DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 489 —


Tf.ao upravitelj šumarije upravljao. Milome drugu, vrstnom šumaru, dobričini


i poštenjaku M i 1 i neka bude medju drugovima šumarima trajna spomen.


S 1 a V a m u! J. Z


Knjižtvo.


Borošićev »Hrv. šumarsko-lovački koledar za g. 1912.«, kojega iz


daje gdja Maksa Borošić, udova kr. zem. šumar, nadzornika And. Boro


šića, a uredjuje kr. zem. šumar, nadzornik A. Kern, već je izišao. Veli


čina i oprema mu je kao do sada, a cijena mu je u platno vezanom


2 K 40 fil. a sa zlatorezom 3 K, dočim u koži vezanom i sa zlatorezom


8 K. Naručuje se pako kod gdje. Makse ud. Borošić, Zagreb, Gundulićeva


ul 54. Počam od 3 komada šalje se franko.


Koledar je i ove godine proširen sa za praksu vrlo nuždnim najno


vijim .skrižaljkama prihoda i prirasta za sve vrsti drveća visokog šumskog


uzgoja, te podacima o prirastu drvnih masa u sitnim i prebornim šumama-


Nadalje je proširen popisom najvažnijih i najštetnijih zareznika i


štetnika na glavnijim vrstama šum. drveća — po danas najpriznatijem


autoru na tom polju Dr R. Hessu. Ovaj će popis vrlo dobro doći ne


samo vani službujućoj gg. šumarima, nego i lugarskom osoblju, koje će


prolazeći šumom, štetu od zareznika brže i lakše opaziti i prijaviti moći.


Poglavlje iz nauke računanja vrijednosti šuma prošireno je dodatkom,


kako se imaju procjenjivati poljodjelska zemljišta.


Osim toga je cijeli sadržaj temeljito revidiran i proširen još tabelom


0 pretvorbi prostorne mjere u kubnu; stara tabela o broju biljka po je


dinici površine, zamjenjena je drugom boljom i potpunijom ; podaci o


nuzgrednim užitcima nadopunjeni su, a šematizam je sastavljen prema naj


novijem stanju. Obzirom na to odgovara taj naš jedini šumar, lovački


koledar u potpunoj mjeri našim potrebama, te ga možemo svakomu


najtoplije preporučiti.


Različite vijesti.


Dar >Zakladi u spomen Andrije Borošića«. Na sastanku kod g. kr.


žup. šum. nadzornika R. Schmidingera u Varaždinu, sabrano je za tu


zakladu devet kruna. U tu svrhu darovali su naime po 1 K p. n. gg.:


kr. šum. nadzor R. Schmidinger; zatim kr, kotar šumari: J. Griinwald,


S Rayman, Gj. Grlić, S. pl. Teklić, Lj. Bugarević, A Gerstmann i B.


Pleško; te konačno šumar, nadzornik grada Varaždina, Bogdan Svoboda.


Glede podjelenja potpora po hrv.-slav. šumarskom društvu vidi oglas


na zadnjoj strani priležećega Lugar, viestnika


Posjet austrijskog šumarskog društva (Reichsforstverein) u Hrvat


skoj. Prigodom izleta austrijskog šumarskog društva u južnu Ugarsku radi


izviđa obavljenih uzgojnih radnja na letećem pieskovitom tlu oko Subotice,


zatim pokušališta kod kr. ug lugarske škole u Vadoserdo, te konačno


šuma oko kupališta Herculesfiirdo (Hercules-Bad), uzet je u program i


izvid zadnjih hrastovih sjeČina investicionalne zaklade u području kr. šu


marije u Vrbanji, i to četiriju sječina u srezu Sočni i dviju u srezu Bolj


kovo, na kojima su hrastovi prodani u jeseni godine 1910., nu koji dje


lomice još nisu izradjeni.