DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 79 —


6. Da so uzmogne posve toČno utvrditi značenje pojedinih termina,
valjalo bi uvijek ustanoviti i njemačlci izraz, kojemu dotični termin
odgovara (eventualno nadopuniti ga definicijom).
7. Čitav bi se rad mogao sakupiti u obliku riječnika eventualno
leksikona , te izdati ili samostalno ili uz »Šumarski list«.
3. Objava uredničtva: Kako vidimo ići će, samo treba dobre volje i
ustrajnosti. Dredničtvo će pričekati, dok se jave još i drugi suradnici i
savjetnici. Mislimo, da možemo računati i na izdašno suradništvo gospode
nastavnika naše kr. šum. akalemije, koji imaju najviše prilike, čitajuč
strana djela pobilježiti stručna nazivlja i njihova značenja, te ih putem
Sum. lista oglasiti vanjskim suradnicima, da u narodu potraže tomu značenju
odgovarajuće hrvatske riječi. Takovim poslom može se baviti i svaki
drugi čitaoc stručnih knjiga i listova već sada tako, da nam već kod
sastava radnog programa bude materijal dobrano pribran.
Primjećujemo, da smo zamolili bratsko nam srpsko šumarsko društvo
u Beogradu i bugarsko šum društvo u Sofiji, neka bi i oni u svojim
listovima sličnu akciju o sastavu šumarske terminologije zapodjeli, da se
uzmognemo eventualno medjusobno u tom radu podpomagati.


Broj 368 ex 19l2.


Oglas dražbe«


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne općine u Mitrovici prodaje
dne 14 februara 1912. u II sati prije podne, putem javne pismene dražbe
slijedeća stabla


u šumi Draganovci:
1996 hrasta uz iskličnu cijenu od 338.742 K.
Prodaje se samo za tehničke svrhe sposobno drvo.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanoga ureda i kod
morovićke šumarije ove imovne općine u Moroviću.
Mitrovica, dne 19. Januara 1912.


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne općine.


Kralj, kotarska oblast u Našicama.
Broj 1246 ex 1915. dne 19. siečnja 1912.
Predmet: Zoljan z z. prodaja hrastova iz zajedničkog pašnjaka.


Oglas dražbe.


Temeljem zaključka skupštine z. z Zoljan od 20. studena 1911.
odobrenoj odpisom kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje
poslove od 7. siečnja 1912. broj 71.283 obdržavati će se u uredu kr.
kotarske oblasti u Našicama dne 12. veljače 1912. u U sati prije podne
po uredovnom satu javna dražba pismenom nudiocu vrhu na pašnjaku z.


z. Zoljan za prodaju izluČenih i brojčenih 2250 hrastovih stabala.


ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 80 —


Obćeniti dražbe ii i uvjeti:


1. Dražba preduzeti če se lih primanjem pismenih ponuda, koje se
do 11 sati prije podne gore opredieljenog dana kod kr. kotarske oblasti
u Našicama predati imadu,
2. Ponude, providjene biljegom od 1 K imadu biti obložene jamčevinom
od 10"/^ od ponudjene svote i to ili u gotovom novcu ili u ovozemnim
državnim obveznicam ili inim u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
zakonitu pupilarnu sigurnost imajućim vriednostnim papirima.
3 U ponudi imade izrično navedeno biti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti poznati i da im se u cijelosti podvrgava.
Potanki uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih sati svaki dan u uredu
ove kr. kotarske oblasti uvidjeti.
Kr. kotarski predstojnik:
Nlraović, v. r.


Broj 208 ex 1912.


Oglas dir»ažbe stabala.


Kod podpisanog gospodarstvenog ureda prodavati će se javnom
dražbom na dne 5. veljače 1912. u 10. sati prije podne putem pismenih
ponuda 3381 jelovih i smrekovih, 7.035 bukovih, te 706 stabala običnog
javora i 100 stabala javora rebraša sa ukupnom procjenbenom vrijednošću
od 101.897-46 K.


Biljegovane ponude, obložene 57o žaobinom, imadu biti predane kod


uručbenog zapisnika ovoga ureda do gore rečenog dana i sata.
Na kasnije prispjele i brzojavne ponude neće se uzeti obzir.
Obći i naposebni uvjeti mogu se za vrijeme uredovnih sati uviditi


kod ovoga ureda, te područnih kotarskih šumarija u Ogulinu, Plaškom,
Brinju, Drežniku, Senju i Modrušu, te će se takovi na zahtjev dostaviti
franko i bezplatno.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne općine.
U Ogulinu, dne 1^. siječnja 1912.


© ^ @


S JKc^ Šumsko sjemenje ^^^S S


M[ najveće klicavosti ^
^ dobavlja uz primjerenu cijenu ^


I JoiDinavska mtm m semeno lesnr^ i


g ^ društvo s. 0. j.^ g


^ C. Budejovice, Sumava ^^


n &


e@@ &&&@m& @#@@a©e m&me&B a@@


Uredjuje kr. žup. šum. nadz. Itoguslav Kusović. Tiskara V. .llbreclit. Zagreb.