DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 194 —
naslov i značaj šumarskog savjetnika, kr. šumarskim inžinirima Ivanu
Zwickelsdorferu i Stjepanu J a k a b u naslov i značaj kr. šumarskih
nadinžinira.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao
je kot. šumare Jurja F r a n j e š a, Nikolu G r d i n i ć a i Andriju
L 0 n č a r i ć a, nadšumarima u IX. činovnom razredu kod gjurgjevačke
imovne obćine. zatim je premjestio i to ureda radi kr. kot. šumara II.
razreda Paju P o p o v i ć a od kr. kot. oblasti u Vrbovskom k onoj u
Gračacu, kr. kot. šumara Budimira S t r g a r a od kr. kot. oblasti u
Udbini kr. kot. oblasti u Kutini, nadalje je premjestio iz službenih obzira
kr. kot. šumara II. razreda Mihajla Deret u od ICT. kot. oblasti u Gračacu
k onoj u Vrbovskom.


Društvene vijesti.


Naučna putovanja. Gg. članovi, koji bi htjeli nakon ovogodišnje
glav. skupštine u manjim hrpama (od 4—8 članova) pregledati zanimive
šumske uredbe u susjednim zemljama kao i u samoj Hrvatskoj i Slavoniji,
umoljavaju se, da predsjedničtvu hrv. slav. šum društva priobće čim
prije svoje želje glede onih šumskih objekata i uredabah, kojih upoznanje
bi im najbolje konveniralo. Isto tako neka jave, da li žele skupni izlet.


Zapisnik spisan dne 10. prosinca 1911. u »Šumarskom domu« u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv -slav.
šumarskog društva.


Prisutni: I. podpredsjednik Robert Fischbach tajnik Josip Jakopec,
blagajnik Ljudevit Szentgyorgyi, zatim odbornici: Bona de Marino, Kesterčanek
Franjo, Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Dr. Nenadić Gjuro, Dr.
Petračić Andrija i Tolg Vilim, dočim se izpričaše predsjednik preuzv. g.
Marko grof Bombelles, zatim II. podpredsjednik i ostali neprisutni odbornici.


I, podpredsjednik Robert Fischbach u zastupanju g. predsjednika
otvara sjednicu, te srdačnim rječima pozdravlja prisutne, želeći novo izabraaoj
upravi, koja se danas po prvi puta sastaje u zasjedanje, uspješan
i koristan rad na procvat same struke i unapredjenje staliških interesa,
na što sjednica teče slijedećim ustanovljenim dnevnim redom :


Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice,
obdržavane dne 9. kolovoza 1911.
Nakon pročitanja zapisnik se ovjerovljuje, a za podpis istoga izabiru
se p. n. gg. Tolg Vilim i Maiinode Bona.
Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj priobćuje, da je prigodom dne 9. prosinca 1912.
preduzete skontracije zaključen blagajnički dnevnik :
A) družtvene imovine sa ostatkom od K 11.286-88
B) pripomoćne zaklade sa ostatkom od K 13.237´70
C) Zaklade A. Borošića sa ostatkom od K 2.T80 16
Ovi blagajnički ostatci nalaze se uloženi u vinkuliranim 4 7M´´/O za


ložnicama I. hrv štedionice u Zagrebu i 4´/2´´/o komunal. zadužnicama
hrv.-slav. zemalj hipotekarne banke u Zagrebu i uložnim knjižicama navedene
štedione i banke.
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 195 -
Blagajnik izvješćuje, da se je u društvenoj imovini, te u društvenim
zakladama nakupilo gotovine, koja za tekuće potrebe nije potrebna, te je
stoga za iste nabavljeno 4´/a7o založnica I. hrv. štedionice u Zagrebu
i to:


A) za društvenu imovinu za svotu od 5000 K jedan komad založnice
Ser. VIII. br. 1006, glaseča na 5000 K uz tečaj 99/100, te je pri
tome nakon odbitka troška prigodom nabave dobljeno 49 K 55 f.


B) za pripomoćnu zakladu za svotu od 400 K jedan komad založnica
Ser. VIII. br. 3161, glaseće na 200 K, te jedan kom. založnice br.
3164 glaseće na 200 K. što čini ukupno 400 K, uz tečaj od ^7ioo´ ^^
je pri tome nakon odbitka troška nabave dobljeno 3 K 85 fil.


C) za zakladu, utemeljenu u spomen A. Borošića za 2500 K.


1 kom. založnice- Ser. III. br. 3844 glaseća na 1000 K


1 « » » III. br. 3845 » » 1000 K


1
. » » II.br. 757 __» » 500 K
što čini ukupno 2500 K uz tečaj
od "Vioii ^^ te je pri tome nakon odbitka troška nabave dobljeno 24 K
70 fil.
Odbor uzimlje do znanja izvještaj predsjedatelja i društvenog blagajnika
o navedenom blagajničkom poslovanju.
Društveni tajnik izvješćuje:
3 Da se je radi službenog izbivanja novoizabranog tajnika i dosadanjeg
tajnika Bogoslava Kosovića točna primopredaja društvenih prostorija
i društvene knjižnice mogla obaviti istom 3. studena 1911., o čemu
je spisan i primopredajni zapisnik pod br. 162. Nadalje, da je prema dosadanjem
običaju istodobno preuzeo u upravu i društvenu zgradu »Šumarski
dom«, nu pošto prema pravilima kućnoga reda upravljafući odbor
iz svoje sredine izabire upravitelja »Šumarskog doma«, umoljava razpoložiti,
imade li tajnik i nadalje voditi upravu „Šumarskog doma«, ili će
se taj nadzor povjeriti inom kojem članu društvene uprave.
Odbor uzimlje izvještaj o primopredaji do znanja i zaključuje, da
tajnik imade i nadalje voditi upravu »Šumarskog doma«,


4. Izvješćuje se, da je prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine
hrv.-slav. šumar, društva od 10. kolovoza 1911. kr. zemalj. vladi,
odjelu za unut poslove, podastrta predstavka društva za povišenje putnih
naklada šumarsko-tehničkog osoblja i za povišenje putnih paušala kr. nadlugara
političke uprave, zamolbom, da bi se k jednu naredbenim putem
preciziralo, koja se putovanja kr. šumarskih tehničara imadu obavljati na
teret putnih paušala, a koja na teret privatnih stranaka, nadalje, da su
predložena na odobrenje po istoj glavnoj skupštini prihvaćena pravila zaklade,
osnovane na uspomenu blagopokojnog društvenog tajnika Andrije
Borošića
Izvještaj uzimlje se do znanja.


5. Čita se dopis kr. zemalj. vlade, odjela za bogoštovje i nastavu
od 13. rujna 1911. broj 16.643, kojim saobćuje, da je preuzela u upravu
cijeli šumarski muzej temeljem konačno dovršene primopredaje, te da su
s odobrenjem uzeti do znanja.
a) povjerenstveni zapisnik od 4. svibnja 1909. o primopredaji svih
predmeia, preuzetih na leuielju od prije postojećih inventara i b) zapisnik
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 196 —


od 20. srpnja 1911 o primopredaji lovne dvorane i njekih ukrasnih predmeta,
na temelju novo sastavljenog inventara, nadalje, da je prof Franjo


Z. Kesterčanek postavljen čuvarom muzeja, koji je pozvan, da sve predmete
muzeja na čuvanje preuzme.


Odbor uzimlje ovaj dopis do znanja.


6 Čita se izvještaj odbornika velem. g. Roberta Bokora, kr. šumar,
nadsavjetnika u Vinkovcima, da je kao izaslanik zastupao hrv.-slav šumarsko
društvo prigodom naučnog izleta „Austrijskog Reichs-Forst-Vereina"
u slavonske šume u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima
dne 13. rujna 1911.. kojom je prigodom pozdravio Njegovu Visost
kneza Dragutina Auersperga, kao predsjednika austrijskog zemaljskog šumarskog
društva a tako i ostale prisutne članove toga društva, te da je
Njegova Visost na pozdrav najsrdačnije odgovorila i pozdravila predsjednika
hrv.-slav. šumarskog društva Njeg Preuzvišenost gosp. grofa Marka
Bombellesa, izrazivši sažaljenje, što ga radi bolesti nije mogla u njihovoj
sredini osobno pozdraviti.


Odbor uzimlje izvještaj do znanja


7. Izvješćuje se, da je zemalj. šumarsko društvo u Budimpešti najavilo
obdržavanje svoje glavne skupštine na dan 17. prosinca 1911., pak
bijaše II. podpredsjednik presv. g. min savjetnik Josip Havas umoljen, da
kod iste naše društvo zastupa, no pošto je isti zapriječen toj skupštini
prisustvovati, zastupati će društvo član velem. gosp. Vinko Nagy, kr šumarski
ravnatelj kod kr. ug. minist. za poljodjelstvo u Budimpešti.
Izvještaj uzimlje se do znanja.


8. Kr. zemalj, vlada odio za unut. poslove, naredbom od 8 kolovoza
1911. broj 48 406 dopitala je i ove godine društvu dosadanju zemaljsku
podporu od 1200 K, a za izdavanje „lagarskog Vjestnika« 400 K,
ukupno 1600 K.
Uzima se zahvalnošću do znanja.


9. Izvješćuje se, da je društvenoj knjižnici poklonio član kr. drž.
šumar, nadsavjetnik Gyula Kuzma broširanu svoju razpravicu »Slavonski
hrastici« sa prikljopijenom kartom »Mreža prosjeka državnih šuma«, a
član kot. šumar u Bjelovaru Hinko Begna dva primjerka socialno eko
nomske monografije »Križevačka imov. obćina u slovu i duhu«.
Nadalje poklonila je gdja- Vilma udova Rossipal 89 komada raznih
strukovnih knjiga iza ostavine blagopokojnog svog supruga, a utemeljiteljnog
člana našega društva Ede Rossipala. Te su knjige popisane i izkazane
u posebnom izkazu.


Odbor uzimlje poklon sa zahvalnošću do znanja, time. da se gdji.
Vilmi udovi Rossipal imade izraziti i pismena zahvala, zatim, da se izkaz
onih poklonjenih knjiga, koje društvo do sad nije posjedovalo, objelodani
u jednom od narednih brojeva »Šumarskoga lista«.


10. Izvješćuje se, da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu dne
15.
studena 19 i 1. uz potvrdu predana valovnica o kućnoj najamnini.
Uzimlje se na znanje.
1. Izvješćuje se, da su na družtvenom domu okitani svi ulični i
nutarnji prozori sa troškom od 137 K., jer je taj popravak bio nuždan.
Nadalje se ukazuje potreba, da se n proljeću dadu oličiti ulične odnosno
vanjske strane prozora, da od vlage i kiše ne poćiie drvo trunuti.


ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 197 —


Odbor uzimlje izvještaj do znanja i zaključuje da se tekom godine
1912. imadu dati dičiti prozori i ulična vrata družtvene zgrade.


III. Izbor urednika društvenog časopisa. Pošto je sadanji marni
urednik šumarskog lista i lugarskoga vijestnika kr. zem. šumar, nadzornik
I razr. Ante Kern jošte u sjednici uprav, odbora od 3. lipnja 19 il. najavio
da radi svog slabog zdravlja uz najbolju volju nemože više obavljati
teških uredničkih dužnosti, koje je preuzeo koncem god. 1908. prelazi se
prema ustanovljenom dnevnom redu na izbor novog urednika.
Predsjedatelj predlaže, da se urednikom izabere Bogoslav Kosović,
a predlog taj naročito podupire odbornik prof. Franjo Kesterčanek, iztičući
da je mjesto urednika »Šumarskog lista« vrlo važno i naporno, koje
zahtjeva ne samo ljubavi, već i prokušane stručne spreme, te poznavanja
i štovanja kod vanjskih- stručnjaka


Odbor po tom prihvaća predlog i jednoglasno izabire odbornika
Bogoslava Kosovića urednikom »Šumarskog lista« i »Lugarskog vjestnika«.


IV. Rasprava o predstavci o poboljšanju statusa šumarskih tehničara
političke uprave
Izvješćuje se, pozivno na zaključak upravnog odbora od 9. kolovoza
19! 1. toč. IV., da glede preinake, odnosno nadopunjenja upitne predstavke
nisu društvenom predsjedničtvu prema pozivu od 22. kolovoza 19ll. stigle
nikakove pismene želje niti prigovori od strane društvenih članova.


Odbor zaključuje da se u što kraćem roku imade jošte jednom
sazvati pododbor za redigiranje upitne predstavke uz koji se uz dosadanje
članove p. n gg. Vilima Folga, Bogoslava Kosovića i Ivana Koniga izabire
i društveni član Rudolf Erny zadatkom, da u temeljiti pretres
uzme već izradjeni i broju 8 šumarskog lista za god. 1911. priloženi
obrazac spomenute predstavke, a redigiranu predstavku predloži upravnom
odboru hrv. slav. šumarskog društva za daljnu raspoložbu u narednom
zasjedanju.


V. Pretres prispjelih podnesaka.
1. čita se dopis kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu od 18. studena
1911. br. 8308, kojim najavljuje, da novo imenovani kr šumar, podčinovnici:
Ivan Špalj u Pitomači, Lazar Murgaš u Vranovini, Nikola Rukavina
u Pitomači, i Ignjat Lončar u Vranovini žele pristupiti kao članovi
II. razreda hrv slav. šumarskom društvu počam od I. siečnja 1912.
2. Izvješćuje se, da je dne 3. listopada 1911. preminuo bivši član
I. razr. Mile Drenovac, kr. šumar, nadinžinir i upravitelj šumarije vrbanjske,
a
ostao je jošte na članarini dužan 70 K.
Stavlja se upit, kakova se razpokzba ima učiniti glede te dugovine.
Odbor zaključuje, da se ta dugovina otpise.


3. Čita se molba protustavnika II. banske im obćine u Petrinji
Aleksandra Ugrenovića, da mu se otpise jošte nepodmirena članarina do
konca godine 1910. u iznosu od 27 K 80 fil, dočim se obvezuje članarinu
za god. 1911. podmiriti i želi dalje ostati članom.
Odbor uvaženjem molbenih navoda iznimice dozvoljuje, da se ova
dugovina otpise


4. Predlažu se na otpis dugovine i to: a) J;vrdke »Patria Zentrale
A Seiferta u Beču« za uvrštenje oglasa u br 4. Sum lista 1911. u iznosu
od 7 K, jer je ta tvrdka propala; b) prof. Franje pl. Kružića za uvrštene


ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


oglase u br. 6. i 7./8. Šum. lista god. 1911. u iznosu od 21 krune, jer


se ne može utjerati.


Odbor zaključuje, da se te neutjerive tražbine otpišu, time, da se
u buduće od nepoznatih tvrdkah i g. prof Kružića ima zatražiti, da prije
uvrštenja dostavljenog oglasa uplate odnosnu oglasnu pristojbu.


5. Oslonom na zaključak uprav, odbora od 9. kolovoza 1911. toč.
I11./2. u predmetu molbe »Akademskog društva Hrvata Agronoma »Lipa«
u Beču, da lirv. slav. šumarsko društvo pristupi »Lipi« kao član, čita se
dopis rečenog društva »Lipe« od 18 listopada 1911., glasom kojega nalaze
se u »Lipi« uz agronome i svi hrvatski slušatelji visoke škole za
kulturu tla, na broju 16 članova
Odbor zaključuje, da hrv. slav. šumarsko društvo pristupi akademskom
društvu agronoma »Lipa« u Beču kao utemeljiteljni član, a odnosna pristupnina
od 50 K, da se imadeizplatiti na racu proračuna za god. 1912.


6. Izvješćuje se, da su kot šumaru Dr, Aleksanderu Ugrenoviću u
Pakracu otposlana 33 godišta šumarskih listova počam od god. 7877. do
god. 1909. u svrhu sastava kazala prema zaključku upr. odbora od 3.
lipnja 1911. toč. V./L: nadalje daje rečeni kot šumar povodom stavljenog
predloga, da bi se upitno kazalo tiskalo u Pakracu pozvan, da od tamošnje
tiskare zatraži i ovamo podnese ponudu, uz koju bi ona cijevu preuzela
tisak rečenog kazala, nu do danas ta ponuda nije jošte podnesena.
Odbor uzimlje izvješće do znanja i k jednu ovlašćuje društveno
predsjedničteo, da temeljem svojedobno podnesene ponude u svom djelokrugu
odluči 0 mjestu, gdje bi se upitno kazalo imalo tiskati.


7. Hrv. zemalja društvo gospodarskih i šumarskih činovnika u Osieku
moli, da bi se u »Šumarskom listu« bezplutno uvrstio priposlani natječaj
za popunjenje mjesta šumarskog pristava na jednom većem vlastelinstvu
u Slavoniji.
Odbor zaključuje, da se obzirom na svrhu imadu slični natječaji i
oglasi rečenog društva bezplatno uvrštivati u društveni organ.


8. Čita se ponuda kr. kot, šumara u Zlataru Arnolda Gerstmana
glede prevoda knjižice »Praktische Fersteinrichtung« od Leopolda Hufnagela
iz Wlaschima na hrvatski jezik i objelodanjenja u »Šumar, listu«.
Nakon kraće debate, u kojoj n ročito učestvuje prof. F. Kesterčanek,
iztičući, da bi bilo od osobite važnosti a i nužde, da se pokuša, ne bi li
se na takav način objelodanjenjeni važnijih stručnih djela u »Šumarskom
listu« na hrvatskom prijevodu, koji bi se prijevodi kasnije mogli otisnuti
i kao posebne knjižice, učimo bar početak i temelj nekoj hrvatkoj šumarskoj
stručnoj literaturi, zaključuje upr. odbor, da se rečeni kot. šumar
imade uputiti, neka se glege svoje ponude izravno obrati na uredništvo
»Šumarskog lista«, koje se k jednu ovlašćuje, da o tom predmetu u svom
djelokrugu sa ponuditeljem utanači, na koji način i uz koje ine uvjete
imao bi se upitni prijevod objelodaniti.


VI. Razdioba podpora iz pripomoćne zaklade i iz društvene imovine.
U svemu stiglo je 9 molbenica za podjeljenje podpora iz pripomoćne
zaklade i 11 molbenica za podjeljenje podpora iz društveae imovine.
Odbor nakon pomnog izpitanja i predtresa podnesenih molba zaključuje,
da se u ime podpora za god. 1911. podijeli i to:
A) Iz pripomoćne zaklade; Tonki pl. Rukavina 50 K, Milki Giirtter