DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 487 —


Dodatak uredništva. Pošto bi se iz uvoda ove
rasprave na strani 422. i 423. o. 1., koji nije štampan onako,
kako ga je napisao g. pisac, nego je po ovom uredništvu ponješto
promjenjen, moglo predinjevati,da je ova rasprava samo
neki nadopunjak članka g. kr. šumar, nadzor. B Kosovića o
istom predmetu u 9. broju o. 1, — to na želja g. pisca konštatujemo,
da je on ovu raspravu počeo pisati odma nakon izleta
hrv.-slav. šumarskog društva u šumu z. z. Draganić, te da
ju je napisao bez obzira na spomenuti opis toga izleta po g.
Kosoviću, nu da ju radi opsežnosti nije mogao dovršiti već za
!J. broj, nego istom za 10. broj o. 1.


Nadalje umoljavaju se cijenjeni čitatelji, da izvole ispraviti
sliedeće:


1. Na strani 424. ima se u zadnjem redku stavke 1., umjesto
»razbora« čitati »mišljenja«;
2. Na istoj strani imaju se u 3. redku predzadnje stavke,
izpustiti rieči »po mom sudu«;
Na strani 425. ima se u 5. redku odozdol, umjesto »Prema
gornjem razlaganju držim«, čitati »Prema gornjem razlaganju
t V r d i m« ; i


4. Na strani 430. ima se u 3. redku odozdol, umjesto
»k poslu«, čitati »u partiju«:.
Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenov.io
je apsolvente zagrebačke šumarske akademije i to: Josipa Uroića, kr.
šumar vježbenikom u privremenom svojstvu, kod kr. kotarske oblasti
u Jaski; a Ivana Draž e nović a privremenim šumar, vježbenikom kod
gradiške imovne opčine; te Hinka Begnu , kotar, šumara križevačke
imovne općine, nadšumarom kod iste imovne općine.


Premještaji. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio
je iz službenih obzira kr. kotarskog šumara I. raz. Levina Haueise-a,
od kr. kotarske oblasti u Gračacu, kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladi, odjelu
za unutarnje poslove, a kr. kotarskog šumara Emila Benića , premjestio
je od kr. kotar, oblasti u Pisarovini kr. županijskoj oblasti u Zagrebu.


t Mile Drenovac, kr. šumarski nadinžinir. Dne 3. listopada t. g. u


12 sati 0 podne preminuo je naprasnom smrću (od klenuti srca) mili i


neprežaljeni naš drug Mile Drenovac , kr. šumarski nadinžinir u


Vrbanji.
ŠUMARSKI LIST 12/1911 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 488 —


Pokojnik rodio se je dne 9. prosinca 1853. u Gospiću. Ispit zrelosti
položio je na velikoj gimnaziji u Senju godine 1875., a nakon svršenih
nauka na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, bude dne 1, ko ovoza 1878.
po bivšem c. i kr. glavnom zapovjedničtvu, kao krajiškoj upravnoj oblasti,
imenovan c. i kr. šumarskim vježbenikom II. razreda, kod postojavšega


c.
i kr. šumskog ureda u Otočcu.
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, položio
je 25. rujna 1882. pred povjerenstvom kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu.
Nakon 33 godišnjeg mukotrpnog, požrtvovnog i bezprikornog službovanja,
ugrabila nam je smrt pokojnog nam druga u jedva poodmakloj
muževnoj dobi i takorekući u službi — još do Uh radio je u pisarni, pa
odilazeći u stan, pade i više neustade.


Klicu svoje bolesti, je doista neprežaljeni i vrlo cienjeni naš Mil e
ulovio službujući 28 godina po gudurama i vrletima Kapele i Velebita
kao upravitelj kr. šumarija u Babinpotoku. Gospiću, sv. Roku i u Vrbanji,
kamo je pred 5 godina premješten bio.


Premili pokojnik uznapredovao je sukcesivno na vježbenika I. razreda,
šumara i nadšumara, a konačno u mjesecu kolovozu 1907. na šumarnika,
koji naslov je kasnije ministarskom odredbom bio promjenjen u
šumar.-ki nadinžinir.


Vrli naš pokojnik bio je sveopće poznati dobričina, opće štovan i
ljubljen, čeličnoga poštenja, posvemašnje nepristranosti u vršenju službe,
te vrstan šumarski stručnjak, kojega je pred mjesec dana, na svom izletu
u Slavoniju, pohvalilo i austrijsko šumarsko društvo radi po njemu u srezu
Radiševo, doista strukovno izvedene proede.


Pokojnika oplakuje ucviljena supruga, četiri harna sina, od kojih
Svetozar službuje kod ogulinske imovne općine te dvije neopskrbljene
još kćerke.


Svoju obitelj nije poštenjačina Mil e ostavio u najpovoljnijim odnošajima.
Uz poznatu već višegodišnju skupoću i obvezu držanja konja,
te troškova odgoja mnogobrojne djece, nije nikakvo čudo, da nije uvijek
mogao sastaviti kraj sa krajem. To je na žalost sudbina svih, a naročito
šumarskih činovnika, koji ne imaju znatnijega privatnoga imetka, pak stoga
nije u tom pogledu mogao iznimku praviti ni poštenjačina Mile .


Dne 5 listopada pokopnn je mili naš pokojnik u Vrbanji uz mnogobrojno
saučešće drugova, mjesne inteligencije, te okolišnog i mjestnog
pučanstva. Odar su mu riesili vienci obitelji šumarskih drugova i lugarskog
osoblja.


Osobito nas je zadužila brodska imovna općina, koja je po svojim
iz3slanicima p. n. gg. šumarniku Jaromiru Vidale-u i nadšumaru Kolomanu
Bolleinu, na odar pokojnika položila prekrasan vienac, ter ogulinska i
otočka imovna općina, koje nam izraziše svoje saučešće nad gubitkom
pokojnikovim.


Mile Drenova c počiva na groblju u Vrbanji tik uz sudruga i
takodjer velikoga dobričine kr. nadšumarnika Roberta D e v a n a; a ´daleko
od rodnog mu ličkog kraja, koji je on toli žarko ljubio, te u kojem
se nalazi biser njegove Hrvatske domovine i prve pokojnikove šumarije


— bajna »Plitvička jezera« i Sveto brdo, pod kojim se rodio i kojim je