DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Syruczek Eugen. Kurzer Abriss der Allgem. Forstbotanik Frag 1846. 743
Schindler Karl. Portefeuille für Forstwirthe, Taxatoren etc. Wien
1872 744
Schlipfs Populäres Handbuch der Landwirthschaft. Berlin 1877, . 745
Schneider K. K. Der Ackerbau. Frankfurt a. M. 1857 746
Schmitt Johann Anton Grundsätze zum Entwurf einer zweckmässigen
Schlagordnung. Wien 1810 747
Schnitze. Die Forst-Polizei. Lüneburg 1841 748
» Die Wald-Erziehung, Lüneburg 1841 749
» I C. L. Die Forst-Betriebsregulirung. Lüneburg 1841. 750
Schumacher Wilhelm Dr. Die Difusion in ihren Beziehungen zur
Pflanze. Leipzig 1861 ´ 751
Spomenica 50 god. krizevacke gospodarske skole. Krizevac 1910. 676
Wach Anton. Populärer u kunstgerechter Baurathgeber. Prag 1842. 752
Wagner C. Profesor. Die Grundlagen der räumlichen Ordnung im
Walde Tübingen 1911. . . 760
> » Der Blendersaumschlag und sein System. Tübingen 1911. 761
Wang Ferdinand. Grundriss der Wildbachver bauung. Leipzig 1903. 758
Weeber Heinrich C. Verhandlungen der Forst-Section für Mähren


u. Schlesien. Brunn 1855 753
» » Boden u Clima in Beziehung auf Forst-u Landwirthschaft.
Olmütz. 1860 754
Wiener Börse-Kammer. Usanzen f. d. Handel mit Hölzern. Wien 1911. 685
Wild Albert Dr Politische Rechnungs-Wissenschaft I. Band.
München 1862 . 755
W?nkler Georg. Waldwerth-Schätzung Wien 1841 756


- 286 Syruc2ek
Eugeu. Kurzer Abrissder Allgem. Forstbotanik Frag 1846. 743
Schindler Karl. Portefeuille fiir Forstvvirthe, Taxatoren etc. Wien
1872 744
Schlipfs Popuiares Handbuch der Landwirthschaft. Berlin 1877, . 745
Schneider K. K. Der Ackerbau. Frankfurt a. M. 1857 746
Schmitt Johann Anton Grundsatze zum Entwurf einer zweckmassigen
Schlagordnung. Wien 1810 747
Schultze. Die Forst-Polizei. Liineburg 1841 748
» Die Wald-Erziehung, Liineburg 1841 749
» I C. L. Die Forst-Betriebsregulirung. Liineburg 184L 750
Schumacher Wilhelm Dr. Die Difusion in ihren Beziehungen zur
Pflanze. [.eipzig 1861 ´ 751
Spomenica 50 god. križevačke gospodarske škole. Križevac 1910. 676
Wach Anton. Popularer u kunstgerechter Baurathgeber. Prag 1842. 752
Wagner C. Profesor. Die Grundlagen der raumlichen Ordnung im
Walde Tiibingen 1911. . . 760
> » Der Blendersaumschlag und sein System. Tiibingen 1911. 761
Wang Ferdinand. Grundriss der Wildbachverbauung. Leipzig 1903. 758
Weeber Heinrich C. Verhandlungen der Forst-Section fiir Miihren


u. Schlesien. Briinn 1855 753
» » Boden u Clima in Beziehung auf Forst-u Landwirthschaft.
Olmiitz. 1860 754
Wiener Borse-Kammer. Usanzen f. d. Handel mit Holzern. Wien 1911. 685
Wild Albert Dr Politische Rechnungs-Wissenschaft I. Band.
Miinchen 1862 . 755
W?nkler Georg. Waldwerth-Schatzung Wien 1841 756


III. Izkaz časopisa.
Hitschman H Land Forstw Ausstellungs-Zeitung Wie 1890


Šumar Različit vijesti
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 287 ~
na uračunavanje jednoga dijela stanarine u mirovinu; zatim uredjenje mi


rovina udova i uzgojnine djece).
toč. 3. Zakon o službenoj pragmatici zemaljskih urednika i službenika.
toč, 6. Zakon o karnostnoj odgovornosti zemaljskih urednika i služ


benika i 0 odgovornosti za štete, te o karnostnom i sindikatnom postupku


pred upravnim oblastima.
toč. 7. Zakon o karnostnoj odgovornosti urednika i službenika seoskih
i trgovištnih obćina, koje ne imadu uredjenog magistrata i o odgovornosti
njihovoj za štete.


toč. 12. Zakon o lovu.
toč. 14. Zakon o uredjenju pravnih odnošaja izmedju gospodara te
gospodarskih i šumarskih činovnika.
toč. 18 Novela k zakonu od 25. travnja 1894. o uredjenju zem-


Ijištnih zajednica.
toč. 22. Kazneni postupnik o redarstvenim prekršajima.
toč. 23. Zakon o prometu, posjedu i nošenju oružja i streljiva
toč. 32. Zakon, kojim se preinačuju odnosno nadopunjuju njeke usta


nove zakona od 22. siječnja 1894. o uredjenju šumarsko-tehničke službe


kod političke uprave u kraljevinama Hrv. i Slavoniji.
toč. 33. Zakon o pošumljenju krasa i vriština.
toč. 34. Novela k carskoj naredbi od 11. VII. 1881 o krajiš. im.


obćinama.
B) Predmeti, koji bi se imali urediti naredbenim
putem:
toč. 1. Izplata mirovina putem poštanske štedionice.
toč. 2. Novo uredjenje statusa osoblja kod kr. zem. vlade
toč. 3 Novo uredjenje statusa osoblja kod računarskog ureda.
toč. 4. Novo uredjenje statusa osoblja kod zemaljske blagajne.
toč. 7. Postupak pred upravnim oblastima u stvarima karnostnim i
sindikatnim (do zakonskog uredjenja).
toč. 8. Uredjenje šumsko-odštetnih cienika.
toč. 33. Uredjenje visokih paša u Lici i u Gorskom kotaru po uzoru
alpinskih paša.
toč. 36. Uredjenje pitanja o držanju koza.
toč. 41. Promicanje produkcije i sabiranja ljekovitog bilja.
toč. 57. Nadopunjenje naputka za sastavak gospodarskih osnova i
programa od 23. travnja 1903. broj 23.152, (glede isplate zaslužbine).
toč. 58. Postupak kod doznake stabala u šumama maloposjednika u
bivšoj vojnoj Krajini.
toč 59. Uredjenje službenih putovanja šumarskih tehničara u stvarima
zemljištnih zajednica.
toč. 60. Uredjenje povjerenstvenih, selitbenih i zamjeničkih pristojba
za činovnike i službenike krajiških imovnih obćina,
toč. 61. Podupiranje kulturnih radnja oko odvodnje i natapanja izradbom
bezplatnih stručnih operata i podjeljivanjem subvencija.
Kako se iz tih točaka vidi, čeka kr. zem. vladu već glede samoga
šumarstva tičućih se poslova ogroman rad, koji će, ispane li onako, kako
se je nadati, da bi ispasti trebao, bitno promijeniti dosadanje zastarjele
šumah i šumara tičuće se naredbe.
Mislimo da ne ćemo pogrješiti ako s naše strane upozorimo, da po
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 288 —


našem mišljenju ipak glede šumarskih predmeta nije program pptpun jer
ne sadržaje
1 Riješenje pitanja o definitivnom uredjenju kr. š. akademije u Zagrebu ;


2. Riješenje pitanja o ustrojenju pokusnih postaja u zemlji u šumarske
znanstvene svrhe;
3. Riješenje pitanja o osnutku zemalj. šumar, biljevišta u znanstvene
svrhe kr. šum. akademije, naročito u svrhe proučavanja klicanja šumskog
sjemenja i rastenja biljka rukovanih i odgajanih po raznim metodama, kao
i u svrhe proučavanja aklimatizacije raznog inozemnog šumskog drveća.
4. Ne sadržaje ustanove, da će u dogledno vrijeme doći do preustrojstva
šum. odsjeka kr. zem. vlade u samostalni šum. odsjek sa šumar,
stručnjakom na čelu, koji odsjek bi se dijelio na pododsjeke bud po kategorijama
vlastničtva šumskoga kao npr.: za šumarstvo zem. zajednica, za
imovne obćine, za šum re^darstvo, bud pako na pododsjeke po stručnim
granama upravni, procjenbeni ili uredjajni šumsko-odgojni i redarstveni
pododsjek. Osim toga trebalo bi u obsegu toga odsjeka osnovati još i pododsjeke
za pošumljenje Krasa, za uredjenje bujica te računsku kontrolu za
imovne obćine. Šumarskom svijetu je i predobro poznato, koliko bi baš
radi ugleda šum. struke i radi usavršivanja nadzornih organa u pojedinim
granama šumarstva bilo potrebno, da se i ova navedena pitanja čim prije
riješe pak se nadamo, da će se mjerodavni faktori i na nje osvrnuti.
Pošto se od šum. osoblja dandanas i u kralj. Hrvat, i Slav. traži
akademska naobrazba, možemo se pouzdano nadati, da će to osoblje, naročito
ono kod polit, uprave i u pogledu visine beriva, kao i u pogledu
razmjerja broja mjesta u pojedinim nadnevnim razredima prigodom u izgled
stavljenog novog uredjenja statusa (A. toč. 22 i B toč. 2) biti izravnano
sa pravnicima, kr. držav. šumarima i ossalim akademički izobraženim
osobljem tako, da će i ono moći sa istim brojem službenih godina
napredovati u više dnevne razrede poput inih akademski izobraženih
činovnika, što je žalibože prema sadanjem nerazmjerju broja mjesta u pojedinim
dnev. razredima upravo isključeno.


Nadati se je takodjer, da će tom prigodom biti primjeren obzir uzet
i na šumare neakademičare, te da će i njima novim uredjenjem statusa
biti osjeguran promak u više plaćevne stepene onako, kako je osjeguran
činovnikom neakademičarom drugih službenih kategorija.


Mislimo, da netreba ni spominjati, da je naša želja, neka bi se i
šum. vježbenici u pogledu visine adjutuma usporedili sa perovod. vježbenicima
kod polit, oblasti i sudbenim prislušnicima, kojima je gore nenavedenom
toč. 5, slovo d) rad. progr. stavljena u izgled povišica adjutuma.


Posao je tuđe, a pozvani su i^ šumari da na njemu saradjuju i dokažu,
da su dorasli svojoj zadaći. Cas je zgodan, nemojmo ga propustiti,
jer kako si sada uredimo tako će nam biti. Više ljudi više znade, pa ne
bi možebiti bilo zgorega, kada bi hrv slav. šum. društvo najavilo mjerodavnim
faktorima, da je pripravno po svom posebnom naročitu u tu svrhu
izabranim odboru kod izradjivanja i pretresivanja pojedinih šumarstva se
tičućih osnova zakona i naredaba sudjelovati i tako šum. interese zaštititi.
Možebit nebi bilo zgorega, da i pojedini članovi hrv. si. šum. društva u
obliku članaka ili savjetujućih dopisa prijave uredničtvu Š 1. svoje nazore
glede zakazanih osnova i naredaba, odnosno glede preinake istih, jer bi
se time prikupilo mnogo korisno zrnce, koje bi se dalo upotrijebiti.