DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 363 —


Različite vijesti.


Povjerenstvo za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje
šumsicog gospodarstva. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove imenovala je Vilima Tolga , kr. šumarskog nadsavjetnika, zamjenikom
predsjednika, a kr. županijskog šumarskog nadzornika I. razr.
Bogoslava Ko sovica, ispitnim povjerenikom za rečeni državni ispit


Prinos zakladi za uzgoj djece šumar, činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji. Zemljištna zajednica Gradište (kotar Požega, a šumarije
u Kutjevu) je u glavnoj svojoj skupštini od 19. lipnja 1911. prigodom
rasprave o prodaji 1446 hrastovih stabala, zaključila da se u
dražbene uvjete uvrsti paragraf koji glasi: »Dostalac dužan je u zakladu
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatsko
j i Slavonij i položiti O^",,, od dostalne svote, prigodom
uplate dostalne svote, u smislu §. 12. dražbenih uvjeta«.


Pošto je nade, da će se kod dražbe polučiti utržak od kojih 100.000
kruna, to će u gorespomenutu zakladu unići do 200 kruna.
Ovaj liepi primjer iznašamo sa željom, da se i druge z z. u ovu


z. z. ugledaju. Daj Bože! Gašo Vac.
Šumarski ravnatelj za Bosnu i Hercegovinu. Još o Novoj godini


razdijeljena je bosansko-hercegovačka šumska uprava na »šumarsku direkciju
« i^ na »političko-administrativni šumarski odsjek«.


Sefom direkcije imenovan je šumar, nadsavjetnik Hugo S c h m i d t,
a političko-administrativnim šumarskim odsjekom upravlja šumar, savjetnik
Valentin M i k 1 a u. Bivši pako šef bosan.-hercegovačkoga šumarstva,
vladin savjetnik Mihael B u b e r 1, dodijeljen je kao šumar, konzulent
šefu gospodarstvenoga (IV.) odjelenja zemaljske vlade.


Posljedice priznanja ravnopravnosti zagrebačke šumarske akademije
sa šumarsko-mjerničkim strukovnim tečajem kr. ug. rudarske i
šumarske škole u Selmeczbanyi. Iz naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zem.
vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 17. srpnja t. g. broj 15 543,
koju donašamo na drugom mjestu razabire se, da je zagrebačka šumarska
akademija priznata i u Bosni i Hercegovini, te da su tamo
priznati takodjer u Zagrebu položeni državni ispiti za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva.


Prema tomu ne ima s jedne strane nikakovih zaprieka proti primanju
apsolvenata zagrebačke šumarske akademije u bosansko-hercegovačku
zemaljsku službu, kao niti proti tomu, da oni praktični državni šumarski
ispit polažu u Zagrebu. Nu ne ima nadalje nikakove zaprieke ni
proti tomu, da pripadnici Bosne i Hercegovine u buduće nebi polazili zagrebačku
šumarsku akademiju. Takovom posjetu može se zagrebačka šumarska
akademija tim više nadati, što je na njoj nastavni jezik hrvatski;
nadalje što je jednim zaključkom bosansko-hercegovačkog sabora dano
prvenstvo apsolventima zagrebačke šumarske akademije, te konačno što
je spomenuti sabor zaključio, da će u tu svrhu davati stipendije.


Sto se još napose naših domaćih sinova tiče, to je za nje uz ino,
bio zapriekom polaska u bos -hercegovačku šumarsku službu, njemački
uredovni jezik, nu i taj će čini se uskoro biti dokinut.


Ne ima s toga nikakovih više zaprieka proti primanju naših sinova
u spomenutu službu, a kako će Bosna i Hercegovina za reorganizaciju
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 46     <-- 46 -->        PDF

364


šumarstva trebati znatan broj akademski naobraženih šumara, to im predstoji
i dobra budućnost, pak stoga se može samo preporučiti ustup u tu
službu.


Blljevište kod Sv. Mihovila nad Senjem. Iz toga biljevišta, koje se
uzdržaje iz sretstava krajiške investicionalne zaklade, je u svrhu pošum-
Ijenja po Nj. Pr. banu kraljevina Hrv. Slav. i Dalmacije g. 1910 bezplatno
podijeljeno raznim oblastima, uredima i strankama, sliedeći broj
biljka: 4godišnjeg crnog bora 6.000; 3-godišnjeg crnog: bora 649.000;
2-godišnjeg crnog bora 207.900; 6godišnje omorike 2.000; 4-godišnje
omorike 1 200 ; 3-godišnje omorike 275.100 ; 4-godiSnjeg ariša 100 i
6-godišnjeg javora 500 komada.


Nagrade za podignuće i uzgoj gajića na krasu. U ime tih nagrada
je u godini 1910. iz zemaljskih sredstava raznim strankama isplaćena
ukupna svota od 825 K.


Pošumljenja na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova izvedenih
u Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1910.
Tečajem godine
valjalo je pošumiti od pošumljeno je o đ


o


pod § 14. zakona od pod §. 14. zakona


26. III. 1894. kojim od 26. III. 1894.
2
2
iD
1—1


se Cl redjuje stručna kojim se uređjuje
upravaitđ. u šuma stručna uprava itđ.


županije, municipij


stojećih pod osou
šuma, stojećih o


>!0


bitim javn. nadzoa
pod osob. javnim a -4J
rom iim. općinama nadzorom i im. opć. 1« d
u biv. vojnoj kra>
u biv. vojnoj kra>


jini spađajude n jini »padajuće a


3 "3


povrg me


tat. jutara PM
Županija liCko-krbavska
„ mođruš.-rieCka
„ zagrebačka . .
„ varaždinska. .
„ belov.-križevač.
„ požežka . . ,
, virovitička . .
„ sriemska . . .
149
47
40
271

789
500
19

716
4

341


149
47

40
271

319
400
19

14
4

_ „
2bO

37
283529
53

42 — 4« 4
Im. općine: petrovarađ.
brodska . .
1446
1424


1376
1624
248

novogradiška
križevačka .
gjurgjevaCka
Slunj ska . .
II. banska
I. banska .
929
714
3777
73

572
_^.,
438
290
3777
73

352
_.__
~ogulinska
otočka . . .
149
970
_


149
323
-Ukupno . 11910 1061 9519 268 1164
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 365
Iz društva gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije.
Dana 29. lipnja t. g. održana je u Našicama pod predsjedanjem
predsjednika g. Gjure pl, Ilic a glavna skupština ovoga društva. Zastupano
je bilo više oblasti i zavoda. Skupštine se je neugodno dojmilo, što
nije bio prisutan zastupnik visoke kr. zemaljske vlade, što je skupštinaru
ravnatelju Selaku iz Okućana dalo povoda, da stavi u tom pogledu upit
na predsjedatelja. Gosp. predsjedatelj je odgovorio, da su se odlučujući
faktori privatno ispričali, da im nije moguće na skupštinu doći, prema
čemu ne predleži možda kakovo omalovažavanje društva sa strane visoke
vlade. — Sa strane upravnih oblastih bili su prisutni gg. predstojnik I.
Mraović, kot pristav dr, Cesar i načelnik pl. Koščec. — Izvještaj o djelovanju
kao i zaključni računi za godinu 1910. primljeni su nakon kratke
rasprave jednoglasno na znanje, uz podjeljenje odrješnice upravnom odboru
— Proračunska osnova sa izdacima u iznosu od 1720 K, sa primicima
od 4659 K i sa cjelokupnim stanjem obveznica u iznosu od 9361 K
23 fil. jednoglasno je prihvaćen. — Ponovno su izabrani: predsjednikom
Gj. pl. Tlić — Osijek, I potpredsjednikom Franjo Groge r — Našice,


11. potpredsjednikom Ivan Cefut a — Zagreb, odbornicima: prof. K.
Ilibašić — Zagreb, šumar S. Kopf — Budimci, agr. Gj. M u a č e-
vi ć — Osijek i tajnik dr. Franjo Polja k — Zagreb; u nadzorni
odbor: J. Hefner — Đakovo. I. Zoričić — Božjakovina i D. A džija-
Damaso v — Zagreb. — Nakon izbora razvila se je dulja razprava
o radnom programu društva. Društveni tajnik M. V u k m i r izneo
je o tom u ime upravnog odbora predlog, a u raspravi o njem učestvovali
su m. 0. gg. Zoričić, Krišković, Czapek, pl. llić i
S e 1 a k. Radni program, koji među ostalim sadržaje izdanje knjige «Statistika
veleposjeda« i osnovanje potporne zaklade, iz koje će se siromašnijim
članovima dijeliti potpore, prihvaćen je. Na predlog g. šumara Czape
k a zaključeno je, da društvo mora razviti nastojanje, kako bi se sva
javnost zainteresovala za pitanje uređenja pravnih i materijalnih odnošaja
između službodavaca ter gospodarskih i šumarskih činovnika. Jedna od
prvih zadaća našega sabora na polju socijalnog zakonodavstva
valja da bude izdanje zakona o gospodarskom
i šumarskom činovništvu, koji su danas bespravni. —
Zaključeno je na predlog predsjedatelja pl. Ilica , da se naziv društva
promijeni u »Hrvatsko zemaljsko društvo gospodarskih i šumarskih činovnika
« — Poslije skupštine, koja je trajala oko 3 sata, predavao je g.
kr. vladni gospodarski pristav I. Zoriči ć o poljsko-gospodarstvenim pecarama
žeste sa narodno gospodarstvenog gledišta i to vrlo intesantnim
načinom, a nakon njega govorio je društveni potpredsjednik šumarski
nadzornik g. Franjo Groge r o lovnom zakonu. — Dan po skupštini
bio je izlet svih skupštinara. Izletnici su najprije pregledali vlastelinski
park, onda su se odvezli industrijalnom željeznicom do ribnjaka, odovud
u tvornicu tanina i parnu pilanu Sušine-Gjugjenovac, a po tom u dolnjomotičinačku
planinu Na ribnjacima i u planini bili su izletnici gosti Njegove
Preuzvišenosti dra. Teodora grofa Pejacsevicha , a u Gjurgjenovcu
gosti tvornice tanina sa gosp. ravnateljem W e i s o m na čelu —
Za lijepi uspjeh skupštine i izleta ide zasluga g. F. Grog era, šumar,
nadzornika u Našicama,