DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^^ 259 —


A Što onda? uzalud sav trošak i trud, gospodarska osnova
morati će se iz nova sastavljati, a time će za z. z. Draganić
nastati novi veliki trošak.


Svakomu praktičnomu šumaru je poznato, da se branjevine
bez ogradjivanja od blaga sačuvati ne dadu, ako ono u šumu
ide pak je svaka mudrolija izlišna, koja bi htjela makar kakovim
doskočicama provesti pomladbu bez branjevina to jest,
ako se ide sbilja za tim, da se šuma u istinu, a ne samo na
papiru pomladi. Po metodi g. D. potrebno je zavesti u Drag.
lugu ili neogradjene branjevine, a to bi značilo osujećenje pomladbe
ili provesti pomladbu ogradjivanjem i time doći u konflikt
sa z. zajednicom koja takove ogromne ogradne troškove


neće htjeti ni moći dati.
Tim svršavam ovu svoju raspravu izjavljujud, da me pri
njenom sastavku nije vodio nikakav antagonizam proti g. D.,
meni je lebdila pred očima samo korist zemljištne zajednice
Draganić, čije interese hoću da zaštitim i sačuvam od onih velikih
gubitaka, koje će neminovno pretrpiti uslijed prebirnoga
sijeka.
Meni je samo do toga, da na tu abnormalnost upozorim
mjerodavne faktore ; koji će glede odobrenja te osnove imati
konačnu i odlučujuću riječ.
Mirko Puk.


Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.


Napisao za „Š. L." A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u" Dol. Austriji.


Medju manje poznate naprave za odpremanje drva, a koje
se naročito u Austro-Ugarskoj monarkiji rijedko kada rabe, spadaju
spuzaljke iz užeta od žice.


Gdje se radi o tome, da se drvo dopremi sa takovih mjesta,
sa kojih se ono ne može već ni drvenim žljebovima ni točilima
ni kakovima drugima vrstima spuzaljka, radi poteškoća teraina
dopremati, ondje je spuzaljka iz žicanog užeta još uvijek dobro
došla. Takovi slučajevi nastupaju ondje, gdje postoji pogibelj,
da bi se drvo odpremanjem na prije spomenutim spuzaljkama
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- -260


moglo razbiti ili oštetiti, gdje se radi oštrih kratkih zavoja
dugačko drvo ne može odpremati na kolima sa visočina u dolinu,
nadalje na onim mjestima, gdje se mora prelaziti preko
provalija ili tijesnih dolina, te gdje se radi poteškoća teraina
pećina, klisura ili radi velikih troškova ne mogu graditi putevi.


Prije nego se odlučimo za gradnju spuzaljke iz žicanog
užeta, moramo u prvom redu ustanoviti, u kakovom omjeru
stoje troškovi gradnje sa množinom drva, koje bi ´se imalo odpremati,
t. j da li će se dotičnom spuzaljkom spuštati tolika
količina drva, da bi se u opče izplatilo postavljanje takove naprave.
To je stvar računa, a razumije se samo po sebi, da je
sa financijalnoga gledišta tim bolje, ako će biti više drva za
odpremanje.


Od velike je važnosti izbor mjesta, gdje će se ovakova
spuzaljka dostaviti, jer kad bi se tom pogledu pogriješilo, mogli
bi prema okolnostima nastati veliki uzaludni troškovi.


Svakako treba kod izbora mjesta za smještanje spuzaljke
u prvom redu dobro paziti, gdje će se smjestiti gornja postaja
za utovarivanje i dolnja postaja za istovarivanje.


Pošto se naprava za spuzanje drva ne gradi obično samo
za koji mjesec, nego se gradi za dulje vremena, to se skela
za tovarenje mora postaviti na takovom mjestu, do kojega se
može drvo najlagljim načinom dopremati iz svih sječina i odkuda
se ono može odmah spuzaljkom spuštati u dolinu. Uz to
mora biti ondje dosta veliki prostor za manipulaciju.


Ako u opće terain dopušta, najbolje je gornju postaju
smjestiti na rubu obronka, odkuda se može pregledati cijela
spuzaljka, kao i doljnja postaja za istovarivanje.


Skelu za istovarivanje najbolje je smjestiti na takovom mjestu
u dolini, odkuda se spuzano drvo može lako dalje odpremati,
dakle u blizini cesta ili šumskih željeznica ili ako je to moguće
u neposrednoj blizini pilana ili drugih sHčnih tvornica, koje se
bave preradjivanjem drva. Dakako, da se i kod smještanja dolnje
postaje mora na to paziti, da bude oko nje dosta prostora za
manipulaciju, da se spuzano drvo može bez zapreke razvršćivati,
natovarivati i odpremati.
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 261 -


Iz ovoga kratkog uvoda opisati ćemo spuzaljku iz žicanog
užeta, koja je postavljena u Hohenbergu u Doinjoj Austriji.


Spuzaljka kod llohenberga sastoji se iz tri žična užeta i
to od jednoga (T"), koji za pravo nosi teret (si. 1.), zatim
od užeta, kojim se gore vraćaju prazne naprave, kojima je bilo
pričvršćeno niz brdo spušteno drvo (L), te od pomičnog užeta
ili konopa za zaustavljanje iU).


Uže T, koje nosi teret, te uže po kojem se vraćaju
naprave za pričvršćivanje drva, privezani su vrlo čvrsto za paiijeve
iza drvenih skela gornje postaje za tovarenje (Slika I.
i II.) Pomično uže za ustavljanje {U) je bez kraja, te se pomiče
izmedju dva željezna kotača sa žljebovima a (si. II.) od
kojih je jedan učvršćen u drvenim skelama na gornjoj postaji
za tovarenje, a drugi isto tako na doinjoj postaji za istovarivanje
(SI. III.).


Uže T koje nosi teret i na kojemu se odpremaju drva,
imade promjer od 22 mm. Uže, kojim se vraćaju prazne naprave,
koje služe za pričvršćivanje drva, kvake za pričvršćivanje
kuseva, lanci, klanfe itd, imade promjer od 9 mm. Uže, koje
se pomiče ili koje služi za ustavljanje (U) imade promjer od
12 mra, a služi za to da se pomoću njega regulira brzina,
kojom se giblje teret na užetu T ili da se teret na kojem
god mjestu zaustavi.


Užeta se napinju pomoću kolotura. Užeta T i L učvrste
se, kako je već spomenuto, čvrsto iza gornje drvene skele za
razne panjeve, te se polože na zemlju u smijeru prema doinjoj
postaji za istovarivanje.


Užeta od žice T i L počivaju u žljebićima željeznih podloga,
koje su opet vrlo dobro pričvršćene na drvenom poprečnom
balvanu kod s i Si (SI. L). Uže U ide preko obih drvenih
valjaka r (SI. I.).


Kada se užeta postave svako na svoje pravo mjesto, onda
se uže T na doljnjem kraju pričvrsti za koloture, i tako dugo
nateže, dok nebude dovoljno napeto, što je obično vrlo dugotrajan
posao Doljnji kraj užeta 7" namota se na drveni valjak
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 26ž —
(SI. III.). Moramo spomenuti da uže ne smije biti preveć nategnuto.


Kada je uže T konačno napeto, onda se na slični način
nategne uže L i to tako, da dodje u istu visinu sa uzetom T.
To se lahko postigne jer L imade mnogo manji profil, a prema
tome je i znatno laglji za natezanje. Prema tome su oba konopa
Ti L paralelna, a udaljenost obaju iznaša po prilici 2 metra.


Slita I. Gornja postaja (straga).


Jedan kraj užeta U stavi se u žljeb dolnjeg kotača, koji
se nalazi u drvenoj skeli na stovarištu (SI. III.). Drugi kraj
napinje se opet pomoću kolotura, a konačno se oba kraja tako
spletu, da ne nastane čvor. Prema tome postane U kako je već
spomenuto uže bez kraja, koje teče u žljebovima gornjeg (Si.
II.) i doljnjeg kotača (SI. III.) i preko valjaka r (SI. I.).


Toliko 0 žičnim uzetima a sada ćemo opisati zavor (SI. IV.).


Taj zavor ugradjen je u drvenoj skeli na gornjoj postaji (si.
II.), a sastavljen je ovako :
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 263 —


Izpođ više puta spomenutog kotača sa žljebom a (SI. II. i IV.)
pričvršćen je na okomitoj osi jedan drugi željezni kotač sa
glatkom ploštinom tako zvani kotač za ustavljanje b (SI. II. i IV.).
Ovaj kotač kreće se izmedju dviju klada za paočenje (stegača)
od bukova drva B (SI. II. i IV.), koje su sa svojim stražnjim dijelom
(koji se na slici ne vidi) tako za skelu pričvršćeni, da se njihovi
prednji dijelovi (koji su na prednjem dijelu označeni sa


Slika II. Gornja postaja (sprijeda).


slovom B) mogu kretati u horizontalnom smjeru na balvanu H.
Kroz prednji dio stegača (Bremsbacken) ide željezna šipka sa
vijkom u jednom stegaču, a na sipki pričvršćen je kotač R
(SI. II. i IV.) tako zvani kotač za paočenje. Ako se kotač za paočenje
R okreće na lijevo, to vijak otvara stegača B. Ako se
pako kotač okreće da desno, to se oba stegača sklapaju i tište
na kotač za ustavljanje b (SI. IV.). Uslijed nastalog trenja kreće
se kotač za ustavljanje sporije, tako da možemo njegovu brzinu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 2(54 —


po volji ravnati, a gibanje možemo u svako doba ustaviti ako
kotač za paočenje R tako dugo okrećemo na desno, koliko je
to u opće moguće.


No kako je rečeno pričvršćeno je kolo za ustavljanje b na
istoj osovini sa kotačem sa žljebastom udubinom a, u kojoj teče


Blika III. Dolnja postaja.


uže U za ustavljanje. Toga radi se kreću oba kotača istom
brzinom. S toga se mora kotač sa žljebom, dakle i uže za
ustavljanje sporije gibati, ako se kotač R za paočenje, okreće
na desno, t. j . kada oba stegača tište na kotač za ustavljanje
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

265


te se ustavi cijelo gibanje, ako se kotač R tako dugo okreće
na desno, dok to u opće ide, t. j , dok oba stegača ne stisnu
kotač za ustavljanje b sa najvećim mogućim tlakom.


Na slici I. i II. vidi se radnik kraj kotača za paočenje.
Promjer gornjeg i dolnjeg kotača sa žljebom iznaša 1-4 m,
a onaj od kotača b za ustavljanje 0*78 m.


Primjećuje se, da kotači sa žljebom moraju imati po šest
žbica (palčeva), pošto oni sa četiri žbice nisu dosta odporni, te
se lako polome.


Na doinjem mjestu za istovarivanje neima nikakovih na


i4>
prava za ustavljanje. Ondje se nalazi
u skeli samo kotač sa žljebom. Drvene
skele, kojih se konstrukcija može u
glavnom razabrati iz slika I., II. i III.
moraju biti dakako vrlo jake. Glavni
stupovi ukopani su 1-5 do 2 m. u zemlju,
a pojedini dijelovi medjusobno su čvrsto


Slika IV.


spojeni i prikovani sa jakim željeznim


Šetnatički
nacrt zavora


čavlima Dimenzije upotrebljenog drva
iznašaju u promjeru 25 do 30 cm.


Pričvršćivanje i odpremanje drva
na spuzaljki samoj prikazuje slika I.
i II.


Drvo, koje se ima tovariti, doprema
se do gornjeg tovarišta na vlačicaraa,
spuzanjem po drvenim žljebovima itd.
te se spravlja na drveni most visok pp.


Slika V.


V» m. Taj most prekinut je ispod napetog
užeta. Popreko preko tog praznog prostora leže dva
poprečna drva Q (SI. I.) koja su u savezu sa dvije poluge h
(SI. I.).


Na poprečna drva dovalja se ono drvo, koje se imade odpremati.
Zatim se na glavno uže, koje nosi teret T objese 2
kuke sa kotačima (tako zvane mačke) tako, da uže dodje u
žljeb kotača (SI. V.).
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 266 —


Kazmak kuka (mačaka) je ovisan od duljine drva, koje se
imade odpremati. Na kuke tih mačaka objesi se pomoću lanaca
teret, te se sve pričvrsti sa željeznim klanfama.


Kada je teret tako spremljen, tada se pomično uže C^koje
služi za ustavljanje i koje ide ispod užeta za teret T pričvrsti
za teret, koji se odprema pomoćju plosnatih klanfa. Tada se
dignu obje poluge h, a uslied toga padnu oba poprečna drva
Q na kojima je teret počivao tako, da isti sada slobodno u
zraku visi, te je podpuno pripravan za odpremu. Sada okrene
radnik kotač R na lijevo, oba stegača za paočenje B (SI. II.)
se uslijed toga rastave, te ne stišću više kolo za ustavljanje.


Prvi teret moraju radnici tako daleko odgurati, dok kotač
prve mačke nepredje točku s od drvenog kozlića, a onda se
teret sklize dalje sam od sebe. Radnik kod kotača i? može vrlo
lako prema potrebi ravnati brzinu spuzanja, jerbo je pomično
uže U koje služi za ustavljanje, čvrsto spojeno pomoću klanfa
sa teretom. Kada je tovar prispjeo na sredinu spuzaljke, tada
okreće radnik kotač R tako dugo na desno, dok je to u opće
moguće, oba stegača za ustavljanje B ustave kolo b, a prema
tome i kotač sa žljebom zajedno sa uzetom za ustavljanje, te
tovar ostane na polovici puta. Čega radi se to čini odmah ćemo
reći. Sada se pripremi za spuštanje drugi tovar, te se i taj
pomoću plosnate klanfe pričvrsti za uže za ustavljanje. Sada
treba samo da radnik kretanjem kotača R na lijevo odpusti
zavor, to se drugi tovar sam od sebe bez ljudske pomoći
sklizne preko s, jer ga prvi tovar, koji je ostao na pol puta
spuzaljke svojom težinom vuče dolje, pošto su medjusobno spojeni
sa uzetom za zaviranje.


Na dolnjoj postaji za istovarivanje načinjen je takodjer
jedan most visok p. p. V2 met. iznad zemlje. Čim je prvi tovar
prispjeo na dolnji most, to radnik stisne sa kotačem R zavor,
te prvi tovar stoji čvrsto kod dolnjeg mosta, dočim se drugi
tovar nalazi ponovno na sredini spuzaljke. Radnik na dolnjem
mostu skine klanfe i lance, oslobodi uže za ustavljanje od plosnate
klanfe, kojom je bio tovar za isto pričvršćen, te odprerai
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 267 —
drvo sa mosta. Kad je to učinjeno, tada objesi isti radnik samo
jednu mačku na uže, kojim se vraćaju sprave za pričvršćivanje
L, zaveže za isto drugu mačku, sve lance i klanfe, te ujedno
pričvrsti viseću mačku za uže, koje služi za ustavljanje.


Sada se sa gornjeg tovarišta (stanice) spusti dalnji tovar,
pri čemu uže za ustavljanje, jer je bez kraja, vuče gore onu
mačku, koja visi dolje na užetu skupa sa drugom mačkom i
lancima, koji na njoj vise. U sredini spuzaljke opet se sve ustavi
i to prazna mačka nasuprot tovaru. Drugi tovar vuče praznu
mačku i ostale spreme preko točke s na drvenom kozlu, pa se
iste ponovno upotrebljavaju za odpremu tovara.


Na taj način neprestano se obavlja transport drva. Tovari
drva spuštaju se na užetu za teret T dolje, a prazne mačke,
lanci, klanfe, a eventualno i hrana i t d. putuju na konopu L
gore.. Preko valjaka kod r na drvenom kozlu sklize se konop
za ustavljanje.


Slika III. prikazuje fotografsku snimku dolnje postaje za
istovarivanje te cjelokupne naprave, a gore kod X vidi se posve
maleni drveni kozlić (Slika III.) od gornje postaje za tovarenje,
koji je postavljen na rubu obronka, a konopi nategnuti su preko
vrhova drveća.


Mora se primjetiti, da uže za teret T mora biti na gornjoj
postaji za natovarivanje izmedju drvenog kozlića i gornje skele
prilično horizontalno nategnuto, pošto bi se inače tovar spuznuo.
Veća duljina drva koje se imade odpremati ne smeta ništa pri
samoj odpremi, samo duljina drva nesmije biti veća od udaljenosti
drvenog kozla od drvene skele na gornjoj postaji za
tovarenje.


Konačno ćemo navesti nekoje podatke o samoj napravi
spuzaljke kod llohenberga. Razlika visine izmedju gornje i
dolnje postaje iznaša 320 met., a dužina spuzaljke izmedju drvenog
kozla, do dolnje postaje iznaša 900 met., te visi posve
slobodno t. j . žičana užeta nisu nigdje poduprta. U nazočnom
slučaju radi se o tome, da se drvo, koje se nalazi na visoravni
pkruženoj strmim stijenama (vidi pozadinu si III.) spusti u do
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

-~ 20«


linii To se nije moglo načiniti drugim načinom^ već jedino pomoću
spuzaljke od užeta iz žice, pošto bi izgradnja puteva
iziskavala nerazmjerno veće troškove, a doprema drva po drvenim
žljebovima ili po točilima (po zemlji) nije bila moguća radi prevelike
strmine.


Pri dnevnom radnom vremenu od 10 sati, može se spustiti
40 do 45 tovara. Jedan tovar iinade IV2 do 2 m´´, a pri dugačkom
drvu i više.


Spuzaljka kod Hohenberga načinjena je u proljeću g. 1911.
sa slijedećim troškom:


Nadnica za postavljanje skela, napinjanje užeta, nadnica
za kiriju i t. d 635´08 K
montiranje 102"93 „
kovačke radnje . . . . . . . . . . . 436*50 „
užeta iz žice 1027"-IO „
željezni kotači sa žljebom i kotači za ustavljanje itd. 696"42 „
razni drugi poslovi 87-00 „


Ukupno . 2985-03 K


Vrijednost drva, koje je bilo potrebno za gradnju skele
nije u gornji troškovnik uvrštena, pošto se drvo nakon što će
se spuzaljka rastaviti, može ponovno upotrebiti. Nadalje se primjećuje,
da je u stavki nadnice od 635*08 K sadržan i iznos
za izgradnju radničke kolibe za 13 ljudi.


Kada se tovari drvo u komadima dugim 8 met. to su dovoljna
na gornjoj postaji 3, a na dolnjoj jedan radnik. Kod
dužina iznad 8 met. moraju biti gore 4, a dolje 2 radnika.
Razlog radi kojega se spuzaljke iz žičnog užeta razmjerno malo
rabe, može se tumačiti time, što mnogi šumari misle, da je postavljanje
takove naprave vrlo skupocijeno, što kako je ovdje
pokazano nestoji. Primjećuje se, da su skele itd. postavljane
od samih šumskih radnika. Gdje se ovakova naprava isplaćuje,
možemo njezinu izgradnju svakome samo preporučiti-


Dodatak uredničtva. Na našu naročitu zamolbu
odazvao se je g. nadšumar Mahr svom pripravnošću, te nam
prikazao netom opisanu spuzaljku od žičnog užeta, kojom se
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 269 —


mogu i veliki tereti po volji spuštati sa velikih visina u dolinu.
Kod nas u Hrv. i Slavoniji biti će dosta predjela, gdje bi se ovo
razmjerno jeftino, a spretno prometno sredstvo moglo uporabiti.


Osim ovog prometnog sredstva za težke terete, rabi se
za spuzanje laganih tereta u alpinskim predjelima sasvim slična,
ali daleko jednostavnija spuzaljka iz obične brzojavne žice. Oba
kraja dovoljno dugačke brzojavne žice pričvrste se kao i kod
po g. Mahru opisane spuzaljke za panjeve ili ine kakove čvrste
predmete, žica se nategne i spuzaljka je gotova.


Gdje se po strmim stranama sječe u većoj količini brst za
blago, pruće za plot, kolje, kupi nastor itd , tamo se svežanj po
svežanj omota tankom žicom ili špagom, pričvrsti na običnu drvenu
kvaku, te po žici otisne u dolinu. Naprava je vrlo jednostavna
a praktična, te radniku uštedi mnogokratno tegotno uzpinjanje
i silazenje po strmini. Praktično je i to, što se dolnji kraj
nemora pričvrstiti odmah na podnožju brda, nego, ako je iole
pad dobar, može se žica nategnuti daleko preko polja sve do
ceste, ili inog kojeg prikladnog prometila.


Naši seljaci često puta nepotrebno muče sebe i blago, dok
uz veliki gubitak vremena svake godine snesu sijeno, drva,
kolje, listinac i dr. proizvode iz brda u dolinu, a eto ima u
svijetu tako jednostavnih i jeftinih naprava, kojima bi im se taj
težki posao olakšati mogao-


Nešto o prirastu u visinu crnog bora u.
kraškim kulturama našeg Primorja.


Za proučavanje prirasta visine crnog bora (Pinus Laricio
var. austr.) uzeo sam u našem kraškom predjelu uzgojene kulture,
i to u okolici mjesta Cirkvenice i Selce. Kako je poznato
uspjeva spomenuti bor takodjer i na hranilima siromašnom tlu,
te se baš poradi toga svoga svojstva većinom i uzgaja u kraškim
predjelima


U prvom redu spomenuti ćemo nekoliko riječi o geološkoj


formaciji i o petrografijskini prilikama našeg kraja. Petrografijski