DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 197 —


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i zaključuje da se tekom godine
1912. imadu dati dičiti prozori i ulična vrata družtvene zgrade.


III. Izbor urednika društvenog časopisa. Pošto je sadanji marni
urednik šumarskog lista i lugarskoga vijestnika kr. zem. šumar, nadzornik
I razr. Ante Kern jošte u sjednici uprav, odbora od 3. lipnja 19 il. najavio
da radi svog slabog zdravlja uz najbolju volju nemože više obavljati
teških uredničkih dužnosti, koje je preuzeo koncem god. 1908. prelazi se
prema ustanovljenom dnevnom redu na izbor novog urednika.
Predsjedatelj predlaže, da se urednikom izabere Bogoslav Kosović,
a predlog taj naročito podupire odbornik prof. Franjo Kesterčanek, iztičući
da je mjesto urednika »Šumarskog lista« vrlo važno i naporno, koje
zahtjeva ne samo ljubavi, već i prokušane stručne spreme, te poznavanja
i štovanja kod vanjskih- stručnjaka


Odbor po tom prihvaća predlog i jednoglasno izabire odbornika
Bogoslava Kosovića urednikom »Šumarskog lista« i »Lugarskog vjestnika«.


IV. Rasprava o predstavci o poboljšanju statusa šumarskih tehničara
političke uprave
Izvješćuje se, pozivno na zaključak upravnog odbora od 9. kolovoza
19! 1. toč. IV., da glede preinake, odnosno nadopunjenja upitne predstavke
nisu društvenom predsjedničtvu prema pozivu od 22. kolovoza 19ll. stigle
nikakove pismene želje niti prigovori od strane društvenih članova.


Odbor zaključuje da se u što kraćem roku imade jošte jednom
sazvati pododbor za redigiranje upitne predstavke uz koji se uz dosadanje
članove p. n gg. Vilima Folga, Bogoslava Kosovića i Ivana Koniga izabire
i društveni član Rudolf Erny zadatkom, da u temeljiti pretres
uzme već izradjeni i broju 8 šumarskog lista za god. 1911. priloženi
obrazac spomenute predstavke, a redigiranu predstavku predloži upravnom
odboru hrv. slav. šumarskog društva za daljnu raspoložbu u narednom
zasjedanju.


V. Pretres prispjelih podnesaka.
1. čita se dopis kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu od 18. studena
1911. br. 8308, kojim najavljuje, da novo imenovani kr šumar, podčinovnici:
Ivan Špalj u Pitomači, Lazar Murgaš u Vranovini, Nikola Rukavina
u Pitomači, i Ignjat Lončar u Vranovini žele pristupiti kao članovi
II. razreda hrv slav. šumarskom društvu počam od I. siečnja 1912.
2. Izvješćuje se, da je dne 3. listopada 1911. preminuo bivši član
I. razr. Mile Drenovac, kr. šumar, nadinžinir i upravitelj šumarije vrbanjske,
a
ostao je jošte na članarini dužan 70 K.
Stavlja se upit, kakova se razpokzba ima učiniti glede te dugovine.
Odbor zaključuje, da se ta dugovina otpise.


3. Čita se molba protustavnika II. banske im obćine u Petrinji
Aleksandra Ugrenovića, da mu se otpise jošte nepodmirena članarina do
konca godine 1910. u iznosu od 27 K 80 fil, dočim se obvezuje članarinu
za god. 1911. podmiriti i želi dalje ostati članom.
Odbor uvaženjem molbenih navoda iznimice dozvoljuje, da se ova
dugovina otpise


4. Predlažu se na otpis dugovine i to: a) J;vrdke »Patria Zentrale
A Seiferta u Beču« za uvrštenje oglasa u br 4. Sum lista 1911. u iznosu
od 7 K, jer je ta tvrdka propala; b) prof. Franje pl. Kružića za uvrštene