DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 199 —


50 K, Anki Vraničar 50 K, Mariji Furlan 50 K, Dragi Lajtraanović 50 K,
Dragi Škarić 50 K, Petri Simić 50 K, Juliji Kordić 50 K i Mariji Aiitoš
100 K, ukupno 500 K, zatim;


B) iz društvene imovine: Albini Ćelija 90 K, Tereziji pl. Dragančić
80 K, Olgi Belamarić 50 K, Dragici Brosig 90 K, Mariji llijč 90 K. i
Pavlu Antoliću 50 K, ukupno 450 K.


VII Eventualni prijedlozi.


1. Dosadanji urednik kr. zem. šum. nadzornik I. razr. Ante Kern
predlaže, da se nadšumaru Hinku Begni za njegovu razpravu »Križevačka
imovna obćina u slovu i broju« doznači posebna nagrada obzirom na to.
što mu je veći dio razprave plaćen po starom honoraru po 3 K i 2 K
po stranici.
Na predlog predsjedatelja zaključuje se, da se nadšumaru Begni
obzirom na veliki trud, kojeg je uložio na sabiranje podataka zi upitnu
svoju razpravu iz društvenih sredstava dopita posebna nagrada od 100 K.


2. Odbornik Dr. Gjuro Nenadić predlaže, da se obzirom na to, što
su šume krajiške investisionalne zaklade već izsječene, sastavi monografija
0 krajiškoj investicionalnoj zakladi i objelodani u Šumarskom listu, te se
k jednu izjavljuje spremnim, da će se tog posla sam prihvatiti, ako mu
se povjeri
Odbor usvaja taj predlog i povjerava sastavak upitne monografije
Dr. Gjuri Nenadiću, a podjedno zaključuje, da se društveno predsjedničtvo
obrati na upravu krajiške investicionalne zaklade znmolbom, da Dr. Nenadiću
u tu svrhu dozvoli uvid u spise rečene zaklade.
Pošto inih prijedloga nema, zaključuje predsjedatelj sjednicu, a zapisnik
ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 14. travnja 1912. izabrani
odbornici Tolg Vilim i Dr. A. Petračić.
Fischbach v. r. Josip Jakopec v. r.
predsjednik. tajnik.
Tolg V. r. Dr. Petračić v. r.


Različite vijesti.


Sa šumarske akademije. Na šumarskoj akademiji čitat će u II. semestru:
Izv. sveuč profesor dr. Oton Kučera : Matematika II dio.
4 sata. — Umir. jav. izv. prof dr. David S e g e n : Deskriptivna geometrija,
II dio 3 sata. Konstruktivno crtanje 4 sata. — Jav. red. prof.
dr. Dragutin Gorjanović-Kramberger: Geologija 3 sata.
Geološke vježbe i ekskurzije. 2 sata. — Učitelj dr. Milan M e t e 1 k a :
Organska kemija, 4 sata. Vježbe iz organske kemije, 5 sati — Jav. red.
prot. dr. Julije R o r a u e r : Narodno gospodarstvo i financijalna znanost,
2 sata. — Jav. red. prof. dr. Vinko Krišk o vi ć: Upravno i privatno
pravo, II. dio 4 sata. — U IV. semestru: Učitelj Antun K o r 1 e v i ć:
Šumarska zoologija, II. dio 3 sata predavanja, 2 sata vježbe. — Jav. red.
prof. dr. Antun Heinz : Specijalna morfologija odabranih biljnih tipova
uz pregled sistema, 6 satt. Vježbe, 6 sati. — Učitelj Franjo Š a n d o r:
Tloznanstvo, 2 sata predavanja. 3 sata vježbe. — Nasl. izv. sveuč. prof.
dr. Juraj V r b an i ć: Trgovačko i mjenbeno pravo, 3 sata. — Suplenat
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 200 —


dr Andrija Petračić : Šumska botanika, 3 sata predavanja 4 sata
vježbe. — Učitelj Pavao H o r v a t: Geodezija II., 4 sata predavanja,
4 sata vježbe. Gradnja cesta i željeznica, 3 sata predavanje 4 sata vježbe
iz cestogradnje. — Učitelj dr. Đuro N e n a d i č, Dendrometrija, 4 sata
predavanja, 6 sati vježbe. — U VI. semestru : Učitelj Fran Zav. K esterčanek
; Uzgoj šuma, II. dio, 3 sata predavanja, 4 sata vježbe.
Učitelj dr. Milan M e t e 1 k a : Sumsko-kemijska tehnologija, 3 sata predavanja,
4 sata vježbe. — Učitelj dr. Gjuro N e n a d i ć: Uredjenje
šuma II. dio 4. sata predavanja, 4 sata vježbe. — Suplenat dr. Andrija
Petračić: Bolesti drvlja, 2 sata. — Učitelj Pavao H o r v a t: Vodogradnje
i mostogradnje, 2 sata predavanja 2 sata vježbe. — Učitelj
Košta I 1 i b a š i ć: Voćarstvo i vinogradarstvo 2 sata predavanja, 2 sata
vježbe. — U VIII. semestru: Učitelj Fran. Zav. Kesterčanek ; Uporaba
šuma i šumska industrija. II. dio, 2 sata predavanja, 2 sata vježbe.
Šumska politika, 2 sata predavanja, 2 sata vježbe. — Učitelj dr. Antun
G 0 g I i a : Šumski zakoni i praktična uprava 4 sata — Suplenat dr.
Andrija Petračić : Lovstvo i oružarstvo, 3 sata. Šumski pokusi 4 sata
vježbe. Strijeljanje 8 sati vježbe. Učitelj Stevan P e t r o v i ć : Bujičarstvo,
2 sata predavanja 2 sata vježbe. Kandidatima šumarstva preporuča se,
da upišu i kolegije prof. dr. Antuna Heinza o »fizijologijskoj anatomiji«
i 0 »morfologiji i ekologiji angiospermskog cvijeta«, jer su nastavak i
završetak kolegija zimskoga semestra. Kolegij o ribogojstvu« oglasit će
se naknadno.


Zavod za oglašivanje u Zagrebu. Već 5 godina obstoji u Zagrebu
tvrdka K. Vranešević, zavod za oglašivanje i novinsku reklamu, koja si
solidnim poslovanjem osigurala lijep glas i obstanak. Buduć su uredbe i
i usluge takvog zavoda u nas još prilično nepoznate, nije se taj zavod
ipak mogao toliko razviti, kao što bi se kao jedino poduzeće te vrsti
trebao da razvije. U inozemnim gradovima je ovakav zavod desna ruka
jednog poduzeća, pa preporučamo našim trgovačkim krugovima ovaj naš
jedini zavod, koji će ih svojom savjestnošću sigurno zadovoljiti.


Nagrada. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove obnašla
je dozvoliti, da se Ivanu V u k u š i ć u kbr. 59 iz Stinice izplati 150 kruna
kao nagrada za odgojene i brižno čuvane loze i voćkice, te za podizanje
suhozida oko nasada na Krasu.


Dopisi uredničtva.


G V. D. u Z. Vaš odgovor g. P. nećemo moći donijeti u mješ^ecu lipnju t. g.,
jer je g. P najavio za taj mjesec nastavak svoga članka o istom predmetu.


Na razne glasine o namjerama, koje njeka gg. članovi pripisuju uvrštenju naše
notice na str. 117. u 3. broju t. g. Š. L., ođuosećoj se na odgovor V. D. o uredjenju
šume Dfag. lug , obavješćujemo gg. članove, da je onom noticom jednostavno kon.
»itatovana i gg članovima na ustmene i pismene njihove upite do znanja stavljena
činjenica, da nam g. V. D svoj odgovor do 1. 111. 1912. priposlao nije akoprem
nam ga je ;-vojim vlastor. čnim pismom od 1. IX. 1911. t. j . jur prije 6 mjeseci bio
obećao priposlati. Podjediio je tom noticom gg. članovima priobćeno, da uredništvo
predmjeva, da mu g. V. D. taj svoj odgovor po svoj.prilici ni priposlati neće, kad
ga već tako dugo priposlao nije.


Dalnji kakvi razlozi, s kojih g. V. D. svoj odgovor uredništvu priposlao nije,
nisu u odnosnoj notici ni spominjani ni objelodanjeni, te se stoga uredništvo nemože
upuštati u razglabanja ni razjašnjivanja glasima glede tih možebitnih posebnih razloga.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albroeht. Zagreb