DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 333 —
Malo je radnika, koji su u tišini, ali tako ustrajno i požrtvovno radili
i sve svoje sile koristi naroda posvetili Zato možemo mirne duše
reći: Basara se je u punoj mjeri odužio narodu i domovini, pak s toga
„SI av a mu"!


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 3. lipnja 1911. u Šuinarsl(om domu u Zagrebu,
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarsicog
društva.


Prisutni: I potpredsjednik Robert Fischbach, I[. potpredsjednik Josip
Havas, tajnik Bogoslav Kosović, blagajnik Ljudevit Szentgy6rgy, odbornici:
Dojković Vilim, Kern Ante, Lasman Dragutin, Metlas Jovo, Rukavina
pl. Rude, Schmidinger Richard i Tolg Vilim.


Ispričali su izostatak: Preuzv. gospodin Marko grof Bombelles, druš-
tveni predsjednik i ostali neprisutni odbornici.


I. Potpredsjednik u zastupanju odsutnoga predsjednika otvara sjednicu,
te grije nego se predje na dnevni red:
1. Čestita u ime hrv-slav. šumarskog društva II. potpredsjedniku
presvietl gospodinu Josipu Havasu, pretstojniku kr. šumarskog ravnateljstva
iU Zagrebu, na usliedivšem njegovom nedavnom imenovanju kr. ugar. ministerijalnim
savjetnikom, moleć ga, da svoju osobitu brigu za dobrobit
hrv.-slav. šumarskog društva i nadalje istomu posveti, kao što je to on
dosada uvjek radosno činio.
Prisutni kliknuše svomu odlikovanomu II. potpredsjedniku trokratno:
Živio!! I


2. Priobćuje, da je ugar. zemalj. šumarsko društvo u Budimpešti,
posebnom osmrtnicom stavilo hrv.-slav. šumarskom društvu do znanja, da
je dne 24. V, t. g. preminuo njegov 12. god velezaslužni predsjednik
Desider barun Banfy, bivši kr. ugar. ministar predsjednik. Njegovog ces.
i kr. apostolskog Veličanstva pravi tajni savjetnik itd. itd., te da je od
strane predsjedništva u ime hrv.-slav. šumarskog društva izražena ugar.
zem. društvu pismena sućut, zatim priobćuje da su umrli društveni članovi
: Teodor Basara, nadšumarnik 1 banske imovne obćine u Glini i
Mihaljević Milan pl., nadšumar pl. općine Turopolje u Velikoj Gorici.
Prisutni odbornici dižući se sa stolica, kliču vrlim pokojnicima
«Slava im!´
Zatim se prelazi na dnevni red ustanovljen pozivom od 14. svibnja


t.
g. broj 64.
Točk a I. Čitanje zapisnika od prošle odborske sjednice
Prije nego se zapisnik ovjerovi, priopćuje predsjedatelj, da predsjedništvo
društva nije moglo provesti zaključak prošaste odborske sjednice
i uručiti na način ti zaključku označeni, pismenu čestitku preuzvišenomu
gosp. Marku grofu Bombellesu, buduć je isti radi bolesti i udaljenosti
svečano predanje čestitke zahvalno odklonio, ter izjavio, da će istu
primiti prvom zgodom kada u Zagreb dodje.
Odbornici uvidjajuć da glavni razlog odklonu svečanog predanja
čestitke putem posebne deputacije ´eži u poznatoj skromnosti preuzvišenoga
društvenoga predsjednika, zaključuju, da se pokuša ponovno prvobitni
zaključak provesti.
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 354 —


Na to bude zapisnik od prošle sjednice u cielosti ovjerovljen, te za


njegovo ovjerovljenje izabrana gg. Rude pl. Rukavina i Vilim Tolg.
Točk a II.: Izvješće o tekućim poslovima:


1. Predsjedatelj priobćuje, da je dne 31. svibnja t. g. preduzeo
skontraciju
društvene blagajne, te da je zaključio:
a) blag. dnevnik društvene imovine sa 11.129"74 K
b) » » pripomoćne zaklade sa 12.809´80 K
c) > » zaklade A. Borošića sa ... . 2.497´16 K
Uzima se na znanje.


2. Društveni tajnik izvješćuje: Da je tvrtka F. Deutscha sinovi u
Zagrebu, poklonila hrv.-slav. šumar, društvu dvije liepe slike prekrasnih
riedkih hrastova iz slavonskih šuma, te priobćuje, da se na tom daru
predsjedništvo jur najtoplije zahvalilo.
Uzima se na znanje, a dar se sa zahvalnošću prima.


3. Nadalje izvješćuje, da je društv. član Gjuro Cesarić u Osieku
zamoljen, da zastupa društvo na glavnoj skupštini slavonskoga gospodarskoga
društva, koja će se glasom priposlane pozivnice obdržavati dne
8.
lipnja t. g. u Osieku.
Uzima se na znanje.
4. Izvješćuje nadalje, da je zagrebačkom limaru^ A. Maruzzi-u povjereno,
da na osnovu troškovnika izvede popravke na Šumarskom domu sa
troškom od 222 K 70 fil. (broj 68—1911.), koji trošak je proračunom
osiguran.
Prima se na znanje.


5. Priobćuje, da je po dosadanjem običaju predsjedništvo otstupilo
hrv. zagrebačkomu ribarskom društvu dvoranu za obdržavanje glavne
skupštine.
Odobrava se.


6. Izvješćuje, da su po presvietlom gosp. Josipu Havasu najavljeni
sliedeći članovi I. razreda: Robert Matherny, kr. šumarski inžinirski pristav
u Glini; Roman Ambrozy, kr. šumar, inžinirski pristav u Vranovini:
Milan Višnjić, kr. šumar inžinir. pristav u Rujevcu; Šandor Horvath, kr.
šumar, inžinir. pristav u Mrkoplju; August Sztripszky, kralj, šumar inžinir
u Zagrebu i Emil Kmetony, kralj, šumar, nadinžinir u Zagrebu./: broj 72
ex 1911/
Prima se.
Zatim je najavljen kao čl. I raz Živnustka Olda, slušatelj šum. škole


u Jemnici u Moravskoj /broj 56—911/.
Prima se.
Kralj, šum, nadinžinir Zezulka najavljuje za člana Milana Marinovića


kr. šum. inžinir. vježbenika u Marmaroš Szigetu u Ugarskoj/broj 59—911/
Prima se.
Kralj. šum. inžinirski pristav Valentin Schaab najavljuje svoj pristup


u društvo kao član I. razr. (broj 37—1911.).
Prima se.
Dimitri Lazaroff, lesničej u Pešteri, Bugarska, najavljuje svoj pristup
za člana 1. razr. u društvo (broj 47).
Prima se.
Kralj šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu najavilo je kao članove ]I.


razr.
kr, državne lugare: Ivana Mlinarića u Ogulinu, Iliju Banovića iz
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 355 ~


Vratiovine, Stevu Oreščaiiiiia iz Gline, Tomu Kučekovića iz Rujevca, Josipa
Bradica iz Draganca i Miloša Batinu iz Rujevca.
Prima se.


7. Nadalje izvješćuje tajnik, da je kr. šumarski ured na Sušaku obustavio
sa god. 1911. pretplatu za Šumar, list za sve šumarije svoga
područja (broj 20.),
Uzima se na znanje.


Točk a III. 1. Prije početka rasprave ove točke, ustaje urednik
Šumarskoga lista odbornik Ante Kern, te moli, da se prigodom rasprave
proračuna i pitanja, glede uredjivanja i otpreme lista, te nagradjivanja
suradnika, uzme na znanje, da on za svoju osobu otklanja u buduće izbor
za urednika Šumar, lista i Lug. vjestnika, te prema tomu neka se takodjer
prosudjuju predloži, što će ih on u tom pogledu u današnjoj sjednici,
kao u buduće skroz neinteresiran, staviti na pretresivanje.


Uzima se na znanje


2. Ustanovljenje programa ovogodišnje glavne XXXV. skupštine.
Nakon debate ustanovljuje odbor sliedeći program:
a) Dne 7. kolovoza dolazak skupštinara u Zagreb i sastanak u lokalu,
koji će se u programu naznačiti.
b) Dne 8. kolovoza obdržavanje glavne skupštine u društvenoj dvorani
u 9 sati do podne.
c) Dne 9. kolovoza izlet u Draganićku šumu, umjesto lanjskog zakazanog,
ali zbog nevremena sprečenog izleta.


Zatim se ustanovljuje sliedeći dnevni red:


a) Otvorenje skupštine i pozdrav učestnika po predsjedniku društva.


b) Čitanje izvješća o djelovanju upravlj. odbora u minuloj godini
1910/1911.
c) Ustanovljenje proračuna za g. 1912.
d) Izvješće odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i o stanju


imovine koncem godine 1910. te izbor novog revizionalnog odbora za
preispitanje računa u godini 1911.
e) Izbor predsjedništva i cielokupnog odbora za trogodište 1912.
do 1914.


f) Predloži gg. članova, koji se u smislu § 21. si. f. društvenih pravila,
barem dva dana prije pismeno podnijeti imadu društvenom predsjedništvu.


g) Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća glavna
skupština.


3. Rasprava o nacrtu proračuna za g. 19!2, koji će se iznieti pred
glavnu skupštinu.
Nakon dulje debate bude zaključeno, da se obzirom na to, što će
se doskora morati plaćati za društveni dom porez, a i na samoj zgradi
trebati će čim bude starija, sve više popravaka, da se izluči stanoviti dio
prihoda kao pričuvna glavnica.


Stan pazikuće doma neka se ostavi i nadalje besplatno, makar da
mu je odpalo čišćenje zapadnog stubišta, jer on ima dosta posla, koji
posao odgovara vriednosti stanarine.


Na predlog urednika lista bude obzirom na okolnosti; što se vrlo
malo suradnika javlja, zaključeno, da se u buduće rasprave i viesti za
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 356 —


Šumar, list i Lug viest. bolje honoriraju i to: prepisi sa 2 K, prievodi sS,
3"5 K, a originalni članci sa 5 K po tiskanoj strani, a osim toga da se
za osobito vriedne članke, na predlog urednika, dopita po odboru posebna
primjerena nagrada.


Nadalje bje zaključeno, da se stavi upit glede izdavanja intern. bibliografije
te ako se ista, kako se pogovara, izdavati neće, neka se za
nju opredjeljena svota iz proračuna briše.


Kanačno bje zaključeno, da se glavnoj skupštini predloži na pretres
proračun sa prihodom od 24.200 K i isto tolikim rashodom.


4. Rasprava o proračunu pripomoćne zaklade:
Zaključeno je, da se obzirom na ustanovu pravila te zaklade, prema
kojoj se potpore diele u najmanjem iznosu od 50 K razpoloživa svota,
na sa 50 djelivi iznos zaokruži. Podjedno bje zaključeno, da se u buduće
ne bi sva razpoloživa svota za potpore iz društvene imovine na jedanput
razdielila, nego da se može u slučaju nužde i tečajem godine osobito
oskudnim moliteljem primjerena potpora dati.


Točka IV. Prihvat ugovora za tiskanje «Šum. lista« i »Lug. Vjestnika
«. Društveni tajnik izvješćuje, da je u svemu stiglo 7 ponuda, od
kojih obzirom na solidnost tiskare i primjerenu cienu, mogu doći u kombinaciju
za prihvat ponude Zemaljske tiskare, te tiskare C. Albrechta i
Scholza.


Odbor zaključuje, neka predsjedništvo ponude tih triju tiskara temeljito
ispita i u vlastitom djelokrugu odluči, kod koga će se u buduće
list tiskati i uz koju cijenu.


Jedino se upućuje predsjedništvo, da ugovor sklopi samo na tri godine.


Točk a V. L Čita se ponuda dr. Aleksandra Ugrenovića, kr. kotarskog
šumara u Pakracu i Viktora Buhnela grad. šumara u Koprivnici,
za sastav kazala za »Šum. list« počam od godine 1877.—1910.


Prihvaća se ponuda dra. Aleksandra Ugrenovića glede sastava kazala,
vodjenja korekture i t. d. time, da se glede mjesta tiskanja kasnije
zaključak donese, dok se naime ispita trošak tiskanja u dotičnim tiskarama.


2 Rasprava o zakladi A Borošića.
Zaključeno je da se zakladnica dostavi svakomu odborniku i raspravi
u sliedećoj sjednici.


3. Rasprava o pretstavci, što ju je izradio posebni odbor radi poboljšanja
statusa kr. šumarskih tehničara kod političke uprave u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji.
Zaključuje se, da se i ta pretstavka umnoži i odbornicima dostavi
radi pretresivanja iste u budućoj sjednici, no da se podjedno upozore kr.
šum. tehničari, da će se u budućoj glavnoj skupštini energično zahtievati
poboljšanje materijalnih njihovih prilika, ter eventualno svi prisutni po
predsjedništvu predvesti pred preuzvišenog gospodina bana, da mu raz
lože teške prilike u kojima se kr. šam tehničari nalaze, ter naročito bez
obzira na samu pretstavku o poboljšanju statusa kr. šum. tehničara zatražiti,
da se što prije naredbenim putem, barem za prvi čas provede ona
zakonska osnova o poboljšanju statusa kr. šum. tehničara, koja je jur
predsankciju od Njeg. c i kr. apostolskog Veličanstva zadobila.


4. Rasprava o pretstavci glede povišenja putnih naklada kr. šum
tehničara i paušala kr. nadlugara.


ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

357


Zaključeno je, da se pretstavka dostavi svakomu odborniku i raspravi
u sliedećoj sjednici


5. Pazikuća Gložić Pavao moli, da društvo plati bravu, koju je
dao
na svom stanu načiniti nakon provale po njekom zlikovcu u njegov stan.
Dozvoljava se isplatiti 7 K.


6. Ugrenović Aleks. protustavnik moli, da ga se ne briše kao Člana,
jer će si dati dužnu članarinu po gospod. uredu ustezati i tako će društvo
podmireno biti.
Dozvoljava se.
7 Član Brnjas moli, da mu se oprosti plaćanje članarine za vrieme
njegove jednogodišnje dobrovoljačke službe.
Oprašta se.


8. Prpić Petar kot. šumar gradiške imovne općine traži, da mu se
naznači ciena starih godišta »Šumar, lista«, jer ih želi kupiti.
Neka mu se stara godišta, u koliko ih imade, ustupe uz cienu od
dvie krune po godištu


9. Otac pokojnoga člana Gržete moli za potporu.
Ne može mu se dati, jer nije član.
10. Gospodja udova Brosig moli potporu, jer joj je sin opasno obolio,
ter treba za Ijekove.
Daje joj se petdeset kruna.


11. Kranjsko-primorsko šumarsko društvo najavljuje svoju glavnu
skupštinu u Rudolfswertu, te moli, da se izašalje zastupnik hrv.-slav. šum.
društva.
Neka se zamoli tajnik kranjskog-primorskog šum. društva, da hrv.slav.
šumar, društvo zastupa.


12. Društvo česky lesnicky radi poziva na IV. zemski lesnicky kongres
u Prag.
Neka se zamoli koji od odbornika da društvo zastupa.
Točk a VI 1. Blagajnik predlaže, neka se gospodji udovi Borošić


oprosti dužna
stanarina od 61 K 90 fil.
Odpisuje se.


2. Tajnik Kosović predlaže, da se pravovremeno raspiše natječaj za
jubilarni stipendij šum.
društva.
Neka se raspiše.


3. Isti predlaže, da se nabavi ormar za knjige, jer su svi ormari
već puni.
Neka se nabavi.


5. Isti predlaže izkaz izašlih knjiga šum. struke.
Zaključeno je da se nabavi Dr. Novacky, Practische Bodenkunde; Neue
Holzusancen od 1. travnja 1911.; Dr. Jugovitz, Der gegenwartige Štand
der F"orstservitutsfrage in den oster. Alpenlandern; Mizler. Pas u potražnoj
službi; Dr. Lang, Theorie und Praksis der Pflanzenztichtung; Hufnagl,
Praktische Forsteinrichtung; Mittheilungen aus der Statsforstverwaltung
Bayerns; Geschaftsordnung fiir die kg. sachsische Statsforstverwaltung
einslieslich der Forsteinrichtungsanstalt; Dr. Martin, die Forsteinrichtung
i Dr. Miiller, Lehrbuch d. Holzmesskunde.
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 358 —


Pošto dalnjih predloga ne ima, to predsjedatelj zaključuje sjednicu
time, da će ovaj zapisnik ovjeroviti dva u tu svrhu u sliedećoj odborskoj
sjednici naročito izabrana odbornika


Tolgv. r. Fischbachv. r. Kosovićv. r.


Drag. Lasman v. r.


Zapisnik XXXV redovite glavne skupštine iirv.-slav. šumarskog
društva, obdržavane u Šum. domu, dne 10. kolovoza 1911.


Prisutni potpisani.


Nakon što je potpredsjednik društva velem. gospodin odsječ. savjetnik
Robert Fischbach otvorio skupštinu i pozdravio zastupnika ugar.
zemalj. šumar, društva presv. gosp. kr. minister. savjetnika Josipa Havasa,
te ostale društvene članove, prešlo se na raspravu predmeta stojećih na
dnevnom redu.


Tajnik društva g. žup. šum. nadzornik B. Kosović čita izvješće o
djelovanju upravnog odbora za godinu 1910./11., koje skupština prima na
znanje.


Prelazi se na ustanovljenje proračuna za g. 1912. Kod točke 1. proračuna
»Stanarina za Šum. dom«, velem. gosp. predsjednik predlaže, neka
se ovlasti uprav, odbor šum. društva glede pregovora sa kr. zem. vladom,
glede kupa »Šum. doma«.


Skupština gornji predlog prihvaća time, da se stvar opet iznese pred
glavnu skupštinu na pretresivanje i prihvat.
Čita se proračun pripomoćne zaklade i prikazuje stanje zaklade A.
Borošića.
Prelazi se na čitanje bilance za godinu 1910. Gosp. skupštinar V.
Bohnel predlaže, da se i paušal društv tajnika povisi sa 600 na 900 K.


Skupština prihvaća proračun za g. 1912. uz rectifikaciju prema predlogu
gosp. V. Bohnela time, da se manjak od 300 K namakne iz stavke
»Nepredvidljivi troškovi«, koja se time snizuje na 528 K.


Prelazi se na izvješće odbora za ispitanje društvenih računa za g.


1910. koji su u redu pronadjeni. Skupština prima izvješće na znanje.


Predsjednik velem. gosp. odsječ. savjetnik Robert Fischbach moli
gospodina Kolomana Boelleina, nadšumara, da preuzme vodstvo skupštine
za vrieme izbora predsjedništva i odbora za trogodište 1912.—1914.


Skrutatorima budu imenovani gg Šandor Kayser i Ante Mark, nadšumarnik.
Odredjuje se odmor od 5 časaka.


Prelazi se nakon odmora na izbor predsjedništva. Nakon obavljenog
skrutinija proglašuje se rezultat izbora predsjedništva. Izabrani su: Predsjednikom
: preuzv. gosp. Marko grof Bombelles sa 61 glasom, potpredsjednikom
I. velem. gosp. savjetnik Robert Fischbach sa 60 glasova, potpredsjednikom
II. presvjetli gosp. minist. savjetnik Josip Havas sa 60 glasova,
tajnikom: Josip Jakopec sa 54 glasa, blagajnikom Ljudevit Szentgy6rgy
sa 61 glasom.


Prelazi se na izbor odbora.


Povremeni predsjednik gosp. Koloman Boellein predaje predsjedničku
stolicu vel. gosp. Robertu Fischbachu, koji zahvaljujuč se na povjerenju
predlaže, da se brzojavno pozdravi preuzv. gospodina kao izabranog
predsjednika.