DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 73 —


Količinu medju — prihoda teško je ustanoviti na osnovi tekućeg prirasta
i iz onih podstojnih´stabala, kojajprelaze u glavnu sastojinu; praktički
lakše je to izvesti na osnovu prihoda prorede i jakosti prorede pojedine
sastojine.


Sve u jedno uzeto možemo reći, da M. knjigu našim šumarima najtoplije
preporučamo. Dr. Đ. N.


Različite vijesti.
Ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva, obdržavan je


u Zagrebu od 27. studena do 2. prosinca 1911. Članovi povjerenstva
bili su :


Predsjednik: Robert Fischbach kr. odsječni savjetnik. Ispitni povjerenik
za skupinu I. Dragutin Polaček, kr. šumarski savjetnik; za skupinu II.
Bogoslav Kosović, kr. županij. šumar nadzornik; za skupinu 111. Mirko
Puk, kr. župan, šumar, nadzornik. Strukovni opisi pregledani su dne


26. studena. Pismeni ispit obdržavan je dne 27. i 28. studena. Zadatci
za pismeni ispit bili su:
1. Koje "općenite zasade i načela vrijede za prirodno, a koje za
ručno pomladjivanje šuma. 0 kojim okolnostima i u koliko ovisi jedan i
drugi način pomladjivanja
2. Medje šumske postale su uslijed čestih uzurpacija i uslijed toga
što nisu bile trajno znakovima obilježene nejasne i prijeporne, pa se je
šumovlastnik sa susjedima nagodio, da se ima obaviti reambulacija medja
toga posjeda i to na osnovu katastralnih mapa. Kako će se ta radnja
izvesti mjeraćim stolom i kako će se odredjene granice stabilizirati.
3. Postanak, vrst, doba godine i mjesto zametka šumskih požara.
Posljedice zbivših se požara po šumsko gospodarstvo po vrsti drva, načinu
uzgoja šumskog, starosti sastojina, stojbini kao i vremenu požara.
Opišite uz to koli predusretna sredstva toli i dotične načine gašenja pojedinih
vrsti požara.
4. 0 kojim okolnostima i odnošajima napose ovisi doba sječe drva.
Na koje načine i kakovim sve orudjem može se ta sječa provesti. Sa kojima
prednostima, odnosno s kojima manama su ti pojedini načini sječe spojeni?
5. Zemljištua zajednica dobila je godine 1884. uslijed segregacije
400 kat. jut normalno obraštene 80 godišnje hrastove šume, koja po
svojoj stojbinskoj dobroti spada u IV. razred po Feistmantlu. Do sada
nisu ovlaštenici iz te šume ništa uživali, te traže, da se prodajom stabala
namakne onolika vrijednost (glavnica), koliko odgovara njihovim zaostalim
užitcima, te da im se ta glavnica individualno podijeli. Nadzorna oblast
je taj zahtjev odobrila, samo traži, da se provede obračun godišnjeg prihoda
na tom temelju, kao da je šuma imala biti odmah u početku primopredaje
uredjena sa stogodišnjom ophodnjom. Cijene drva i sortimenta
uzmite po volji, a obračun izvedite uz predpostavu, da se je glavnica u
šumi ukamaćivala sa V^j^. Ji´itanje je, koliko će se glavnice imati medju
ovlaštenike razdijeliti, a koliko će vrijediti glavnica, koja u šumi ostaje.
6 Opišite biologiju borovog prelca i njegovu štetnost po šume, te
predusretna sredstva, odnosno sredstva tamanjenja koja u to ime služe u
šumarstvu.


Pismeni izradci pregledani su dne 29. studena, a dne 30. studena
1911. obdržavao se je ustmeni ispit u šumi Maksimir, koji je nastavljen
6
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 74 —
dne 1. i 2. prosinca u ispitnim prostorijama Ispitu se je podvrglo ukupno
pet kandidata i to: Sava Bnlanović šumar, vježb. kod petrovaradinske
imov općine; Dragutin Brnjas, šumar, vježb. kod ogulinske imovne općine;
Petar Petrović, kr. šumar vježbenik kod kr. kotarske oblasti u Zagrebu;
Emil Rivosechi, šumarski kandidat i S´etozar Drenovac, šumar vježbenik
kod ogulinske imovne općine.


Od napomenutih kandidata položio je ispit jedan sa vrl o dobrim ,
jedan sa dobrim i trojica sa dovoljnim uspjehom.


Šumarski državni izpit u Budimpešti. Šumarskom državnom izoitu
održanom 30 listopada 191 I. i slijedećih dana pripušteno je 27 kandidata,
od kojih je jedan izostao, jedan pako neposredno prije pismenog ispita
odstupio tako, da je izpit polagalo 25 kandidata


Članovi povjerenstva državnog izpita bili su: Sandor Horvath, ministarski
savjetnik; Julijo Tomcsanyi, umir ministarski savjetnik; Dragutin
Bund, tajnik zemaljskog šumarskog društva i Sandor Janko, redoviti profesor
visoke škole i podjedno perovodja povjerenstva.


Na pismenom izpitu održanom 30. listopada stavljena su slijedeća
pitanja:


I. Na mnogim mjestima naših brdskih šuma opažamo, da staru mješovitu
šumu čisti smrekovi mladici izmjenjuju. Opišite na koji način bi
se mogli mješoviti mladici, na mjesto čistih smrekovih uzgojiti.
a) ako se umješat se imajuće vrsti drveća još nalaze u izrabit se
imajućih sastojina;
b) ako se izrabljivanje već obavlja u čistih smrekovih sastojina ?


If. Pet kupaca kupili su u društvu 200 kat rali veliku u jednom
kompleksu nalazeću se izbojnu šumu, koja iduć od iztoka prama zapadu
sastoji iz 50 kat. rali vrijednih po jutru 300 K, 80 kat. rali vriednih po
jutru 400 K i 70 kat. rali vrijednih po jutru 475 K; vrijednost po rali
predstavlja skupnu vrijednost tla i na njemu nalazeće se drvne sastojine.
S južne strane omedjašuje šumski posjed jedan ravni put, medje izmedju
raznovrijednih dijelova šume pako su okomite na taj put.


Kupci podmirili su kupovninu u razmjeru 1 : 2 : 4 : 3 : 5 te žele
nakon kupa cijeli posjed medjuse na 5 dijelova razdijeliti tako, da svaki
kupac na kupovnini participira, dakle da dobije u gornjem razmjeru
vrijednu površinu i drvnu sastojinu, te da se razdioba iduć od istoka
prama zapadu redom po gornjim brojevima razmjera (1, 2, 4, 3, 5) sa
ertama okomitima na put obavi


Neka ustanovi kandidat, kojemu su kupci razdiobu povjerili, veličinu
površina novih dijelova kao i to, koliko od jednog ili drugog od ovih
odpada na dvije susjedne površine različite vrijednosti.


III. Neka kandidat priugotovi za šumski posjed naznačen na priležećem
nacrtu i u potankom opisu šume za 100-godišnju obhodnju osnovu
razšestarenjem po površini uzevši u obzir da posjednik polaže važnost
na to, da u drvnoj produkciji šume ne uslijede znatna kolebanja i da uzmogne
iz šume svoju potrebu na jelovom tvorivom drvu trajno podmirivati
užitnu i ogojnu osnovu sa kratkom karakteristikom predloženih načina
izrabljivanja i pomladjivanja.


ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 75 —


Poianki opis šume.


PovrStašina
d Vrst drveća rost
cd -CL 0 p a z k a


o 13
+3 kat o´ i smjesa GoO
O rali dina JA
m


1. io;)-o III. Smreka 10 35 1-0
2.
70-0 III. Bor ob5. 1-0 65 10
( Smreka 0-1
a.
100-0 II!. \ Jela 0-4 15 10
\ Bukva 0-2
4. 60-0 III. Bukva 10 110 0-8
5. 35-0 III. Smreka l-O 5 0-6
6.
yo-o III. Bukva 10 110 0-8
( 2o7o drvne gromade izra1
đjeno je putem pripravne
7. 400 111. Bukva 10 110 0-6
1 sje^e iz prvobitne sastojine
( sa sklopom ođ G´8.
1 Kao pod toč. 7., ali prigo


8. 50-0 HI. Bukva 10 110 0-4 1 dom oplodne sjeće, pomla\
djenje skoro podpuno.
1 Bukva 0-6


9. 80-0 III. 5-10 0-7 1 Mjestimice manjkavo.
\ Jela 0-4
Jela 0-6


10.
65-0 III. \ Smreka 0-2 90 09
\ Bukva 0 2
Na ustmenom izpitu, održanom poslije pismenoga, dobili su diplomu:
Gavro Molcsany (sa izvrstno), Franjo Mudrovich, J. Papp, Denes Szy,
Aladar Budav, Milan Mar6thy, Ivan Tramm, Ljudevit G6sswein, Ladislav
Totth, Josip Petz, Antun Berrenkovits. Dezider Horvath, Pavao Nemet,
Ivan Vahcs, Stjepan Bevelaqua, Žiga Tahucs, Ilija Slijepčević, Mile Brateljević,
Andrija Kazuljak, Samuel Borbely, Josip Manina i Viktor Sperling,
posljednja trojica još staru šumarsku, ostali pako šumarsko-inžinirsku diplomu.
Tri kandidata propali su na pol godine.
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 76 —


Dvije zakonske osnova. Ministarstvo poljodjelstva predložilo je dalmatinskomu
namjestničtvu dvije zakonske osnove, da ih iznese pred dalmatinski
sabor na razpravljanje Jedna osnova odnosi se na pošumljenje
krasa, a druga na zaštitu postojećih šuma. Prije nego što te osnove dodju
pred sabor biti će pretresene po odboru ađ hoc, koji će sastojati iz
dobrih poznavalaca domaćih prilika, te koji će po tome moći staviti shodne
predloge o eventualnoj promjeni ili nadopunjenju spomenutih zakonskih
osnova.


Reorganizacija šumske uprave u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva
javljaju, du je zajedničko ministarstvo financija u Beču odobrilo: 1. da
se koncem rujna napusti šumska uprava u Sarajevu, a mjesto ove, da se
sa 1. listopadom njezin djelokrug razdijeli na dvije nove šumske uprave
i to na šumsku upravu Prača sa uredovnim sjedištem u Ligitinu hramu
kod Svjetline i šumsku upravu Srednje 2. da se osnuju nove šumske
uprave Ugar sa uredovnim sjedištem u Cošićima i šumska uprava Vrbanja
sa sjedištem u Siprazi. Nove šumske uprave počinju funkcionirati danom


1.
listopada.
Šumarska akademija u Zagrebu i bosanska vlada. »Obzor« donaša:
Bosansko-hercegovački sabor bio je usvojio slijedeće rezolucije glede
šumarske akademije u Zagrebu,


1. Sabor poziva zemaljsku vladu, da povuče naredbu od 4. juna 1905.,
ili da je nadopuni onako, da imaju pristup u bosansko-hercegovačku šumarsku
službu i apsolventi kraljevske šumarske akademije, prislonjene uz
mudroslovni fakultet kraljevskog sveučilišta Franje Josipa 1. u Zagrobu;
2. Sabor poziva zemaljsku vladu, da odredi dovoljan broj stipendija
a zagrebačku šumarsku akademiju, kako bi se pružila prilika domaćem
podmladku, da se na materinskom jeziku naobrazi za ovu po nas važnu
struku.
Na ove rezolucije saopćila je zemaljska vlada saboru slijedeće:


Ad 1. Od sada će se primati u bosansku-hercegovačku zemaljsku
šumarsku službu i oni natjecatelji, koji su pohadjali i svršili kraljevsku
šumarsku akademiju, prislonjenu uz mudroslovni fakultet kraljevskog sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu, U tom smislu preinačena je naredba
0 primanju apsolvenata šumarskih nastavnih zavoda u bosansko-hecegovačku
državnu šumarsku službu.


Ad 2, U načelu nema zapreke da se i bosansko-hercegovačkim slušaocima
kraljevske šumarske akademije podijeljuju stipendije tako isto,
kao što su se podijeljivale i drugim pohadjačima zagrebačkog sveučilišta.


Projekti ugarske vlade za unapredjenje gospodarstva- S razloga
što mnogi veliki posjedi, a naročito posjedi općina i urbarialna dobra, neodbacuju
skoro nikakovoga prihoda, namjerava kr. ugar. vlada predložiti
zakonsku osnovu, prema kojoj bi takova dobro došla pod nadzor gospodarskih
nadzornika, a u slučaju nužde, da ih država uzme u samoupravu.
Rentabilitat općinskih posjeda namjerava se podići time, što bi se vode,
koje potiču od kanalizacije pročistile biološkim putem, te uporabile za
natapanje obližnjeg zemljištnog posjeda. Radi što uspješnijega pošumljivanja
ogoljelih površina namjerava se strogo razlučivati šume od pašnjaka.
Pašnjaci će se kao takovi i nadalje uzdržati, a pošumljenje misli se provesti
samo na zemljištu opredijeljenom za šumsku gojitbu. Pošumljivanja