DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 159 —
Broj 1284. 1912.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odobrene drvosječne osnove za godinu 1912., te naredbe
kr, zemaljske vlade od 10 veljače 1912. broj 68.782. ex. 1911. prodavati
će se na dne 20. travnja u \912 u 10 sati prije podne kod podpisanoga
šumsko-gospodarstvenog ureda ogulinske imovne općine na pismene
ponude: 29.872 stabla jele i smreke, 35.628 stabala bukve, 2.862 stabla
običnog javora i 39 stabala javora rebraša, sa sveukupnom u tehničke
svrhe sposobnom drvnom gromadom od 141.405 m.^. Sva gore naznačena
stabla razdjeljena su u 19. skupina, koja svaka za sebe čini jednu cjelinu,
te se kao takova prodaje — Napominje se, da je u ovom oglasu sadržana
i veleprodaja »Sopača — Zagorska kosa«.


Prodaja će se obavljati, paušalno u djuture, po stablu i po lm *
surovine na panju, koja okolnost je potanko objašnjena u preglednom
izkazu, koji će se interesentu na zahtjev dostaviti. — Točno sastavljena,
ugarskom biljegovkom od 1 kr. providjena, te propisanom žaobinom obložena
ponuda, imade se do rečenog dana i sata predati kod uručbenog
zapisnika ovoga ureda. —


Naposebni dražbeni uvjeti dostaviti će se na zahtjev bezplatno i
franko, a mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati u pisarni ovog ureda,
te šumarije Ogulin i Modruš.


U Ogulinu, dne 15. ožujka 1912.


Š u m s k o-g 0 s p 0 d a r s t V e ni ured, ogulinske imovne obćine


Broj´537. 1912, Otočac , dne 17. ožujka 1912.


Predmet: Natječaj za izpražnjena mjesta.


liatjecaj.


Kod otočke imovne obćine ispražnjeno je jedno mjesto kotarskog
šumara X dnevnog razreda i jedno mjesto šumarskog pristava XI. dnevnog
razredi eventualno jedno mjesto šumarskog pristava i jedno mjesto geodeta
isto XI. dnevnog razreda sa sustavnima berivima.


Za popunjeaje tih mjesta razpisuje se natječaj do 17. travnja 1912
uz predloženje propisno biljegovanih molbah obloženih sa:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbami o svršenih strukovnih naucih i položenom državnom
izpitu.
3 Lječničkom svjedočbom, u kojoj treba izrično istaknuti, da je natjecatelj
sposoban za vršenje vanjske šumarske službe u planinskih predjelih


4. Oni koji nisu u javnoj službi svjedočbami dosadanjeg praktičnog,
službovanja.
5. Svjedočbom vladanja, izdanoj po nadležnoj političkoj oblasti
6. Treba navesti je li natjecatelj oženjen i koliko ima djece. Ovako
obložene molbe imadu u sl´ižbi stojeći preko svoje predpostavljene oblasti,
ostali neposredno do gornjeg roka podnijeti na podpisati ured,
S u m sk ogospo darstven i ured otočke imovne općine.