DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 196 —


od 20. srpnja 1911 o primopredaji lovne dvorane i njekih ukrasnih predmeta,
na temelju novo sastavljenog inventara, nadalje, da je prof Franjo


Z. Kesterčanek postavljen čuvarom muzeja, koji je pozvan, da sve predmete
muzeja na čuvanje preuzme.


Odbor uzimlje ovaj dopis do znanja.


6 Čita se izvještaj odbornika velem. g. Roberta Bokora, kr. šumar,
nadsavjetnika u Vinkovcima, da je kao izaslanik zastupao hrv.-slav šumarsko
društvo prigodom naučnog izleta „Austrijskog Reichs-Forst-Vereina"
u slavonske šume u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima
dne 13. rujna 1911.. kojom je prigodom pozdravio Njegovu Visost
kneza Dragutina Auersperga, kao predsjednika austrijskog zemaljskog šumarskog
društva a tako i ostale prisutne članove toga društva, te da je
Njegova Visost na pozdrav najsrdačnije odgovorila i pozdravila predsjednika
hrv.-slav. šumarskog društva Njeg Preuzvišenost gosp. grofa Marka
Bombellesa, izrazivši sažaljenje, što ga radi bolesti nije mogla u njihovoj
sredini osobno pozdraviti.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja


7. Izvješćuje se, da je zemalj. šumarsko društvo u Budimpešti najavilo
obdržavanje svoje glavne skupštine na dan 17. prosinca 1911., pak
bijaše II. podpredsjednik presv. g. min savjetnik Josip Havas umoljen, da
kod iste naše društvo zastupa, no pošto je isti zapriječen toj skupštini
prisustvovati, zastupati će društvo član velem. gosp. Vinko Nagy, kr šumarski
ravnatelj kod kr. ug. minist. za poljodjelstvo u Budimpešti.
Izvještaj uzimlje se do znanja.


8. Kr. zemalj, vlada odio za unut. poslove, naredbom od 8 kolovoza
1911. broj 48 406 dopitala je i ove godine društvu dosadanju zemaljsku
podporu od 1200 K, a za izdavanje „lagarskog Vjestnika« 400 K,
ukupno 1600 K.
Uzima se zahvalnošću do znanja.


9. Izvješćuje se, da je društvenoj knjižnici poklonio član kr. drž.
šumar, nadsavjetnik Gyula Kuzma broširanu svoju razpravicu »Slavonski
hrastici« sa prikljopijenom kartom »Mreža prosjeka državnih šuma«, a
član kot. šumar u Bjelovaru Hinko Begna dva primjerka socialno eko
nomske monografije »Križevačka imov. obćina u slovu i duhu«.
Nadalje poklonila je gdja- Vilma udova Rossipal 89 komada raznih
strukovnih knjiga iza ostavine blagopokojnog svog supruga, a utemeljiteljnog
člana našega društva Ede Rossipala. Te su knjige popisane i izkazane
u posebnom izkazu.


Odbor uzimlje poklon sa zahvalnošću do znanja, time. da se gdji.
Vilmi udovi Rossipal imade izraziti i pismena zahvala, zatim, da se izkaz
onih poklonjenih knjiga, koje društvo do sad nije posjedovalo, objelodani
u jednom od narednih brojeva »Šumarskoga lista«.


10. Izvješćuje se, da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu dne
15.
studena 19 i 1. uz potvrdu predana valovnica o kućnoj najamnini.
Uzimlje se na znanje.
1. Izvješćuje se, da su na družtvenom domu okitani svi ulični i
nutarnji prozori sa troškom od 137 K., jer je taj popravak bio nuždan.
Nadalje se ukazuje potreba, da se n proljeću dadu oličiti ulične odnosno
vanjske strane prozora, da od vlage i kiše ne poćiie drvo trunuti.