DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 359 —


Skupština predlog prihvaća jednoglasno.


Čita se predlog kr. kot. šumara R. Erny-a, neka bi se zaključilo, da
glavna skupština izašalje odaslanstvo kr. kot. šumara preuzvišenom gospodinu
banu, e bi se naredbenim putem odrediti izvoljelo^ da se kr. kot.
šumari promaknu u IX. plaćevni razred.


Skupština predlog prihvaća.


Prelazi se na izbor dvojice članova u odbor ad hoc za ispitanje računa.
Predsjednik predlaže gg. kr. drž računar. savjetnika Belu pl. Thuranskoga
i kr. rač. savjetnika Ivana Grčevića.


Skupština prihvaća predlog.


Prelazi se na ustanovljenje mjesta buduće skupštine. Kr. žup. šum.
nadz. Dragutin Matizovič predlaže, da odbor šum. društva prigodom ustanovljenja
mjesta za buduću skupštinu uzme obzir na izlet u Bosnu i Hercegovinu.


Prelazi se na točku 8/1 dnevnoga reda. Budući da odbor nije dospio
da redigira najavljenu pretstavku, skida se sa dnevnoga reda ta´
točka time, da će se redigirana pretstavka otisnuti u Šum. listu.


Prelazi se na točku 8/2 »pretstavka glede uredjenja putnih paušala
šum. osobljac.
Referent o rečenom predmetu gosp. šum, nadz. A. Kern izpravlja
njeke navode u pretstavci. Skupština prima predstavku.
Prelazi se na raspravu o zakladnici A. Borošića. Zatim se čita
»Zakladni list« o zakladi A. Borošića.


Skupština prihvaća pročitani »Zakladni list«.


Prelazi se na čitanje predloga velm. gosp. odsj. savj. Roberta Fischbacha
glede udešavanja naučnih ekskurzija šum. društva u manjim skupinama,
a ne korporativno kao do sada.


Predlog se po skupštini prihvaća.


Prelazi se na čitanje odbornika izabranih po glav. skupštini. Izabrana
su gospoda: Bokor Robert sa 64, Bona de Marino sa 64, Dojković
Vilim sa 62, Kesterčanek Fran sa 67, Kosović Bogoslav sa 77, Konig
Ivan sa 72, Lasman Dragutin sa 72, Metlaš Jovo sa 74, Dr. Nenadić
Gjuro sa 52, Dr. Petračić Andrija sa 77, Polaček Dragutin sa 76, Ružička
August sa 67, Slapničar Slavoljub sa 77, Tolg Vilim sa 67 i
Trotzer Dragutin sa 66 glasova.


Za potpis zapisnika izabiru se gg. Koloman Boellein, nadšumar i
Antun Renner, šumarnik.
Zaključeno i potpisano.


Koloman Boellein v. r. R. Fischbach v. r. A. Renner v.r.
Dr. U g r e n 0 V i ć, v.r. perovodja.


Zakoni i naredbe.


Državni ispiti za samostalno vodjenje šumsicoga gospodarstva, položeni
kod kr hrv.-slav.-dalm zemalj. vlade u Zagrebu, priznati su u
Bosni i Hercegovini, a apsolventi kr. šumarske akademije u Zagrebu
primaju se u bosansko-hercegovačku zemaljsku šumarsku službu.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zem vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu, izdala
je sliedeću naredbu: