DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 —


doioaćine: načelnik općine Draganić g. J. Vučlcović, predsjednik z.
zaj. g. F. Rak i ostali odbornici.


Svima tima, a naročito zem. zajednici Draganić, koja je izletnike
obilno počastila jelom i pilom, neka budo od svih izletnika još jedanput
izrečena najljepša hvala na srdačnom i pravom hrvatskom dočeku.


B. Kosović.
Osobne vijesti.


Imenovanja Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim riešenjem, danim u Bad-lschlu dne 6. kolovoza t, g premilostivo
imenovati kr. šumarskoračunarskog nadsavjetnika i pretstojnika
šum-računovodstva, Mirka Klokocević a u VI. plaćevni razred.


Nadšumarom i upraviteljem šumskog ureda pl. općine Turopolje, sa
sjedištem u Velikoj Gorici, imenovan je Josip Heckner , dosadanji kr.
kotarski šumar I. razreda.


Premještaji. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije premjestio
Je iz službenih obzira kr. županijskog šumar, nadzornika II. razr.
Vilima C m e 1 i k a, od kr. županijske oblasti u Gospiću kr. županijskoj
oblasti u Zagrebu.


Kr. ug. ministar za pol[odjelstvo premjestio je u interesu službe kr.
šumarsko-inžinirske pristave Sandora Horvath a iz Mrkoplja u područje
kr. šumarskog ureda na Sušaku; Teodora Budisavljevića iz Udbine u
Kalje i kr. šumarskog inžinira Amadeusa Muntean u iz Kalja u Mrkopalj.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je : nadšumara
Vjenceslava Potočnjak a kod gradiške imovne opčine, šumarnikom
u VIII. činovnom razredu; kotarskog šumara Dragutina Hrad
i 1 a kod iste imovne općine, nadšumarom u IX. činovnom razredu;
kotarskog šumara Jov u Lazić a kod 2. banske imovne opčine, nadšumarom-
procjeniteljem u IX. činovnom razredu, te Gedeona 0 g r i z o-
v i ć a, nadšumarom u IX čin. razredu kod 1. banske imovne općine


Umro. U Gospiću umro je Franjo D u m b o v i ć, umirovljeni kotarski
šumar II. banske imovne općine u 44. godini. Pokojnik je dugo godina
poboljevao, te je radi toga i bio tako rano umirovljen. Lahka mu zemlja
i Slava mu 1


t Teodor Basara. U prošlom broju donjeU smo samo u kratko tužnu
viest 0 smrti Teodora Basare, nadšumarnika i upravitelja gospod. ureda


f. banske imovne općine, a sada ćemo obzirom na okolnost, što je pokojnik
kao vrstan i osobito radin šumar zavriedio, da ga se opširnije sjetimo,
donjeti kratak mu životopis i opis njegovoga zaslužnoga djelovanja.
Pokojni Basara rodio se g. 1854. u Adaševcima u Srijemu. Svršiv
osnovne škole, polazio je realku u Mitrovici, te je već tada bilo odlučeno,
da se Teodor posveti vojniStvu Toga radi je bio pošao u kadetsku
školu u Zagreb.


Izišav kao narednik, bio je odredjen u Bosnu, a kašnje i u Srbiju,
gdje su tada austr.-ug. časnici u svrhu izmjere zemlje, provadjali triangulaciju.
Mnogo epizoda i doživljaja znao je pokojnik iz tog doba pripovijedati.
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 351 —


Kako pokojnik nije osjećao prave ljubavi za vojnički stalež, nego ga
je srce vuklo struci gospodarskoj i šumarskoj, to je napustio vojništvo i
otišao u gospodarsku praksu na imanja kneza Odeskalchija u Srijemu,
gdje je proveo dvije godine, a to se je u ono doba smatrala kao osobita
preporuka za pitomce, koji su kanili pohadjati šumarsku školu u Križevcima,
na koju je Basara tada otišao učiti šumarstvo.


U Križevcima je šumarske nauke svršio sa dobrim uspjehom, i kako
je raspisano bilo mjesto kot šumara u Klenku kod petrovaradinske imovne
općine, kompetirao je i on, pa i dobio to mjesto, te u jesen god. 1882.
preuzo upravu te šumarije.


Tu se odma pokazalo, da je to njegovo pravo polje rada, pa je uz
ljubav k struci, marljivost i razumijevanje stekao prijateljstvo i simpatije
i pretpostavljenih i potčinjenih. Sjećamo se koliko je pohvalnih riječi o
pokojniku rekao tadanji njegov šef, sada takodjer pokojni šumarnik Prokić.
U znak priznanja bio je i nagradjen od imovne općine, a medju spisima
pokojnikovim nalazi se i pismeno priznanje kr. zem. vlade za uspješno
djelovanje.


U to doba već su se imovne općine jačale i razvijale, samo je I.
banska im. općina spavala. Upravitelji gosp. ureda mijenjali su se jedan
za drugim, blagajna prazna, ni porez se nije mogao podmiriti, a o plaćama
činovnika i lugara ni govora, vani do zla boga nesredjene prilike i t. d.


Takove su prilike vladale i godine 1887., kada bude raspisano mjesto
nadšumara i upravitelja gosp. ureda u Glini. Kompetirao je i Basara i
dobio to mjesto. I zaista I. b. im općina nikada nije mogla naći boljega
trudbenika od njega, upravo kao da je čekala na njega, da ju probudi i
na noge podigne.


Moramo pripomenuti, da I. b. i. općina nije dobila šume u većim
kompleksima nego, ako se ne varamo u preko 70 komada, koji su kao
otočići rasuti po cijeloj bivšoj pukovniji, a okruženi većinom kućama i
selima.


Kako nije bilo valjane uprave, usurpirali su pojedini Graničari svuda
rubom šume, koliko je koji mogao i htjeo.


Preuzev upravu, nastojao je Basara prije svega, da sazna što spada
pod imov. općinu, što je usurpirano, tko je usurpirao i t. d. I saznav sve
to, sastavio je sa usurpatorima ugovore. Potpis^m tih ugovora i uplatom
njekoliko filira u ime najamnine, bilo je riješeno pitanje vlasništva. Sada
je dao sve ugovore sudbeno otkazati, a bilo ih čitav tovar !


Tek sada je nastala velika borba, ali je u njoj Basara pobijedio!
Nije se bojao pretnja, a nije se preplašio ni prazne blagajne; on je znao
isposlovati, da mu je doznačivana uvijek potrebna svota za kulture, koje
je on tako lijepo podigao. Radio je dan i noć i na vrat na nos samo da
čim prije preuzete usurpacije zagaji. Cesto je znao sakupiti lugare i nasjeći
ljeskovih šiba, pa ih je dao u zemlju kao mladice pozabadati, samo
da tim dokaže, da izvršuje pravo vlasništva i da narod odvrati od ponovnog
oranja i sijanja, sve dok nisu prispjele biljke ili sjeme za sadnju.


Kao dokaze osobito velike radinosti i poduzetnosti navesti ćemo ovo.
Trebalo je velike preuzete čistine žirom zasaditi i posijati- crnogoričnim
sjemenom, a jer žira nije bilo, a nije bilo ni novaca da se na
bavi, to je Basara na svoj kredit kupio za nekoliko stotina kruna žira i
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 34     <-- 34 -->        PDF

352 —


zasadio ga. Radi toga bio je pozvan po višem mjestu na odgovornost
ali je tu sjajno dokazao, da se stvar nije dala odlagati jer bi narod ponovno
sve usurpirao, i da se za ovakovu pravednu i za imovnu općinu
korisnu investiciju mora naći novaca. I zaista bila mu je iz krajiške investicionalne
zaklade doznačena svota, potrebna za isplatu sjemena, troškova
sadnje i za podmirenje inih priekih potreba imov. općine. Koliki je bio
posao oko tih kultura, predstaviti će si svaki, kad vidi, da je tih krčevina
bilo oko 4 500 rali u raznim srazovima, a k tomu u jednom te istom
srezu posvuda razbacanih.


Danas narod blagoslivlje pokojnika i veli: kamo sreće, da je to sve
odavna zagajeno i zasadjeno, danas bi imali već za pašu otvorene šume,
a bi!o bi i ponešto sitnih drva! Osim toga zasadjeno je drvljem takvo
zemljište, koje u pretežnoj svojoj površini nije niti prikladno za poljsko
gospodarstvo i koje je narod krčeći sve dalje postepeno napuštao, tražeći
boljeg i dubljeg tla. Žalostne posljedice takvog krčenja vide se sada,
kod mnogih zemlj. zajednica, gdje su već nastale goljeti, opuzine i vododerine,
za koje će biti potrebno mnogo fizičnog rada, a još više materijalnih
žrtava.


Tko se proveze željeznicom iz Capraga prema Karlovcu i baci pogled
na okolinu u području I. banske imov. općine, moći će vidjeti razne kulture,
taj trajni spomenik pok. Basare. Neprolaznih je zasluga stekao pokojnik
i za lugarstvo, komu je bio neumorni učitelj, otac a ujedno i pravedan
pretpostavljeni.


Nadalje uložio je pokojnik veliki mar u pomladjenje starih ke
stenovih sastojina time, što je u starim kestenicima zaveo štaparenje
koje je dalo ne samo znatnog prihoda, nego su se na taj način i stare
kestenove sastojine pomladile bez ikakvog troška. Površina takovih mladih
kestenika iznosi već za sada preko 1000 rali, te se još sveudilj povećaje
od godine do godine.


Skrbeći i štedeći na svim stranama, pošlo je pokojniku samo njegovim
neumornim zauzimanjem za rukom, da je imovna općina 1909 g.
sagradila prikladnu kuću za urede i stan upraviteljev i time jednu prieku
potrebu s vrata «i skinula.


U odboru i zastupstvu imovne općine bila je njegova riječ uvijek
uvažena, jer su svi bili uvjereni, da govori muž, koji stvar poznaje i
koji nada sve ljubi istinu, te koji je imovnu općinu podigao, da se danas
sama iz svojih prihoda uzdržaje.


Basara je službovao kao nadšumar do pred pet godina, kada je
imenovan šumarnikom, a u proljeću ove godine nadšumarnikom. No nije
na zasluženom mjestu dugo djelovao, jer ga malo kašnje 26. svibnja t. g
snadje smrt.


Tkogod je Basaru poznavao, svako ga je štovao, a osobito je bio
štovan od svojih sučinovnika Na sprovodu se tek vidilo, kakovo je štovanje
uživao; svi staleži, sva inteligencija iz Gline i okoline, došla je da
mu iskaže posljednju poštu. Došli su mu i drugovi stručnjaci iz okoline,
a vidjeli smo i seljaka ratara, koji su došli, da se posljednji put oproste
sa mužem, koji je za narod živio i za njegovo dobro radio.


Basara je bio čovjek načitan, a nepokolebiv, kada je o kojoj stvari
razmislio i uvjerenje stekao.