DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 438 —


kanju dovoljnoga vremena, nije dospio raspraviti i konačno redigirati
0 toj predstavci staviti će predsjedništvo društva prigodom rasprave
toč. 8. današnjega dnevnoga reda poseban predlog.


Molim slavnu skupštinu da ovo izviešće izvoli uzeti do znanja.


Osobne vješti.


Imenovanje. Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je absolventa šumarske akademije zagrebačke, Bogoljuba Mijodrago vića,
privremenim šumarskim vježbenikom kod petrovaradinske imovne
općine.


Iz upravne prakse.


Nudioc za kup stabala ne može naknadno odustati od stavljene
svoje ponude.


Glede dražbe vrhu 12.500 bukovih stabala z, z. Potočani-Katinci,
koja jeobdržavana_14. studenoga 1910. donijeli smo izvješće onastalom sporu
(vidi stranu 48´ . Šum. lista od g. 1910.) uz obećanje, da ćemo glede priepora
u ovom interesantnom slučaju, priopćiti vrhovnu riješitbu kr. zemaljske
vlade, što evo i činimo.


Kr zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove riješenjem od 7.
siječnja 1911 broj 76.865. obnašla je odpisati:


„Uspjeh dražbe vrhu 12.500 bukovih stabala, obilježenih u šumi
zemljištne zajednice Potočani-Katinci, prema kojemu se na temelju ustanova
alineje treće § 8. dotičnih dražbenih uvjeta, glasom dražbenoga
zapisnika od 14. studenoga 1910. imade smatrati dostalcem Edo
Weisz iz Somogy Csurga — koji za upitna stabla, procjenjena
na 62.063 K, nudja iznos od 75.(iOO K, odobrava se".


„Podjedno se primjećuje, da pošto je u §. 7. i 10. dražbenih uvjeta,
(što su nudiocu Edi Weiszu, glasom njegove izjave sadržane u gore spomenutoj
ponudi, bili poznati i na koje je on bezuvjetno pristao) izrekom
navedeno, da nudioc ne može odustati od već predane ponude, te da ga
ova veže od časa, kada ju preda, a to su stranke po § 862. o. g. z.
vlastne ugovoriti, pa pošto nudioc i po § 862, i 865. al posljednja o.


g. z. od već predane ponude ne može odustati, to izjava dana u zapisniku
od 14 studenoga 1910. kod otvaranja oferata, da od ponude od
75.000 kruna odustaje, ne ima spravnog gledišta nikakove valjanosti,
to se na tu izjavu ne može nikakav obzir uzeti "
„Isto tako i prigovori, da upitna njegova ponuda nema valjanosti,
jer da je on ovu ponudu potpisao tobož ne znajući sadržaja njezina, pošto
nezna hrvatski i što je ponudi priložio žaobinu samo od 6500 K u
mjesto od 7500 K, nisu ispravni."


„Ako je E. Weisz potpisao ponudu ne znajući sadržaja njezina, to
je kriv sam, da je to učinio i on se ne može prema propisu §. 876. o.
g z ispričati bludnjom, pa mora podpuno posljedice toga nositi.«


„Pošto je E Weisz priložio ponudi svojoj od 75.000 žaobinu od
6500 K. to je potpuno udovoljio dražbenim uvjetima, jer po dražbenim
uvjetima imalo se kao žaobina priložiti IO"/,, od iskličn e cijene, a ne
od visine ponude Isklična cijena u § 3. dražbenih uvjeta istaknuta je sa
svotom od 62.063 K., te je prema §. 7. dražbenih uvjeta dovoljan iznos
od 62.06 K. 30 f. za žaobinu ili jamčevinu."
ŠUMARSKI LIST 10-11/1911 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 439 —


„Dočim nije od bitnosti za valjanost ovog Ifupoprodajnog čina, što


E. Weisz nije u ponudi naznačio obitavalište svoje, pošto prodavaoc ;i.
bez te naznake znade njegovo obitavalište."
„Prilozi i?.vješća vraćaju se na dalnje propisno uredovanje prema
ustanovam p´rivitih dražbenih uvjeta zastupajućih kupo-prodajni ugovor,
odnosno na provedbu upitne kupo-prodaje,"


„Ova se riešitba ima odmah priopćiti zemljiStnoj zajednici Potočani-,
Katinci i gore spomenutom kupcu znanja i ravnahja radi, a ovog potonjeg
podjedno upozoriti na ustanove § 11. .dražbenih uvjeta zastupajućih kupo-,
prodajni ugovor i pozivom, da svojim ´dužnostima proizlazećim iz toga
kupoprodajnog ugovora, odnosno iz perfektne pogodbe, u ustanovljenom
roku udovolji pod prietnjom posljedica označenih u § 45, ovoga ugovora."


Gašo Vac,


Različite vijesti. (


Izložba peradi golubova I kunića, koju svake godine priredjuje u
Osijeku »Hrv -slavon. gospodarsko društvo, kao središnja zadruga u Osijeku«,;
neće biti od ´30. rujna do 3. listopada t. g., kako je to bilo oglašeno,,
iiego istom počain od 31. listopad ado uključivo 3. studen oga_
t g. Izložba je preložena za mjesec dana najviše zbog toga, što perad
do konca septembra nije dovoljno razvijena, pak nije prikladna za izloženje.


Prijave za izložbu prima i potanje upute daje veterinar g. U. Liebli
n g u Valpovu.


Nadopuni. U prošlom broju je ispod opisa djela »Plitvičk a iezera
i njihova oko 1 i c a« previdom izostalo ime autora- toga opisa,
naime^g. Nikole Pleše, — što se ovim nadopunjuje.


Šume u Dilj gorju i njihovo haračenje. Ovo gorje proteže se od
istoka k´ zapadu, te hrbat gore dieli brodski i požeški kotar, a spušta se
prama istoku u Djak.vštinu. Na južnoj strani, koja se spušta u Posavinu,
nalaze se lijepe šume brodske imovn-^ općine, dočim na sjevernoj strani
u požežkom kota´^u, nalaze se privatne vlastelinske šume i šume zem. zajednica.


Od neprolazne je koristi po narod i po zemlju, da su šume pleterničkog
vlastelinstva u »Dilju« prešle u vlastništvo brodsk e imovn e
općine , jer su time te šume sačuvane od, haračenja i propasti.


Nu na ove šume nadovezuju se šume vlastelinstva Jakšić, sada
vlastništvo Mikše Kellnera iz Rudapešte. Površina šuma iznaša 500 jutara,
a u njihovoj sredini nalazi se »Šovsko jezero«, — po strancima prozvano
»Venus See«.


Ova šuma nalazi se na apsolutnom šumskom tlu sa elevacijom od
300—420 m, a spušta se strmo u selo »Sovski dol«.
To je bila lijepa h astova i bukova sastojina, nu kroz 15 godina
izharačena je ta površina do temelja, Vlastnici su se neprestano mjenjali.


Prvi su počeli sječi Abraham i Ivan Njemirovski, te su još g. 1899.
bili 00 oblasti pozvani na pošumljenje, i bilo je odredjeno, da imaju predložiti
ogojnu rsnovu i položiti jamčevinu za pošumljenje u iznosu od
1000 K.


Svemu tome nije do sada udovoljeno! Pošto su dolnja sela izvržena
bujicama i poplavama, te se narodu silna šteta nanaSa na polju i livadatra