DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 159 —
Broj 1284. 1912.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odobrene drvosječne osnove za godinu 1912., te naredbe
kr, zemaljske vlade od 10 veljače 1912. broj 68.782. ex. 1911. prodavati
će se na dne 20. travnja u \912 u 10 sati prije podne kod podpisanoga
šumsko-gospodarstvenog ureda ogulinske imovne općine na pismene
ponude: 29.872 stabla jele i smreke, 35.628 stabala bukve, 2.862 stabla
običnog javora i 39 stabala javora rebraša, sa sveukupnom u tehničke
svrhe sposobnom drvnom gromadom od 141.405 m.^. Sva gore naznačena
stabla razdjeljena su u 19. skupina, koja svaka za sebe čini jednu cjelinu,
te se kao takova prodaje — Napominje se, da je u ovom oglasu sadržana
i veleprodaja »Sopača — Zagorska kosa«.


Prodaja će se obavljati, paušalno u djuture, po stablu i po lm *
surovine na panju, koja okolnost je potanko objašnjena u preglednom
izkazu, koji će se interesentu na zahtjev dostaviti. — Točno sastavljena,
ugarskom biljegovkom od 1 kr. providjena, te propisanom žaobinom obložena
ponuda, imade se do rečenog dana i sata predati kod uručbenog
zapisnika ovoga ureda. —


Naposebni dražbeni uvjeti dostaviti će se na zahtjev bezplatno i
franko, a mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati u pisarni ovog ureda,
te šumarije Ogulin i Modruš.


U Ogulinu, dne 15. ožujka 1912.


Š u m s k o-g 0 s p 0 d a r s t V e ni ured, ogulinske imovne obćine


Broj´537. 1912, Otočac , dne 17. ožujka 1912.


Predmet: Natječaj za izpražnjena mjesta.


liatjecaj.


Kod otočke imovne obćine ispražnjeno je jedno mjesto kotarskog
šumara X dnevnog razreda i jedno mjesto šumarskog pristava XI. dnevnog
razredi eventualno jedno mjesto šumarskog pristava i jedno mjesto geodeta
isto XI. dnevnog razreda sa sustavnima berivima.


Za popunjeaje tih mjesta razpisuje se natječaj do 17. travnja 1912
uz predloženje propisno biljegovanih molbah obloženih sa:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbami o svršenih strukovnih naucih i položenom državnom
izpitu.
3 Lječničkom svjedočbom, u kojoj treba izrično istaknuti, da je natjecatelj
sposoban za vršenje vanjske šumarske službe u planinskih predjelih


4. Oni koji nisu u javnoj službi svjedočbami dosadanjeg praktičnog,
službovanja.
5. Svjedočbom vladanja, izdanoj po nadležnoj političkoj oblasti
6. Treba navesti je li natjecatelj oženjen i koliko ima djece. Ovako
obložene molbe imadu u sl´ižbi stojeći preko svoje predpostavljene oblasti,
ostali neposredno do gornjeg roka podnijeti na podpisati ured,
S u m sk ogospo darstven i ured otočke imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 160 —


Broj 579,


Oglas dralbe.


u srijedu dne 17 travnja 1912 u 11. satih prije podne, prodavati
će se kod gospodarstvenog ureda Otočke imovne obćine putem pismenih


ponudah 28.217 jelovih i bukovihvrjednosti od 228 282 krune.
stabala sa ukupnom procjenbenom
Sumsko-gospodarstven i ure d
U Otočcu , dne 23. ožujka 1912.


Broj 955 ex 1912.


Prodaja jalovog, smrekovogi
bopovogi Javorovog i bukovog
tvorivog i gorivog drva na panju.


Kod kr. šumarskog ureda na Sušaku, obdržavati će se dne 10. travnja
1912. u 10 sati prije podne, putem zatvorenih pismenih ponuda javna
ponudbena razprava, glede prodaje u šumi na paniu u redovitim godišnjim
sječinama kr. šumarije Ljeskovac, Škare, Brlog, Krasno, Kosinj, Karlobag
i Udbina nalazeće se, te jur konsignirane drvne gromade, procjenjene na
42087 m´^ jelovine, smrekovine i borovine, 16188 m^ bukovine i javorovine
sposobne za gradju i tvorivo, nadalje na 53142 m^ bukovine i javorovine,
sposobne za ogrjevna drva i to u 24 hrpe kojih ukupna izklična
cijena iznaša svotu od 261.552 K.


Istog dana, nu u 9 sati prije podne, obdržavati će se ´takodjer kod
kr. šumarskog ureda na Sušaku isto putem zatvorenih pismenih ponuda,
javna ponudbena razprava glede prodaje u sjekoredu III. okr. 3. te u
sjekoredu IV okr. 1. 3. i 4. kr. šumarije Ijeskovačke nalazećih se jur
konsigniranih 490 jelovih, 230 smrekovih, 45 borovih i 119 bukovih opaljenih
stabala, procjenjenih na 880 m´ jelove smrekove i borove za
gradju i tvorivo sposobne, kao na 95 m´-´ bukove za ogrjevna drva sposobne^
drvne gromade u jednog hrpi sa izkličnom cjenom od 4298 kruna.


Zaobina je )07o izklične cijene
Ponude imadu se staviti na pojedine hrpe.
Dražbeni i ugovorni uvjeti kao što i potanki izkaz na prodaju razpi


sanih drvosjeka, mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku i
kod dotičnih kr. šumarijah, te će se na zahtjev po kr šumarskom uredu
i dostaviti.


Suša k u mjesecu veljači 1912.


Kr. šumarskiured.


Uredjuje kr. zem.- šum. nađz. Bogoslav Kosoviš. Tiskara €. Vlbrcelit. Zagreb