DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 320 —


trebljuju samo domaći radnici, koji su zazbilja vrlo marljivi i
radini. Dapače u pilani tvrdke G. Schucany, jesu i radnici
prednjaci domaći ljudi, koje je sam vlasnik pilane za takove
pripravio i izvježbao.


Na dalnjeni putovanju vidjeli su izletnici žicaru tvrdke


G. Feltrinelli & Comp. u mjestu Hrasnici kraj Sarajeva, pregledali
su zemaljsko ribogojilište na vrelu Bosne, te tvornicu
za suhu destilaciju drva tvrdke H. V. A. G. u Teslicu, koja
je najveća te vrsti u Europi. Konačno su u Pribiniću vidjeli
novo sagradjenu i lijepo uredjenu erarnu grijačnicu za dobivanje
sjemenka iz češarka četinjača, u kojoj je već ove godine
očišćeno sjemena u vrijednosti od više hiljada kruna uz znatno
nižu cijenu, nego je sjeme do sada iz vana dobavljano.
Cijela ekskurzija trajala je od 5 —13. srpnja. Diljem cijelog
putovanja bili su izletnici posvuda srdačno dočekivani i vodjeni
po tamošnjoj gospodi šumarima, a gotovo od svih tvrdka na
njihovom posjedu kao i od zemaljske vlade na vrelu Bosne pogošćeni,
na ćemu im svima i ovdje izrazujemo našu najsrdačniju
hvalu. Naročita hvala presvjetlom gospodinu dru. Otonu Frangešu
na trudu oko pokazivanja znamenitosti grada Sarajeva^ a
gospodi nadšumarima Sacheru i Drniću na njihovim vanredno
poučnim predavanjima iz uredjenja šuma odnosno ribogojstva.


P-


Shodan način obračunavanja predujmova po
kotarskim šumarijama.


Za izvedbu svekolikih radnja prema ogojnoj i drvosječnoj
osnovi, kao i ostalih u djelokrug kotarskih šumarija spadajućih
poslova, izplaćuje blagajna gospodarstvenog ureda potrebite
predujmove područnim šumarijama, a ove su prema postojećim
propisima dužne svaki predujam jednim uporabnim izkazom
obračunati.


Kako u ogojnoj i drvosječnoj osnovi dolaze raznovrstne
vrsti izvesti se imajućih radnja, a ove opet dijele se na više
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 321 —


srezova, tako se je uobičajilo, da su šumarije za svaki pojedini
srez i za svaku vrst izvesti se imajućih radnja potraživale posebne
predujmove.


Ovim načinom sakupi se u blagajni šumarije znatna količina
novca, koja redovito premašuje jednomjesečnu
potrebu , što niti je dopustivo, niti je probitačno, ako se
uvaži, da su šumarijske blagajne dosta slabe, te da proti provali
ne pružaju nikakove sigurnosti.


Koliko pako zadaje posla obračunavanje takovih predujmova,
kada se za svaki srez i za svaku vrst radnja posebni
uporabni izkazi sastavljati moraju, to najbolje znadu upravitelji
šumarija, jer im sastavljanje istih iziskuje puno skupocijenog
vremena i zadaje silnog piskaranja.


Za to je svrha ovih redaka, da iznesem svoje mišljenje i
da potaknem odlučujuće faktore na razmišljanje, ne bi li niže
navedeni način bio jednostavniji i svrsi shodniji. Gospodarstveni
ured bi naime isplaćivao šumarijama za jednomjesečnu potrebu
stanovitu količinu novca pod nazivom ,blagajničke naklade", i
zaračunao u izdatak kao vjeresijsko poslovanje (Vidi obrazac I.
čl. 2620. i 2618.).


Šumarije bi u svojim blag. dnevnicima zaprimale novac
pod istim nazivom. (Vidi obrazac III. čl. 238. i 254.).
Iz te blag. naklade imali bi se podmirivati svi troškovi i
izdatci, koji u obće kod šumarija naprijed dolaze.


Svaki izdatak morao bi se zaračunavati u blag. dflevniku
kronologičnim redom (vidi obr. III. čl. 241 do 253 itd.) i to
odmah iza obavljene izplate. (Pohranjivanje izplatnica u blagajnu
u mjesto gotovog novca do sastavka obračuna nije dozvoljeno
i protivi se postojećim propisima).


Nastane li slugaj, da se bi. naklada tečajem mjeseca ili
prije dovršenja radnja izcrpi, tada se zatraži od g. ureda nova
iiakliada. Ako li se radnje dovrše prije svršetka mjeseca, tada
šfe sastavlja uporabni izkaz odmah i predlaže gosp. uredu sa povratkom
eventualnog Ostatka blag. naklade (vidi obr. V). U pravilu
bi se pako takav uporabni izkaz morao sastavljati koncem svakoga
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 322 —


mjeseca i podnašati g. uredu skupa sa blagajničkim dnevnikom,
a najkasnije do 10. sliedećeg mjeseca, i to prema privitom
obrazcu V.


Uporabni izkaz sastavljao bi se iz blagajničkog dnevnika
šumarije, s toga bi valjalo u blag, dnevniku uz novčani stupac
s desne strane otvoriti novi stupac sa oznakom »Poslovna
grana". U ovom novom stupcu naznačivala bi se vrst radnje,
skraćenim riječima, primjerice : Gojitba = goj; izradba i izvoz
gradje =gradja; kanalizacija = kanal; i t. d. a dok stare tiskanice
traju, može se to sa desne strane i bez stupca bilježiti
(Vidi obrazac III. čl. 240—253.).


Tim načinom bilo bi olakšano sastavljanje uporabnog izkaza,
jer bi bilo laglje i preglednije povaditi pojedine izdatke,
te svrstati i unijeti iste po skupinama i uporabni izkaz. Odpala
bi pako potreba sastavljanja više uporabnih izkaza i podizanje
raznovrstnih predujmova, a na mjesto istih stupila bi blagajnička
naklada, koja bi se mjesečno jednim uporabnim izkazom obračunavala.


Za vođjenje očevidnosti kod gosp. ureda o danim i kod
šumarija o primljenim blagajničkim nakladama, valjalo bi voditi
posebnu knjigu o danoj, odnosno primljenoj blag. nakladi prema
obrazcu II. i IV.


Uporabnom izkazu nije potrebno prilagati na eventualni
ostatak, koji se vraća u blagajnu gospodarstvenog ureda još
posebnu protunamiru (položnicu) a niti uredovnu namiru na
ostatak koji šumarija pridržaje u svojoj blagajni za pokriće
troškova u slijedećem mjesecu, već se to po zaključku uporabnog
izkaza navede, što je sa preostatkom učinjeno, naime, da li se
isti vraća blagajni g. ureda ili se pridržaje u blagajni šumarije.


Kada uporabni izkaz od šumarije prispije g. uredu, tada
se cjelokupni zaračunani izdatak u blagajničkom dnevniku
ob. imovine provede u primitak pod naslovom vjeresijsko poslovanje
i za tu svotu odtereti blag. naklada dotične šumarije,
ali se istodobno i pod istim člankom zaračuna u izdatak; no
ovaj ne u ukupnom iznosu, već razlučeno po proračunskim
stavkama (vidi primjer u bi. dn. obrazac I. čl. 2644, i 2645.).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 33     <-- 33 -->        PDF

323


OBRAZAC I.
Blag. dnevnik obć. imovine za gosp. ured.


Konti-


Primitak u Izdatak u
rana u
glavnoj


Dan i predmet
knjigi


I
I
vrijedvrijedListopad
1911. gotovom nosnim gotovom nosnim a


papirima papirima


o


K I f K K f K


2 -´=´


2500 Blag. prenos viška mj. rujna 130-000 1,500.00
2520
1.
Šumariji u Rajevomselu
u ime blag. naklade br. 8245
15.000
Vj. posl
84 15
2618
25.
Šumariji u Rajevomselu
u ime bi. naklade br. 9000
2.000
Vj. posl
84 18
2644 14
30.
Šumarija u Rajevomselu polaže
obračun vrhu blagaj.
naklade za mj. listopad pozivno
na hl. čl. 2520 i 2618.
t. mj. iznosom od .. .
od koje je izdala za:
gojitbu šuma
izradbu i izvoz pravouž. gradje
procjeuu stabala za prodaju
Oslatatak nakl. od čl. 2618,
iznosi K 1105-80 f. u i.
15 891 20
; 0.7 69
8.180
2.945
20
Vj.
38
V
posl
12
1,
2J,
2645 26
blag. br. 9215
Šumarija u Otoku polaže
obračun (uporabni izkaz) vrhu
bi. naklade na ostatak mj.
rujna a na čl. 2486 od 15/9.
t. g. u iznosu od K 284-16
čl. 2527 t. mj u iznosu
od . . . „ 4218´—
čl 2615 t mj. u iznosu
od . , , K 2/5´—
bez otatka Br 9217. . .
Nakladu je upotrijebila za:
gojitbene radnje sa . . .
uredjenje šumskih medja
osušenje šumskih nizina . .
preuzimanje pravouzit goriva
drva .
4.727 16
200
58
3.800
350
16
V.
38
V„
II.,e
p.
13
7.
4,
izradbu i privoz deputatnog
ogrjevnog drva za činovnike
i pisarnu šumarije . . .
popravak inventar, predmeta
biljegovinu u parbenom postupku
50
10
59
IV..
III,,
III,,
7,
11.,


Opazka: Na predmet nespađajući;51aaici su ovdje izpušteni.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 324 —


OBRAZAC II.


Očevidnost blag. naklade


B lag. naklada izplaćena:


° S a
^ O o´


komu dne


li


"3


o ^
O


E-i o


P4


84 Kotarskoj šumar, u Rajevomselu 8245 2520 2/10. 1911


15


84


Kotarskoj gumar, u Otoku 8246 2527


16


«4 Kotar. Šumar. Rajevoselo 9000 2613 25/10. 19U.
18
84 Kotar, šumar. Otok 9012 2615 25/10. 1911.
10


Opazka; ako se za svaku šumariju


OBRAZAC IV.


Očevidnost blag. naklade


Blag. naklada zaprimljena:


o"
´o*


u


=1 0 đ koga dne


M


O


01 >o


H


1 84 238 2/10. 1911.


2 98 354 25/11. 1911.


Opanka: m obračunavanje bi. naklade po Suma
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

325 —


(za gosp. urec )


Obračun bi. naklade


a


u pod u
blag.


iznosu u a iznosu


član


a


O o kom


se


K 1 f
K 1 f


15.000 — 9215 30/10. 1911 2644 15.0C0 —
4.218
— 9217 30/10. 1911. 2641 4.218
20
2.000 — 9216 30/10. 1911. 2644 894
226 — 9217 80/i 0. 1911. 2644 225 —


otvori posebni list, to je još bolje.


(za šumarije:)


Obračun bi. naklade


a


u pod u´o blag.


iznosu . Q a iznosu


član


a a o kom
´a


K 1 f o 60 K 1 f


15.000 93 30/10. 1911. Upor. J 5.000
2.000 — 93 30/10. 1911. izkaz 894 20
Stanja
bi. naklade Opazka
K 1 f
— —
— —
1.105 80
— —
1
; !
Stanje
bi. naklade Opazka
K 1 f
1
1.103 80


rijama, u mjesto bi. članaka, vrijedi uporabni izkaz.


24
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 326 —


OBRAZAC III.


M


a nS


> s


Q´^


235
238


240


241


242


244


245


247


248


249


1


251


J


1
;-2.52


1


253
;254
1


I255


1


i


3


a


3
Q


1
2


12


i;j


J)


14
15


18


*


19
20


"


24
26


28


Blagajnički dnevnik za šumarije.


Primitak Izdatak cS


Sadržaj stavaka


° S


K 1 f. K 1 f. cg «>


Listopad 1911


40 —
Gospodarstveni ured polaže u ime blag.


16.000 Nakl.
Za sakupljanje žira glasom platežnice


sreza Boljkovo . . . 800 K
, Trizlovi ... . 1000 „
„ Svenovo . . . 1450 „
, Rađiševo . . . 904 „ .. . 4.154 goj.


Milanu Babidu iz Gj urica za izradbu i izvoz
29 m´ hrastove gradje iz sreza Rastovo prema
pogođb. zap. br. 820 580 građj.


Martinu Mižuru iz Gjurića za izradbu i izvoz
kr. gradje iz sreza Boljkovo 28 m* prema
pogodb. zap. br. 715 .. . 780 »


Za sadnju žira u srezu Boljkovu 2000 K
., Svenovu 220 „ 2.220 goj-


Martinu DelaSu iz Jezerana za izkopani
zaštitni samac u srezu Boljkovu glasom
pogođb. zapis, broj 718, pohv. zap. i namire 1.120 kan.


Miji Azapovid iz Ra5inovca za izvoz 82 m´
iz sreza Trizlovi a 10 K uz namiru . . . 820 —-gradj.


Za sadnju mlađih biljki u Rađjenovcima
uz platežnicu 2.90O goj-


Za sađnuju bagrema u srezu Boljkovu


315


Iliji Verid iz Gunje za napravu ograde
od žice i stupova u zabrani Rastovo uz


60 50 )
))
Procjena i bilježeiue stabala za prodaju


dražb.


uz platežnicu sreza Trizlovi 1.200 —


St.
Isto u srezu Radjenovci .... — _ 1.220 —


Gospodar, ured polaže u ime bi. naklade
pod br. 9OO0 . . . 2.000 nak.


Procjena i bilježenje stabala za prodaju


dražb.


u srezu Rađiševo uz platežnicu itd. . . . — — 525 —


St.


Opazka: Na predmet ne spadajudi Članci
su ovdje izpušteni.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 327 —


OBRAZAC V. (kao prilog obrazcu IV.)
Brodska imovna općina u Vinkovcima. Šumarija br. IV. u Rajevomselu.


Uporabni izkaz


blagajničke naklade za mjesec listopad 1911.


Iznos


Naznačenje Ukupno


sq kruna i f,


Primitak:


15.000


Glasom protunamire g. ur. od 10./IO. Gbr. 8245


2.000


, „ „ 25./10. „ 9000


ukupno . . . 17.000


Izdatak:^


A) Za gojitbu šuma:
Sakupljanje žira 4.154 240
Sadnja žira 2.220 244
Kopanje zaštitnog samca u Boljkovu 1.120 245
Sadnja ml. biljki 3.216 218/9
Naprava ograde od žice i stupova . 60 20 251 10.769´20


B) Izradba i izvoz gradje:
U srezu Kastovu 580 241
, , Boljkovu 780 242
„ Trizlovi 820 247 2.180-


C) Procjena i bilježenje stabala:
U sjeCi Trizlovi 1.200 252
„ „ Kađjenovci 1.220 253
„ RadiSevu 526 264 2.945 —


Sveukupno 15.894-20


Sravniv izdatak sa primitkom od 17.000


Pokazuje se ostatak od . . . 1.105-80


Slovom: Jednu hiljadu stopet Kr. 80 fll. koji se iznos pridržaje u
blagajni šumarije (ili koji se iznos vraća u blagajnu gosp. ureda.)


U Rajevomselu, dne 31. listopada 1911.


N. N. N. N.
nađšumar upr. šum. pristav.
Likvidacija: Odpad 15.894 kr. 20 fll. kao gor?.


N. N.
protustavnik.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 328 —


Za knjiženja u obistinitbenoj knjizi H. J. kod gospodar, ureda
dovoljno je, ako se u bi. dnevniku prema privitom obrazcu izdatci
zaračunaju, jer je dužnost kotarskih šumarija, da vode
očevidnost izvesti se imajućih radnja prema ogojnoj i drvosječnoj
osnovi, kao i očevidnost izvedenih radnja, pa je svaka
obsežnija provedba u blag. dnevniku suvišna. M. K.


Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u
trgovini,


(Po L. Hufnagl. Kaufmannische Holzverwertung)
U novije doba, odkako se je uslijed usavršenja prometila
svjetska trgovina podigla do vanredne visine, tako da obuhvaća
malo ne cijelu zemaljsku kruglju, postale su razne vrsti eksotičnog
drva važan factor u svjetskom prometu, a može se reći,
da već skoro i neima na svijetu niti jednoga kraja toplije klime,
iz kojega se nebi u većoj ili manjoj mjeri kakova dragocjenija
vrst drva izvažala i stavljala u svjetski promet.
Za tehničku porabu sposobna eksotična drva, medju koje
ubrajamo sve vrsti drva, koje rastu izvan Europe, možemo razdijeliti
u tri glavne hrpe:


1. One vrsti drva, koje u sebi sadržavaju takove tvari,
koje su predmet trgovine, kao gumija, kaučuk, kamfor, drva za
bojadisanje i one vsti, iz kojih se vadi trijeslovina (tanin.)
2. Drva koja se odlikuju sa osobitom težinom, tvrdoćom^
gustoćom i bojom, te koja se rabe za finu stolarsku robu,
bijouterije i u opće galanterijske predmete. Ovo su dakle plemenite
eksotične vrsti drva u užem smislu kao n. p. mahagoni,
ebanovina, palisander i t, d.
3. One vrsti drva, koje se rabe kao obično gradjevno
drvo, za brodogradnju, za pokućtvo i t d, dakle za one svrhe,
za koje se kod nas obično rabi hrast, smreka ariž i t. d. Našim
domaćim vrstima drva uspješno konkuriraju na europskim tržištima,
a napose u Engleskoj i Njemačkoj njekoji ekzoti tako n.
p. teak drvo hrastovim, pitchepine hrastu, smreki, arižu i