DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 316 —


cima nakon svršetka nauka osjegura shodnima propisima ne
samo namještanje, nego takođjer i društveni položaj. Nadamo
se s toga, da će zemlja pobrinuti se, da našim mladićima, koji
su postali pravi kvalificirani šumari bude osjegurano namještenje
u privatnu i u državnu šumsku službu, a nadamo se i to, da
će se iz svih šum. služba odstraniti nekvalificirani nazovi »šumari«.


Liječnici imaju pravo služiti se naslovom »doktor«, a i kod
inžinira, profesora i t. d. uobičajilo se je, da si meću pred ime
svoje naslove: professor, ingenieur i t. d., pak nebi bilo sgorega,
da i svi diplomirani šumari, makar u kojem rangu bili,
pred svoje ime uvijek meću naslov »šumar«, čim bi se razlikovali
od onih drugih i tako nehotice agitirali za riješenje ovog
pitanja.


Tko je služio u kraju, gdje ima puno takovih nazovi šumara,
pojmiti će lahko važnost ovih redaka, a sada je na Šumarskom
društvu i Klubu šum. akademičara, da riješenje ovoga
pitanja pospješe. Šumar K.


Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke.


Ovogodišnja velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke obavljena je po Bosni, a imala je svrhu,
da se počmemo sustavno upoznavati sa šumama i šumarskim
prilikama te posestrime nam zemlje.


Ovakove ekskurzije po Bosni postale su pogotovo nužne
nakon toga, što je absolventima naše šum. akademije nedavno
omogućen pristup u bosansku zemaljsku službu, te im je stog
od prijeke potrebe da se već za vrijeme svojih studija upoznaju
sa tipičnim bosanskim šumama i odnošajima baš tako, kao što
se upoznavaju i sa našim hrvatskim šumama i odnošajima u
šumarskom pogledu, jer će samo tako doći što pripravniji u
bosansku služba, gdje će imati dovoljno prilike, da na promicanju
šumarske grane narodnog gospodarstvo uzrade. I nastavnici
kr. šum. akademije zagrebačke sjegurno će, obzirom na gore
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 317 —


iztaknuto nastojati, da u buduće u svojim predavanjima naročito
upozore na posebne bosanske šumske prilike.


Nuzgredno budi spomenuto, da i uzajamno poznavanje ra<
ienika na istom polju mnogo doprinaša unapredjenju samog stališa
i struke, jer se kod svakog ovakog sastanka izmijenjuju
misli i povedu razpravice o onom, što je za sam predmet korisno.


Zato bi bilo nužno, da se i stariji praktični šumari s onu
i s ovu strane Une i Save što češće sastanu na zajedničkim
Arećim ili manjim poučnim ekskurzijama što u Bosni, a što u
Hrvatskoj, da se lično upoznaju, da vide i ocjene rad skupnosti
kao i pojedinaca, te da iz vidjenog a dobrog ponesu, za sebe
nove pobude za njihov dalji rad, a da se u praksi klone onog,
što su vidjeli, da već prije drugima nije uspjelo.


Smjer ekskurzije slušatelja zagreb. šum. akademije bio je
preko bosanske Dubice, Kozarca, Banjaluke, Jajca ,Han Kumpanije
do Sarajeva, a odavle do Teslica i Pribinića te preko
Broda nazad.


U bos. Dubici pregledana je pilana tvrdke F. I. A. G. »Una*
u kojoj se osim obične četinjave gradje na veliko režu bukove
daščice za otpremanje južnog voća, nadalje bukovi frizi, bukovi
rezani štapovi za Thonetovo savijeno pokućtvo, kao i drugi
polufabrikati od bukve, brijesta i lipe. To drvo kupuje* pomenuta
tvrdka iz šuma sa Kozare planine, sa kojima je pilana vezana
industrijalnom šumskom željeznicom, kojom su se i izletnici
odvezli do samih sječina. Ove šume, kao i mnoge druge velike
šumske površine po gorovitim šumskim predjelima Bosne, ležale
su do pred dva-tri decenija posve zatvorene i nepristupačne,
daleko od ljudskih nastanba, a bez ikakovih komunikacija. Sume
odavno dozrele za sječu nisu imale nikakove cijene, pa je trebalo
uložiti velikih kapitala, da se drvo tih šuma stavi u promet.


Trebalo je graditi šumske puteve i željeznice do jednu
stotinu kilometra duge, trebalo je upotrijebiti sva moguća sredstva


*Uz cijenu po m^ za bukvu K 1-60, za jelu K 2-00, za lipu K 6-00, za brijest
K 12-00.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 318 —


za odpremanje drva, trebalo je podizati pilane i tvornice za
preradbu drva, a uz ove osnivati gotovo cijele naselbine, —
nova sela, — za stanovanje ljudi zaposlenih kod tih radnja. Za
ovakova poduzeća nije bilo domaćeg novca, a strani kapital
tražio je za dosta rfiali riziko jeftino drvo — veliku dobit.
Kada to sve uočimo, onda si možemo donjekle protumačiti svojedobno
skopljene, za tvrdke onako povoljne ugovore, koji se
sada gdje je to samo moguće, na korist šumoposjednika mjenjaju.


Danas se za cijele površine šuma, koje se esploitirati hoće,
sastavi točan procjenbeni elaborat. Pošto nema u Bosni katastralnih
mapa, uriše se dotična šuma na vojničku kartu u mjerilu
1:25000, te se na temelju takove mape izračuna cijela
površina šume, u kojoj se na temelju pokusnih ploha ustanovi
približna drvna masa cijelih površina. Poznavanje ukupne drvne
gromade njeke šume je nužno i u onom slučaju, gdje šumska
uprava u vlastitoj režiji drvo ruši i po m^ tvrdki prodaje, a to je
nužno znati radi ustanovljenja rentabiliteta cijelog poduzeća, gdje se
mora uzeti u obzir kapital nuždan za gradnju pilane i svih šumskih željeznica
i puteva i drugih prometila. Za požaliti je, da se sada kod
sastavka ovakovih procjenbenih elaborata mjesto raznih žicara,
spuzaljka a i nekih privremenih željeznica što više ne odredjuje izgradnja
dobrih šumskih puteva, koji bi ostali stalno prometilo
i nakon svršene sječe, te bi podavali i šumi samoj a i njenoj
okoHci veću, trajnu korist. Izgradnja takovih puteva bit će ma
i poslije same sječe, već u skoroj budućnosti u tim predjelima
nužna i neizbježiva.


Kako se gotovo u cijeloj Bosni danas radi jedino na exploitaciji
ogromnih starih šuma, gotovih prašuma, ne mogu se
u njima provadjane sječe nazvati niti čistom, niti oplodnom, a
niti prebornom sječom. Radi investicija mora se iz ovakovih
šuma izvaditi što više drvnog materijala, no mora se kod
toga takodjer uzeti dovoljan obzir na pomladjenje sječina. U
svim bukovim i jelovim šumama, koje su prašumama slične,
iraade osim najstarijeg dobnog razreda zastupanih mladjih a
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 319 —


najinladjih dobnih razreda, jer sklop u takovim šumama nije
radi raznih sušaca, izvala i vjetroloma uvijek potpun. Ovaj mladik
(Vorwuchs) upotrijebi se ma kakav on bio, skupa sa pomladkom
od zadnjih godina, kao buduća sastojina.


Gdje takovog mladika i pomladka dovoljno imade, posij eku
se sva stabla iznad stanovitog cm. prsne debljine (30 cm.) na
jedan put, dok se na mjestima, gdje nikakovog mladika ni pomladka
nema, moraju ostaviti sjemenjaci, koji su radi njihove
starosti odmah odsudjeni, da tu i propadnu, jer će sječa na
isto mjesto doći gotovo nakon cijele jedne obhodnje. Da bude
gubitak radi ostavljanja sjemenjaka što manji, počele su u novije
doba šumske uprave osnivati šumske vrtove, u kojima uzgajaju
biljke za umjetno pošumljivanje prirodom ne naplodjenih
mjesta. Kod tog uzgoja posvećuje se osobito pažnja balkanskim
vrstima crnogorice: Pančićevoj omorici (Picea Omorica Panč.)
i balkanskom boru (Pinus leukoderrais).


U koliko su se izletnici mogli osvjedočiti, jesu starije sječine
dovoljno pomladjene. Naravno je, da je kvaliteta mladih
sastojina slabija, jer je mladik (Vorwuchs) postao granat, mnogo
ga imade ozledjenog rušenjem i otpremom starih stabala, a pomladku
niklom iz sjemena pravi veliku štetu i domaća stoka,
koja se po branjevinama bez pastira skice. Obrana je od paše
radi prevelikih šumskih srezova danas gotovo nemoguća, a
to će ostati tako dugo, dok se broj šumarskog i lugarskog
osoblja ne poveća i dok se pitanje pašnjaka ne uredi.


Spuštajuć se sa Kozare prema željezničkoj stanici Kozarac,
pregledali su izletnici u mjestu Deri tvornicu (pilanu) lipovih
daščica za pakovanje cikorije (tvornica plaća 8 K po m^ lipovine
na panju). Na dalnjem putu prema Sarajevu sastavili su
se izletnici u Banjaluci i Jajcu, te pregledah ta mjesta i njihove
znamenitosti, odakle su dospjeli u Han Kumpaniju, gdje
su pregledali pilanu tvrdke G. Schucany i erarno centralno
ugljište sa osobito lijepo uredjenom spuštaljkom drva sa vodom,
te moderno uredjenu tvornicu za impregniranje podvlaka i brzojavnih
stupova. Iztaknuti nam je, da se u svim poduzećima upo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1912 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 320 —


trebljuju samo domaći radnici, koji su zazbilja vrlo marljivi i
radini. Dapače u pilani tvrdke G. Schucany, jesu i radnici
prednjaci domaći ljudi, koje je sam vlasnik pilane za takove
pripravio i izvježbao.


Na dalnjeni putovanju vidjeli su izletnici žicaru tvrdke


G. Feltrinelli & Comp. u mjestu Hrasnici kraj Sarajeva, pregledali
su zemaljsko ribogojilište na vrelu Bosne, te tvornicu
za suhu destilaciju drva tvrdke H. V. A. G. u Teslicu, koja
je najveća te vrsti u Europi. Konačno su u Pribiniću vidjeli
novo sagradjenu i lijepo uredjenu erarnu grijačnicu za dobivanje
sjemenka iz češarka četinjača, u kojoj je već ove godine
očišćeno sjemena u vrijednosti od više hiljada kruna uz znatno
nižu cijenu, nego je sjeme do sada iz vana dobavljano.
Cijela ekskurzija trajala je od 5 —13. srpnja. Diljem cijelog
putovanja bili su izletnici posvuda srdačno dočekivani i vodjeni
po tamošnjoj gospodi šumarima, a gotovo od svih tvrdka na
njihovom posjedu kao i od zemaljske vlade na vrelu Bosne pogošćeni,
na ćemu im svima i ovdje izrazujemo našu najsrdačniju
hvalu. Naročita hvala presvjetlom gospodinu dru. Otonu Frangešu
na trudu oko pokazivanja znamenitosti grada Sarajeva^ a
gospodi nadšumarima Sacheru i Drniću na njihovim vanredno
poučnim predavanjima iz uredjenja šuma odnosno ribogojstva.


P-


Shodan način obračunavanja predujmova po
kotarskim šumarijama.


Za izvedbu svekolikih radnja prema ogojnoj i drvosječnoj
osnovi, kao i ostalih u djelokrug kotarskih šumarija spadajućih
poslova, izplaćuje blagajna gospodarstvenog ureda potrebite
predujmove područnim šumarijama, a ove su prema postojećim
propisima dužne svaki predujam jednim uporabnim izkazom
obračunati.


Kako u ogojnoj i drvosječnoj osnovi dolaze raznovrstne
vrsti izvesti se imajućih radnja, a ove opet dijele se na više