DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-- 277


podizanjem ugleda šum. osoblja, u čemu ga nisu mogli spriječiti ni najokorjeliji
protivnici. Njemu imadu šumari austr. državnih šuma zahvaliti
svoj današnji ugled i položaj. — Za njegove osobite zasluge podijelila
je bečka visoka škola za kulturu tla njemu prvome svoj počasni doktorat.


Napisao je mnogo stručnih razprava, a zadnje veliko djelo bilo mu
je »Die forstl. Verhaltnisse und Einrichtungen Bosniens und der Hercegovina
(Beč 1905) u kom je majstorski opisao šumarske prilike BosneHercegovine na temelju vlastitih opažanja.


0.<^uštvene vijesti.
Glavna skupština Hrv. slav. šum. društva obdržavati će se dne 5.
kolovoza t. g. u Zagrebu, te će biti s njom spojen skupni izlet u šume
gradiške imov. obćine.
Poziv i program, za tu skupštinu prileži današnjem broju Š lista.


Zapisnik reviz. odbora od 20. lipnja 1912. spisan u društvenim
prostorijama šumarskog doma u Zagrebu. Prisutni podpisani: Izpitivanjem
vodjenja blagajničkih dnevnika ustanovljen je blagajnički ostatak
koncem godine 1911.:


a) za imovinu hrvat. slav. šumarskog društva sa 11520 K 46 f. i
to u gotovom 731 K 80 f. i 10788 K 60 f, u vrijednostnim papirima.
b) Za pripomoćnu zakladu hrv. slav šum. društva u spomen nadšu


maru V. Koreskenyi-a sa 12.750 K 66 f. u vrijednostnim papirima i


c) za zakladu u spomen kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda
i tajnika hrv. slav šumar, društva Andrije Borošića sa 2614 K 36 f.
u vrijednostnim papirima — Zaključeno i podpisano.


Revizionalni odbor, u Zagrebu, dne 20. lipnja 1912,


Bela pl. Thuranszky. Ivan Grčević.


Uplata članarine. U iskazu uplaćenih Članarina I. razreda otisnutom
u broju 6. ove godine ispuštene su pomutnjom uplate učinjene po članovima
gg.:


Groger Fran 10 K., Grdinić Matija 10 K., Grozdanić Milan 10 K,,


Grdinić Nikola 10 K., Georgiević Teodor 10 K., Grunwaid Josip 20 K,,


Goderer Albert IO K, Gertsmann Arnold IO K.


Knjižnica hrv. slav. šumarskog družtva u Zagrebu, Saobćuje se


p. n. g. članovima društva znanja i porabe radi, da je društvena knjižnica
osim knjiga, objelodanjenih u izkazu, otisnutih u broju 7./8. šumarskog
lista za god. 1910., snabdjevena do danas što poklonom a što
nabavom jošte sa slijedećima niže navedenim knjigama i časopisima.
Glede posudjivanja tih knjiga upućuju se p. n, g. članovi na pravilnik
knjižnice, otisnut u broju 7,/8. šumar, lista za g. 1910, a ujedno
se upozoruju da s desna debelo tiskani brojevi označuju tekući broj, pod
kojim su knjige ubilježene u glavnom katalogu, a koji se broj imade
kod posudjivanja uz točan naslov i ime autora vazda napisati u dotičnoj
primci. (Vidi nastavak na str, 284).
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

278


Nacrt proračuna


Pokriće
(Prihod): predložen XXXVI. redovitoj


O co


H đ >S1
3 oa


<-H t«


IM « "S


P r e d in e t
2 .§ 2 a


1 1.
T3
O bo


o
9 >!> S!
!i5 e>3
^


Kruna


A) Za društvenu imovinu.


Stanarina šumarske akademije u Šumar, domu 12369, 12370´ 12370-,
za 1 stan u souterrainu Šumar, doma— 313 300 315--
Podpora zemlje šumarskom društvu 1200 1200 1200,
„ zn, izdavanje ,Lugarskog vijestnika" 400´ 400´ 400članarina
I. razreda tekuda (za 300 elanova) 2184 3000 3000´,
I. , zaostala 1017 1000´ 1000,
II. , tekuća (za 900 članova) 2011 1800 1800-,
II. , zaostala — 435 400-249Prinos
podupirajueih članova 2040 2000 2000-6
Predbrojnine 384 400´ 400´
7 Upisnine 87 60´ 60-8
Kamati ođ uložene potrošne glavnice 403´ 420 4^09
Diplome 2 10 1010
Oglasi 607 500´ r,oo11
Vanredni prihod 157 40 20U--
Ukupno 23924--
Usporediv sa rashodom od 23924--


Ostaje koncem godine


B) Za zakladu u spomen ,A. B or o šića".


Zakladnica za tu zakladu nije još konačno odobrena
po vis. kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladi. (Svrha
te zaklade biti če nagradjivanje pisaca šumar, struke.
Stanje zaklade iznosi 15./VI. 1912. =2766 K 61fll.
koji su uloženi u vinkuliranim vnednostniiu papirima


D Zagrebu , koncem mjeseca lipnja 1912.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga društva.
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

279


za godinu 1913.


glavnoj skupštini društva. Potreba (Razhođ)


3
4


5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15


16


17


18


19


Predmet


02


A) Za društv. imovinu:


Odplata zajma brodskoj imovnoj


opdini
Porez i namet
Plin
Vodovodna pristojba
Osjeguranje zgrade „Šumar, dom«
Uzdržavanje zgrade ,Šumar, dom"
Paušal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku društv. organa


„Šumarski list" i ,Lug. viestnik´
Nagrade suradnikom
Tisak ršimi. lista" i »Lug. Viestn."
Ve/-i odpreina tih listova
Nabava strukovnih časopisa
Nabava i uvez knjiga za knjižnicu
Pisaće potrebe uprave i nabava


pokudtva
Tiskanice
Pođpore
Pošta i bilježi
Trošak glavne skupštine
Prinos za intern. šumar, bibliogra


fiju (kao prošle godine)
Za sastav kazala Šumar, lista (.kao
prošle godine)
Jubilarni štipendij za šumarsku
akademiju
Podpora za polazak exeursije i nabava
učila stipendisti
Vanredni trošak
. Ukupno


B) Za pripom. zakladu:


Podpore
Poštarina
Ukupno


1911.


zaista
izdano


7808´
531
4


74
790(
oOO´
600´


1200´
1721
3126


393
98


153
119


73
500
172


31


180


40´
165


5002


Godine


1912


bijaše preliminirano


Kruna


7808-500´
60-
10074-1000900900-1800-25003200-
700-
150-500-400100800-
250-
200-150-


600-


600


80-528-5009


1913.


se
predlaže


7808´


560-1250´
74-1500900-
900


1800-2500-
."
200-700´
200-


300-500150400-
250-
200-150-


6C0-


600-


80-6oO-
23924-500-9_
.509
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

280


^a.lrlj-\:LČ3ai


I. Pokriće.
(Prihod). imovine hrv.-slav. šumarskog društva
o


pre-primPoimence
liminirano ljeno


kruna


Novčani ostatak koncem g. 1910.


Stanarina ,Šumar, akadtmje´
12423-


„ za "2 stana u souterrainu 600Podpora
zemlje šumarskomu društvu 1200Podpora
zemlje zi izdavanje „Lug. Vjestnika ´ -400-članarina
1. razreda tekiida 30,0Clrtnarina
I. razreda zaostaU 3500članarina
II. razreda tekuda 1600Članarina
II. razreda zaostala 500Prinos
podupirajudih članova 2000
Predbrojnina 400


8 Upisnina 80-9
Kamati vredno tnih papira i oložene glavnice-25010
Diplome 5011
Oglasi 300V2
Vanredni prihod 97


Dkupno-
Usporediv sa razhodom od
Pokazuje se preostatak u gotovom sa


Bilanca


r.
Aktiva : šumarski dom ´-´
Društieni muzejDruštvena knjižn caPokućtvo i ini inventar, predmeti
( 3 kom.4´´/j% komunal. zadužnica hrv.-slav. hip. banke u Zagrebu
. , ,. ) 8er. 111. br 156. i Ser. IV. br. 295. p.i lO´JO K, te Ser. III. br.
vinKulirano jg^ ^^ g^^^ ^


I 1 kom.4Vj7,založniceI. hrv štedione u ZagrebuSer. VIII. br. 1006.
Uložnica I. hrv. štel. br. 139.342 sa stanjem 31 prosinca 1911.
Gotovina u blagajni


Ukupno


k tomu izkazani dug na članarini I. i II. raz. sa 31. XII. 1911.


6879-57
123;H-(>0


313 20
1200-


400-—
2184-—
101716
2011-60
435-2040381-87-313-60


2-—
607-40
127 82


30402-35


1^881-89


11.520-46


228000— K
10400 -K
8150´ K
1400-K


4000-— K
5000-— K
1788-(0 K
731-86 K
259470-46 K


277.--K
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 281


rac-a. n
koncem godine 1911. II. Potreba (Rashod).
M> Poimenc e
preliminirano
izdano
krun a


2
3
4


f)


6
7
8
9
10
11
12


i3


14
15
16
17
18
19


Ođplata zajma brodskoj imovnoj opdini 7808


Porez i namet 60U´


Plin 50


Vodovodna pristojba 223´


Osjeguranje zgrade ..bumarski dom" 74´


Uzdržavanje zgrade „Šumarski dom" 1000´


Plada pazikudi 300´


Paušal tajniku 600´


Paušal blagajniku 600


Paušal uredniku »>sum. L sta« i »Lugar. Viestnika« 1200´


Nagrada suradnikom 1500


Tisak „Šumarskog lista" i .Lugarskog viestnika" -3500


Vez i ođprema tib listova 700


Nabava strukovnih časopisa 150


Nabava i uvez knjiga za Knjižnicu 500


Pisade potrebe uprave 100


Tiskanice 100


Podpore 400´


Pošta i bilježi 300


Trošak glavne skupštine 200´


Vanredni trošak 195


Prinos za internacionalnu šumar, bibliografiju 150


Sastav kazala za „Šumar, list" 550


Prinos zakladi u spomen A. Borošića 600


Jubilarni štipendij za šumarsku akademiju -600´


Ukupno


II. Pasiva : Dug brodskoj imovnoj općini 72763-4] K
Sravniv aktivu 259.470 K 46 fil.
sa pasivom od 79.763 , 41 ,
to iznosi društv. imovina 179.707 K 05 fil.


7808-36


531-30


4-16


74-50
790-76


600-600-—
1200-—
1721-13
3126-15
893 46


97-82
153-80
119-10
72-72


600-


172-01
30-92
165-70


500-—
220-—


18881-89


Szentgyorgyi v. r., blagajnik.
Sravnjeno i suglasno pronadjeno sa blagajničkim dnevnikom.
U Zagrebu, 17. lipnja 1912.


Bevizipnalnjođbor:


Ivan Grčevjc v. r. Bela pl. Thuran8zky v. r,
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

~ 282


Zaključni


Pokriće (Prihod) Pripomoćne zaklade hrv.-slav- šumarskog društva (utem.
´o


preli-prim>
Poimence minirano Ijeno
H


kruna


1 Koncem g. 1910. prenstalo 12470 30
2 Kamati oJ vriednostnih papira i uložene gotovine -612--577-12


3
205-—


Ukupno
13252-42


Usporediv sa razhođom -50176


Preostaje koncem godine-12760-66


I. Aktiva: 8 kom. 4VJ7O komuual. zadužnica hrv.-slav. hip.
banke u Zagrebu i to: Ser. III. br. 147. 167.
205 206. 207 po 1000 K 5000 K
Ser. III. br, 1W4. po 200 K 200 K 7200 K
Ser. IV. br. 229. i 230 po 1000 K -2000 K
7 kom. 47,7o založnica I. hrv. štedione u Za


vinkulirano


grebu i to: Ser. VII. br. 6114, 5115., 5116,
5117., 5118. po 1000 K 5000 K


5400 K


8er. VIII. br. 3161. i 3164. po 200 K 400 K
Uložnica I. hrv. štedione u Zagrebu broj


103.876 sa stanjem
31. prosinca 1911. 150 K 66 fil.
što čini ukupno -12750 K 66 fil.
Zaključni


zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića tajnika hrv.-slav.


Ukupna gotovina te zaklade iznosi 2614 kruna 36 fil.


te ee sastoji iz :
3 kom. 4´/i°/o založnica I. hrv. štedione u Zagrebu
i to: Ser. III. br. 3844. 3845. po 1000 K 2000 K -fil.


vinkulirano


Ser. II. br. 767 po 500 K 500 K — fil.
Uložnice I. hrv. štedione u Zagrebu br. 154580 sa
stanjem 31. prosinca 1911. 114 K 36 fil.
što čini ukupno -- 2614 K 36 fil.


Sravnjeno i suglasno pronadjeno
U Zagrebu 17. lipnja 1912.
BeTizionalni


Ivan Grčevlp, v.
r.
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

~ 283 —


f*ačun


u spomen nadšum. V. K6r6skenyi-a) konceui g. 1911. Potreba (Razhod)
preli


izdano


minirano
kruna
Podieljene potpore 500-500 -
Poštarina 1-76


Ukupno 501-76


I Poimence


lanca


u. Pasiva: ne ima.
račun


Špmarskog društva, te kr. zemaljskog šumar, nadzornika, koncem god. 1911.


Szentgyorgyi v. r. blagajnik.


8a blagajničkimi dnevnici,
p d b p r;


B9lA pl. Thur^n8zky, v. r.
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 284


I. I z k a z k n j i g a. (Pocetak na str. 277.).


Augustin
Dr. M. Einrichtung von Viehweiden auf genossenschaftlicher
Basis. Berlin 1912 759
Bauernfeind Carl Max. Elemente der Vermessungskunde. Stuttgart
1873 702
Baur Fr. Dr. Lehrbuch der niederen Geodäsie. Wien 1858. . . 703
» » Anleitung zur Aufnahme der Bäume u. Bestände
Wien 1861 704
> » Formzahlen u. Masentafeln für die Flehte. Berlin 1890. 705
Bechstein D. J. Matthaus. Die Forst u. Jagdwissenschaft. II. Band
IV, Theil. Forstschutz. Gotha 1818 706
» » Forstbotanik, Gotha 1821. . . ´ 707
Begna H. Krizevacka imovna obc. u slovu i broju. Zagreb 1911. 692
Berg Carl von. Verkohlen des Holzes. Darmstadt 1860. . . 708
Bezecny Hans. Tarifrathgeber f. den Land u.Forstwirth Wien 1910. 674
Borosic A, Naredba vlade od 23/4. 903 br. 23 152 sa nap.
C) glede sastavka gospodar. osnova i orograma 690
Diebl C. Gewonheitsfehler in der Güterverwaltung. Wien 1911. 697
Feistmantel Eudolf Allgemeine Waldbestandestafeln. Wien 1854. 710
Fiscali Ferdinand. Die schädlichen Forstinsecten. Wien 1857. . 711
» » Deutschlands Forstcultur-Pflanzen. Wien 1858. 712
Fribolin PViz Der Eichenschälwaldbetrieb. Stutgart 1876. . 713
Fromberg E. Die neuesten Verbesserungen in der Construction
der Schneidemühlen Quedlinburg 1862 714
Frankl Ludwig. Die Verstaatlichung der Grundrente. Wien 1891. 696
Gayer Carl. Die Forstbenutzung. Zweiter Theil. Aschaffenburg 1863. 715
» » Die Forstbenutzung. IV. Auflage. Wien 1876. . . . 716
Geschäftsordnung für die Königlich Sächsische Staatsforstverwaltung.
I. Band. Verwaltung u, Diensteinrichtung. II. Band.
Forsteinrichtung u. Betrieb Dresden 1910 693
Götze Hermann. Kalkulator an der Säge- Eisenach 1905. . . 680
Grabner Leopold. Die Forstwirthschaftslehre für Forstmänner u.
Waldbesitzer. I. Band. Wien 1854 717
» » Die Forstwirthschaftslehre für Forstmänner u.
Waldbesitzer. II. Band. Wien 1854 718
Grabe Carl Dr. Gebirgskunde, Bodenkunde u. Klimalehre auf
Forstwirthschaft Eisenach 1853 719
» > Die Forstbenutzung..Eisenach 1861 720
Grubisic A. Agrarne operacije Dalmacije. Pula 1911 .694
Hanel Rudolf. Jahrbuch d. öst. Holz Industrie Wien 1911. . . 686
Hartig Georg Ludwig. Lehrbuch für Förster 3 Bände. Wien 1823. 721
Heyer Carl Dr. Die Wald-Ertrags-regelung. Giesen 1841. . . 722
» » Der Waldbau oder die Forstproductenzucht. Leipzig 1854. 723
Heyer Gustav Dr. Anleitung zur Waldwerthrechnung. Leipzig 1865 724
Höhnlinger Hans. Waldwerthrechnung u Forst-Statik des Jährl.
nachhalt. Betriebes. Wien 1906 675
Hufnagel Leopold. Praktische Forsteinrichtung. Wlaschim 1911. 687
Instruction für die k. k. Forstverwalter und für die Forstwarte
der Güter des Bukowinaer gr. or. Religionsfondes, 3 Bände
mit Formularien ;,.,,,. , 725
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 285


Instruction für die Betriebsregulirung der Forste von G. W. Freiherrn
von Wedekind. Darmstadt 1839 , 726
Jägercabinett. Kenntnisse über Jäger u Schieskünsten. Brunn 1798, 727
Jovanovid Gj. Dr. Nauka o uredjenju suma (cirilicom). Beograd 1911. 699
» » Kratke pouke iz nauke o poznavanju zemlje,
klimatologiji, dendrometriji itd. (dirilicom) Beograd 1911. 700
Jugowitz Dr. Forstservitutenfrage in dn öst. Alpenländern 1903. 689
Die I. Internat. Jagd-Ausstelung Wien. Wien 1910. . . 701
VIII.Internationaler Landwirtschaftlicher Kongress Wien. Wien 19U. 698
Kruzic Fr. pl. Prakticna geodäzija. Zagreb 1911 695
Kubelka. Die intensive Bewirtschaftung der Hochgebirgsforste,
Wien 1911. ...... . 757
Kunz Ignatz. Das forst und Jagdwesen Galiziens. I. Band. Lemberg
1895 728
Kuzma Gyula Slavonski hrastici. Sa mrezom prosjeka drzavnih
suma. U madjarskom tekstu. Ungvdr 1911 691
Lang H Dr. Theorie u. Praksis der Pflanzenzüchtigung. Stutgart
1910 679
Laris Eugen. Holzvermessung u. Berechnung im Weltholzhandel.
Berlin 1890 681
» » Holzproduction Verkehr u. Handelsgebräuche in
Deutschland. Eisenach 1907 682
Liebich Christof. Compedium der Jagdkunde. Wien 1855. . . 729
Maihts Ferdinand. Die Werthschätzung landwirthschaftlicher Güter.
Wien 1870 730
Mayr Ignatz Daz Rechnungswesen für Forstverwaltungen. Wien
1859. . , . 731
Michel Joseph. Practische Baugewerbs-Lehre Mit Tafeln, 2. Bände.
Wien 1868 732
Micklitz Robert Holzmesskunde. Olmütz 1864 733
Mittheilungen aus der Staatsforstverw. Bayerns. München 1910. 688
Mizler M. Pas u potraznoj sluzbi. Zagreb 1910 677
Müller Dr. Udo. Lehrbuch d. Holzmesskunde. Berlin 19l0. . . 683
Novacky A. Dr. Praktische Bodenkunde Berlin 1910 678
Petzholdt Alex. Die Agrikulturchemie- Leipzig 1846. . . . 734
Pfeil Dr. W. Die Forstwirtschaft. Leipzig 1851 735
Plesa Nikola. Ozbiljna pogibelj hrasticima od medljike. Zagreb
1910 673
Pohl I. Reductions-Tafeln Cos a. Krassova 1893 736
» » » » Oos^z » » 737
Pressler Max Rob. Des Waldbaus Zustände u. Zwecke. Dresden
1858 738
Ratzeburg Dr. I. T. C Die Waldverderber u. ihre Feinde Berlin
1856 739
Samec Johann Wladimir. Das Universal Messinstrument, Hermannstadt
1864 740
Stahl. Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender
Bäume Berlin 1852 741
Stamm Ferdinand Dr. Verhältnisse derVolk-Land u. Forstwirthschaft
des kön. Böhmens Prag 1856 742