DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 294 —


Pravoužitnistvo crkvenih obćina u imovnim,
obćinama bivše hrv. slav. vojne Krajine.


Pravoužitnistvo crkvenih općina u krajiškim imovnim općinama
uredjeno je zakonom o ustanovama za otkup (izlućenje)
prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, što krajiški
stanovnici imadu u državnim šumama, ležećim u vojnoj Krajini",
koji je zakon previšnjom odredbom od 8. lipnja 1871. izdan
za područje vojne Krajine, dočim je zakonskim člankom XXX.
ex 1873. zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga sabora (zbornik 1873.
br. 50) u cijelosti uzakonjen. ,


U provedbi ovoga zakona izdan je previšnjim rješenjem od


6. srpnja 1881. (list zemaljske uprave za hrvatsko-slavonsku
vojnu Krajinu od 16. srpnja 1881. komad XI.) »naputak A) za
provedbu §-a 4 zakona od 8. lipnja 1871. o otkupu šumskih
služnosti odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga uživanja
šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskim
kotarima«, u kome je pravo crkvenih općina te opseg toga
prava detajlno uredjen.
Medjutim kako se god čini, da su ustanove ovoga naputka
jasne, može ih — naročito glede ogrjevnih drva — ispravno
shvatiti i primijeniti jedino onaj, koji poznaje prava crkvenih
općina na državne šume prije zakona od 8. lipnja 1871., jer se
opseg prava crkvenih općina po toma zakonu temelji na pravnom
stanju, kakovo je postojalo prije toga zakona.


Svojim izvodima htio bi da na osnovu pravnoga stanja
prije zakona od 8. lipnja 1871. ustanovim pravi smisao ovoga
zakona i naputka A), te da tada ispravno shvaćeno pravno stanje
usporedim s postojećim faktičnim stanjem. Nadalje bi htio, da
se osvrnem na pitanje o pravoužitništvu onih crkvenih općina,
koje su nastale nakon zakona od 8. lipnja 1871., budući da je
to pitanje češće povodom sporovima izmedju imovnih i crkvenih
općina, — a konačno mi je namjera, da uzput upozorim još i
na njeke momente, koji su za pravoužitnistvo crkvenih općina
od praktične važnosti.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 295 —


Ističem, da je u G. broju XXIII. godišta ovoga lista g. dr.
Milan Novak napisao raspravu o »ogrjevnoj drvariji rkt. dušobrižničkoga
svećenstva u području bivše hrv. slav. vojne Krajine«,
u kojoj je naročito prikazao propise, što no su u bivšoj vojnOJ
Krajini postojali glede ogrjevne drvarije rkt. svećenstva, te pravnu
narav te drvarije. Upućujući izrično ila ovu raspravu ističem, da
sam mnoge činjenice, koje je on iznio u svojoj raspravi glede
ogrjevne drvarije, morao ovdje opetovati, jer su za razumnjevanje
današnjega pravnoga stanja glede ogrjevne drvarije neophodno
nužne, a kako svim čitateljima neće biti pri ruci rasprava


g. dra. Novaka, potrebno je bilo, da te činjenice navedem, budući
da bi inače moji izvodi ostali nepotpuni i nerazumljivi.
I.
Zakonom od 8. lipnja 1871. otkupila je država prava na
dobivanje drvlja, na žirenje, pašu i sve druge užitke bilo kojega
mu drago imena iz državnih šuma vojne Krajine, zajamčena zakonom
od 3. veljače 1860. općinama i krajiškim obiteljima
(§1.) i to na taj način, da je krajiškim općinama izlučena
i u potpuno vlastničtvo predana polovica onih opsega
državne šume, u kojima su dosele imale pravo šumarenja, dočim
je druga polovica ostala potpuna vlasnost države (§ 2.).
U ovome zakonu govori se općenito o općinama, dočim se
„crkvene općine* nigdje izrično ne spominju.
Želimo li dakle znati, da H su zakonom od 8. lipnja 1871.
otkupljena kakova prava crkvenih općina, moramo poznati opseg
prava, što no su ih te općine imale naprama državi po zakonu
od 3.
veljače 1860.
Prema § 9. šumskoga zakona za c. kr. vojnu Krajinu od


3. veljače 1860. ustanovljene su služnosti, kojima su opterećene
erarske šume u vojnoj Krajini, u §§ 18. i 16. temeljnoga krajiškoga
zakona od 7. svibnja 1850. Za naše je pitanje od važnosti
§ 18. toga zakona, koji odredjuje, da su krajiške šume
državne dobro, te da se iz njih imade nakon pokrića erarsk e
potrebe za Krajinu besplatno doznačiti krajišnicima gra


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 296 djevno
i ogrjevno drvo za njihove kućne potrebe polag njihovih
starih prava.
Temeljni zakon ne spominje nijednom riječi ni crkvenih
općina, ni crkvenih potreba.


Medjutim istodobno s gornjim šumskim zakonom* odobren
je previšnjim rješenjem od 3. veljače 1860. pravilnik za šumsku
službu u c. kr. vojnoj Krajini, koji u § 68 podrobno nabraja sve
služnosti, što no terete državne šume. Medju ove služnosti spada
po § 68 točka b) i ovlaštenje krajiških crkvenih općina na
sveukupno gradjevno i tvorivo drvo, potrebno
za crkvene gradnje svake vrsti


0 ogrjevnom drvu za crkvene općine ne govori § 68 pravilnika
izrijekom ništa, već kao služnost, koja tereti državne
šume u pogledu ogrjevnoga drva u opće spominje jedino dužnost
krajiških oblasti na pokriće sveukupne potrebe erara i
općina na ogrjevnom drvu (Aerarial- und. Gemeinde-Brennholz-
Bedarf § 68 si. d) i pravo krajiških obitelji na ogrjevno drvo
za kućne potrebe (§ 68 d).


U § 69. ovoga pravilnika, koji odredjuje opseg gornjih
služnosti, veli se ipak, da su za ustanovljenje godišnje
potrebe na gradjevnom tvorivom i ogrjevnom drvu za erar,
mjesne, crkvene i školske općine odlučne postojeće pristojbe na
ogrjevnom drvu, te na najnužniju mjeru ograničena potreba
gradjevnoga i tvorivoga drva za gradnje, što no se imadu izvesti.


Iz svega sada navedenoga slijedi to, da su crkvene općine


dobivale i da imadu bezdvojbeno pravo tražiti iz erarskih šuma


sveukupno gradjevno i tvorivo drvo, potrebno za crkvene gradnje,


dočim pravo crkvenih općina na ogrjevno drvo nije nigdje iz


rično priznato. Budući se medjutim u § 69. pravilnika govori i


0 ogrjevnom drvu, što ga imadu iz erarskih šuma dobiti crkvene


općine prema postojećim pristojbama, to je očito, da je pravo


crkvenih općina na ogrjevno drvo sadržano u potrebi erara ili


općina na ogrjevnom drvu, koju spominje § 68 si. c) pravilnika.


Da su tako ovo pitanje shvaćale i nadležne oblasti, vidjeti


će se malo kasnije.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 297 —


Već na ovom mjestu moram istaknuti, da se je ovlaštenje
crkvenih općina na krajiške državne šume i po šumskom zakonu
od 3. veljače 1860. i po zakonu od 8 lipnja 1871. moglo
protezati jedino na vjeroispovjesti, koje su tada bile priznate,
dakle na katoličku, grčko-istočnu te evangeličko-augsburšku i.
reformatornu, dočim su od toga ovlaštenja bile isključene izraelitičke
crkvene općine, budući da izraelitičkoj vjeroispovjesti
u Krajini nije bilo nikada priznato ni slobodno izvršivanje vjere,
ni uživanje političkih i gradjanskih prava.


Medju crkvene općine, koje su po zakonu od 8. lipnja 1871.
uopće mogle steći kakova ovlaštenja na šume imovnih općina,
ne spadaju dakle nikako izraelitičke crkvene općine, te su one
od ovih prava isključene.


Pomanjkanje preciznih ustanova u zakonu glede, ogrjevnih
drva bilo je kratko vrijeme nakon što je zakon od 8, lipnja
1871. stupio na snagu, povodom sporovima jer su imovne općine
stale kratiti svako podavanje ogrjernoga drva katoličkomu i
grčko-istočnomu dušobrižnom svećenstvu.


Tim se je povodom biskupski ordinarijat u Djakovu obratio
na c. kr. vojno glavno zapovjedništvo u Zagrebu s upitom,
kakove su odredbe izdane u pogledu budućega podmirivanja
drvarske pristojbe, krajiškim župnicima, na što je ono u svom
dopisu od 27. svibnja 1873. broj 319 (bog. i nastava) odgovovorilo,
„dass unter den Wald Servituten der Grenzbevölkerung
deren Ablösung im Grunde des Gesetzes vom 8, Juni 1871 zu
erfolgen hat, laut § 1 des bezogenen Gesetzes auch das Gratis-
Bau- und Brennholzes für ihre Gemeinde-Bedürfnissen ausdrücklich
bezeichnet erscheint. Da nun zu den Gemeinde- Bau- und
Brennholz-Bedürfnissen seit jeher die Brennholz-Erfordernisse
für die fungierende Geistlichkeit gerechnet wurde, und tatsächlich
auch immer nur für Rechnung der betreffenden PfarrGeraeinden
erzeugt und beigestellt wird, so unterliegt es keinem Anstände
oder Zweifel, dass das zur Erzeugung der sistemisirten Gebühren
der fungierenden Geistlichkeit erforderliche Brennholz aus den
bei der Segregation den Gemeinden für Rechnung der bisheri
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 298 —


gen Waldservituten zufallenden Waldteilen auch für die Folge
gratis wird erfolgt werden müssen, ohne das diesbezüglich eine
besondere Verhandlung abzuführen nötig bleibt."


Da uzmogne korektno riješiti sporove, nastale povodom
uskrata križevačke i gjurgjevačke imovne općine, tražila je kr.
zem. vlada razjašnjenje od c. kr. glavnoga zapovjedništva u
Zagrebu kao krajiške zemaljske upravne oblasti, a ono je dopisom
od 3. lipnja 1875. odgovorilo, da su slično stanovište
poput križevačke i gjurgjevačke zauzele i neke druge imovne
općine, a njihovi da su zahtjevi riješeni na osnovu načela, da
je država zakonom od 8. lipnja 1871. otkupila sva prava općina
i krajišnika, koja su im pripadala po zakonu od 3. veljače 1860,
iz česa slijedi, da su u svim slučajevima, gdje je svećenstvo
polag postojećih propisa imalo dosele pravo dobivati iz erarskih
šuma besplatno (bez takse) stanovitu mjeru gradjevnoga ili
ogrjevnoga drva, dužne imovne općine podavati tu mjeru bezplatno
iz šuma. koje su im pripale. Gdje su pak crkvene općine
same bile obvezane na podavanje gradjevnoga , ili ogrjevnoga
drva, to ostaje njihova obveza i nadalje na snazi, a zavisiti će
0 zaključku imovne općine, da li će tim crkvenim općinama
dozvoliti drvo besplatno ili uz uplatu pristojbe.


Dopisom od 17. kolovoza 1875. broj 12.156 obratila se
je kr. zemaljska vlada na središnje povjerenstvo za otkup šumskih
služnosti u gjurgjevačkom i križevačkom krajiškom pukovnijskom
kotaru uzet obzir na pravo katoličkoga svećenstva na
besplatno dobivanje ogrjevnoga drva, na što je ono dopisom
od 23. siječnja 1876. broj 188 ex 1875. odgovorilo, da se o
tome pravu nije raspravljalo ni u mjesnom, ni u središnjem
povjerenstvu, jer su zakonom od 8. lipnja 1871. odkupljena sva
prava, ma kako se zvala, radi česa nije povjerenstvo trebalo
da ispituje tko je sve bio dionikom tih otkupljenih prava.


U dopisu pak od 23. siječnja 1876. broj 8 izjavilo se je
isto povjerenstvo, da je van svake sumnje, da su imovne opdine
dužne davati ogrjevno drvo za župnika, jer su zakonom od 8.
lipnja 1871. otkupljena sva prava, kakogod se zvala.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 299 —
U svome dopisu od 29. ožujka 1876. broj 1785 na c. kr.
vojno glavno zapovjedništvo u Zagrebu izjavila je kr. zemaljska
vlada, da po njezinom mišljenju nije mogla ogrjevna drvarija
katoličkih župnika biti otkupljena zakonom od 8. lipnja 1871.,
jer ona nije spomenuta u služnostima, koje § 68. šumarskoga
naputka od 4. veljače 1860. taksativno nabraja; — ako pak
§ 69. spominje postoječe pristojbe na ogrjevnim drvima, to su
one zaista opstojale, ali nisu bili servituti, kako ih normira §


68. Svoje mišljenje opravdava vlada nadalje time, što o drvariji
katoličkih župnika nisi* raspravljala diobna povjerenstva, niti su
je uzela u račun, nadalje što je podavanje besplatnih drva župnicima
spojeno s opće postojećim patronatskim pravima i dužnostima,
koje u Krajini izvršuje Njegovo Veličanstvo.
Pošto se je mišljenje vladino razilazilo od nazora c. kr.
vojnoga glavnoga zapovjedništva, odredjena je ob ovome pitanju
rasprava pred mješovitim povjerenstvom izaslanika obih oblasti,
koja se je obdržavala dne 11. siječnja 1878.


Ja ću ovdje iznijeti podrobnije tečaj te rasprave, jer je ona
temelj za pravilno shvaćanje propisa, sadržanih u naputku A) za
ogrjevnu drvariju, koji normiraju današnje pravno stanje.


Izaslanici c. kr. glavnoga vojnoga zapovjedništva i kr. zemaljskoga
financijalnoga ravnateljstva isticahu, da pravilnik za
šumsku upravu u Krajini od 3. veljače 1860. u § 68 medju
šumskim služnostima nigdje ne spominje ogrjevne drvarije svećenstva,
pak se za to sa stanovišta šumskoga zakona može
samo u toliko tvrditi, da je država titulo servitutis podmirivala
pristojbe svećenstva na ogrjevnom drvu, koje su sistemizirane
kosebnim propisima, u koliko se može dokazati, da one spadaju
medju potrebu općina oa ogrjevnom drvu, što no ju je država
dužna pokrivati po § 68 si. c) pravilnika.


Neposredn o ovlaštenje služnosti na podavanje ogrjevnoga
drva protiv same države pripada jedino grčkoistočnomu
svećenstvu, budući da grčko-istočni svećenici,
koji živu u svezi svoje zadruge, imadu pravo na ogrjevno
drvo po § 68. si. d) kao svaki ini ovlašteni krajišnik. Odredbom
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 3QJ^ —


bo dvorskoga ratnoga vijeća od 8./8. 1816. B 3097. odredjeno
je, da grčko-istočni svećenici imadu potrebno ogrjevno drvo
dobivati besplatno poput svakoga krajišnika, a ujedno je i u toj,
a i u kasnijoj naredbi od 17. veljače 1817. B 769 odredjena
stalna pristojba od 12 hvati za župnika, a 8 hvati za kapelana
za one grčko-istočne svećenike, koji ne živu u svezi zadruge.
Naredba ratnoga ministarstva od 8. siječnja 1861. odio 10 br.
78 očitovala je pak, da gornje odredbe nisu ukinute šumskim
zakonom od 3. veljače 1860. te da i nadalje ostaju na snazi


Što se tiče katoličkoga svećenstva, to ono u karlovačko
j Krajini ne ima nikakova prava na ogrjevno drvo protiv
države, već jedino protiv svojik župljana (i to 1 voz od svake
kuće). Isto tako ne ima katoličko svećenstvo nikakova prava
protiv države ni u bansko j Krajini, gdje su i župljani bili
jedino dužni putem općinske rabote besplatno ili uz plaću izraditi
i privesti ono drvo, koje je župnik dobivao iz erarskih
šuma uz platež potpune šumske pristojbe.


U varaždinsko j Krajini dozvoljena je katoličkom svećenstvu
pripadnost ogrjevnoga drva od 20 hvati za župnika i
10 hvati za kapelana (u naredbama se ne veli od koga), uz
platež pristojbe za izradbu i dovoz župljanima. Ta je pristojba
god. 1853. ukinuta, ali je zato pripadnost drvi snižena i to za
župnika na 10, a za kapelane na 4 hvati. Izaslanici glavnoga
vojnoga zapovjedništva priznaše, da se je to drvo podavalo ab
aerario, nu samo zato, jer je to drvo imala podati crkvena
općina (u čiju naravsku obvezu spada uzdržavanje župnika), a
država je bila obvezana pokriti čitavu potrebu općine na ogrjevnom
drvu.


Za slavonsk u Krajinu, gdje je katoličkomu svećenstvu
godine 1819. odredjena pristojba na ogrjevnom drvu sa 30 hvati
za župnika na starim župama (koje su postojale prije regulacije
od 1771.), a 20 hvati za župnike na novim župama, te 12 hvati
za kapelane na starim župama, tvrdili su izaslanici glavnoga
vojnoga zapovjedništva, da je tu pripadnost na ogrjevnom drvu
katoličkomu svećenstvu doduše davala država, ali s razloga, jer
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 301 se
je ona uvršćivala u popis besplatnoga drva za općine, učitelje,
škole i stražarnice, radi česa da se ona imade smatrati
sastavnim dijelom općinske, a ne državne potrebe.


Na osnovu svojega razlaganja izvedoše izaslanici c. kr.
glavnoga vojnoga zapovjedništva i kr. zemaljskoga iinancijalnoga
ravnateljstva zaključak:


1. pošto je grčko-istočno svećenstvo imalo pravo na ogrjevno
drvo neposredno protiv države, a to je pravo otkupljeno, prešla
je na imovne općine dužnost podavanja toga drva;
2. u karlovačkoj i banskoj Krajini nisu župnici (katolički)
u pogledu ogrjevnoga drva imali nikakovih prava protiv države,
već jedino protiv župljana, pa ne imadu ni sada;
3. u varaždinskoj i slavonskoj Krajini bio je doduše erar
obvezan davati drvo, nu njegova se obveza imade svesti na
služno ovlaštenje općina, da pokriju iz erarskih šuma čitavu
svoju potrebu na ogrjevnom drvu, dakle i potrebu svojih crkvenih
općina. I u tim je Krajinama stoga ta dužnost nakon provedene
segregacije prešla na imovne općine ali tako, da se za
podavanje ogrjevnoga drva u propisanoj mjeri ne imadu skrbiti
neposredno imovne općine, već odnosne crkvene općine, te one
imadu zahtjevati njegovo pokriće od imovne općine poput svih
ostalih ovlaštenika, radi česa ali prosto stoji imovnoj općini
odlučiti 0 načinu podmirenja svojih ovlaštenika, te propisanu
pristojbu ogrjevnoga drva za svećenika dozvoliti uz iste uvjete,
kao i svim svojim ostalim ovlaštenicima, t. j . besplatno ili uz
platež stanovite pristojbe. Visina same pristojbe ne smije se
svećenstvu krnjiti.
Povrh toga istakoše ovi izaslanici, da se po § 72 pravilnika
imadu za potrebe krajišnika na drvu upotrebiti prema izdanim
uputama u prvom redu općinske šume, doČim se je tek
manjak imao pokriti iz državnih šuma.


Izaslanici kr. zemaljske vlade zastupahu stanovište, izraženo
u gore spomenutom vladinom dopisu od 29. ožujka 1876. broj
1785., da su pristojbe svećenstva na ogrjevnom drvu s obzirom
na § 69. pravilnika postojale, ali nisu bile servituti, jer nisu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 302 —


nabrojene u § 68. Glede ogrjevnih drva u varaždinskoj Krajini
tvrdili su, da su ona dozvoljena svećenstvu od države, da su
jedan dio župničke dotacije, dakle javno pravna naredba, pa da
ih je za to svećenstvo imalo dobiti neposredno od državne
uprave, dočim su župljani bili dužni jedino drvo sjeći i dovesti.
Kako pak ta dužnost tereti državne šume u cijelosti, a s obzirom
na § 68. pravilnika nije otkupljena, tereti ona još i danas
te šume, dakle u V2 državu, a u Vj imovne općine, koje su
danas u tome dijelu vlasnice tih šuma.


Toliko 0 tečaju same rasprave.


Priopćujući c. kr. glavno vojno zapovjedništvo rezultat
rasprava kr. zemaljskoj vladi izjavilo je, da joj se čine pretežnijim
razlozi, koje su za svoje mišljenje naveli njezini zastupnici
na raspravi, nu svakako da će se morati predmet podnijeti Njegovomu
Veličanstvu na previšnju odluku, budući da pozitivni
zakon ne sadržaje bezdvojbenih ustanova, koje bi dozvoljavale
riješenje ovoga pitanja naredbenim putem.


Ta je previšnja odluka zaista i ishodjena.


Previšnjira rješenjem od 6. srpnja 1881. (list zemaljske
uprave za hrv. slavonsku vojnu krajinu od 16. srpnja 1881.
komad XI) potvrdilo je Njegovo Veličanstvo medju inim i naputak
za uredjenje zajedničkoga uživanja šuma i šumskih zemalja,
izlučenih za pravoužitnike krajiškoga područja (t. zv. naputak A).


Po § 1. ovoga naputka imadu se pravoužitnicima šuma i
šumskoga tla, izlučenoga zakonom od 8. lipnja 1871. smatrati:
a) mjesne, b) crkvene, c) školske općine te d) i e) krajiške
obitelji, koje odgovaraju propisima toga naputka. 0 svim pravoužitnicima
imade se sastaviti katastar (§ 2.), u koji se imadu
uvrstiti i eventualne pravoužitne crkvene općine (§ 4.\


Prema § 6. slovo b) pripada crkvenim općinama pravo na
drvo za gradju te drvo za palenje opeka i vapna,
za novogradnje i izdržavanje crkvi i kapela, župnoga stana i
gospodarskih zgrada bezuvjetno prema faktičnoj potrebi,
nadalje župniku pripadajuća količina drva za
ogrjev, nu samo u slučaju, ako je on i prije pro
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~ 303 —


vedbe otkupa šumskih služnosti dobivao
svoju drvnu kompetenciju od države kao tom
služnosti opterećene i to ili besplatno ili uz plaćanje
cijele šumske pristojbe, te se ima u prvom slučaju doznačiti
župnikov pripadak drva besplatno, a u potonjem samo uz plaćanje
postojeće šumske pristojbe. Ako li je župnik prije otkupa
dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljan a ka o
lukno bez posredovnja države, to mu ne pripada
pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne
općine, već su mu dužni drva i nadalje podavati župljani od
njima pripaloga drva za ogrjev.


Kako se iz ovih ustanova naputka A) vidi, uvažena je prigodom
uredjenja pitanja o pravu crkvenih općina na gradjevno
drvo potpuno ustanova § 68 slovo b) i § 69 pravilnika od 3.
veljače 1860., po kojoj imadu crkvene općine bezuvjetno pravo
na sveukupno gradjevno drvo za crkvene gradnje i to prema
faktičnoj potrebi.


Što se tiče ogrjevne drvarije, nije se prihvatio nazor vladinih
zastupnika prigodom rasprave od 11. siječnja 1878., već
je u naputku A) došlo do izražaja u glavnome načelo izaslanika


c. kr. glavnoga vojnoga zapovjedništva, po kome imadu svećenici
i nadalje dobivati drvo od župljana kao lukno tamo, gdje
su ga dosele kao lukno dobivali bez posredovanja države, dočim
je na imovne općine usljed otkupa prešla dužnost podavanja
jedino u onim dijelovima, gdje je svećenstvo i dosele dobivalo
svoju drvnu pristojbu od države.
Imovne općine imadu svećenstvu davati svakako njima pripadajući
pripadak, t. j . onaj kvantum drva, koji im pripada po
postojećim propisima (u opreci s ostalim pravoužitnicima, za
koje je odlučna faktična potreba), nu ne mogu same odlučivati
0 tome, da li će ga dati besplatno ili uz platež pristojbe, (kako
su to mislili izaslanici c. kr. vojnoga glavnoga zapovjedništva
na raspravi od 11. siječnja 1878.), već je i za to odlučan dotadašnji
običaj.


Prema izvodima zastupnika c. kr. vojnoga glavnoga zapo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 304 — \
vjedništva nije nigdje bila država obvezana davati katoličkomu
svećenstvu ogrjevno drvo n vlastito ime, već jedino kao potrebu
općine, dočim je po mnijenju zastupnika kr. zemaljske vlade
podavanje ogrjevnih drvi, kao javno pravna naredba, teretilo neposredno
erar odnosno državne šume.


Naputak A) ne dira u pravnu narav toga podavanja, već
konstatuje jedino to, da na imovne općine prelazi u svakom
slučaju dužnost podavanja ogrjevnoga drva svećenstvu, ako
ga je i dosele podavala država, dakle bez obzira na to, da
li ga je država dosele podavala ab aerario ili kao potrebu
općine. Time je i ova ustanova naputka A) potpuno dovedena
u sklad sa šumskim pravilnikom od 3. veljače 1860.


Prije nego završim ovo razmatranje, istaknuti ću, da se je
kod rasprave od U . sijanja 1878. govorilo jedino o ogrjevnom
drvu katoličkoga i grčko-istočnoga svećenstva O evangeličkomu
svećenstvu obih pravaca nije bilo govora, jer je evangelička
vjeroispovijest uopće priznata tek carskim patentom od 1. rujna
1859. (d. z. 1. broj 160), a ni po tome, ni po kojemu inomu
propisu nije ovomu svećenstvu priznato pravo na ogrjevno drvo
ni od erara, ni od općina, radi česa nije ni bilo od potrebe,
da se 0 njemu raspravlja.


Povučemo li sada iz svega rečenoga konzekvencije glede
ogrjevnoga drva, dolazimo do zaključka, da su sve imovne
općine bez razlike dužne podavati grčko-istočnomu
svećenstv u pripadajuću mu pristojbu na ogrjevnom drvu.
Katoličkomu svećenstvu dužne su podavati propisanu pristojbu
jedino imovne općine na teritoriju bivše varaždinske
i slavonske Kraj ine. Dušobrižništvo e v a ngeličke
augzburške, reformirane i izraelitske
vjeroispovjesti ne ima uopće nikakovih prava
na ogrjevno drvo od imovnih općina.


Ini kakovi pravni odnošaj ne da se zamisliti, jer" su za
faktično podavanje ogrjevnih drva iz državnih šuma bili i mogli
biti odlučni jedino postojeći propisi, a ti su gore razloženi.
Pošto se pak pravo crkvenih općina na ogrjevnom drvu po
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 305 —
kriva s pravom svećenstva odnosnih crkvenih općina na ogrjevno
drvo, to je time podjedno ustanovljen i opseg prava samih
crkvenih općina na ogrjevno drvo


*


Da vidimo sada, kako se ovo pravno stanje slaže s poštoiećim
faktičnim stanjem. Na zahtjev kr. zemaljske vlade podnijele
su sve imovne općine godine 1908. iskaze crkvenih općina!,
koje su upisane u njihovom katastru pravoužitnika uz naznaku
količine ogrjeva, koji im se doznačuju, te da li im se ogrjev
doznačuje besplatno ili uz pristojbu.


Sadržaj je ovih iskaza slijedeći:
Otočk a imovna općina ne daje ni jednoj crkvenoj općini
ogrjevnoga drva, jer ga svećenici dobivaju od župljana kao lukno.


II ogulinsko j imovnoj općini ne dobiva nijedna katolička
crkvena općina ogrjevnoga drva, jer ga župnici dobivaju
od župljana kao lukno, dočim grčko-istočne crkvene općine dobivaju
ogrjevno drvo besplatno od imovne općine i to svaka po
32 prostorna metra.,


U slunjsko j imovnoj općini ne dobivaju katoličke crkvene
općine ogrjevnoga drva, jer župnici dobivaju drvo kao lukno od
župljana, a grčko-istočne crkvene općine dobivaju drva od imovne
općine i to uz platež potpune pristojbe. Kvantum drva nije odredjen,
već ovisi o potrebi paroha,


U prvoj banskoj imovnoj općini dobivaju i rk. i g.-i.
crkvene općine ogrjevno drvo od imovne općine i to svaka po
41 prost, metar. Rkt. župnici plaćaju potpunu pristojbu, a grčko
istočni parosi sniženu pristojbu poput ostalih krajišnika pravoužitnika


Drug a bansk a imovna općina daje katoličkim crkvenim
općinama u Gvozdanskom i Hrastovici svakoj po 41 prost,
metar drva besplatno ili uz sniženu pristojbu, dočim ostale katoličke
crkvene općine ne dobivaju drva od imovne općine.
Grčko-istočne crkvene općine dobivaju ogrjevno drvo besplatno
ili uz sniženu pristojbu i to svaka po 41 prost, metar izuzev
petrinjsku crkvenu općinu, koja dobiva samo 20 prost metara.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 306 U
križevačko j imovnoj općini dobivaju sve rimo-katoličke
i grčko-istočne crkvene općine drvo besplatno od imovne
općine i to za župnika (paroha) po 40-82 pr. m., a za sistemiziranoga
kapelana po 13´6l pr. m. Jedino kat. župa u Tvrđji
Ivaniću dobiva samo 27-22 pr. m za župnika i 907 za kapelana,
a rimo-katoličke župe Gradec, Dubrava, Nevinec i Bjelovar
ne dobivaju nikakvo drvo ža župnika, već samo za kapelana.


Imovna općina gjurgjevačk a daje svim rimo-katoličkim
i grčko-istočnim crkvenim općinama ogrjevno drvo besplatno i
svakoj po 40 pr. m- za župnika, a po 16 za jednoga sistemiziranoga
kapelana.


Gradišk a imovna općina daje besplatno drvo svim rimokatoličkim
i grčko-istočnim crkvenim općinama i to grčko-istočnoj
svakoj po 42 pr. m., a katoličkim jednoj po 189, 5 po
147, 9 po 105 i 11 po 70 prostornih metara.


Petrovaradinsk a imovna općina daje katoličkim, grčkoistočnim
te .5 evang. augzburških crkvenih općina drvo besplatno
i to grčko-istočnim i evangeličkim svakoj po 40 pr. m., rimokatoličkim
2 po 103 pr. m. za župnika i 40 za kapelana, 1 po
120, 1 po 84, 2 po 68 i 1 po 66 pr. m , konačno grčko-katoličkoj
općini u Mitrovici 40 pr. m


Brodsk a imovna općina daje katoličkim i grčko-istočnim
te 1 evangeličkoj i 1 židovskoj crkvenoj općini ogrjevno drvo
besplatno kao lukno i to malo ne u svakoj župi različito. Jedan
znatni broj župa uopće ne imade svoje sjedište u krajiškom
području, već u provincijalnom, ali dobiva ogrjevno drvo za
svoje filijalne općine, koje se nalaze u bivšem krajiškom području.


Prema ovim iskazima ne bi se faktično stanje slagalo s
pravnim stanjem, kakovo bi imalo biti polag gornjeg razlaganja,
već postoje znatne razlike koli glede samoga prava na dobivanje
ogrjevnoga drva, toli glede kvantuma drva, koji se doznačuje.


Kako mi nije poznato, na kojem su osnovu uslijedili gore
navedeni upisi u katastar, ne mogu se očitovati o opravdanosti
tih razlika, nu bezdvojbeno je, da su neki upisi upravo u protimbi
s postojećim propisima. Upozorujem na pr. samo na to,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 307 —


da je kao pravoužitnica upisana jedna židovska općina, da se
daje ogrjevno drvo evangeličkira općinama i si.


II.
Drugo je pitanje, o kome sam htio govoriti, može li se
priznati pravoužitništvo onim crkvenim općinama, koje se ustra-´
jaju nakon zakona od 8. lipnja 1871.


Naše imovne općine zastupaju u pravilu nazor, da ovakovim
općinama ne pripada pravoužitništvo s razloga, jer je zakon
od 8. lipnja 1871. otkupio samo služnosti onih, koji su jur bili
ovlašteni u času, kad je ovaj zakon stvoren, te da je s obzirom
na te jur postojeće ovlaštenike odmjerio naknadu za postojeće
servitnte, radi česa se ne može imovnim općinama naknadno
naprtiti teret, koji u vrijeme otkupa nije postojao i za koji
one nisu dobile naknadu.


Medjutim ovo stanovište imovnih općina nije ispravno.
Zakonom od 8. lipnja 1871. otkupljena su naime sva prava
budi kojega imena, što no su općinama zajamčena zakonom od


3. veljače 1860. i to tako, da je krajiškim općinama kao odšteta
izlučena i u potpuno vlastništvo predana polovica onih
opsega državne šume, u kojima su do tada imali pravo šumarenja.
Zakon od 8. lipnja 1871. nije ustanovio, koje sve služnosti
specijalno terete šume pojedinih imovnih općina, niti je
ustanovio njihovu novčanu vrijednost, pak onda prema toj visini
odmjerio ekvivalent u vrijednosti državnih šuma, već je imovnim
općinama jednostavno bez obzira na visinu tadašnjih faktičnih
obveza prepustio V2 šuma u vlastnost uz dužnost, da na se
preuzme sve obveze, koje su teretile erarske šume s obzirom
na prava, zajamčena općinama i krajišnicima zakonom od 3.
veljače 1860. Po tom je pak zakonu svaka crkvena općina na
teritoriju bivše hrv. slav. Krajine imala pravo na gradjevno i
tvorivo drvo i to bez obzira na vrijeme njihova postanka.
S toga je razloga usljed zakona od 8. lipnja 1871. prešla
na imovne općine dužnost, udovoljavati sada označenim pravima
ne samo konkretnih, do tada postojećih crkvenih općina in
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 508 —


apstracto, koje se bilo kada ustroje na gornjim teritorijima, te
će ta obveza trajati sve dotle, dok se zakonskim putem ne stave
van snage propisi, koji u tom pravcu postoje glede obveze erara
odnosno danas imovnih općina.


Naravski da se ta obveza imovnih općina ne smije ni raširiti
preko granica, zajamčenih crkvenim općinama zakonom od 3.
Veljače 1860., odnosno ustanovama §§ 4. i 6. naputka A), jer
bi to u sebi sadržavalo veće opterećenje pravoužitničkih obitelji
koje § 19. naputka A) izričito isključuje.


S obzirom na sve rečeno dužne su sve imovne općine bez
razlike svim novo nastalim crkvenim općinama izuzev izraelitičke,
podavati potrebno gradjevno drvo, — a ogrjevno jedino
u krajevima, gdje bi prema postojećim propisima dušobrižnici
imali pravo na ogrjevno drvo iz erarskih šuma.


Bilo je doduše slučajeva, u kojima je kr. zemaljska vlada
uslijed utoka crkvenih općina odredila, da se imadu bez ograničenja
upisati u katastar pravoužitnika na pr. i evangeličke
općine, nastale nakon zakona od 8. lipnja 1871. uz motivaciju,
da je namjera starih krajiških propisa, a dosljedno tomu i naputka
A), koji se oslanja na te stare propise, da se iz krajiških
šuma daje potrebno gradjevno i ogrjevno drvo svakoj crkvi i
svakomu službeniku crkve na krajiškom području, kao što se
takovo drvo daje svakoj školi i svakom učitelju i to ne samo
svakoj otprije postojećoj školi, već i takovoj, koja je nastala
posije sastava pravoužitničkoga katastra, te praraa tome i takovoj,
koja danas nastaje.


Ovakovo je rješenje i njegovo obrazloženje zaista i potpuno
korektno, ali samo glede gradjevnoga drva, dočim je glede
ogrjevnog drva ovako neograničeno ispravno samo na onom
teritoriju bivše hrv. slav. vojne Krajine, gdje su svećenici po
postojećim propisima imali pravo na stanovitu kompetenciju
ogrjevnoga drva iz državnih šuma.


Ne smije se naime zaboraviti ni na to, da po § 6. si. b)
naputka A) pripada crkvenim općinama u ime ogrjevnoga drva
>župniku pripadajuća količina drva za ogrjev«.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 309 —


Ovlaštena crkvena općina imade dakle dobiti bašopet samo onu količinu, koju župniku pripada s obzirom
na postojeće propise. Gdje takovih propisa uopće ni neiraa, ne
može biti ni govora o ovlaštenju crkvenih općina na ogrjevno
drvo.


Vrhovna praksa stajala je od uvijek na ispravnom stanovištu,
da su za prosudjenje opsega ovlašteništva crkvenih općina
odlučni propisi, koji postoje glede visine župničkih pristojba.


Rješenjem unutarnjega odjela kr. zemaljske vlade od


5. svibnja 1908. broj 34.973/1906. odbit je n. pr. zaključak
zastupstva brodske imovne općine od 29. studena 1904., da se
rimo-katoličkim župnicima njezina područja ne otkazuje ogrjevno
drvo u dosadašnjoj količini, već da se dade prema faktičnoj
potrebi župniku bez kapelana 32 pr. m., s jednim kapelanom
40 pr. m., a s 2 kapelana 48 pr. m. i to iz razloga, jer se
taj zaključak protivi postojećim propisima o dotaciji rkt. dušobrižnoga
svećenstva.
Po tim bo propisima ima se ogrjevno drvo, što ga danas
dobiva svećenstvo od imovnih općina, smatrati dijelom njegove
plaće, kongrue, što ga u naravi prima. Pravo pak svećenstva
na ogrjevna drva i njegova izmjera ustanovljena je t. zv. Col-
nićevom konvencijom, odnosno otpisima dvorskoga ratnoga
vijeća od 6, svibnja 1809. broj 1042 R i od 7. srpnja 1819.,
br. 2983. kojima je župnicima t. zv. starih župa odmjerena kompetencija
s 30, a novih župa s 20 hvati, a kapelanima na starim
župama s 12 hvati. Pravno stanje, normirano potonjim otpisom,
opstoji još i danas. S razloga dakle, što se drvarina krajiških
župnika osniva na osobitim propisima, ne može se niti samo
pravo na ogrjevno drvo, niti njegova izmjera mijenjati osim po
onim faktorima, koji su nadležni za uredjenje kongrue kuratnoga
klera, a medju takove ne može spadati osoba, koja je
po postojećem pravnom stanju sama obvezana na davanje.


Samo u slučaju, gdje bi faktična izmjera godišnje količine
drva prelazila gore navedenim ;prppisima ustanovljene izmjere,
23
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 310 —


bila bi umjesna rasprava o tora, da se faktična količina svede
na zakonitu mjeru, ali i u takovom slučaju valjalo bi najprije
ispitati, ne osniva li se možda dotična prekomjerna količina na
kakovom posebnom pravnom naslovu.


Riješenjem unutarnjega vladinoga odjela od 5. svibnja 1908.
broj 16.172 ex 1907. odobren je opet zaključak imovne općine
p., da se župnomu uredu u V. ne dopita besplatno ogrjevno
drvo za kapelana, dočim nije odobren jednaki zaključak glede
kapelana u, župi C, već je gospodarski ured pozvan, da župnomu
uredu u C. u to ime doznači 12 hvati ogrjevnoga drva
i to s razloga, jer je župa u V. nova, a u C. stara župa, a po
prije citiranim propisima pripada kapelanima starih župa kompetencija
ogrjevnoga drva od 12 hvati.


Današnja vladina praksa stoji i glede ogrjevne drvarije
novo ustrojenih župa na posve ispravnom gore obrazloženom
stanovištu, kako se to vidi iz rješidbe unutarnjega vladinoga
odjela od U. svibnja 1912. broj 16.860., kojom je povodom
utoka gospodarstvenoga ureda p. imovne općine preinačena
drugostepena odluka u dijelu, kojim se evangeličko-reformiranog
crkvenoj općini u N. dopituje uz gradjevno i ogrjevno drvo
tako, da se crkvena općina otpućuje sa zahtjevom za dopitanje
gorivoga drva.


U razlozima se nakon tumačenja §. 6. b) naputka A) sa
obzirom na propise šumskoga zakona i pravilnika za šumsku
službu od 3. veljače 1860. navodi ovo: »Ove se ustanove moraju
primjenjivati i na župe, koje se ustrajaju nakon zakona
od 8. lipnja 1871., pak je imovna općina dužna dati ogrjevno
drvo ne svakoj novoustrojenoj crkvenoj općini, već samo takovoj,
u kojoj je po propisima, što no su postojali prije zakona
ob otkupu, bila država dužna davati župniku stanoviti
točno opredijeljeni kvantum ogrjevnoga drva. ^ < :´.-


Za općine evangeličke obih vjefoispovjedanja, koja su u
Krajini priznata kao i u provincijalu tek ces. patentom od


1. rujna 1859. (d. z. 1. br. 160;), nisu izdani nikakovi propisi,
po kojima bi država bila dužna davati drva dušobrižnicima, već


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 311 V


i po gornjem patentu, a i po zakonu o ustavnom ustrojstvu
rg. evangeličke kršćanske crkve reformirane (helvetske) vjeroispovjesti
(zbornik 1899. br. 37.) imade crkvena općina sama
podmirivati beriva svoga dušobrižnika.


S obzirom na to imala se je potvrditi napadnuta odluka u
onom dijelu, kojim se dozvoljuje upis ref. crkvene općine u N.
u katastar pravoužitnika, dočim je valjalo odbiti njezinu molbu
za doznaku ogrjevnoga drva, jer ona s obzirom na §. 1. zakona
od 8. lipnja 1871. u savezu sa šumskim zakonom i iijegovim
pravilnikom od 3. veljače 1860. ter §. 6. b) naputka A)
ne ima nikakova prava na ogrjevno drvo.


III.
Okružnica kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 11. prosinca 1885. broj 48.444 odredjuje, da župnici, koji
dobivaju drvo od svojih župljana kao lukno, mogu njime po
volji raspolagati, ter ga prodati i zamijeniti, jer oni to drvo
dobivaju kao luknarsku pristojbu, t. j . plaću, s kojom mogu po
volji raspolagati. Za one pak župnike, koji dobivaju drva neposredno
iz šuma imovne općine besplatno ili uz plaću, odredjuje,
da vrijede i nadalje ustanove §. 22 naputka A), te oni
ta drva ne smiju ni prodati, ni zamijeniti ni darovati.


Kakogod je prvi dio ove naredbe ispravan, tako potonji
po mom mišljenju nema oslona u zakonu.


Paragraf 22. naputka A) ne dozvoljuje slobodnu dispoziciju
s drvom onim pravoužitnicima, koji su to drvo dobili »za
kućn u porabu« . Svećenici ne dobivaju međjutim svoje
ogrjevno drvo za kućnu porabu. Za kućnu porabu dobivaju
ogrjevno drvo samo oni pravoužitnici, koji ga dobivaju prem a
faktičnoj potrebi .(§. 71. šum. pravilnika od 3. veljače
1860.), dočim svećenici ne dobivaju ogrjevno drvo po faktičnoj
potrebi, već u onolikoj izmjeri, koja im pripada po postojećim
propisima bez obzira na to, da li im ta izmjera dostaje ili je
prekomjerna. ^ : . "
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 312 —


Ovo ogrjevno drvo, koje dobivaju svećenici, imade baš
tako narav njihovih beriva, kao što i luknarsko ogrjevno drvo,
kako to medju inim jasno ustanovljuje i naredba c. kr. ministarstva
rata od 11. lipnja 1871. broj 1912. Pr. (zbirka naredaba
bog. struke I. str. 254.) o uredjenju kongrue katoličkoga
klera u Krajini, koja odredjuje, da se plaća kat. klera povišu
j e uz pripadajući im stan i pristojbu na drvu do
najmanje visine od čistih 500 for. Pristojba na drvu jest dakle
baš tako sastavni dio kongrue, kao plaća i stan.


I Iz toga slijedi po mom mišljenju, da se i kraj korektne
jezične i polag ispravne logične interpretacije naputka A) ne
bi smjeli svećenici sprečavati u potpuno slobodnoj raspoložbi
s tim drvom.


Za dokaz ispravnosti ovoga shvaćanja pozivljem se i na
rješidbu kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od


1. veljače 1899. broj 75091/1898,, koja prema stalnoj judikaturi
dozvoljuje u jednom konkretnom slučaju njekomu pučkomu
učitelju neograničenu raspoložbu s drvom, što ga on dobiva od
imovne općine s razloga, jer ta drva učitelji dobivaju ne kao
pravoužitnici, već im ona pripadaju kao berivo u naravi polag
ustanova §. 119. dotično 128. Školskoga zakona.
Motivacija, da učitelji ne dobivaju ta drva kao pravoužitnici,
ne stoji doduše, jer oni ta drva dobivaju u ime pravoužitne
šTcolske općine, kojoj se temeljem §. 6. c) naputka A)
ogrjevno drvo ne doznačuje po faktičnoj potrebi, već po postojećim
propisima, nu baš š obzirom na to i j^st ispravan
zaključak gornjega rješenja, da Učitelji dobivaju ta drva kao
svoja beriva, a ne za kućnu potrebu.


Sasvim je isti slučaj kod Crkvenih općina, radi česa su
ogrjevna drva takodjer jedan dio župničkih beriva, pa kako ih
oni ne dobivaju za kućnu potrebu, ne spadaju pod udar §, 22.
naputka A.


rv.


iPrema §. iS. b) naputka A) imadu imovne općinie podavati
pravoužitnim crkvenim općinama gradjevno drvo, potrebno za
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 313 —


novogradnju i uzdržavanje crkvi, kapela, župnih stanova i gospodarskih
zgrada i to naravski drvo u šumi na panju, a ne
izradjeno.


Plaćaju li pravoužitnici za drvo kakovu pristojbu, imadu,
je plaćati i crkvene općine (§. 19. naputka A).


Da se prema rečenomu uzmogne ustanoviti visina i vrijednost
doprinosa imovnih općina, nadalje, da se ustanovi vrijeme,
kada imovna općina s obzirom na §. 20. naputka A) može doznačiti
nužno gradjevno drvo, potrebno je, da se k doprinosbenoj
raspravi za izvedbu crkvenih gradnja odnosno popravaka
uvijek pozove i imovna općina tamo, gdje je ona dužna dati
gradjevno drvo.


Upozorujem na ovo za to, jer se na tu okolnost redovno
zaboravlja, usljed česa se znade ili otegnuti sama crkvena
gradnja ili se pak preveliki tereti svaljuju na župljane.


Ivan Z. G al i ć.


Zaštita naslova „šumar".


u »Narodnim Novinama« od 22. travnja t. g. broj 93.
bila je uvrštena slijedeća notica:


»Zaštita naslova »ingenieur« i »arhitekt«. Kako doznajemo,
pozvao je tehnički izvjestitelj kr. žup. oblasti u Zagrebu na
temelju i pozivom na bansku naredbu od 31. ožujka 1911. broj


III. C. 1070. kojom se uredjuje djelokrug civilnih tehnika i postupak
glede njihovog ovlaštenja, sve osobe na području zagrebačke
županije, koje se služe naslovom »ingenieur« ili »arhitekt
«, da dokažu originalnim izpravama (svjedočbom o položenom
drugom državnom izpitu u kojoj tuzemnoj tehničkoj visokoj
školi) pravo, da smiju upotrebiti ovaj naslov. Osobama,
koje ne budu mogle dokazati prava na ovaj naslov, zabraniti će
se uz visoku globu dalnja upotreba, odnosno samovoljno prisvajanje
ovakovog naslova na napisnim pločama, listovnom papiru
i omotima, u gradskom adresaru, u novinskim oglasima, imeniku
telefonskih predplatnika i t. d. Ova je stroga mjera kod nas u
Zagrebu kao i u cijeloj zemlji vrlo potrebita, jer je kod nas