI. Eventualni predloži.


1. Urednik društvenog časopisa stavlja upit, da li se može pojedinim
tvrdkam, koje u šumarskom listu oglašuju, uvažiti molba i zajamčiti im
da se ne će primati konkurenc oglasi inih sličnih tvrdkah.
Odbor zaključuje, da se takovo jamstvo nijednoj tvrdci ne može
dati, pošto ni drugi listovi takova jamstva ne davaju.


2. nadalje urednik predlaže, da bi se za važne i zanimive originalne
njemačke članke, koji su na zamolbu uredničtva priredjeni za naš strukovni
list po inozemnim stručnjacima, naposeb platila pristojba za origiginalni
sastavak i opet posebna za prevod.
Odbor u načelu predlog usvaja.


3 Odbornik Dragutin Trotzer predlaže, neka bi se uredničtvo obratilo
na trgovačke komore za podavanje honoriranih mjesečnih izvještaja,
uz koje se cijene šumski proizvodi prodavaju, a isti izvještaji da bi se uvrštivali
u Šumarski list, da se njima mogu poslužiti članovi kod analiza cijena i
nuždnih podataka za sastav novčane procjene stabala, da se na taj način
ne bi dolazilo do takovih rezultata procjena, koji su za nas skoro
porazni.


Odbor predlog usvaja i prepušta uredničtvu, da u tom pogledu
shodne korake poduzme.


Pošto inih predloga nema, a vrijeme je poodmaklo, to predsjedatelj
predlaže, da se zapisnik prošle odborske sjednice od 15. travnja 1912.
(toč. I. dnevnoga reda) pročita u sljedećoj odborskoj sjednici, a za ovjerovljenje
istoga izaberu odbornici Ivan Konig i Dr. Andrija Petračič, što
odbor prihvaća, a po tom predsjedatelj, zahvaljujuć se ponovno prisutnima,
što se danas u tako velikom broju skupiše, zaključuje sjednicu.


Zapisnik ovaj pročitan je u sjednici od 4. kolovoza 1912., a za
ovjerovljenje istoga izabiru se odbornici gg. Tolg i Petračič.
Fischba eh V. r. Jakopec v. r. Tolg v. r. Petračič v. r.


Zapisnik XXXVI. redovite glavne skupšine hn. siav. šumarskog
društva, koja bje obdržavana dne 5. kolovoza 1912 u Šumar, domu u Zagrebu.


Nakon, što je prvi podpredsjednik u zastupanju predsjednika Preuzvišenog
gospodina grofa Marka Bombellesa pozdravio nadošlu g. g članove
i zastupnike inih društava, i to magjarskog društva u Budimpešti,
hrv. slav. gospodarskog društa u Zagrebu i zemalj. društva gospod. i
šumar, činovnika u Osijeku, prelazi se na dnevni red.


Podpredsjednik imenuje perovođjom za skupštinski zapisnik Dra. Vašu
Vučkovića,