DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 146 —


franko na predajnu postaju, može kupac naručbu opozvati (stornirati)
dapače i u onom slučaju, ako je drvo na mjestu proizvodnje
u pogledu kakvoće već i primio/premjerio i prebrojio, dotično
već i providio svojim znakom, i to onda, ako je dobava na
ugovorenu postaju uslijedila tek nakon slijedećih dana:


Kod oblog drva od javora i drva od grabra iza 30. travnja,,
kod lipovog drva iza 30. lipnja Bukovina, koja je posječena
zimi, mora se predati najkašnje koncem idućega svibnja, a ona,
koja je sječena ljeti, najkasnije 4 tjedna iza obavljene sječe.


. Za ove vrsti drva vrijede ovi propisi za storniranje i onda,
ako bi dobavljač inače po usancama imao pravo naknadne
dobave.


§ 65. Kusi za fournire.


Kusi za fournire od svih onih vrstih drveća, koja se za
proizvodnju fourniera rabe, moraju se dobavljati u ravnim komadima,
koji su približno valjkastog oblika, bez grana, ravnih
vlakanaca i posvema zdravi.


Najmanja dužina ne smije biti ispod 180 cm., a može se
povećavati samo za cijelih 10 cm. Najmanja debljina kod hrasta,
bukve, javora, jasena, brijesta i oraha mora iznašati 50 era., a
kod svih ostalih vrstih drveća barem 40 cm.
Kod svih onih vrsti drveća, kod kojih je jezgra (Kernholz)
tamnije bojadisana, dozvoljava se takove samo onda,
ako njezina najveća širina ne zauzima više od 257o promjera
dotičnog poprječnog prereza.


Javor i jasen moraju biti sve do jezgre (Kernholz) podpuno
bijeli.


Od onih vrsti drveća, koja običavaju imati po sebi pjege
od soka, ne smiju se kao kusi za fourniere dobavljati takovi
komadi, kod kojih se takove pjege već opažaju na popriječnom
prerezu.


Pukotina na jednoj strani kusa u sredini promjera dozvoljena
je onda, ako duljina te pukotine nije duža od srednjeg
promjera (promjera u polovici duljine furka) dotičnog komada;
naprotiv isključena je dobava takovih komada, koji imaju po
više pukotina, budi unakrst, budi pod kutem.