DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 266 —


Kazmak kuka (mačaka) je ovisan od duljine drva, koje se
imade odpremati. Na kuke tih mačaka objesi se pomoću lanaca
teret, te se sve pričvrsti sa željeznim klanfama.


Kada je teret tako spremljen, tada se pomično uže C^koje
služi za ustavljanje i koje ide ispod užeta za teret T pričvrsti
za teret, koji se odprema pomoćju plosnatih klanfa. Tada se
dignu obje poluge h, a uslied toga padnu oba poprečna drva
Q na kojima je teret počivao tako, da isti sada slobodno u
zraku visi, te je podpuno pripravan za odpremu. Sada okrene
radnik kotač R na lijevo, oba stegača za paočenje B (SI. II.)
se uslijed toga rastave, te ne stišću više kolo za ustavljanje.


Prvi teret moraju radnici tako daleko odgurati, dok kotač
prve mačke nepredje točku s od drvenog kozlića, a onda se
teret sklize dalje sam od sebe. Radnik kod kotača i? može vrlo
lako prema potrebi ravnati brzinu spuzanja, jerbo je pomično
uže U koje služi za ustavljanje, čvrsto spojeno pomoću klanfa
sa teretom. Kada je tovar prispjeo na sredinu spuzaljke, tada
okreće radnik kotač R tako dugo na desno, dok je to u opće
moguće, oba stegača za ustavljanje B ustave kolo b, a prema
tome i kotač sa žljebom zajedno sa uzetom za ustavljanje, te
tovar ostane na polovici puta. Čega radi se to čini odmah ćemo
reći. Sada se pripremi za spuštanje drugi tovar, te se i taj
pomoću plosnate klanfe pričvrsti za uže za ustavljanje. Sada
treba samo da radnik kretanjem kotača R na lijevo odpusti
zavor, to se drugi tovar sam od sebe bez ljudske pomoći
sklizne preko s, jer ga prvi tovar, koji je ostao na pol puta
spuzaljke svojom težinom vuče dolje, pošto su medjusobno spojeni
sa uzetom za zaviranje.


Na dolnjoj postaji za istovarivanje načinjen je takodjer
jedan most visok p. p. V2 met. iznad zemlje. Čim je prvi tovar
prispjeo na dolnji most, to radnik stisne sa kotačem R zavor,
te prvi tovar stoji čvrsto kod dolnjeg mosta, dočim se drugi
tovar nalazi ponovno na sredini spuzaljke. Radnik na dolnjem
mostu skine klanfe i lance, oslobodi uže za ustavljanje od plosnate
klanfe, kojom je bio tovar za isto pričvršćen, te odprerai