DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 243 —


III. U ime pretplatnine za Šumarski list uplatiše:
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu za 16 područnih šumarija 160 K.
Kr. nadšumarski ured u Vinkovcima za sebe i 9 područnih šumarija 100 K.
Kr šumarski ured na Sušaku 10 K. Kr gospod. učilište u Križevcima 12 K.
Šumarska škola u Sarajevu 24 K. Šumarski odjel zem. vlade u Sarajevu
12 K. Šumarska direkcija kr. zem. vlade u Sarajevu 12 K. Ukupno 330 K
U Zagrebu, 18. svibnja 1912.


Ljudevit Szentgyorgyi, blagajnik.


Dopisi uredničtva.


H. z. d, gosp. i šum. Žinov. Osijek. Oglas za skupštinu primili smo tek dne
8. svibnja t. g. stoga ga nismo mogli u svibanjskom broju objelodaniti
Gg. suradnike upozoravamo ponovno, da nam nije moguće sve sastavke u jednom
te istom narednom broju donjeti, jer Š. 1. ima svoj odredjeni objam, kojega uredništvo
brez znanja i privole društvenog odbora na svoju ruku, a bez velike potrebe prekoračiti
nesmije.


Broj 2597./1912.


Dražba sEakupa lovišta „Repaš^^


imovne općine gjurgjevačl

Podpisani gospodarstveni ured razpisuje ovime dražbu lovišta »Repaš«,
ležećeg u općini Gola kotara Koprivničkog, u površini od 6519 katastralni
jutara, za dne 21. lipnja 1912. u 10 sati do podne uz sliedeće općenite
uvjete :


1. Dražbuje se samo pismenim ponudama, koje moraju biti dobro
zapečaćene i sa 600 K žaobine u gotovom obložene, a predane u uručbeni
zapisnik gospodsrstvenog ureda do 10 sati prije podne dne 21. lipnja t g.
2. Lovište se »Repaš« daje u zakup na 15 godina počam od 1. kolovoza
t. g
3. Dostalac dobiva u zakup prvi sprat lovačke kuće u Repašu uz
posebnu godišnju najamninu, kao i k tomu spadajuće nuzprostorije (garažu
ili kolnicu, komoru za spremanje divljači)
4. Dostalac dužan je uzeti u zakup susjedna općinska lovišta, koja
će imovna obćina gjurgjevačka kupiti pod istu zakupninu, za koju jih ona
dostane.
5 Dostalac dužan je položiti jamčevinu u visini jednogodišnje zakupnine
u gotovom ili u vrijednostnih papiri.


Posebni dražbeni uvjeti, kao i izkazi lovine u zadnjih 15 godina,
naročitu za visoku divljač, mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati kod
podpisanog ureda u Belovaru i kod šumarije broj VI. u Goli.


Šumsl(o-gospodarstveni ured imovne općine gjurgjevačlce.


U Belovaru, dne 20. svibnja 1912.
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 244 —


Opomena.


Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu prije nego se lati


skrajnjega sredstva pozivlje još jednom sve dužnike, koji klubu temeljem
vlastoručno potpisanih obveznica duguju koju svotu, da taj svoj dug u što
skorije vrijeme podpuno podmire. Vrijeme, do kojega su se gg. dužnici
obvezali dug namiriti, već je odavna prošlo, a klub zbog svojih potreba
i vlastitih obveza dalje čekati ne može i neće, to više, što bi od svojih
bivših članova očekivao prije blagohotnih moralnih i materijalnih potpora
nego ovakovog neizpunjavanja direktnih obveza. Mislimo, da nije još potrebno
navoditi imena cijenj. gg dužnika, jer će se iz mnogobrojnih, a
uzaludnih opomena, svatko sjetiti, da li ga se ovi redci tiču ili ne!


U Zagrebu, 21. svibnja 1912.


P. Pol ovi ć, predsjednik. A. Premužić, tajnik.
Broj: 1817./1912. drie 28. travnja 1912.


Predmet : Spanovica z. z. dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih
stabala.


Na temelju naredbe kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od


3. srpnja 1910. broj 36.391/1910. raspisuje se ovim"dražba 2018. hrastovih
stabala z. z. Spanovica, procjenenih oa 17.073 K 62 filira.
Dražba će se obaviti dne 1. srpnja t. g. u 10 sati prije podne u
uredu podpisane oblasti i to isključivo putem pismenih ponuda. Ponudi
ima biti priklopljena žaobina u iznosu cd 10% od isklične cijene.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se doznati kod šum. izvjestitelja potpisane
oblasti četvrtkom i nedjeljom.


Kr. kotarska oblast u Pakracu.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Itogoslav Kosović. Tiskara C. Albreeht. Zagreb.