DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 157 —
imovne občine Antuna R e n n e r a nadšumarnikom u Vll. činovftoni
razredu kod iste imovne obćine, kotarskog šumara Oskara D r e m i 1 a
nadšumarom u IX. činovnom razredu kod 2^ banske imovne obćine, šumarske
pristave Petra Kovač a i Ivana Č e o v i ć a kotarskim šumarima
u X. činovnom razredu kod gjurgjevačke imovne obćine, šumarskog
pristava Milana Duduković a kotarskim šumarom u X. činovnom
razredu kod 2. banske imovne obćine, šumarskog pristava Milana Kos a
kotarskim šumarom u X, činovnom razredu kod otočke imovne obćine,
šumarskog pristava Ivana M u r g i ć a kotarskim šumarom u X. cinov.
razredu kod slunjske imovne.obćine i šumarskog pristava Franju Ivic a
kotarskim šumarom u X. Činovnom razredu kod brodske imovne obćine.


Kr. ug. ministar za poljodjeljstvo imenovao je kr. šum. nadinziivira
sa naslovom i značajem šum. savjetnika Gjuru Lehoczky -a kr. šum.
savjetnikom u VII činov razredu, nadalje kr. šumar, inžinire Arpada
Bogscha, Rudolfa Suszt.era i Ladislava Stromskya kr. šum.
nadinžinirima u VIII činov. razredu, zatim kr. šum. inžinir. pristave Dragutina
0 t t - a, Šandora Horvatha, Iliju Stojanovića i Romana
Ambrozy-a kr. šum. inžinirima u IX. pl. razredu, te kr. šum. kandidate
Antuna Marica i Ljudevita Gössweina kr. šum. inžinir.
pristavima u X. č. razr.


Sa kr. šumarske akademije. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, obnašao je na temelju § 7. sveučilištnoga zakona od 6. listopada
1894. Dr. Gjuru Nenadića, kr. šumarskog povjerenika, uz podjeljenje naslova
profesora i uz promaknuće u VIII. činovni razred, imenovati učiteljem
u kr. šumarskoj akademiji, prislonjenoj uz mudroslovni fakultet
kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, za dendrometriju, računanje
vrijednosti šuma, uredjenje šuma, šumsku statistiku i upravu, ter za trgovinu
drvom.


Čeirdesetgodišnjica šumarnika Pavla Wittmana. Dvorac Opeka
našega dičnoga predsjednika preuzv. gosp. Marka grofa Bombellesa bio je
dne 3. ožujka t. g. svjedokom rijetke slave. Njegov šumarnik gosp Pavao
Wittmann, navršio je toga dana 40 godina svoga stručnoga rada, koji je,
što se naročito lovstva tiče, pronjeo njegov glas i glas prekrasno uredjenih
lovišta preuzv. gosp. M. g. Bombellesa, daleko i preko granica naše domovine
Hrvatske.


Njegovo izvrstno i vjerno službovanje naišlo je opetovano puta na
priznanje i na najvišem mjestu, što dokazuje ratna kolajna stečena u ratu u
Italiji god. 1866., te jubilarna spomen kolajna i zlatni krst za zasluge,
koje su već i prije toga svečanog dana resile grudi dičnoga jubilarca.


Dne 3. ožujka pako prikopčao mu je presv. gosp. Stjepan pl Belošević,
veliki župan varaždinski, na grudi još jedan ponovni znak najvišeg
priznanja — jubilarnu kolajnu.


Mnogobrojne čestitke bile su za simpatičnoga jubilarca vidljiv znak,
koliko ga cijene i njegovoj se slavi raduju svi znanci iz svijuh stališa
bez razlike, a kao kruna tomu priznavanju bila je čestitka, kojom je sam
prijestolonasljednik Nj. c. i kr Visost nadvojvoda Franj o Ferdinan d
zaslužnog jubilarca počastio.