DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 64     <-- 64 -->        PDF

_ 854 —
Zapisnik spisan dne 2. srpnja 1912. u »Šumarskom domu« u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora lirv. slav. šumarskoga
društva.


Prisutni: I podpredsjednik Robert Fischbach, II. podpredsjednik Josip
Havas, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit Szentgy6rgyi, odbornici:
Bona de Marino, Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Metlaš Jovo, Dr. Nenadić
Gjuro, Dr. Petračić Andrija, Polaček Dragutin, Slapničar Slavoljub, Tolg
Vilim i Trotzer Dragutin, dočim se ostali izpričaše.


1 društveni podpredsjednik Robert Fischbach u zastupanju društvenog
predsjednika otvara sjednicu, srdačnim riječima pozdravlja prisutne, što
se danas u tako velikom broju sakupiše i izporučuje pozdrav preuzv. gosp.
predsjednika Marka grofa Bombellesa, koji da žali, što današnjem zasjedanju
ne može osobno prisustvovati, jer se nalazi u Sanatoriju u Badenu.
Po tom se prelazi na ustanovljeni dnevni red i to :


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj saobćuje. da je dne 1. srpnja 1912 preduzeo scontraciju
blagajne te je tom prigodom zaključen blagajnički dnevnik:


a) društvene imovine sa ostatkom od K 16.689´68


b) pripomoćne zaklade sa » » » 13.088´—


c) zaklade A. Borošića sa » » K 2.766 61


Svi ti ostatci odnosno gotovine uložene su u ^´/^Vo vinkuliranim
založnicama I hrv. štedione i ^ViVo komunalnim zadužnicama hrv. slav.
hipotekarne banke u Zagrebu te vinkuliranim uložnim knjižicama I. hrv.
štedione u Zagrebu, kako je to potanje navedeno u izvješću, danom u
sjednici upravljajućeg odbora hrv. slav. šumar, društva dne 15. travnja
1912 pod toć. II./l.


Uzimlje se do znanja. Tajnik izvješćuje slijedeće:


2 Savezno na zaključak prošle odborske sjednice od 15./4. 1912.
točka II./2, izvješćuje se, da je 10 komada 47^% komun. zadužnica investicionog
zajma slob. i kr. grada Zagreba u nominalu od 5000 K., koje
su nabavljene uz dvogodišnju stegu uz tečaj od 987oi za vrijeme dok
traje dvogodišnji zaporni rok pridržane u depositu kod emisionog zavoda
srpske banke u Zagrebu, koja ih je posredovanjem činovničke štedionice
za naše društvo nabavila; — nadalje, da je povodom zamolba društvenog
predsjedničtva od 6. svibnja 1912. broj 70. srpska banka upitne zadužnice
vinkulirala tako, da kamate za vrijeme trajanja dvogodišnjeg zapornog
roka, a nakon izminuća ovog zapornog roka i same zadužnice mogu podići
I. podpredsjednik i blagajnik našega društva. Originalni list srpske
banke sa popisom odnosnih zadužnica pohranjen je u društvenoj blagajni.
Uzimlje se do znanja


3. Društvenoj knjižici poklonio je Dr. Gjoko Jovanović, predsjednik
srpskog šumarskog udruženja u Beogradu svoje dvije rasprave i to:
a) Nauka o uredjenju šuma, b) Kratke pouke iz nauke o poznavanju
zemlje, klimatologiji, dendrometriji itd., na kojem se je poklonu
predsjedničtvo pismeno zahvalilo.


Prima se do ugodnog znanja, a zahvala ujedno ovime i zapisnički
izrazuje.


4. Za društvenu knjižnicu nabavljena su slijedeća novo izašla djela :
a) I. Internationale Jagdausstellung. Wien 1910.