DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 207 —


čini kod zem. zajednice Draganić 6000 X ^ e = 5000 jutara, a
usto neće se milijuni izbacivati za ogradjivanje »šumskih vrtića*.
Ili ako i to nebi bilo dosta, onda treba pašnjak posvema izlučiti
iz šume.


U tom slučaju biti će gospodarstvo posvema slobodno. Sa
šumom gospodariti će se prema pravilima šumarske znanosti, a
sa pašnjakom kano sa objektom, komu je glavni cilj produkcija
paše. A bude li to, onda se neće trebati uteći kojekakvomu
„zasebnom šumskom gospodarenju", koje nevodi i ne može
dovesti do nikakova cilja, već samo do rugla te propasti šume,
pa i same zem. zajednice.


Daljnje vrlo važno, da upravo životno pitanje za draganićku
zem. zajednicu je žiro vina. Čuo sam sa više strana isticati,
da je donjekle i taj razlog uredjivača draganićke šume ponukao
na uvedenje redovitoga prebirnoga sijeka, jer uredjivač te šume
drži, da će se uporabom redovitoga prebirnoga sijeka povisiti
produkcija žira, a tim podići u Draganiću i svinjogojstvo.


Istina, Draganičaki velikim trudom i marom te u velikom
broju goje svinje, pa neima dvojbe, da će se blagostanje ovlaštenika
zem. zajednice Draganić znatno dići, ako im se uzgoji
šuma, koja će što više i što češće roditi žirom. Nu da će se taj
cilj polučiti uvedenjem redovitoga prebirnoga sijeka, to ne stoji,
jer ako i stoji, da se proredjivanjem diže rodna snaga pojedinih
stabala, pa i cijele šume, to ipak ne stoji, da će se uvedenjem
redovitoga prebirnoga sijeka povećati godišnji urod žira.


Da je tomu tako evo dokaza. Redovitim prebirnim sijekom,
kako ga uvadja g. Dojković, posjeći će se uvijek samo najjača
i najljepša hrastova stabla (od 65 cm gore). Usljed toga pasti
će žrtvom sjekire upravo ona stabla, koja najviše i najbolje rode
žirom, dočim će slabija sa manjom rodovitošću ostati u šumi.
Stabla, kakova se ovdje redovitim prebirnim sijekom na sječu
predlažu, dakle stabla od 65 cm i veće debljine, kad je dobra
žirna godina, mogu uroditi i sa 1—2 hl žira, nu ja ću uzeti
samo 40 litara.


U svrhu razjašnjenja kašnjijih mojih izvoda navesti ću ovdje
dvije skrižaljke i to skrižaljku A i B.