DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 112 —


f) srednje grane jesu one, kojih promjer iznaša 2.5 do
4 cm;


g) debele grane jesu one, kojih je promjer veći od 4 cm.


§ 60. B j e 1 i k 0 V i n a.


Kod borovine i kod II. razr. ariševine dopustivo je, u koliko
nije možda dobava bez bijeli pogodjena, ostaviti bjelikovinu, te
se ona mora u kub. sadržaj uračunati.


§ 61. Zaključci u dimenzijama ^>o d — do«.


Kod zaključaka za piljenu robu izmedju stanovitih minimalnih
i maksimalnih dimenzija širine, mora se ako nije inače
pogodjeno, paziti, da budu sve dimenzije, koliko moguće sa
podjednakim kub. sadržajem nadjeljene. Do 6 m. duljine smije se,
ako nije inače pogodjeno, roba samo od običajne tržištne duljine
dobavljati.


Kod zaključaka za piljenu robu, u pogledu točno ugovovorenih
minimalnih i maksimalnih dimenzija duljine, moraju, ako
nije inače ugovoreno, sve duljine poprečno uzete odgovarati
(bez obzira na širine) srednjoj duljini izmedju utanačenih dimenzija


fNastavit će se).


Osobne vijesti-


Imenovanje- Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije Dalmacije imenovao
je kr. ž´ipauijskog šumarskog nadzornika 1. razreda, Bogoslava K o s o-
V i ć a, kr. zemaljskim šumarskim nadzornikom 11. razreda u Vili. činovnom
razredu sa sustavnim berivima.


Oruštveise vijesti.


Zakladi u spomen „A. Borošića" doprinjeo je g. Vilim Čmelik kr.
žup. šumar, nadzornik u Zagrebu 10 Kruna,


Pripomoćnoj zakladi, pristupio je g. Josip Jakopec kr. šumar, povjerenik
u Zagrebu uplativ 10 Kruna, i g. Dragutin Trotzer nadbisk. šumarnik
uplativ 10 kruna u ime pristupnine.


Različite vijesti.


Reorganizacija bujičnih tehničara u Austriji. Uslijed najviše odluke
od 1. srpnja 19ii ; posvema je razdjeljen dosadašnji zajednički status
šumarskih tehničara političke uprave, od statusa šumarskog osoblja za
uredjenje bujica.
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 113 —


Tako je u Austriji i najmladji ogranak državne šumarsko-tehničkć
službe postao posvema samostalan, te će se prema tome moći i bolje
razvijati.


U pogledu uredjenja bujica nasljedovala je Austrija primjer Francuske,
te je tu zadaću povjerila šumarsko-tehničkom osoblju političke
uprave, a za njom su se povele i ostale kulturne zemlje.


Da je uredjenje bujica povjereno bilo upravo šumarsko-tehničkom
osoblju političke uprave sasvim je razumljivo, jer je istome dužnost, da
pazi na izvršavanje šumskoga zakona, da provadja pošumljivanje, te u
opće da uredjuje gospodarske i kulturne odnošaje u prikupištima bujica.


U prvom početku, povjeravali su manje radnje oko uredjenja bujica
šumarsko-tehničkom osoblju kod javnih političkih oblasti, ali kada je godine
1884. stupio na snagu zakon glede neškodljivog odvadjanja gorskih
voda, te su tim povodom iz javnih prihoda pružena dovoljna sredstva za
uredjenje bujica, ustrojen je u ministarstvu za poljodjelstvo posebni odsjek
za bujično-uredjajne radnje, koji se doduše sastojao iz šumarsko tehničkog
osoblja političke uprave, no koji je prema službenoj instrukciji
imao svoj sasvim posebni odijeljeni djelokrug, a sa šumarsko tehničkom
službom političke uprave, imao je samo zajednički status osoblja.


No ni za jednu ni za drugu granu šumarsko-tehničke službe nije bila
ta zajednica osobito povoljna.


Apsolventi šumarstva proboravili su obično duži niz godina u službi
kod uredjenja bujica, a zatim došli odmah neposredno kao šumsko-tehnički
organi k političkoj šumskoj upravi. Posljedica toga je bila, da je
ono znanje, koje si je takav šumski urednik u službi uredjenja bujica stekao,
bilo skoro bez ikakove koristi za šumsko-tehničku nadzornu i upravnu
službu, jerbo mu je, kad je prešao za njega u novu šumsko tehničku službu
kod političke oblasti, manjkalo svako temeljito praktično znanje u pogledu
šumske uprave i gospodarstva.


Osim toga, morala je uprava za uredjenje bujica trajno zadržati
jedan dio osoblja, da uzmogne valjano provadjati važnije i sve više rastuće
poslove oko uredjivanja bujica. Eadi toga počelo se u šumsko-tehničkoj
službi kod političke uprave sve više osjećati pomanjkanje osoblja
glede kolikoće, a i kakvoće.


Ali kada su godine 1907. izdane nove odredbe glede polaganja
državnog ispita vrhu osposobljenja za šumarsko-tehničku državnu službu,
prema kojima se svaki kandidat mora izkazati sa trogodišnjom praksom
u državnoj šumskoj upravi, jer se na taj način htjelo za šumar, političku
upravu dobiti osoblje, koje će u pogledu šumskog gospodarstva biti praktično
podpuno osposobljeno, počelo se je bujično tehničkoj službi posvećivati
sve manje i manje osoblja, tako, da je konačno kod te struke
nastupilo podpuno pomanjkanje mladjih strukovnih sila.


Novim razlučenjem statusa, misli se tom zlu doskočiti, jer će se u
buduće svaka od ovih stručnih grana moći bolje poskrbiti za nužno osoblje,
koje će se uz to već od prvoga početka moći bolje specializirati, što će
biti svakako u interesu službe.


Inače se na sada postojećoj uredbi, da se za bujično tehničku službu
i nadalje uzimaju apsolventi visoke škole za kulturu tla ništa ne mijenja;
jer se je ta praksa do sada pokazala vrlo dobrom.
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 114 -


Promjenjeni su samo nekoji službeni naslovi bujičnih tehničara i to onih
IX i X. čin. razreda, koji će se od sada umjesto šumsko-nadzorni povjerenici
zvati samo šumarski povjerenici.


Da tko bude u službu bujičnih tehničara primljen, imade se kao i
do sada izkazati, da je položio tri šumarsko državna isoita na visokoj
školi za zemljoteštvo u Beču, a bilo bi jednako poželjno da se iskaže, da
je sa uspjehom slušao i druge u tu strukn zasijecajuće predmete kao n pr
vodno graditeljstvo i t. d. U opće naravna posljedica ustrojenje nove
činovničke kategorije biti će ta, da će se za istu morati zahtjevati posebna
strukovna naobrazba, a toga radi morati će se na visokoj školi za zemljoteštvo
onim slušateljima, koji se namjeravaju posvetiti bujično tehničkoj
službi i za tu struku nužnih posebnih predmeta omogućiti čim opširnija
i temeljitija naobrazba.


Za dokaz praktičnog osposobljenja, morati će se dotični kandidati
kod ministarstva za poljodjelstvo podvrći praktičnom ispitu, no pobliže
odredbe glede polaganja toga ispita nisu još izdane.


I tako je austrijska državna istitucija bujičnotehničke službe, koja
si je do sada stekla opći ugled i priznanje, te koja je i u inozemstvu
radi svojega uzornog uredjenja našla dosta oponašatelja, u pogledu organizacije
opet pokročila naprvo, a novo uredjenje biti će bez dvojbe za
njezin daljni razvoj i usavršenje od znatne koristi.


Osterreichische Vierteljahrensschrift fiir Forstwessen.) V C


Božično drvce, kao uzgredni šumski užitak. U organu donjo-austrijskog
šumarskog društva »Blatter aus dem Walde8, u svesku 6. od mjeseca
srpnja 1911. opisan je izlet spomenutog društva u srez Schottwien kod
Semmeringa, vlastničtvo kneza Lichtensteina kojom prigodom je učesnicima
pokazan način uzgajanja božičnih drvca, koja kao uzgredni šumski proizvod
daju vrlo znatan novčani dohodak Pošto se potrošak božičnih drvca svake
godine povećava, te pošto bi se uzgajanje božičnih drvca, kao uzgredna
šum. kultura mogla uvesti i u nekojim krajevima naše domovine, to o
tom načinu uzgajanja prema spomenutom časopisu donašamo slijedeće
podatke:


Za produkciju božićnjeg drvca rabe u tamošnjem kraju raznovrstnu
crnogoricu i to obične jele, mirisne ili balsam-jele douglas smreke, zelene
smreke te srebrene ili bjele smreke. Biljke sade u trokut tako, da
udaljenost jedne biljke od druge iznaša 2 do 2´5 metra. Biljke sade samo
na dobrim stojbinama osobito u uvalama, te na istočnim i sjevernim
obroncima. Naročito se zasadjuju čistine u bjelogoričnim sastojinama, zatim
putevi koji se kroz duži niz godina neće rabiti, prosjeci i t. d Već prema
širini čistina sade na istima po 3 ili više redova biljaka.


Troškovi sadnje iznašaju oko 35 K po jutru, a u tome je uračunata
i nabava biljaka i popravci kultura.


U roku od 10 godina može se na jednom jutru uzgojiti 900—1400
komada božičnih drvca, a ukupni trošak uzgoja iznaša oko 50 K po jutru
Uprava proda redovito komad božičnog drvca poprečno po 60—80 filira,
a kupci moraju drvca sami posjeći. Godine 19"3 dobila je uprava za
božična drvca 4141 K 57 f., a godine 1906 dosegao je utržak već


30.827 K 81 fil. zadnjih godina variraju godišnji prihodi izmedju 20 do
30.000 kruna. V. Č.


ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 115 —


Željezne i drvene podvlake na željeznicama. Od strane industrijalaca
željeza napose u Njemačkoj kuša se dokazati, da željezne podvlake
imaju u financijalnom i gospodarskom pogledu mnogo veću prednost od
drvenih. Dosadašnja praksa dokazuje upravno protivno, jer valjano impregnirane
podvlake traju mnogo dulje od željeznih, ma da su tečajem vremena
na željeznim podvlakama razna poboljšanja izvedena.


Željezne podvlate na pruskim željeznicama traju oko 20 godina,
dočim su se katranom impregnirane bukove podvlake na francuskoj istoč.
željeznici i nakon 25 do 35 godina pokazale još uvijek dobrim dijelom
uporabivima. Nakon porabe od 27 godina nadjeno je samo 11 ^/o impregniranih
bukovih podvlaka, da su za dalnju porabu nesposobne.


Uslijed novijeg poboljšanog načina impregniranja uz tlak, pokojemu
može dobro osušena bukova podvlaka upiti 37 do 38 kg tekućine, još
će se više trajnost drvenih podvlaka povećati.


Uprava belgijskih državnih željeznica počela je u novije doba ponovno
rabiti drvene podvlake akoprem se je od god. 1886 služila isključivo
sa željeznima. Isto tako su u tunelu St. Gotthard, u novije doba izmijenjene
željezne podvlake sa drvenima, jer su se željezne pokazele kao
neshodne. Američke francuske i engleske željeznice rabe skoro isključivo
drvene podvlake, akoprem bi barem u Engleskoj željezne podvlake bile
znatno jeftinije od drvenih.


Zavod za istraživanje tla. Kr. zemaljski zavod za istraživanje tla
u Zagrebu ustrojen je u prosincu g. 1910. sa zadatkom, da služi praktičnim
svrhama i potrebama domaćih gospodara. On imade proučavati
osebujnosti tla u Hrvatskoj i Slavoniji, da se stvori sigurna podloga i za
tehničke melioracije tla i za gospodarsku i šumarsku kulturu Hrvatske i
Slavonije u obće. U prošloj godini bavio se je zavod, zajedno s vinogradarskim
stručnjacima kr. zem. vlade, ispitivanjem vinogradarskog tla, pa
je započeto sustavno ampelogeoložko kartiranje naših vinogorja u svrhe
sustavne regeneracije i rekonstrukcije naših vinograda.


Nadalje je započeto istraživanje srijemskih »slanjača«, koje će se
nastaviti uz pomoć zadruge za izsušivanje jugo iztočnoga Srijema. Tim će
se točno upoznati karakter tih, za sada neplodnih površina i pristupiti
odredjivanju načina njihove kultivacije.


U zavodu je g. 1911. izradjeno: po nalogu kr. zem vlade 131 iztraživanje,
za ampelogeoložko kartiranje 140, na zahtjev kotarskih oblasti
23, na zahtjev gospodarskih družtava 15, na zahtjev privatnika 44, za
agrogeol. sekciju geoložkoga povjerenstva 30 istraživanja, ukupno svega
383 istraživanja sa 3071 istražnih operacija.


Upozoruju se na zavod naši domači gospodari, a osobito vinogra dari
, koji žele svoje vinograde zasaditi američkom lozom. Američka je
loza osjetljivija na pojedine sastavine tla: vapno, vlagu itd., nego li do
maca loza. Regeniranje krivim podlogama uzslijedilo je na žalost na mnogim
mjestima, a to se može izbjeći, ako se zemlja dade prije sadnje istražiti.
Isto tako upozorujemo one gospodare, kod kojih u vinogradima vlada
kloroza, da dadu iztražiti zemlju.


Gospodar i pako, koji žele privesti kulturi za sada nekultivirane
površine, neka dadu te površine na licu mjesta prije pregledati i iztražiti
pa će se onda zajedno s gospodarskim stručnjacima odrediti, kojim bi se
načinom te plohe imale kultivirati.
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 116 —


Kulturni tehničari upozoravaju se na to, da im zavod može
pružiti sigurne podloge za njihove radnje istraživanjem i konstatiranjem
fizikalnih osebujnosti dotičnog tla.


Šumar i pako trebat će podatke, koje im zavod može pružiti na
temelju iztraživanja prigodom izradjivanja gospodarskih osnova, osobito
s obzirom na izbor vrsti drveća kod novog pošumljivanja, N. Nov.


Osiguravanje šuma proti požaru. Osiguravanje šuma protiv požara
ima cilj da naknadi štetu vlasnicima šuma, koje je uništila vatra, ili da
mu dade potrebne troškove za pošumljivanja zemljišta opustjelog poslije
požara. Poznato je, koliko su česti požari po šumama, ili u proljeće kad
je vjetar silan, ili u ljeto za vrijeme suše. U Njemačkoj, Belgiji, Sjedinjenim
Državama, u Norveškoj i u Švedskoj pa i kod nas, štete prouzrokovane
požarom tako su ozbiljne, da se smatralo potrebom da se prouče
mjere za sprječavanje štete. Ipak je teško ocijeniti pomoću statističkih
podataka učestalost požara i ozbiljnost štete prouzrokovane požarom u
šumama, to jest, ovih dvaju stvari, koje objašnjuju potrebu osiguranja.
Njemačka je jedna od rijetkih zemalja, koja u tom pogledu ima točnu
i podrobnu statistiku.


Vlastnici su šuma potaknuti još dvjema stvarima, da cijene ovu
vrstu osiguranja: najprije broj željezničke mreže i industrijalnih poduzeća
podignutih blizu šuma uvećava se svake godine, i prema tome, opasnost
od požara postaje sve veća. U drugom redu, pošumljivanje neobradjenog
zemljišta vrši se ponajčešće time, što se sade jele, borovi i druge crnogorične
biljke, koje su kao što je poznato zapaljivije no ostale vrsti drveća.


Da se dakle predusretne čestim i osjetljivim štetama od požara, to
ne samo privatna družtva nego i njekoliko javnih zavoda za osiguranje
vrše sad u Njemačkoj i osiguranje protiv požara u šumama. Taksa je
odredjena prema tisućama od osigurane šume i varira od 0.25 do 47o.
Na primjer za drveće bez smole ili drveće visokoga stabla plaća se taksa od
0,25 do 0,80 na tisuću, dok za mlađu šumu ili za mješovite šume sa
smolastim ili bezsmolastim drvećem taksa varira od 0,60 do 1,60 na tisuću
Za smolasto drveće taksa se odredjuje i prema starosti drveta. Na primjer,
ako je drveće mladje od 8 godina, taksa varira od 3—4 na tisuću, dok
medjutim za drveće od 40 godina taksa je manja: ona iznosi 0.5 do 1,5
na tisuću. Pošto iz godine u godinu mogu nastupiti znatne promjene u
broju nesretnih slučajeva i u višku štete, potrebno je da se osiguravajuća
družtva ograniče na stalan broj osiguranika Zato ugovori važe za razmak
od 10 godina. Ako osiguranik neće da se osigura na tako dugo vrijeme,
on ima da plati veću taksu. Napokon valja spomenuti, da se taksa za
osiguranje povisuje, ako se pored šume nalazi željeznica. Obzor.


Množina radnje koju drveće za doba vegetacije obavlja, je vrlo
velika. Znanstvenim istraživanjem ustanovljeno je, da hrast srednje veličine
za vrijeme odkad prolista, pa dok mu list ne opadne, ispari kroz
lišće oko 123 000 litara vode. Prema tome si možemo lahko predstaviti,
kako veliki upliv imade šuma na izjednačivanje isparivanja oborina, ^
prema tomu i za cjelokupnu cirkulaciju vode,