DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 347 —


Kr. povjerenik za Hrvatsku i Slavoniju imenovao je profesora kr.
šumarske akademije dra. Miroslava Hritz a koji je pridjeljen na službovanje
zoološkom odjelu narodnoga muzeja u Zagrebu, profesorom iste
akademije u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajući
ga i nadalje pridijeljena istom muzeju. Jednako je dr. Milan M et
e 1 ka profesor šumarske akademije imenovan profesorom u VII. činovnom
razredu na istom zavodu.


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 15. travnja 1912. u »Šumarskom domut u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora lirv. slav.
Šumar društva.


Prisutni: I. podpredsjednik Robert Fischbach, II. podpredsjednik
Josip Havas, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit Szentgyorgyi, odbornici:
Bokor Robert, Dojković Vilim, Konig Ivan, Dr. Petračić Andrija i
Tolg Vilim, dočim se ostali odbornici izpričaše.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj odbornika, otvara I. podpredsjednik
Robert Fischbach u zastupanju g- predsjednika sjednicu, u
kratko srdačnim riječima pozdravlja prisutne i javlja, da je društveni predsjednik
preuzv. gosp. Marko grof Bombeles pismeno izjavio, da žali, što
je zapriječen zasjedanju prisustvovati.


Prije prelaza na dnevni red priobćuje predsjedatelj žalostnu vijest,
da su u razdoblju od obdržavanja prošle odborske sjednice pak do danas
umrli mnogogodišnji i revni članovi I. razr. hrv. slav. šumar, društva i
to: Božidar Kranjc, kr. kot. šumar u Osijeku i Milan Mirković, kr. kot.
šumar u Irigu, pak predlaže, da se milim pokojnikom u znak počasti
klikne »slava!«


Prisutni odbornici uzimaju tu žalostnu vijest na znanje, ustaju sa
svojih sjedala i kliknuše pokojnikom »slava im 1«


Nadalje predsjedatelj saobćuje, da se je sa II. društvenim podpredsjednikom
presv. g. Josipom Havasom u ime hrv. slav. šumar, društva
poklonio Njegovoj Preuzvišenosti g. banu Slavku pl. Čuvaju, kojemu su
toplo preporučili, da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu društvenim
probitcima i naprednom razvoju šumarskih prilika


Preuzvišeni gosp. ban. vrlo ih je Ijubezno primio, iztaknuv, da se
je i od prije mnogo zanimao za šumarske prilike u zemlji te rado podupirao
svako pregnuće oko unapredjenja šumarstva u obće, a napose i
oko procvata šumarskog društva, pak da će to rado učiniti i nadalje
kao glavar zemlje.


Odbor uzimlje ovo saobčenje do ugodnog znanja.


Potom se prelazi na ustanovljeni dnevni red.


Točka I. Predsjedatelj pozivlje tajnika, da pročita zapisnik prošle


odborske sjednice od 10/XII. 1911. Tajnik čita.
Nakon pročitanja zapisnik se ovjerovljuje, a za podpis istoga izabiru
se p. n. gg. Tolg Vilim i Dr. Petračić Andrija.
Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju. Društveni blagajnik izvješćuje
slijedeće:
1) Prigodom preduzete skontracije društvene blagajne dne 14. travnja
1912 zaključen bje blagajnički dnevnik
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 348 —


a) društvene imovine sa primitkom od . . . . K, 16.356 82
izdatkom oi ´^V f ^´. „ 750-20
dakle ostatkom od .. . . K. 15.606-63
Ovaj ostatak uložen je u:


1) 3 kom. 4´,2´´/„ komunal. zadužnica hrv.
u Zagrebu.
ver. III. br. 192, 166. Ser. IV.br. 295nom. Srijed. od


2. 1 kom. 4´/27o založnici I. hrv. šted. uSer. Vllt. br. 1006 u nomin. vrijednosti od
slav. hipotekarne banke
u ukup.


K 4.000-—


Zagrebu


» 5.000´—


3. uložnici I. hrv. šted. u Zagrebu br. 167.064 glasećoj
na » 6.400 —
4 u gotovom nadjene u blagajni » 20663


što čini ukupno K 16 606*63
b) Pripomoćne zaklade (V. K6r6skeny) sa primitkom
od K 12´962--izdatkom
od » — —


dakle ostatkom od K 12.962-66
Ovaj ostatak uložen je u:


1. 8 kom. 4Ya7o kom. zadužnica hrv. slav. zemalj.
hipotek. banke u Zagrebu. Ser III. br. 147, 157, 184,
205, 206 i 207. Ser IV. br. 229 i 230 u ukupnoj nom.
vrijednosti od K 7.200-—
2. 7 kom. 4V2°/o založnica 1. hrv. štedionice u Zagrebu,
Ser. Vm . br. 5114, 5115, 5116, 5117, 5118,
3161 i 3164 u ukup. nom. vrijednosti od » 5.400-—
3. uložnici I. hrv. štedione u Zagrebu br. 103.876 sa » 362-66
što čini ukupno K 12.962-66
c) Literarne zaklade A. Borošića.
sa primitkom od . .´^^:^,-´´´ K 2.710-—
izdatkom od » — —


dakle ostatkom od K 2-710-36
Ovaj ostatak uložen je u:


1. 3 kom. 4´/jj% založnica I hrv. štedione u Zagrebu.
Ser. III. br. 3844 i 3844. Ser. II. br. 747 u ukup.
nomin vrijednosti od K 2.500´—
2. uložnici I. hrv. šted. u Zagrebu br. 154.580 sa » 210-—
što čini ukupno K 2-71036
Uzimilje se do znanja.


2. Prigodom otvorenja subskripcije za zajam igrada Zagreba u iznosu
od K 15,000.000 subscribiralo je ovo predsjedničtvo iznos od K
5.000 uz dvogodišnju stegu odnosne 47^70 zadužnice, koja će se dobiti
uz
987o, flakle će pri tom društvo dobiti 27^ ili 100 K.
Prima se na znanje.


3. Uplata dužnih Članarina je dosta povoljna, te se je opravdano
nadati, da će, uztraje li dosadanja ambicija članova u tom pogledu,
koncem godine biti Članarine do malenih iznimaka posvema uplaćene.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 59     <-- 59 -->        PDF


349 —


^ ´ Dosadanji uspjeh u tom pogledu imade se pripisati hvalevrednom
nastojanju gg. predstojniica i upravitelja svih ureda koli kr. držav. šum.
uprave, toli i gospodarstv. ureda krajiških imov. obćina.


Današnje je stanje dugovina na članarini:^ - j´i , . .


I. razreda bivših članova . . . ´f,, ´K ´ 9l5"lf0´ .´, ´^p´ ´ ´
´::::; . sadanjih . . . [,´´V"K 2.835-77 :^J;f:,^^


II. razreda dužna i tekuća članarina K 850´— ,. .
Ukupno K 4.595-97 -´
Od gore navedene dugovine bivših članova I. razr. u iznosu od
910 K 20 f. neutjeriva je svota od 665 K 20 f., uslijed posvemašnjeg
lošeg materijalnog stanja u privitom izkazu navedenih dužnika — jer
usuprot posredovanju odvjetnika i suda prema svojedobnom zaključku
upravljajućeg odbora, nije se nikakov uspjeh polučio, dapače još i trošak
prouzročio, s toga se predlaže, da se ta svota odpiše, odnosno te dugovine
u društvenim knjigama brišu.
Predlog se prima — te dozvoljava brisanje dugovina prema predloženom
izkazu.


4. Lugari križevačke imovne obćine, koji su jur g. 1908. brisani iz
članstva, jer su dugovali članarinu 3 — 8 godina, duguju i danas još oko
520 K za tu članarinu, pak pošto uslijed uzaludnih mnogokratnih požurka
te dugovine nisu mogle biti ubrane, a od tih lugara sjegurno mnogi već
niti neživi ili se već ni ne nalaze u službi, to se predlaže, da se te dugovine
odpišu. — Prima se.
´
5. U ime podupirajućeg prinosa za god. 1912. dostaviše do sada:


Vlastelinstvo presv. g. grofa D. Eltza u Vukovaru K 50
» » j kneza Odescalchia u Iloku » 20
Imovna obćina brodska . ; -Vn. "V--i´´"i" ."´ .-´ » 400


» ´ gjurgjevačka -^^ .J^ .-»ipiu? -tojf. .i>J ´ » 400
iyi-:´!,;(;!sr;» .>;:i tiiJusBa krlževačka . -[bhEi aiKV.objKjfn .ii3,o-f, » 200
-I; r--y,:´i< i´´!´, !´> gradiška . :´ .^´V´´´:´´ .´´´;´«, ^t "´ » 400
\ > » petrovaradinska B.US/;.:! » lOO


» ´-´"»´´1 2. banska ´. ,/i .^VJ---. "^^^^ .?«>( .;: 80
» "f^ *´" slunjska ´f<^4 i^j qj;3()rj r>-´/;b.i ,^8^f hp^:- 50
» » ogulinska . ´rf. o^tkui . . . .^ ,»« .UIT » 50


Poglavarstvo
grada Zagreba´Jf´j´^3 ´. . . . ´-ifnOT » 20
> » Osijeka .ifi>,tm2Q uiiii.
» » Varaždina . -^^ li--it-v ^i.issii.´^u »iodl0
> » Križevca . .OOJ i} liidiil .oljiinl ()iEXB:U(i>n1´>´]´:´


» » Petrinje ii)v.h boBiodho .piiuMii^ ti´A ^0
» > Požege :i ´. <:.;´. , vd ;´´ ,wL"´ ´.» 20.-´
; Predsjedničtvo ovo zahvalilo se p. n. darovateljima jur pismeno za
te podpore, pak se predlaže, da se to učini i u današnjem zapisniku
naše sjednice.
´ Prima se na znanje i zahvala izriče zapisnički.
: ´ Družtveni tajnik izvješćuje slijedeće:^


6. Da je po čuvaru muzeja prof, F. Ž. Kesterčaneku naknadno prigodom
preduzetog čišćenja i premontiranja u lovnoj dvorani smještenih
nakljukanih životinja pronadjeno, da je 17 komada sisavaca i ptica u


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 60     <-- 60 -->        PDF

~ 350 —


ukupnoj u odnosnom inventaru navedenoj vrijednosti od 78 K 60 f. po
moljcima tako uništeno, da bi se dotične životinje imale iz muzeja odstraniti.
Te oštećene životinje povjerenstveno su pregledane dne 24. veljače
i 28. ožujka 1912. Povjerenstvo sastojalo se iz čuvara muzeja profesora
F. Kesterčaneka, kr. šumar, akademiju zastupala su p. n. gg. pročelnik
Dr. Milan Metelka i Dr. Gjuro Nenadić, a hrv. slav. šumarsko
družtvo družtveni tajnik Josip Jakopec. 0 tome je spisan i povjerenstveni
zapisnik pod br. 33—1912., u kojem su poimenično navedene odnosne
oštećene životinje sa naznakom vrijednosti i tek. broja, pod kojim su
unesene u odnosnom inventaru Pošto se povjerenstvo uvjerilo, da su dotične
životinje doista po moljcima tako napadnute i oštećene, da se više
u muzeju ostaviti ne mogu, zaključeno je, da se imadu s mjesta odstraniti
i u inventaru staviti u odpad.


Odbor uzimlje ovaj izvještaj s odobrenjem do znanja.


7. Prema toč. II/U . zaključka prošle odborske sjednice pozvani su
poznatiji ovomjestni ličilački obrtnici, da društvu stave ponudu glede oličenja
vanjskih strana uličnih i dvorištnih prozora i vrata, te je u svemu
stiglo šest ponuda.
Odbor prihvaća ponudu Josipa Vlašiča kao najpovoljniju, koji se obvezuje,
sve u ponudi potanje navedene radnje izvesti solidno i iz dobrog
materijala uz cijenu od K 578 60, te ovlašćuje predsjednićtvo, da sa tim
dostalcem o izvedenju upitnih radnja uglavi potanje uvjete.


8. Na zaključak prošle odborske sjednice toč. V./5. izvješćuje se,
da je akad družtvu Hrvata agronoma »Lipa« u Beču odposlan iznos od
50 K, i time je hrv. slav. šum. družtvo družtvu »Lipi« pristupilo kao
utemeljiteljni član, na čemu se je družtvo »Lipa« najsrdačnije zahvalilo.
Uzimlje se do znanja.


9. Savezno na zaključak prošle odborske sjednice toč. V./7. izvješćuje
se da je kr. kot. šumar Dr. Aleksa Ugrenović u Pakracu pozvan,
da izvijesti, kako su napredovale radnje oko sastavka kazala za »Šumarski
list« i da li mu je stigla ponuda od tamošnje tiskare glede uvjeta tiskanja
upitnog kazala.
Rečeni kot šumar izvijestio je, da je sa radom oko registriranja
došao do god 1885, i da će posao do konca ove godine dovršiti. Ujedno
umoljava, da mu se saobći, u koliko bi se primjeraka imalo tiskati upitno
kazalo, jer će prema tomu moći tamošnja tiskara staviti svoju detailjiranu
ponudu.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i k jednu zaključuje, da bi se
upitno kazalo imalo tiskati u 700 primjeraka


10. Na zaključak odbora od prošle sjednice toč. V /8 izvješćuje se,
da se je uredničtvo »Šumar, lista« stavilo u sporazum sa kr. kot. šumarom
u Zlataru Arnoldom Gerstmanom glede načina prevoda Hufnagelove knjižice
»Praktische Forsteinrichtung« na hrvatski jezik i objelodanjenja u
»Šumarskom listu«. Šumar Gerstman dostavio je na to dopis autora,
glasom kojega autor dozvoljuje, da se prema našim prilikama jedino preradi
odsjek V., koji govori o pravnim odnošajima, koji se kod uredjenja
šuma imedu uvažiti, a ujedno traži za prerađuju svoje knjige iznos od
50 K, pak rečeni kot, šumar moli, da mu se tih 50 K doznači iz družtvcnih
sredstava,


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 351 —


Odbor zakljnčuje, da u načelu nema zapreke, da se kot šumaru A.
Gerstmanu u svrhu prevoda kn ige »Praktische Forsteinrichtung« od L.
Hufnagela izglati iz društvene blagajne iznos od 50 K, ali da se k jednu
urednićtvo »Šumarskoga lista« ovlašćuje, da u svom djelokrugu odluči
glede te izplate kao i glede ostalih uvjeta o preradnji upitnog djel ,
odnosno o predlogu kot. šumara A Gerstmana.


11. Savezno na zaključak uprav, odobora od 9. kolovoza 1911. izvješćuje
se, da se je prof Dr. Anton Biichler u Tiibingenu u ime izdavača
internacionalne šumarske bibliografije izjavio, da se jošte ne može
dati definitivni odgovor o stavljenim uvjetima, uz koje je hrv. slav. šum.
društvo voljno za pokriće troškova izdanja upitne bibliografije doprinjeti
iznos od 150 K, — nu uvjerava, da će se stavljenim uvjetima moći udovoljiti
i da će hrvatska literatura u upitnoj monografiji biti prikazana
poput one ostalih zemalja, — a o svemu tomu da će se definitivno još
ove godine odlučiti.
Odbor uzimlje izvještaj do znanja


12. Na zaključak odbora od 3. lipnja 1911. toč. VI./3 izvješćuje se,
da jo I hrv. stolarska udruga u Zagrebu pozvana, da podnese proračun
glede izradbe ormara iz fournirane hrastovine za pohranu knjiga u društvenoj
knjižnici
Rečena udruga prema izradjenom troškovniku traži za ormar, koji
bi po veličini, kvaliteti i obliku posve odgovarao sadanjim ormarima,
nalazećim se u društvenoj knjižnici, iznos od 325 K.


Upravni odbor dozvoljava naručbu ormara za društvenu knjižnicu
prema podnesenom troškovniku za cijenu od 324 K


13 Izvješćuje se, da je gradskomu poreznom uredu uz potvrdu predana
valovnica o dugovinah na kamatima,^koji se imadu odbiti od obćeg
dohodarinskog prireza kućnoga posjeda »Šumarski dom«.


Uzimlje se do znanja.


14. Za društvenu knjižnicu naručene su slijedeće knjige:
1 Pohl. Grundziige einer Dienst Pragmatik fiir Ver\valtung grosserer
Giiter.


2. Charbula F.: »Zur Reform d. ost Staats-Forstverwaltung«.
3 Diebl: »Gewohnheitsfehler in der Giitervervvaltung«.
4. Grubišić nadmjernik: »Agrarne operacije u Dalmaciji za podignuće
ekonomije«.
5. Kubelka: »Die intensive Bewirtschaftung der Hochgebirgsforstc«.
6. Frankl: »Verstaatlichung der Grundrente«.
7. »VIII. internat. Agricultur-Congress in´VVien.«
8. Dr. Richa´d Hess »Der Forstschutz.« Zweiter Band, zweite Halfte.
9. »Der Forstmann u. Berufsjiiger.« Glasilo austrijskih lugara, što
izlazi u Beču
Uzimlje se s odobrenjem do znanja.
Točka III. Pretres prispjelih podnesaka:


1. Saobćuje se, da je srbsko šumarsko udruženje u Beogradu dopisom
od 27./XII, 1911. br. 61 najavilo svoj pristup hrv. slav. šumar,
društvu kao utemeljiteljni član i u tu svrhu uplatilo u društvenu blagajnu
utemeljiteljnu pristojbu od 200 K, te da se je predsjedničtvo društva
bratskom srbskom šumarskom udruženju na ovoj pažnji srdačno zahvalilo,


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 352 —
Odbor uzimlje ovo saobćenje do ugodnog znanja, a k jednu zaključuje,
da i hrv. slav šumar, društvo pristupi srpskom šumarskom udruženju
kao utemeljiteljni član.


2. Za članove I. razr. hrv. slav. šumar, društva prijavljuju se: Jovan
Mihajlović, kot. šumar petrovaradinske im. obćine; Dragutin Šteiner, vlastel.
šumar u Podevčevu; Ivan Sark, vlastel. šumar, pristav u Vukovaru i Ivan
Draženović, šum. vjež. gradiške im obćine. Primaju se.
3. Kot. šumar u Zlataru Arnold Gerstman prijavio je za društvene
članove II. razreda lugare zemlj. zajednica: Miju Oršoliča, Miju Jurčeca
i Stjepana Vidička, a odbornik kot. šumar u Sisku Ivan Konig najavljuje,
da žele društvu pristupiti kao članovi II razreda slijedeći lugari zemlj.
zajednica: Mirko Kellek, Ivan Katičić, Mato Cetin, Janko Lisko, Josip
Karlović. Stjepan Konig i Ivan Palaić.
Nadalje prijavljuju svoj pristup u društvo kao članovi II. razr. bos.
herceg, nadlugar Ivan Peroševiz i manastirski lugari Gavro Stankić i Budimir
Berisavljević. — Odbor prima najavljene za članove II. razr,


4. Bivši član II. razr. kr nadlugar u Pakracu Zaharija Zjalić moli,
da mu se radi loših materijalnih prilika otpise društvu dugujuća članarina
u iznosu od 24 K. — Uvaženjem molbenih razloga odbor dozvoljuje otpis.
5. Čita se podnesak uprave lista »Reklame-Anwalta« u Zagrebu,
kojim stavlja ponudu o pristojbi za anonciranje »Šumarskog lista« u »Reklame-
Anwaltu«.
Odbor ponudu »Reklame -Anwalta« ne prihvaća s razloga, što je
»Šumarski list« strogo stručne naravi, koji ne služi za širu publiku, a niti
za oglašivanje inih objekta i poduzeća, koji nisu sa šumarstvom uzko vezani,
pak ne uvidja, da bi ovakovo anonciranje donijelo društvu koristi.


6. Učenik Viktor Brosig moli podporu iz pripomoćne zaklade. —
Odbija se, jer se podpore redovno razdijeljuju prije božičnih, blagdana,
u koje vrijeme može molitelj svoju molbu obnoviti. :.,i´r, Jv 1
7. Učenik Slavoljub Pibernik moli podporu iz društvenih sredstava.
Odpućuje^ se s istih razloga.
8. Čita se molba prof, Franje pl. Kružića u miru, da mu se povodom
izdanja njegove hrvatske praktične geodezije; ; >
,,; a) podijeli podpora; ,hf,„ ^iJidcnD i:b)
knjiga ponovno preporuči u »Šumarskom listu« i »Lugarskom
Vjesniku« za nabavu po šumarskom i lugarskom osoblju;


c) za družtvenu knjižnicu nabavi oveći broj primjeraka.


Odbor molbu ne uvažuje i to: - i ;


ad a) radi pomanjkanja razpoloživih sredstava; .ufDŠH t´´


ad b) pošto je rečeno djelo u društvenom stručnom organu već
oglašeno i preporučeno;
ad c) pošto se za društvenu knjižnicu ukazuje nepotrebnim nabava
ovećeg broja primjeraka istog djela.


9 Čita se odpis kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od
7./II. 1912. br. 3848, kojim vraća društveni zakladni list pod imenom
»Literarna zaklada na uspomenu kr. zem. šumar, nadzorn. 1. razr. Andrije
Bp´´ošića« time. da se imade jošte u njekima točkama nadopuniti.


Odbor ovlašćuje društveno predsjedničtvo, da u smislu visokog od
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 353 —


piša zakladnicu upodpuni te da ju po tom predloži ponovno na nadležno
mjesto u svrhu prihvata i odobrenja.
Točka IV. Razprava o redigiranoj predstavci o poboljšanju statusa
šumarskih tehničara političke uprave.


Izvješćuje se, da se je prema zaključku upravnog odbora od 10.
prosinca 1911. toč. IV. na dne 14. siečnja 1912, sastao posebni u tu
svrhu izabrani pododbor, te je uzeo u temeljiti pretres već izradjeni u
broju 8 »Šum. lista«, za god. 1911. priloženi obrazac u govoru stojeće
predstavke.


Na predlog predsjedatelja odbor zaključuje, da se obrazac rečene
predstavke imade umnožiti i po jedan primjerak isto dostaviti svim članovima
uprav, odbora radi što temeljitijeg proučenja te da pojedini odbornici
mogu u svrhu upodpunjenja iste iznijeti eventualne svoje želje
ili preinake.


Točka V. Razprava o obdržavanju ovogodišnje glavne skupštine.


Čita se dopis kr. ug. šumar, inžinir. vježbenika Milana Marinovića,
upravljen uredničtvu »Šumarskoga lista« o šumskim objektima u području
šumskih ureda u Marmarošu i Beszterczebanyi, koje bi prigodom eventualnog
poučnog putovanja manje ili veće skupine šumara bilo vrijedno
pogledati. Razvija se kraća debata


Predsjedatelj predlaže, da se najprije održi glavna skupština u Zagrebu
i ovdje svi predmeti riješe, a po tom da se eventualno van putuje.
Odbornik Dojković želi, da se prigodom ovogodišnje glavne skupštine
upriliči skupni izlet u madjarske državne šume u okolicu Marmaroša.´´


II. podpredsjednik, zatim odbornik Robert Bokor zagovaraju skupni
izlet u Madjarsku, nu obzirom na za sada jošte slabije komunikacije kod
Marmaroša predlažu, da bi bilo uputnije, da se ove godine učini izlet u
državne žume kod Beszterczebanyi-a.
Odbor zaključuje, da se ovogodišnja glavna skupština svakako održi
u Zagrebu, a k jednu ovlašćuje društveno predsjedničtvo. da učini raz-
položbu i pripreme glede mjesta, kamo bi se imao učiniti izlet i da p tom ´
uprav, odboru u narednoj, sjednici stavi shodan predlog. rirogo/rj 9JKI3


Točka VI. Eventualni predloži.


´Predsjedatelj predlaže, da se kr. zemalj. vladi, odjelu za unut. poslove,
predloži imenik šumarskih stručnjaka, izmedju kojih moglo bi se i
imenovati 12 povjerenika za polaganje državnog izpita, osposobljujućega ´´
za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva za dalnju 6 godišnju pe-´
riodu, naime od god. 1913. do uključivo god. 1918. obzirom na to, što´´
ove´ godine iztiče djelovanje sadašnjeg upitnog povjerenstva.


Odbor ovlašćuje društveno predsjedničtvo, da ono sastavi i na vi-
soko mjesto predloži upitni imenik.


Pošto je dnevni red iscrpljen, a inih predloga nema, to predsjedatelj
zahvaljujuć ponovno prisutnima na trudu, zaključuje sjednicu, a zapisnik
ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 2. srpnja 1912 izabrani odbornici
Ivan Konig i dr. Andrija Petračić.


R.
Fischbach v. r. jnakopec v,-x^^.j,i
tajnik.^Ivan
Konig V. r. Dr. A. Petračić v. r.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 64     <-- 64 -->        PDF

_ 854 —
Zapisnik spisan dne 2. srpnja 1912. u »Šumarskom domu« u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora lirv. slav. šumarskoga
društva.


Prisutni: I podpredsjednik Robert Fischbach, II. podpredsjednik Josip
Havas, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit Szentgy6rgyi, odbornici:
Bona de Marino, Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Metlaš Jovo, Dr. Nenadić
Gjuro, Dr. Petračić Andrija, Polaček Dragutin, Slapničar Slavoljub, Tolg
Vilim i Trotzer Dragutin, dočim se ostali izpričaše.


1 društveni podpredsjednik Robert Fischbach u zastupanju društvenog
predsjednika otvara sjednicu, srdačnim riječima pozdravlja prisutne, što
se danas u tako velikom broju sakupiše i izporučuje pozdrav preuzv. gosp.
predsjednika Marka grofa Bombellesa, koji da žali, što današnjem zasjedanju
ne može osobno prisustvovati, jer se nalazi u Sanatoriju u Badenu.
Po tom se prelazi na ustanovljeni dnevni red i to :


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj saobćuje. da je dne 1. srpnja 1912 preduzeo scontraciju
blagajne te je tom prigodom zaključen blagajnički dnevnik:


a) društvene imovine sa ostatkom od K 16.689´68


b) pripomoćne zaklade sa » » » 13.088´—


c) zaklade A. Borošića sa » » K 2.766 61


Svi ti ostatci odnosno gotovine uložene su u ^´/^Vo vinkuliranim
založnicama I hrv. štedione i ^ViVo komunalnim zadužnicama hrv. slav.
hipotekarne banke u Zagrebu te vinkuliranim uložnim knjižicama I. hrv.
štedione u Zagrebu, kako je to potanje navedeno u izvješću, danom u
sjednici upravljajućeg odbora hrv. slav. šumar, društva dne 15. travnja
1912 pod toć. II./l.


Uzimlje se do znanja. Tajnik izvješćuje slijedeće:


2 Savezno na zaključak prošle odborske sjednice od 15./4. 1912.
točka II./2, izvješćuje se, da je 10 komada 47^% komun. zadužnica investicionog
zajma slob. i kr. grada Zagreba u nominalu od 5000 K., koje
su nabavljene uz dvogodišnju stegu uz tečaj od 987oi za vrijeme dok
traje dvogodišnji zaporni rok pridržane u depositu kod emisionog zavoda
srpske banke u Zagrebu, koja ih je posredovanjem činovničke štedionice
za naše društvo nabavila; — nadalje, da je povodom zamolba društvenog
predsjedničtva od 6. svibnja 1912. broj 70. srpska banka upitne zadužnice
vinkulirala tako, da kamate za vrijeme trajanja dvogodišnjeg zapornog
roka, a nakon izminuća ovog zapornog roka i same zadužnice mogu podići
I. podpredsjednik i blagajnik našega društva. Originalni list srpske
banke sa popisom odnosnih zadužnica pohranjen je u društvenoj blagajni.
Uzimlje se do znanja


3. Društvenoj knjižici poklonio je Dr. Gjoko Jovanović, predsjednik
srpskog šumarskog udruženja u Beogradu svoje dvije rasprave i to:
a) Nauka o uredjenju šuma, b) Kratke pouke iz nauke o poznavanju
zemlje, klimatologiji, dendrometriji itd., na kojem se je poklonu
predsjedničtvo pismeno zahvalilo.


Prima se do ugodnog znanja, a zahvala ujedno ovime i zapisnički
izrazuje.


4. Za društvenu knjižnicu nabavljena su slijedeća novo izašla djela :
a) I. Internationale Jagdausstellung. Wien 1910.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 355 b)
Einrichtung von Viehweiden auf genossenschaftl. Basis von Df.


M.
Augustin.
c) Geschaftsordnung fiir die kg. sachsische Staatsforstverwaltung.
2.
Band. F"orsteinrichtung u. Betrieb.
d) Die Grundlagen der raumlichen Ordnung im Walde von C
Wagner 2 Aufl.
e) Der Blendersaumschlag und sein System von C. Wagner.
f) Grundriss der Wildbachverbauung von Ferd. Wang, 2. Teil. Uzimlje


se do znanja.


5. Prema zaključku uprav, odbora od 10./XII. 1912. točka II./9.
izvješćuje se, da je alfabetičnim redom autorskih imena sastavljen izkaz
onih knjiga i časopisa, skojima se je u vrijeme poslijednjih dviju godina
društvena knjižica što poklonom starijih i novijih djela, a što nabavom
novo izašlih djela obogatila. Taj će se izkaz objelodaniti u narednom
broju »Šumarskog lista« za porabu društvenim članovima kao nastavak
izkaza knjiga otisnutog u broju 7./8 Šumarskog lista od god 1910.
Uzimlje se do znanja.
6. Poput prijašnjih godina, tako se je i ove godine predsjedničtvo
obratilo na vis. kr. zemalj. vladu sa molbom za podporu, te je naredbom
kr. zemalj. vladinog odjela za unutar, poslove od 8/5. 1912. br 30 068
društvu doznačena podpora u iznosu od 1200 K., a za izdavanje »Lugarskog
vjestnika" naposeb u iznosu od 400 K, ukupno 1600 K. Uzimlje
se sa zahvalom do ugodnog znanja
7. Na dne 15. lipnja 1912. bijaše po gradskom poglavarstvu u Zagrebu
odredjen očevid na licu mjesta u predmetu gradnje trokatnice
društva »Merkur« na trgu Khuen Hedervary-a, koja će se novogradnja
oslanjati na zapadno krilo »Šumarskoga doma«. Kod očevida zastupao je
šumarsko društvo upravitelj „Doma" Josip Jakopec, a proti novogradnji
nisu se mogli staviti nikaki prigovori niti od zastupnika šumarskoga društva
niti od strane ostalih okolnih interesenata. Uzimlje se do znanja
8. Povodom podnesene molbe dozvolilo je društi^eno predsjedničtvo
dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Zagrebu privremeno postavljenje
željeznog nosioca za vatrojavni i telefonski žicovod na istočnom pročelju
društvene zgrade »Šumarski dom« i to radi svake eventualnosti do opoziva,
koje može poslijediti uz jednomjesečnu prethodnu obavijest. Uzimlje
se do znanja.
9 Društveni član Gjuro Cesarić u Osijeku bijaše umoljen, da društvo
zastupa na glavnoj skupštini hrv. slav. gospodar, društva u Osijeku, koja
se je glasom poslanog poziva obdržavala dne 29. lipnja I9I2. u Osijeku.


Nadalje je na skupštini društva gospodar, i šumarskih činovnika
kralj. Hrv. i Slav. u Osijeku, koja se je glasom poziva obdržavala dne


26. i 27 svibnja 1912. u Iloku naše društvo zastupao p. n. g. Gjuro pl,
Ilić, predsjednik rečenoga društva.
Hrv. slav. gospodarsko društvo u Zagrebu obdržavalo je ovogodišnju
svoju glavnu skupštinu dne 20. lipnja 0. g. u Zagrebu, na kojoj
je naše društvo bilo zastupano po svom društvenom tajniku Josipu Jakopcu.


Isto tako poslalo je poziv srpsko šumarsko udruženje za svoj glavni,
godišnji zbor, koji seje obdržavao dne 23. travnja u Beogradu, pak bijaše
predsjednik rečenog udruženja Dr. Gjorgje Jovanović umoljen, da na zboru
naše društvo zastupa.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 66     <-- 66 -->        PDF

- 366


K^od toga uzimlje riječ odbornik Jovo Metlaš i predlaže, neka hi
se u buduće poziv za sudjelovanje na zboru srpskog šumarskog udruženja
poslao gospodarstvenom uredu petrovaradinske imovne občine. On će
sam, a u koliko bi eventualno bio zapriječen, i ostali društveni članovi
činovnici gospodarstvenog ureda rado osobno zastupati hrv. slav šumar,
društvo, jer su u neposrednoj blizini sa Beogradom. Ističe korist i važnost
da hrv. slav. šumar društvo stupi na taj način u saobraćaj i užu vezu
sa srpskim šumarskim udruženjem i da se potanje upozna sa šumarskim
prilikama susjedne kraljevine Srbije, a naročito za petrovaradinsku imovnu
općinu bilo bi to upoznanje od posebnog interesa, jer mu je na primjer
poznato, da bi se za pravoužitnike imovne obćine moglo tamo dobaviti
potrebno ogrjevno drvo, na kojem već vrlo oskudijevaju.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i ujedno prihvaća predlog odbornika
Metlaša, da se u buduće poziv na glavni zbor srpskog šumarskog
udruženja pošalje gospodarstvenom uredu petrovaradinske imovne obćine,
da tamošnji društveni članovi mogu na istom hrv. slav. šumar, društvo
osobno zastupati.


10. Na zaključak prošle odborske sjednice toč. VI. izvješćuje se, da
je kr. zemalj. vladi odjelu za unutarnje poslove predložen imenik šumarskih
stručnjaka, izmedju kojih bi se moglo imenovani 12 povjerenika
za polaganje drž. ispita osposobljujućega za samostalno vodjenje šumarskoga
gospodarstva za dalnju 6 godišnju periodu naime od god. 1913.
do uključivo god. 1918. Uzimlje se do znanja.
11. Na zaključak odbora od 15./4 1913. toč. II./12, izvješćuje se,
da je I. hrv stolarska udruga izradila i u društvene prostorije postavila
naručeni ormar za društvenu knjižnicu.
Pošto je ormar točno prema naručbi izradjen, to upravni odbor dozvoljuje,
da se za nj isplati pogodjena cijena od 325 K.
Točjja III, Pretres prispjelih podnesaka.


1. Čita se dopis odbornika Vilima Dojkovića, kojim polaže čast
društvenog odbornika. Uzimlje se do znanja.
2. Urednik stavlja na pretres dopis finskog šumarskog društva^ u
Helsingsforsu od 20./1I. 1912. broj 61.j kojim se predlaže, da bi se „Šumarski
list« slao u zamjenu za list »Finska Forstfereiningens Meddelanden
«, koji počam od god. 1910. sadržaje za inozemstvo posebni njemački
uredjivani odjel.
Odbor svom pripravnošću dozvoljava zamoljenu izmjenu publikacija.


3. Čita
se podnesak člana Ante Kerna, zemalj. šumar, nadzornika
I. razreda, kojim priobćuje, da mu je za priredjenje nacrta o lugarskim
stanovima, otisnutim u broju 5. Lugar, vijestnika god. 1912., obredjeno
27 K 50 f. t. j . 5 5 stranica. Drži to neizpravnim, jer samoga teksta ima
3 strane a 5 K = 15 K., dočim bi se za nacrte prema odborskom za,
ključku od 19./XII. 1909. toč. VII./5. sada, kada se za tekst plaća 5 K,
po strani, imalo platiti 7 K. po stranici po prvotnom normalnom mjerilu
UlOO, u kojem su ti nacrti faktično izradjeni, što bi iznosiio 6 X ^ =^ ^2
K., ili sveukupno 15 -j - 42 = 57 K , što moli da mu se naknadno obredi.
Pošto je on nadalje za sastav tih nacrta morao platiti inžiniru Wursteru
70 K., o čemu prilaže i potvrdu, to da za svoj rad u interesu struke ne
bude očito oštećen, moli odredbu, da mu se isplati i taj manjak od 13 K.
odnosno ukupno 42 K 50 f. .,,;:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 357 —


Odbor molbu uvažava i dozvoljuje izplatu rečenog iznosa od 42


K. 50 fil.
4. Savezno na zaključak od 15 ´4. 1912. toč. VI./IO. o ponudi šumara
A. Gerstmana glede prevoda knjige »Praktische Forsteinrichtung«
od L. Hufnagela na hrvatski jezik i objelodanjenja u Šumarskom listu,
čita se dopis knjižare Wilchelm Frick u Beču, kojim ista saobćuje, da je
u sporazumu sa autorom o prevodu djela »Praktische Forsteinrichtungt
uglavila slijedeće uvjete:
»Šumaru A. Gerstmanu dozvoljava se prevod rečenog djela uz uplatu
honorara od 300 K, koji se iznos imade po prihvatu uvjeta bezodvlačno
kod knjižare W. Frick uplatiti, a osim toga istoj knjižari odmah nakon
dotiskanja knjige dostaviti bezplatno 10. primjeraka.


Nakon oduljeg razpravljanja odbor zaključuje da sada uz take
uvjete, koje stavlja nakladnik, ne može prihvatiti ponudu A. Gerstmana


o prevodu rečene knjige, jer ne uvidja, da bi korist, koju bi prevod
upitnog djela imao donjeti članovima, stajala u razmjeru sa troškovima
prevoda
5. Čita se dopis pročelničtva profesorskoga zbora kr. šumar, akademije
u Zagrebu od 25./6. 1912. broj 143, kojim se dostavlja izkaz
popravaka, koji bi se u prostorijama šumarskoga doma imali obaviti za
vrijeme školskih praznika.
Pošto je već učinjena razpoložba, da se za vrijeme ovogodišnjih
školskih praznika obave važniji, u istom iskazu navedeni popravci, to
odbor zaključuje, da upravitelj doma sa jednim odbornikom zgradu pregleda,
a po tom da se nužni manji popravci dadu izvesti.


Točka IV.
Ustanovljenje programa i dnevnoga reda ovogodišnje glavne 35.
skupštine.
Odbor prihvaća predlog predsjedatelja, da se ovogodišnja glavna
skupština održi u Zagrebu na dan 4. kolovoza 1912., a po tom učini
poučni izlet u šume gradiške im. obć., u kojima bi se razgledali vrlo zanimivi
objekti, kao; industrijalna željeznica žicara, za transport drva, kemijske
tvornice i paropile, gospodarenje čistom sječom u bukovim šumama
uz ručno pomladjenje, a podjedno odbor ovlašćuje predsjedničtvo, da glede
tog izleta u dogovoru sa gospodarstvenim uredom gradiške im. obćine
ustanovi potanji p^rogram i radi ravnanja društvenih članova pravodobna
ga objelodani u Šumarskom listu. Ujedno odbor po tom nakon provedene
razprave ustanovljuje za ovogodišnju glavnu skupštinu slijedeći dnevni red r


1. Otvorenje i pozdrav skupštinara po predsjedniku društva.
2. Čitanje izvješća o djelovanju upr. odbora u minuloj godini 911/12.
3. Ustanovljanje proračuna za god. 1913.
4. Izvješće odbora ad hoc o izpitanju društvenih računa i stanju
imovine koncem god. 1911.
5. Izbor jednog odbornika u upr. odbor šumar, društva.
6. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitivanje računa i imovine
društva za god. 1912.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje će se održavati buduća glavna skupština,
8. Pretres nadopunjene zakladnice, osnovane u spomen A. Borošića.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 358 9.
Predloži gg. članova, koji se u smislu §. 21. f) društvenih pravila
barem 2 dana prije skupštine imaju pismero podnijeti društvenom
predsjedničtvu.
Točka V. Razprava o nacrtu proračuna za god 1913.


Ćita se zaključni račun o blagajničkom poslovonju u god. 1911. i
to društvene imovine pripomoćne zaklade i literarne zaklade u spomen
pokojnog Andrije Borošića, zatim izvještaj revizionalnog odbora od 20.
lipnja 1912. o izpitanju računa za god 1911. nadalje po predsjedničtvu
sastavljeni nacrt proračuna za god. 1913.


Odbor prima i odobrava zaključne osnove o blagajničkom poslovanju
društvene uprave te nacrt proračuna za god. 1913. bez primjetbe, s tim,
da se predlože glavnoj skupštini na pretres i prihvat.


Točka VI. Eventualni predloži.


1. Urednik društvenog časopisa stavlja upit, da li se može pojedinim
tvrdkam, koje u šumarskom listu oglašuju, uvažiti molba i zajamčiti im
da se ne će primati konkurenc oglasi inih sličnih tvrdkah.
Odbor zaključuje, da se takovo jamstvo nijednoj tvrdci ne može
dati, pošto ni drugi listovi takova jamstva ne davaju.


2. nadalje urednik predlaže, da bi se za važne i zanimive originalne
njemačke članke, koji su na zamolbu uredničtva priredjeni za naš strukovni
list po inozemnim stručnjacima, naposeb platila pristojba za origiginalni
sastavak i opet posebna za prevod.
Odbor u načelu predlog usvaja.


3 Odbornik Dragutin Trotzer predlaže, neka bi se uredničtvo obratilo
na trgovačke komore za podavanje honoriranih mjesečnih izvještaja,
uz koje se cijene šumski proizvodi prodavaju, a isti izvještaji da bi se uvrštivali
u Šumarski list, da se njima mogu poslužiti članovi kod analiza cijena i
nuždnih podataka za sastav novčane procjene stabala, da se na taj način
ne bi dolazilo do takovih rezultata procjena, koji su za nas skoro
porazni.


Odbor predlog usvaja i prepušta uredničtvu, da u tom pogledu
shodne korake poduzme.


Pošto inih predloga nema, a vrijeme je poodmaklo, to predsjedatelj
predlaže, da se zapisnik prošle odborske sjednice od 15. travnja 1912.
(toč. I. dnevnoga reda) pročita u sljedećoj odborskoj sjednici, a za ovjerovljenje
istoga izaberu odbornici Ivan Konig i Dr. Andrija Petračič, što
odbor prihvaća, a po tom predsjedatelj, zahvaljujuć se ponovno prisutnima,
što se danas u tako velikom broju skupiše, zaključuje sjednicu.


Zapisnik ovaj pročitan je u sjednici od 4. kolovoza 1912., a za
ovjerovljenje istoga izabiru se odbornici gg. Tolg i Petračič.
Fischba eh V. r. Jakopec v. r. Tolg v. r. Petračič v. r.


Zapisnik XXXVI. redovite glavne skupšine hn. siav. šumarskog
društva, koja bje obdržavana dne 5. kolovoza 1912 u Šumar, domu u Zagrebu.


Nakon, što je prvi podpredsjednik u zastupanju predsjednika Preuzvišenog
gospodina grofa Marka Bombellesa pozdravio nadošlu g. g članove
i zastupnike inih društava, i to magjarskog društva u Budimpešti,
hrv. slav. gospodarskog društa u Zagrebu i zemalj. društva gospod. i
šumar, činovnika u Osijeku, prelazi se na dnevni red.


Podpredsjednik imenuje perovođjom za skupštinski zapisnik Dra. Vašu
Vučkovića,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 359 -
Tajnik društva kr. šumar, povjerenik J. Jakopec čita izvještaj o djelovanju
upravnog odbora za god. 1911/12., koji skupština prima na znanje.


Prelazi se na ustanovljenje proračuna za god. 1913. G. nadšumarnik
Pere predlaže, da se proračun za g. 1913., pošto nema nikakovih znatnijih
promjena prema prošlogodišnjem, prihvati »en bloc«. Skupština jednoglasno
prima.


Izvješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanju imovine
koncem god 1.911. uzima se na znanje.
Predsjedatelj prekida sjednicu, te imenuje skrutatorima za izbor jednoga
člana upravnog odbora šumarnika Lachai zemalj. nadzornika Petrovića.


Nakon obavljenog skrutinija proglašuje se rezultat izbora. Izabran
je Vilim Cmelik žup. šumar, nadzornik sa 34 glasa, dočim je u svemu
predano 41. glas.


Prelazi se na izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitanje
računa. Predsjedatelj predlaže g. g kr nadinžinira Ladislava Stromskya i
Vjekoslava Bubnja računarskog revidenta. Skupština predlog jednoglasno
prihvaća!


Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća glavna skupština,
prepušta se odboru, da ga ovaj u svojoj sjednici kao i obično ustanovi.
Prelazi se na raspravu o nadopunjenju zakladnice, osnovane u spomen
A Borošića. Tajnik Jakopec čita ispravak prema otpisu kr. zem. vlade.


Nakon toga što predsjedatelj konstatira, da za današnju skupštinu
ni´-u stigli nikakovi pismeni predloži, zaključuje skupštinu, time, da se
zapisnik današnje skupštine imade stante sessione ovjeroviti, a za ovjerov-
Ijenje istoga imenuje g. g kr. šumar, nadsavjetnika Kuzmu i Dr Petračića
tjjedno odredjuje, da se zapisnik imade u narednom broju »Šumarskoga
lista« objelodaniti


Dr. Vaso Vučković v. r. Fischbach v. r.
kao perovođia. -r-v A j r> j. »-
Dr. Andrija Petracic v. r.
Kuzma Gyula v. r.


Izvještaj 0 redovitoj XXXVI. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskoga
društva, obdržavanoj dne 5. kolovoza 1912. u „Šumarskom domu«
u Zagrebu.


Prema ustanovljenom programu održana je ovogodišnja glavna skupština
hrv. slav. šumarskoga društva na dne 5. kolovoza o. g. u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Već y oči glavne skupštine dne 4. kolovoza došao je najveći dio
učesnika u Zagreb, te se na večer sastao u vrtu svratišta »Imperial" u
Frankopanskoj ulici na prijateljski sastanak, gdje su se stari znanci i drugovi
pozdravili i uz ugodan zvuk bečke gospojinske glazbe do kasno u
noći u razgovoru neprisiljeno pozabavili.


Nu već na samom tom prijateljskom sastanku bilo je predmijevati,
da ovogodišnja glavna skupština ne će baš biti mnogobrojno posjećena,
jer se na sastanku okupilo tek oko 28 učestnika. Glavnoj skupštini prisustvovalo
je 48 članova i to : Althaler Franjo, Cop Andrija, Cmelik
Vilim, Čeović Ivan, Demetrović Gjuro, Dojković Vilim, Dremil Oskar,
Domitrović Radivoj, Erny Rudolf, Fischbach Robert, Franješ Juraj, Grdinić
Matija, Hekner Josip, Heisinger Levin, Jakopec Josip, Jasić Dušan, Kiseljak
Josip, Kuzma Julio, Koroskeny pl. Velimir, Lasman Dragutin, Lach
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 360 Gustav,
Layer pl Sandor, Lazić Jovo, Mayer Mirko, Markulin Ivan, Markić
Milivoj, Murgić Ivan, Ogrizović Gedeon. Pere Aleksander, Petrović Stevan
Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr,, Paradjiković Gjuro, Renner Ante,
Radojčić Svetozar, Solarić Teodor, Sever Dioniz, Simić Stjepan, Szentgy6rgyi
Ljudevit, Šimunović Živko, Škrljac Petar, Tolg Vilim, Thuransky
pl. Bela, Trivanović Milan, Ugrenović Aleksander st, Ullreich Gyula,
Vučković Vaso dr.. Zec Dušan i Zivanović Živko.


Palo je u oči, da je od vanjskih članova političke uprave bio na
skupštini, samo 1 kr. kot. šumar i to iz najudaljenijega kraja (Gospić),
dočim od gg. žup. šum. nadzornika niti jedan osim V. Cmelika. Isto tako
ne bijaše od brt^dske im. obćine ni jednog člana na skupštini.


Značajno je i to, da je u oči glavne skupštine putem novina bio
zazvan sastanak sveukupnog šumarskog osobja političke uprave (nadmornika
i šumara) kod svratišta k »Lovačkom rogu« u staleškom predssetu,
nu da je na taj sastanak uz dvojicu mjestnih sazivača došao u
vemu samo 1 kr. kot. šumar.


Nješto iza 8 sati u jutro otvorio je skupštinu I. društveni podpredsjednik
velem. g. kr odsječni savjetnik Robert Fischbach, te je srdačnim
riječima pozdravio skupštinare sa toplom željom, da današnji rad skupštine
bude od koristi i na procvat društva.


Predlaže, da se perovodjom zapisnika glavne skupštine izabere kr.
kot. šumar dr. Vaso Vučković, što skupština usvaja, a perovodja zauzimlje
svoje mjesto.


Po tom predsjedatelj srdačno pozdravlja zastupnike stranih društava
i to presv. gosp. kr. minister. savjetnika Josipa Havasa, koji zastupa ug.
zemalj. šumarsko društvo, nu koji je odsutan, jer se nalazi u Gasteinu na
Iječenju, zatim kr. zem. šum. nadzornika Vilima Dojkovića, koji zastupa
hrv. zem. društvo gospodar i šumarskih činovnika u Osijeku, a ujedno
saobćuje, da je njega zapala čast, da na današnjoj skupštini zastupa
hrv. slav. gospodarsko društvo u Osijeku, što skupština uzimlje do znanja
uz poklik »Živili zastupnici.«


Predsjedatelj napominje, da se je predsjednik preuzv. g. Marko
grof Bombelles izpričao i požalio, što ne može današnoj skupštini prisustvovati,
jer se nalazi u sanatoriju u Badenu na Iječenju, pa moli od skupštine
ovlaštenje, da može preuzv. gosp. predsjednika od strane hrv. slav.
šumarskog društva pozdraviti i to pismeno, da ga sa brzojavom ne uznemiri,
što skupština jednoglasno prihvaća uz poklik ,Živio predsjednik".


Prema dalnjoj točki dnevnoga reda pročitao je po tom društveni
tajnik 0 radu i djelovanju društvene uprave tečajem minule društvene
godine slijedeći izvještaj:


Slavna skupštino!
0 djelovanju upravljajućega odbora u minuloj poslovnoj godini čast
mi je slavnoj skupštini podnijeti slijedeće izvješće:
Od posljednje glavne skupštine sastao se je upravljajući odbor 4
puta u svrhu rješenja redovitih tekućih posala i to: 10. prosinca 1911.,


15. travnja, 2. srpnja i 4. kolovoza 1912.
Potanji rad upravljajućega odbora na tim zasjedanjima vidljiv je iz
odnosnih, u stručnom organu objelodanjenih sjedničkih zapisnika.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 361 —


Od važnijih predmeta i zaključaka, koji su na tim sjednicama razpravljeni
i stvoreni, kao i uobće o cjelokupnom radu društvene uprave,
navesti mi je slijedeće:


U izvršenju zaključaka prošle glavne skupštine podastrta je kr. zem.
vladi, odjelu za unutarnje poslove, predstavka društva za povišenje putnih
naklada šumarsko-tehničkog osoblja i za povišenje putnih paušula kr.
nadlugara političke uprave zamolbom, da bi se k jednu naredbenim putem
preciziralo, koja se putovanja kr šumarskih tehničara imadu obavljati na
teret putnih paušala, a koja na teret privatnih stranaka, nadalje su predložena
na odobrenje po glavnoj skupštini prihvaćena pravila zaklade^
osnovane na uspomenu blagopokojnog društvenog tajnika Andrije Borošića.


Na prvo spomenutu predstavku nij.e do danas jošte stiglo nikakovo
riješenje, dočim je zakladni list u spomen pok. Andrije Borošića kr zem.
vlada povratila s primjetbom, da se imade u njekim točkama jošte nadopuniti,
pak će slavna skupština imati danas priliku, da konačno razpravi
i prihvati po upravnom odboru priredjeni obrazac u govoru stojeće nadopunjene
zakladnice.


Uslijed obnove cjelokupne društvene uprave u prošloj glavnoj skupštini
nastupila je promjena u ilredničtvu društvenoga organa Šumarskoga
lista i Lugarskoga vjestnika, te je urednikom tih listova izabran odbornik


g. Bogoslav Kosović, kr. zemalj.^šumarski nadzornik, docira je mene zapala
čast, da preuzmem upravu Šumarskoga doma.
Promjena u osoblju društvene uprave nastala je jedino u tome, što
se je kr. zemalj. šumar, nadzornik I. razr. p. n. g. Vilim Dojković na
časti odbornika zahvalio, pak će slavna skupština imati danas zadaću, da
to ispražnjeno mjesto popuni.


Izdavačima internationalne šumarske bibliografije nije jošte izplaćena
proračunom osjegurana svota od I.SO K., pošto se izdavači sve do danas
nisu mogli izjaviti, da li pristaju na svojedobno im stavljene uvjete, uz koje
je hrv slav. šumarsko društvo voljno za pokriće troškova izdanja upitne
bibliografije doprinjeti iznos od 150 K. Nu u ime izdavača upitne bibliografije
izjavio je profesor Dr Anton Biichler u Tiibingenu, da će se stavljenim
uvjetima moći udovoljiti i da će hrvatska literatura u upitnoj
monografiji biti dostojno zastupana poput one ostalih zemalja, a o svemu
tom da će se definitivno još ove godine odlučiti.


Prigodom previšnjeg imenovanja novog glavara zemlje pokloniše se
u ime hrv. slav. šumarskoga društva I. i II društveni podpredsjednik
Njegovoj Preuzvišenosti g. banu Slavku pl. Čuvaju, kojemu su toplo preporučili,
da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu društvenim probifeima
i naprednom razvoju šumarskih prilika u zemlji.


Kr zemalj. vlada, odio za bogoštovje i nastavu saobćila je dopisom
od 13 rujna 1911. broj 16 643, da je preuzela u upravu cijeli šumarski
muzej temeljem konačno dovršene primopredaje, te da je s odobrenjem
uzela do znanja i povjerenstveni zapisnik od 4. svibnja 1909, o primopredaji
svih predmeta preuzetih na temelju od prije postojećih inventara,
kao i zapisnik od 20 srpnju 1911. o primopredaji lovne dvorane i njekih
ukrasnih predmeta na temelju novo sastavljenog inventara — nadalje da
je profesor Franjo Z Kesterčanek postavljen čuvarom šumarskog muzeja
i pozvan, da sve predmete na čuvanje preuzme.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 362 —


Prigodom naknadno preduzetog čišćenja i premontiranja u lovnojs
dvorani smještenih nakljukanih životinja, pronašao je čuvar muzeja, da je
17 komada sisavaca i ptica u ukupnoj, u odnosnom inventaru navedenoj
vrijednosti od 78 K 60 fil. po moljcima posve uništeno, pak pošto se je
posebno povjerenstvo, kod kojeg je bilo zastupano i šumarsko društvo,
uvjerilo, da se odnosne životinje ne mogu više u muzeju ostaviti, zaključilo
se je, da se imadu iz muzeja smjesta odstraniti i u odnosnom inventaru
staviti u odpad, -o čem je spisan i povjerenstveni zapisnik.


Pošto ove godine iztiče djelovanje sadanjeg povjerenstva za polaganje
državnog ispita, osposobljujućega za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva, to je kr zemalj. vladi, odjelu za unut. poslove predložen
imenik šumarskih stručnjaka, izmedju kojih bi se moglo imenovati 12 povjerenika
za polaganje rečenog državnog izpita za daljnu šest godišnju
periodu, naime od god. 19i3 do uključivo 1918.


Kako prijašnjih godina, tako je i ove godine vis. kr. hrv. slav
zemalj. vlada, odio za unut. poslove, poduprla naše društvo doznačivši mu
za promicanje društvenih Svrha iz zemaljskih sredstava podporu od 12 JO K.,
a za izdavanje Lugarskoga vijestnika iznos od 400 K., na čemu neka
joj bude ovim izrečena najtoplija hvala.


U minuloj godini razdijeljene su po običaju u oči božica udovicama
i siročadi društvenih članova slijedeće podpore:


1. Iz
K6r6skeny-eve pripomoćne zaklade:
Tonki pl. Rukavina, udovi šumara 50 K., Milki Giirtler, udovi šumara
50 K., Anki Vraničar, udovi šum. nadzornika 50 K., Mariji Furlan,
udovi nadšumara 50 K., Dragi Laitmanović, udovi nadlugara r>0 K, Dragi
Skorić, udovi nadlugara 50 K, Juliji Kordić, udovi lugara 50 K i Miriji
Antoš, udovi šumara 100 K., ukupuo 500 kr.


2. Iz
društvene imovine :
Dragici Brosig, udovi nadšumara 140 K., Albini Ćelija, udovi šumara
90 K., Tereziji pl. Dragančić 80 K , Olgi Belamarić, udovi šumara
50 K., Mariji Ilijić, udovi šumara 90 K., te iznimno Pavlu Antoliću, nemoćnom
lugaru u miru, inače članu pripomoćne zaklade 50 K., ukupno
.500 kruna.


Društvena blagajna skontrirana je za ovo vrijeme 4 puta po I. podpredsjedniku
društva i svaki puta pronadjena u najboljem redu. kao što je
pronadjeno u uzornom redu i vodjenje društvenih računa, dočim će izvješće
0 konačnom preizpitanju računa za god. 1911. podnijeti danas
slavnoj skupštini posebni, naročito u tu svrhu izabrani odbor ad hoc za
preizpitanje društvenih računa prema toč. 4. dnevnoga reda.


Broj članova našega društva je danas slijedeći: začasnih 8 (od
toga je 6 mrtvih, 2 živa), utemeljiteljnih 61 (od toga 18 mrtvih 43 živa),
podupirajućih 19 članova I. razr. 297, prema 309 prošle godine članova


II.
razr. 1017, prema 970 prošle godine.
Osim toga imade pretplatnika za ; Šumarski list 31, prema 36 prošle
godine, za Lugar, vjestnik 18 prema 15 prošle godine.
Pošto se je upravni odbor uvjerio, da se usuprot posredovanja odvjetnika
i suda prema svoifdobno stvorenom zaključku, kod utjerivanja
starih dugovina od nekih članova I. razr. radi njihovog posvemašnjeg;
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 363 —


lošeg materialnog stanja nije mogao polučiti nikakav uspjeh, naprotiv da
su društvu prouzročeni jošte parbeni troškovi, zaključeno je, da se neutjerive
i dvojbene tražbine otpisu a odnosni članovi iz društva bnšu,
time, da će brisani član, ako bi ponovno htio u društvo pristupiti, imati
naknadno na´prije namiriti i dugujuću članarinu. Uslijed toga umanjio se
je broj članova I. razreda za 12 članova, dočim se je nastojanjem revnih
gg. članova, broj članova II. razr. povećao za 47 člana


Društveni organ Šumarski list tiska se u 550, a Lugarski vjestnik
u 1600 primjeraka.


Članovi su dobivali te listove badava, pretplatnici uz pravilima
odredjenu naknadu, a osim toga je društvo davalo badava Šumarski list
u zamjenu za razne listove, te raznim učevnim zavodima i klubovima
d^aka — i to u svemu 48 komada.


U ime članarine duguju danas:


bivši članovi 1. razreda ,. . K 130"—


sadanji članovi I. razreda K 186493


sadanji članovi II. razreda K 354´50


Sveukupno ~ K 2359-43
Taj dug će biti do konca ove godine svakako većim dijelom, a možebit
i posvema uplaćen.


Iz toga se vidi, da je uplata članarine ove godine vrlo povoljna, a
pošto je jošte u godini 1900. bilo na dugu oko 10-000 K. to se ujedno
razabire, da je za utjerivanje dužnih članarina, a tako i tekućih, u prošle
četiri godine mnogo truda uloženo — te da su tražbine društva napram
članovima hvalevrijednom potporom predstojnika i upravitelja svih šumskih
ureda, te vanrednim marom, i nastojanjem društvenog blagajnika, spale
eto na minimum, a razpoloživa gotovina druš´va narasla od 5701 K, u
godini 1908. na današnji iznos od okruglo 18.500 K.


Stanje društvene imovine pripomoćne zaklade utemeljene na uspomenu
pok. nadšumara Vladoja pl. K6r6skenyi a te zaklade utemeljene u
spomen pok. kr. zemalj. šumar, nadzornika Andrije B rošića koncem godine
1911. vidljivo je iz bilanca otisnutih u broju 7. Šumarskog lista od
ove godine, iz kojih proizl zi da iznose aktiva:


a) društvene imovine K 179.707´05


b) pripomoćne K6r6skeny-eve zaklade . . . . K 12.750"66


c) zaklade A. Borošića . ...... . K 2.614-36


Slavna skupštino!
Sa stranim šumarskim i inim domaćim i susjednim društvima podržavani
su i ove godine isti dobri odnošaji.


Prigodom naučnog izleta »Austrijskog Reichs Forst-Vereina u slavonske
šume u području kr. n´´dšumarskog ureda u Vinkovcima na 13.
rujna i911. zastupao je naše društvo odbornik velem. gosp. Robert Bokor
kr. šumar, nadsavjetnik u Vinkovcima.


Pri skupštini ug. zem. šumarskog društva u Budimpešti zastupao je
naše društvo član velem. gosp. Vinko Nagy, kr. šumar, ravnatelj kod kr.
ug. irinistarstva za poljodjelstvo u Budimpešti. Nadalje bijaše hrv. slav.
šumar društvo zastupano na glavnoj skupštini hrv. slav. gospodarskog
društva u Osijeku po članu Gjuri Cesariću, kr. žup. šumar, nadzorniku u
Osijeku; na skupštini društva gospodar, i šumarskih činovnika kralj Hrv.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 364 —


1 Slavonije u Osijeku po predsjedniku rečenog društva p, n. g. Gjuri pl.
Ilicu; na skupštini hrv. slav. gospodarskog društva u Zagrebu po svom
tajniku Josipu Jakopcu — i konačno na glavnom zboru srpskog šumarskog
udruženja u Beogradu po predsjedniku istog udruženja Dr. Gjorgji Jovanoviću.


Srpsko šumarsko udruženje u Beogradu najavilo je svoj pristup
hrv. slav. šumarskom društvu kao utemeljiteljni član, a za uzvrat zaključio
je upravni odbor, da se i hrv. slav. šumarsko društvo upiše bratskom
svom srpskom šumarskom udruženja za člana utemeljača.


Nadalje je hrv. slav. šumarsko društvo temeljem zaključka upravnoga
odbora od 10. prosinca 1911. pristupilo akademskom društvu Hrvata
agronoma »Lipa« u Beču kao utemeljni član uplatom odnosne pristupnine
od 50 K. Zatim je upravni odbor prihvatio predlog finskog šumarskog
društva u Helsingsforsu glede medjusobne izmjene publikacija, naime da
se Šumarski list daje u zamjenu za list »Finska Forstvereiningens Meddelanden
«.


Društveni inventar povećan je time, što je za društvenu knjižnicu
za pohranu strukovnih knjiga nabavljen četvrti ormar uz nabavnu cijenu
od 325 K.


I u ovoj su godini za društvenu knjižnicu nabavljena važnija novo
izašla šumarska stručna djela. Osim toga je^društvo dobilo njekoliko novo
izašlih stručnih knjižica na poklon. Naročito mi je napomenuti, da je
gdja Wilma udova Rossipal poklonila društvu 89 komada raznih strukovnih
knjiga iza ostavine blagopokojnog svog supruga, a utemeljiteljnog člana
našega društva Ede Rossipala. To su sve stara djela, ali za našu knjižnicu
od lijepe vrijednosti, jer preko polovinu tih starih djela nije naša
knjižnica do sad posjedovala.


Glede svih tih novo nabavljenih i poklonjenih djela sastavlien je
iskaz alfabetičkim redom autorskih imena i objelodanjen u broju 7. Šumar,
lista od ove godine za porabu društvenim članovima.


Za popravak i uzdržavanje društvene zgrade izdano je za okitanje
137 K. Nadalje je sa soboslikarom i ličilcem Josipom Vlašićem putem
jeftimbe sklopljena pogodba, da uz cijenu od 578 K 60 fil. oliči sve
vanjske strane prozora i vrata na »Domu« da od vlage i kiše ne počme
drvo trunuti.


U koliko bi uprav, odbor pronašao za potrebno, da se na godinu
pristupi vanjskom poljepšanju društvene zgrade, (facade), to je u obrazac
proračuna za god. 1913. uvrštena odnosna potrebna svota.


Pitanje plaćanja vodovodne pristojbe konačno je obzirom na to,
što je za potrošak vode u cijeloj zgradi postavljen jedan vodomjer, uredjeno
odpisom kr. zemalj. vladinog odjela za bog. i nastavu od 24. lipnja
1912. br. 5074 onamo, da će zemaljski erar plaćati gradskoj obćini pristojbu
za potrošak vode u cijeloj zgradi, dočim imade šumarsko društvo
za potrošak vode u svojim društvenim prostorijama i u stanu svoga pazikuče
zemalj. eraru refundirati godišnje 24 K 40 f. i to počam od dana
postavljenja vodomjera.


Slavna skupštino!


Konačno imadem žalosnu dužnost slavnoj skupštini izvijestiti, da
smo u ovom vremenu neumoljivom smrću izgubili mnogogodišnje revne
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 365 —


članove i to: Božidara Kranjca, kr. kot. šumara u Osijeku i Milana Mirkovića,
kr. kot. šumara u Irigu.


Kliknimo vrijednim i milim pokojnicima »Slava!«


Molim slavnu skupštinu, da izvoli uzeti ovo izvješće do znanja.


Predsjedatelj pita, prima li slavna skupština tajnikov izvještaj do
znanja.


Požto je taj izvještaj primljen bez primjetbe do znanja, prešlo se
na 3. točku dnevnoga reda: Ustanovljenje proračuna za god. 1913. Budući
da je taj proračun u cijelosti otisnut u 7. broju S 1. od ove god.,
pita predsjedatelj, ima li tko od gg. skupštinara na obrazac proračuna
staviti kakove upite i primjetbe i dali se želi, da se čita i razpravi stavku
po stavku,


Skupštinar nadšumarnik Aleksander Pere predlaže, da se proračun
za god. 1913. prihvati »en bloc« obzirom na to, što u njemu nema nikakih
važnijih promjena prema prošlogodišnjem proračunu, što skupština
usvaja i po tom prima proračun družtvene imovine sa primitkom od
23 924 K i isto tolikim razhodom, nadolje prima u cijelosti proračun
»Pripomoćne zaklade«, dočim uzimlje do znanja sadanje novčano stanje
zaklade, osnovane u spomen pok. A Borošića.


Na poziv predsjedatelja čita tajnik izvještaj odbora ad hoc o izpitanju
društvenih računa i o stanju imovine koncem godine 1911., koji
je izvještaj takodjer već otisnut na str. 277 S. 1. za mjesec srpanj 1912.


Skupština uzimlje taj izvještaj bez primjetbe do znanja i k jednu
podjeljuje revizionalnomu odboru i blagajniku apsolutorij.
Prema toč 5. dnevnoga reda prelazi se na izbor jednog odbornika
u upr. odbor šumarskog društva.


Predsjedatelj prekida sjednicu i odredjuje kratki odmor, da se skupštinari
glede izbora dogovore, a k jednu imenuje skrutatorima članove
šumarnika G. Lacha i šum. nadzornika S. Petrovića. Iza kratkog odmora
daje poimence prozivati članove, te nakon obavljenog skrutiniuma proglašuje,
da je izabran član Vilim Cmelik, kr. žup. šumar, nadzornik koji
je dobio 34 glasa, a u svemu bijaše predan 41 glas.


Iza toga budu u odbor ad hoc za izpitanje računa i imovine društva
za god 1912. na predlog predsjedatelja izabrana gg, Ladislav Strom-kjr,
kr. šumarski nadinžinir i Vjekoslav Bubanj, kr. rač revident.


Kod točke 7. dnevnoga reda zaključeno je, da se po dosadanjem
običaju prepusti svojedobnoj odluci upravnoga odbora, da ustanovi mjesto
gdje će se imati obdržavati slijedeća glavna skupština i u koje vrijeme,
zatim kamo bi se imao upriličiti s njom savezni naučni izlet.


Iza toga pozivlje predsjedatelj tajnika da prema točki 8. dnevnoga
reda pročita nacrt nadopunjene zakladnice, osnovane u spomen pok. A
Borošića, koja je odpisom kr. zemalj. vladinog odjela za unutar, poslove
od 7. veljače 1912 broj 3848. povraćena na izpravak, rdnosno na na
dopunjenje.


Glavna skupština u cijelosti prihvaća obrazac rečene zakladnice, kako
je nadopunjen po uprav, odboru i pročitan.


Iza toga predsjedatelj konstatira, da za dana:šnju skupštinu nisu
stigli nikakovi predloži i predlaže, da se za ovjerovljenje današnjega
zapisnika izaberu p. n. gg kr. šum. nadsavjetnik Kuzma i Dr. Petračić,