DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


oglase u br. 6. i 7./8. Šum. lista god. 1911. u iznosu od 21 krune, jer


se ne može utjerati.


Odbor zaključuje, da se te neutjerive tražbine otpišu, time, da se
u buduće od nepoznatih tvrdkah i g. prof Kružića ima zatražiti, da prije
uvrštenja dostavljenog oglasa uplate odnosnu oglasnu pristojbu.


5. Oslonom na zaključak uprav, odbora od 9. kolovoza 1911. toč.
I11./2. u predmetu molbe »Akademskog društva Hrvata Agronoma »Lipa«
u Beču, da lirv. slav. šumarsko društvo pristupi »Lipi« kao član, čita se
dopis rečenog društva »Lipe« od 18 listopada 1911., glasom kojega nalaze
se u »Lipi« uz agronome i svi hrvatski slušatelji visoke škole za
kulturu tla, na broju 16 članova
Odbor zaključuje, da hrv. slav. šumarsko društvo pristupi akademskom
društvu agronoma »Lipa« u Beču kao utemeljiteljni član, a odnosna pristupnina
od 50 K, da se imadeizplatiti na racu proračuna za god. 1912.


6. Izvješćuje se, da su kot šumaru Dr, Aleksanderu Ugrenoviću u
Pakracu otposlana 33 godišta šumarskih listova počam od god. 7877. do
god. 1909. u svrhu sastava kazala prema zaključku upr. odbora od 3.
lipnja 1911. toč. V./L: nadalje daje rečeni kot šumar povodom stavljenog
predloga, da bi se upitno kazalo tiskalo u Pakracu pozvan, da od tamošnje
tiskare zatraži i ovamo podnese ponudu, uz koju bi ona cijevu preuzela
tisak rečenog kazala, nu do danas ta ponuda nije jošte podnesena.
Odbor uzimlje izvješće do znanja i k jednu ovlašćuje društveno
predsjedničteo, da temeljem svojedobno podnesene ponude u svom djelokrugu
odluči 0 mjestu, gdje bi se upitno kazalo imalo tiskati.


7. Hrv. zemalja društvo gospodarskih i šumarskih činovnika u Osieku
moli, da bi se u »Šumarskom listu« bezplutno uvrstio priposlani natječaj
za popunjenje mjesta šumarskog pristava na jednom većem vlastelinstvu
u Slavoniji.
Odbor zaključuje, da se obzirom na svrhu imadu slični natječaji i
oglasi rečenog društva bezplatno uvrštivati u društveni organ.


8. Čita se ponuda kr. kot, šumara u Zlataru Arnolda Gerstmana
glede prevoda knjižice »Praktische Fersteinrichtung« od Leopolda Hufnagela
iz Wlaschima na hrvatski jezik i objelodanjenja u »Šumar, listu«.
Nakon kraće debate, u kojoj n ročito učestvuje prof. F. Kesterčanek,
iztičući, da bi bilo od osobite važnosti a i nužde, da se pokuša, ne bi li
se na takav način objelodanjenjeni važnijih stručnih djela u »Šumarskom
listu« na hrvatskom prijevodu, koji bi se prijevodi kasnije mogli otisnuti
i kao posebne knjižice, učimo bar početak i temelj nekoj hrvatkoj šumarskoj
stručnoj literaturi, zaključuje upr. odbor, da se rečeni kot. šumar
imade uputiti, neka se glege svoje ponude izravno obrati na uredništvo
»Šumarskog lista«, koje se k jednu ovlašćuje, da o tom predmetu u svom
djelokrugu sa ponuditeljem utanači, na koji način i uz koje ine uvjete
imao bi se upitni prijevod objelodaniti.


VI. Razdioba podpora iz pripomoćne zaklade i iz društvene imovine.
U svemu stiglo je 9 molbenica za podjeljenje podpora iz pripomoćne
zaklade i 11 molbenica za podjeljenje podpora iz društveae imovine.
Odbor nakon pomnog izpitanja i predtresa podnesenih molba zaključuje,
da se u ime podpora za god. 1911. podijeli i to:
A) Iz pripomoćne zaklade; Tonki pl. Rukavina 50 K, Milki Giirtter