DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 134 —


jedne godine (1908.), da je druge godine (1909.) isti podmiren
iz hrastova stajalih na prosjekama, a od treće godine da se
etat podmiruje uredno prebornom sječom iz pojedinih
odjela, čime se gornja koncesija imade smatrati utrnulom. Nasuprot
nije istina, da sam ja ikada obećao Draganičkira
ovaštenicima, da u njihovoj šumi u
obće ne bude branjevina, već sara pozivom na uredjajni
naputak, kog sam na prvoj glavnoj skupštini
imao u ruci, kao i na postojeće propise
jasno i glasnoizjavio, dao tom predmetu ne može biti
pogadjanja, jer da bi takova utanačenja bila — sve da ih i
sklopimo — protuzakonita i ništetna. Dokazom, da ja Draganičkim
ovlaštenicima nisam nikada obećao, da u njihvoj šumi
ne će biti u obće branjevina, jesu u tom pogledu sa zastupstvom
vodjene rasprave kao i ogojni predloži, koji se podnašaju
prema mojim uputama sve od onda, čim se je prestalo
neuredno prebornim sijekom, kao i doslovna odredba, da se sve
one čistine, koje su već jeseni 1911. zasadjene žirom, imadu
iograditi.


Ne će „dakle biti*, kako g. K. piše, da sam ja Drag.
obećao, da u njihovim šumama ne bude branjevine, već nasuprot
stoji, da sam ja o tome i sa zastupstvom i glav. skupštinama
ovlaštenika vodio rasprave i izrazio njihove zaključke. Svakako
je zanimivo poznavati razlog, s kog bi ja po držanju g. K. bio
Drag. obećao, da u njihovoj šumi neće biti branjevina. To bi


.imala s moje strane kanda biti nekakva protuusluga spram Drag.


ovlaštenika ? Zašto je to zapelo u grlu g. K-a? Na polje i


s time — da čujemo! ,


Nastaje daljne pitanje, zašto je g. K. pisao o tom zabranjivanju
i to hipotetično, kad je i u šumi čuo, da će se imati
isječena mjesta naplodjivati i ogradjivati? Valjda zato, da mi
uzmogne nešto podmetnuti, čega učinio nisam. Za takav način
kritike vele — da nije pristojan. . : :


Nestoji tvrdnja g. K., da je Drag. lug šuma „žirovnjača"
već je to šuma preborna, u kojoj : se na mnogo stotina.jutara