DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 317 —


iztaknuto nastojati, da u buduće u svojim predavanjima naročito
upozore na posebne bosanske šumske prilike.


Nuzgredno budi spomenuto, da i uzajamno poznavanje ra<
ienika na istom polju mnogo doprinaša unapredjenju samog stališa
i struke, jer se kod svakog ovakog sastanka izmijenjuju
misli i povedu razpravice o onom, što je za sam predmet korisno.


Zato bi bilo nužno, da se i stariji praktični šumari s onu
i s ovu strane Une i Save što češće sastanu na zajedničkim
Arećim ili manjim poučnim ekskurzijama što u Bosni, a što u
Hrvatskoj, da se lično upoznaju, da vide i ocjene rad skupnosti
kao i pojedinaca, te da iz vidjenog a dobrog ponesu, za sebe
nove pobude za njihov dalji rad, a da se u praksi klone onog,
što su vidjeli, da već prije drugima nije uspjelo.


Smjer ekskurzije slušatelja zagreb. šum. akademije bio je
preko bosanske Dubice, Kozarca, Banjaluke, Jajca ,Han Kumpanije
do Sarajeva, a odavle do Teslica i Pribinića te preko
Broda nazad.


U bos. Dubici pregledana je pilana tvrdke F. I. A. G. »Una*
u kojoj se osim obične četinjave gradje na veliko režu bukove
daščice za otpremanje južnog voća, nadalje bukovi frizi, bukovi
rezani štapovi za Thonetovo savijeno pokućtvo, kao i drugi
polufabrikati od bukve, brijesta i lipe. To drvo kupuje* pomenuta
tvrdka iz šuma sa Kozare planine, sa kojima je pilana vezana
industrijalnom šumskom željeznicom, kojom su se i izletnici
odvezli do samih sječina. Ove šume, kao i mnoge druge velike
šumske površine po gorovitim šumskim predjelima Bosne, ležale
su do pred dva-tri decenija posve zatvorene i nepristupačne,
daleko od ljudskih nastanba, a bez ikakovih komunikacija. Sume
odavno dozrele za sječu nisu imale nikakove cijene, pa je trebalo
uložiti velikih kapitala, da se drvo tih šuma stavi u promet.


Trebalo je graditi šumske puteve i željeznice do jednu
stotinu kilometra duge, trebalo je upotrijebiti sva moguća sredstva


*Uz cijenu po m^ za bukvu K 1-60, za jelu K 2-00, za lipu K 6-00, za brijest
K 12-00.