DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 342 —


Ogulin; Šnajder Luka, šum. vježbenik — Mitrovica; Stefović Josip,
šum. vježbenik — Belovar; Tolg Vilim, kr. šum nadsavjetnik — Zagreb;
Trotzer Dragatin, vlast, šumarnik — Zagreb; Ugrenović Aleksander,
protustavnik — Petrinja; Ugrenović Aleksander dr., kr kot. šum.


— Pakrac; Vasiljević Vladimir, kr šum. nadinžinir — Zagreb; Viđale
Jaromir, šumarnik — Vinkovci; Vlatković Petar, kot. šumar — Blinja;
Vučković Vaso dr., kr. kot. šumar — Samobor; Weiner Milan, kr. kot.
šumar — Kutina; Zajc pl. Carmenlo, kr. šum. nadinžinir — Zagreb;
Žegarac Pavle, kot. šumar — Mitrovica i Žibrat Milan, kr. kot, šumar —
Virovitica. Ukupno 88 članova B. K.
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav.
sum. društva u šumu „Draganički lug" zem.
zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.


Pošto se prošle godine, radi velike poplave, nije mogla održati
ekskurzija Šumar, društva u šumu Draganički lug, odlučio je društveni
upravljajući odbor, da se ta ekskurzija održi nakon ovogodišnje
glavne skupštine.


Zanimanje za tu ekskurziju bilo je znatno, te se je prijavio
liep broj izletnika, valjda stoga, što su se htjeli na vlastite oči uvjeriti
0 probitcima „zasebnog, kod nas u praksi dosele neprovadjanog",
a u notici u „Nar. Nov " od 28. rujna prošle godine, od nepoznatog
pisca toli pohvaljenog načina, kojim g. kr. zem šumar, nadzornik V.
Dojkovič kani urediti ovu šumu; kao valjda i stoga, što su bili zved-
Ijivi saznati, kako spomenuti g. kao sastavljač gospodarstvene osnove
za tu šumu, misli praktično provesti pomladbu prebornim sjekom
uživane šume, a da isječena mjesta „ne zabra n i" od paše mnogobrojnog
blaga, kako je on to stavio u izgled u svom predavanju o
toj temi, koje je^držao nakon prošlogodišnje glavne skupštine (vidi
listopadski broj Šum. lista od 1910.).


Izletnici su prema programu krenuli dne 11. kolovoza t. g. jutarnjim
vlakom do željez. postaje Draganid, gdje ih je u ime z. z.
dočekao njezin predsjednik Rak i većina odbornika. Od tuda su svi
zajedno krenuli u šumski predjel „Jelas", gdje je voditelj ekskurzije


g. Dojković, koji rukovodi uredjajne radnje u šumi spomenute z. z,
izletnicima ponajprije prikazao historijat z. z. Draganid i njezine šume, a
zatim na temelju do sada sabranih podataka razvio načela, po kojima je
nakanio sastaviti gospodarstvenu osnovu za Draganički lug.
Po njegovom mnienju potiču ponosni Draganičaki od Kresa,
Kupiše i Raka, koji su prema povjestnom pričanju spasili kralja
Belu IV. i za to svoje junaštvo dobili povelju i jedan dio sadanjeg
Draganićkog luga. Ostali dielovi šume pripali su z. zajednici od gospoštije
Draganid, a njeki su postali stapanjem od više zaselaka đraganičkih
i njihovoga posebnoga imetka u jednu cjelinu.


Današnji Draganički lug mjeri 5631 12 kat. jutara, te će se
prema gosp. osnovi razdieliti u tri medjusobno naravnim medjama
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 343 —


razmedjene gospodarstvene jedinice i to: I. Visoka sa 2806´3 k, jutara,


II. Sušje sa 2114´48 kat. jutara i III. Jelas sa 710´4 k. jutara.
Sve tri gosp. jedinice razdjeljene su u odjele sa medjusobno
okomito se sjekućim prosjekama, od kojih jedne teku smjerom od
sjeverozapada prema jugoistoku, a druge od sjeveroistoka prema
jugozapadu.


Tako nastali odjeli imaju svaki oko 100 jut. površine. Tlo je u
Draganičkom lugu kao stvoreno za uzgoj hrasta, jedino mjestimično
smetaju njegovom bujnom uspjevanju mnogobrojna čretišta, koja se
ali u novije doba ođvođnjivaju.


Šuma je do sada uživana neurednim prebornim sjekom, te je
svaki ovlaštenik iz šume dobivao toliko gradje i ogrieva, koliko je
trebao.


Prije njekoliko godina unovčeno je veleprodajom hrašća za kojih


160.000 K. Od toga utrška plaćen je prinos z. zajednice za izvedene
regulacije kroz šumu protičućih potoka, zatim je jedan dio upotrieb
Ijen za pokriće ovlašteničkih dugova na javnim daćama, i konačno
je jedan dio razposudjivan ovlaštenicima uz kamate.
Žitelji draganićki su u pravom smislu rieči stočari, a ne poljodjelci,
jer oni drže oko 3400 komada goveda, 800 konja i 4000 ko
mada svinja, koje blago danju i noću po šumi takorekuć bez nadzora
pase i ruje. Ciela šuma je puna pastirskih stanova i torova, ali blago,
naročito svinje, rietko kada noćivaju u tim torovima, nego većim
dielom po šumi, tako da se više puta u jutro ni nezna gdje jesu.


Kako selo Draganić, osim razmjerno malenog komadića pašnjaka,
nema za to mnogobrojno blago, osim šume drugoga izpasišta, to su
oni uvjek do sada cijelo šumsko gospodarstvo u svojoj zajedničkoj
šumi prilagodjivali više pašarenju blaga, nego li odgajanju šume za
gradju i ogriev. Za njihovih 80 sesija sa 560 ognjišta, bilo je do sada
drva dosta i iz ovakove šume, kakova je sada, a na prodaju stabala
za stvaranje glavnice nisu nikad ni mislili, osim kad im je baš trebalo
namaknuti trošak za regulaciju potoka, ili za podmirenje ine
koje veće zajedničke potrebe.


Odkada je pako zakonom propisano, da sve zemljištne zajednice
u zemlji, moraju sa svojim šumama i drvljem obraslim pašnjacima
gospodariti na temelju stručnjački sastavljene gospodarstvene osnove,
pokušalo se je i ovlaštenike z. z. Draganić sklonuti na to, da za
svoju šumu Draganićki lug dadu po stručnjaku sastaviti gospodarstvenu
osnovu. To nastojanje ali bilo je kroz dugo godina uzaludno.
Pokušalo se je takođjer sklonuti ih i na to, da odiele šumu od pašnjaka,
te da kojih 2-3000 jutara šume bliže sela izluče za pašnjak,
a ostalo da ostane za šumu, nu ni na to nisu htjeli pristati, jer
„stoje odlučno na stanovištu, da ne dadu u šumi praviti
b ranj evina".


Buduć upravne oblasti nisu htjele silom provadjati uredjenje te
šume, akoprem je za to već sve spremljeno bilo, to je kr. županijska
oblast u Zagrebu, u svrhu da se još jednom pokuša to pitanje riešiti
mirnim načinom, g. 1908. izaslala na lice mjesta kr. žup. tajnika g.
Labaša i g. V. Dojkovića kao tadanjeg žup. nadzornika, te su njih dvo
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 344
jica ovlaštenike umirili i s njima se sporazumili, da će se šuma po
njihovoj želji urediti i da oni ne će u radu smetati one ćinovnike,
koji će taj posao provadjati i to pod rukovodjenjem g. Dojkovića.


Iz dalnjega razlaganja g. Dojkovića razabrali smo, da on nije
u šumu došao sa izvjesnom namjerom, da ju po ovoj ili onoj metodi
uredi, nego da je ta misao imala tek u njemu, tečajem samoga rada
sazoriti.


Stoga je nakon što su bili označeni prosjeci, nastojao da dobije
što točniju sliku cijele šume, te je u tu svrhu dao sva u šumi se
nalazeća stabla u prsnoj visini promjerkom izmjeriti i po odjelima i
gosp. jedinicama razvrstati u debljinske razrede od 10—-10 cm. To izbrajanje
i razvrstavanje trajalo je 148 dana sa 2 zatesivača, 2 promjerkaša
i 1 nadlugarom dnevno, od kojih je svaki imao 3 K na
dan, što za svu petoricu kroz 148 dana čini 2220 K. Da li su tomu
izbrajanju prisustvovali i odbornici z. zaj. i zato plaćeni bili, te koliki
trošak za to izbrajanje otpada na samoga uredjivača, nije g. predavač
spomenuo. Nuzgredno je samo primjetio, da su ovlaštenici spočetka
s nepouzdanjem pratili prosjecanje prosjeka i promjerbu stabala, jer
su se bojali, da će se stabla prodati i da će im vlada novac oduzeti.
Nu kada su po vremenu uvidili, da o tom nema ni govora, tada da
su se sasvim primirili.


Izbrajanjem hrastovih stabala ustanovljeno je, da tihstabala ima :
Prs. prm. od cm: 10-20 21 30 31 - 40 41—50 61 60 61—70 71 80 81-90 90Jedin.
I : 57205 2725.5 21201 26107 22603 11514 3966 879 r.74
„ II. 496.^1 13912 7605 85(9 10430 8001 3657 1553 144!)
. III: 37C34 9 62 11575 10509 4830 1915 1034 763 75.i
Ukupno: 143890 5 829 4028! 45125 37863 21430 8657 3195 2775
ili sveukupno u L: 171.304 kom. od kojih ima nad 60 cm 10 933 kom.


„ II : 10.5.067 „ „ „ „ , „ - 14.660 „


„ III : 78.074 „ „ „ „ „ „ „ 4.464 „


U cijeloj šumi : 354.445 „ „ „ „ „ „ „ 36.057 „


Na temelju ovog rezultata odlučio se je g. Dojković za uredn
prebirni sjek Spočetka je mislio zavesti ophodnjicu od 40 godina, te
ovlaštenicima doznačivati stabla počam od 56 cm. prsnog promjera, jer
da ta debljina daje za ovlašteničke potrebe najpodesniju gradju Kasnije
ali da se je na temelju istraživanja prirasta u debljini odlučio
za ophodnjicu od 22 godine i da će se imati sječi stabla nad 60 cm
prs. promjera. Ophodnjica od 22 godine ustanovljena je na temelju
toga, što stabla u Draganičkom lugu iz jednog debljinskog razreda u
drugi, a naročito iz debljinskog razreda 50-60 cm urašćuju u deblj.
razreda od 60—70 cm poprečno za 22 godine.


Pošto će se u prvoj ophodnjici posjeći sva stabla nad 60 cm,
užiti će se godišnje 36.057 : 22 = 1639 stabala, u drugoj će se ophodnjici
užiti stabla sadanjeg 50—60 cm deb. razreda t. j . 37.863
komada, a u trećoj ona sadanjeg 40—50 cm deb. razreda sa 45.126
komada itd.


G. predavač je naglasio, da je pokušao etat ustanoviti i pomocju
istraživanja funkcija prirasta, te da mu se dobiveni godišnji
etat izražen u kub. metrima sa spomenutim etatom po broju stabala
približno slaže.


ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 345 —


Definitivni račun o etatu, prirastu i t. d. biti će sastavljen tek
onda, kad budu snimljene pokusne plohe u cijeloj šumi, koji posao
da je djelomice već proveden, a u koliko nije, provadja se i nastavit
će se, dok se ne dovrši.


Spomenuti etat od godišnjih 1.639 stabala neće sadanji ovlaštenici
u prvoj ophodnjici postepeno uživati, nego samo 1 457 stabala
godišnje, buduć će se 4.000 stabala kao predhvat na redovitom užitku,
morati prodati za namaknuće troškova za regulacije potoka i navlastito
za izvadjanje kultura.


Pomladjivanje izsječom stabala nastalih plešina, ne će se radi
po šumi rujućih svinja, izvesti žirom, nego jednogodišnjim hrastovim,
grabovim i jasenovim biljkama. Nasađjene plešine izgledati će kao
po cijeloj šumi razštrkani „vrtići".


Ovo uredjenje ima po navodu g predavača prelazai karakter, te
će se možda već nakon 2 ili 3 ophodnjice moći preći na uredjenje
šume po metodi ,Sastojinskog gospodarenja" (Bestandes\
virtschaft).


Time smo u kratko, i sasvim objektivno prikazali razlaganja
i tumačenja g. Dojko vica, a naročito način, na koji on smjera urediti
šnmu z z, Draganić.


Da nam ali izvješće bude potpuno, moramo još spomenuti, da
je g. Dojković tečajem svoga predavanja više puta naglasio, da se
uredjivač sume, u pogledu samoga uredjenja, mora pokoravati željama
i volji šumovlastnika, ter da prigodom uredjenja mora uzeti
naročito obzir na osebujni način življenja i posebne gospodarstvene
prilike ovlaštenika. Isto tako naglasivao je: „da .se
svaki uredjivač šuma mora bezuvjetno držati naputka izdanoga za
uredjenje šuma, ako žeU da mu uredjajni elaborat ne bude po nad
ležnoj oblasti zabačen".


Spomenuti nam je i to, da su izletnici iz razgovora sa prisutnim
odbornicima z.z. sasvim jasno razabrali, da su koli oni, toli i svi
ostali ovlaštenici zem. zajednice potpuno uvjereni, da u šumi neće
biti branjevina. Pošto je to i sam g. Dojković ustvrdio u svom pre
davanju poslije lanjske glavne skupštine — vidi o tomu navod uŠumar, listu str. 388 od g 1910., koji navod po g. Dojkoviću nije
oprovrgnut, — to će biti da im je on to sSum obećao


Konačno nam je prije, nego predjemo na kritiku spomenutih
temeljnih uredjajnih načela za draganičku šumu, spomenuti, da šuma
Drag. lug, kakova je sada, nema izgled preborne šume, u kojoj bi
svi debljinski razredi medjusobno bili pomiešani. nego je to po svome
izgleda t. zv. šuma „žiro vnj ača", kakove obično nalazimo u krajevima,
gdje se drži i u žir ugoni puno svinja, a veliki dio mogao bi
se punim pravom nazvati i šumski pašnjak obrašten starim kvrgastim
i granatim stablima.


Glavni dio šume sačinjavaju stabla od 40—60 cm. prsnog promjera.
Što je deblje, to je valjda usljed u mladosti zadobivenih
ozleda, šuplje i trulo, a tanje stabalje nalazi se po rubovima šume i
na lošijoj stojbini Pravoga bujnoga hrastovoga pomladka niti nema,
niti ga može biti, jer sav žir pojedu svinje, a u koliko bi i odrasla
koja biljka, to ju satare i ogrize blago.
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 28     <-- 28 -->        PDF

-- 346 —


Kakav utisak je na izletnike učinilo predavanje g. Dojkovića,
nije težko pogoditi, pogotovo ako se uvaži, da je u tom predavanju
manjkalo „ono znamenito" što bi imalo prikazati prednosti te metode
pred drugima, po uvaženim stručnim piscima a i praktičarima
prokušanim i usvojenim metodama uredjenja, a po gotovo je izostalo
iz predavanja obrazloženje o pomladbi Drag. luga ,bez branje vina"


Moramo priznati, da bi u onom slučaju, kada bi potonji način
pomladbe bio u opće moguć, u šumarstvu nastao i morao nastati
cieli preokret. Šumovlastnici bez razlike kategorija, bi obzirom na to,
što bi im kod takove pomladbe šuma ipak ostala širom otvorena za
pašu, dozvoljavali šumarima da kultiviraju gdje i koliko god hoće.
Šumske štete pako, ta rakrana našega naroda, spale bi od tog časa
za dobru trećinu, jer ih je sjegurno V» nastala usljed nedozvoljene
paše blaga u zabranjenim djelovima šuma.


G. predavač je s toga od raznih izletnika bio ponovno umoljen,
da razjasni, kako će biti mogude te „vrtiće" sačuvati od rovanja
svinja i ogrizavanja i potrice od blaga, kada to blago po njegovomi
vlastitom priznanju, cieli dan icielu noć bez nadzora po šumi pase i ruje.
Gosp. predavač je na to jasno izjavio: „da će se ti vrtići
plotom ili inim načinom, svaki za sebe ograditi na
trošak zem. zajednice, a ne bude li to z. zaj. htjela, da
će biti dužnost nadzornih oblasti to ogradjivanje
makar i silom provesti!


Ovlaštenici će, rekao je nadalje, uslied toga uvidjeti, da je to
ogradjivanje za njih teret, te će se možebiti već za 2—3—8 godina
moći preći na uredjenje ove šume po metodi »Sastoj. gospodarenja".


Dakle u šumi neće biti branjevina nego samo „ogradje
nih prostora". I to je servirano hrv.-slav. šumar, društvu na njegovom
izletu nakon svega naprvo rečenoga, a naročito nakon toga,
što je obrazloženo, da se neće saditi žir nego biljke, jer da bi žir
svinje izrovale, a po tomu dakako i požderale.


Po tomu još uviek ne znamo, hoće li u te vrtiće smjeti zalaziti
blago ili neće. Ako će u nje smjeti svinje zalaziti, tada po našem
sudu nebi trebalo vrtiće ni ogradjivati, a ako neće zalaziti, onda se
je sa daleko manjim tro.škom mogao u njima zasijati žir, a ne biljke.
Ne će li blago pojesti i zgaziti biljke kada zalazi u ogradjene vrtiće,
tada ih neće pojesti ni satrti ni u neogradjenim prostorima, te bi se
u tom slučaju mogle biljke zasaditi bez ogradjivanja.


U kratko rečeno, g. predavaču nije niti najmanje uspjelo da izletnicima
prikaže način pomladbe bez branjevina, nego naprotiv predočio
im je način, po kojemu će obzirom na nisku ophodnjicu od
22 godine, biti skoro cijela šuma puna puncata branjevina.


Koje su namjere vodile g predavača, da je od hrv.-slav. šum.
društva htio dobiti sankciju za ta njegova, medjusobno se upravo izključujuća
i protuslovna prikazivanja i dokazivanja, jest skroz na
skroz nerazumljivo.


Jedino ako je g. D. rieč „vrtići", u mjesto ovlaštenicima tol
zazorne rieči „branjevina", upotriebio iz stanovitih, nama lahko dokučivih
razloga, tada bi to bilo shvatljivo i mi bi mu to mogli donjekle
i odobriti, nu tada je o pravom značenju te rieči trebalo upu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 347 —


titi lanjske i ovogodišnje učestnike njegovoga predavanja odmah
spočetka, a ne najprije im dokazivati ispravnost i temeljitost njeke
nemoguće metode pomladjivanja bez branjevina, a kada se to nikako
nije moglo dokazati, tada tek priznati, da će branjevina biti na pretek


Pošto dakle nema i nemože biti kultiviranja bez branjevina,
dakle nema ni prednostih, koje bi time za šumovlastnika iz kulti
viranja bez branjevina nastati mogle, to se sa stručnjačkog gledišta
mora ne samo š toga, nego i sa šumsko-uzgojnih i fina-ncijalnih razloga
zabaciti način, kojim se namjerava urediti Drag. lug, a to tim
većma, što taj način ne odgovara niti običajnom načinu življenja
draganićkih žitelja; radi kojeg načina je to zasebno uredjenje imalo
upravo zavedeno biti. Sravnimo li pako cieli elaborat sa propisima
našega naputka za sastav gosp. osnova, onda se on mora i po nazoru
samoga predavača osuditi, jer on nije niti najmanje s naputkom
u skladu.


Već sama ta okolnost, da če godišnje biti poprečno izsječeno
1640 stabala i da će svaka tako nastala plešina morati biti pomladjena
i ogradjena, govori proti predloženom načinu uredjenja. Ukupna
godimice zasadit se i maj uda površina svih tih vrtića odgovarat će površini
god.sječine, izračunate iz starosti sječivih stabala od 60—70 cm. deb.,
koja prema računu g. predavača iznaša oko 132—1,54, ili popriečno i45
god. Od 5630 jut. odpalo bi prema tomu na kulturu godišnje 40 jut, ili


64.000 " . Opseg toga u obliku četvorine omedjenoga prostora iznašao
bi okruglo 1000 tekućih hvati. Razdieli li se ta površina na 16-10
vrtića, to će svaki vrtić imati površinu od 40[]]" sa obodom od 24
tekuća hvata, ili ukupno 1640X24 = 39360 tekućih hvati t. j. 40
putaviše, nego da je branjevina u jednomkomadu. Neka
jedan tekući hvat ograde stoji samo 20 filira, to će ograda gornje
branjevine, bude li u jednom komadu, stojati 200 kruna, a bude
li na vrtiće razdjeljena, stojati će 200X^^=8000 kruna godišnje!
Dok u toj šumi zasadjena stabalca do sječe dorastu t j . kroz
146 godina, potrošilo bi se za ograđjivanje svake jednogodišnje
sječine, kada bi ona bila sva u jednom komadu, računajuć 473 ^^´
mate na kamate, najviše 1,469.000 K, a ako ona bude razdijeljena u
vrtiće, tada četrdeset puta toliko t. j . 58,760.000 K, Uvaži li se k tomu
još i to, da se svaki vrtić upravo mora svaki za sebe ograditi, dočim
da se pri ogradjivanju godišnjih sječina u jednom komadu, nastavljajuć
jednu do druge, uštedi na ogradjivanju barem jedne ili dviju
stranica, onda ta razlika izmedju jednih i drugih troškova postaje
još veća.
Prosudimo li taj način kultiviranja sa šumsko uzgojnog i trgovačkog
gledišta, to moramo doći do zaključka, da će z. zaj. silno
štetovati na vriednosti stabala. Podržavanjem preborne šume postati
će stabla krošnjata, kvrgava i kratkih merkantilnih dužina, dočim bi
u sklopu odgojena stabla bila čista, valjkasta i odugačkoga debla, a
po tome i daleko vrednija.


Sve i onda, kada radi obrane biljka proti blagu, ne bi trebalo
vrtiće ogradjivati, nebi sa financijalnoga gledišta bilo vriedno iste u
razštrkanim vrtićima odgajati, jer ako ih blago ne će obgristi i satrti
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

348


u vrtidima, nebi ih satrlo ni obgrizlo ni da su u jednom komadu na


okupu, ali zato bi na okupu odgojena dala daleko vriedniju i skupo


cjeniju gradju.


Način pako življenja draganičkih ovlaštenika, koliko smo vidjeli,


zahtjeva slobodu u kretanju po cijeloj šumi, ili tako zvani komoditet.


Izgubi li se koji komad blaga, ili legne li čoporić svinja iza koje


Ograde vrtića, tko će ga naći, a tko će tek neposlušno blažće ili


svinjče izmedju mnogobrojnih vrtića (bit će ih nakon 20 godina


32.800 komada.) biti kadar k toru pritjerati, a kohko će muke imati
lugar dok u svaki vrtić zaviri da vidi, ne ima li u njemu blaga? Zar
po svemu tomu ne bi za draganićke ovlaštenike bilo udobnije i koristuije,
a za lugara lakše, da je branjevina u jednom komadu.
Sadanja rietka šuma, a takova će biti i kasnija prieborna, sa


svojim vlažnim i snažnim tlom dopušta, da kojekakova travurina


raste, jer ta trava ima za svoj rast potrebnoga svietla u izobilju. U


gustoj šumi, kakova bi nastala odgajanjem stabala u skupu, iznikla


bi samo fina, za hranu blaga pogodna trava.


Sravnimo li izvode g, predavača sa našim naputkom za sastav
gospod. osnova naići ćemo opet na same protivštine izmedju temeljnih
principa istoga i izmedju principa g. Dojkovića. Pogotovo se po
njemu istaknuti principi ne dadu dovesti u sklad sa zakonima i propisima
0 uredjenju zem. zajednica


Glavni postulat zakona o u. z. z. jest, da zemljištna zajednica
mora sa svojim imetkom gospodariti prema trajnoj koristi zajednice,
a nadzorne oblasti dužne su bditi nad tim, da se te zakonske ustanove
takodjer i vrše. Kako će dakle nadzorne oblasti moći dozvoliti,
da z. z. Draganić u roku od jedne ophodnje izda 58 milijuna kruna
za same ograde, kada bi ona to mogla obaviti sa najviše poldrug milijuna
kruna; kako će ona nadalje moći dozvoliti, da se za sadnju hrastovih
biljka izdadu milijuni, kada bi opadajući žir mogao sječine tako
rekuć bezplatno nasijati; a kako ee tek dozvoliti, da se u mjesto
liepih i vriednib stalšala, uzgajaju granata stabla od razmjerno neznatne
vriednosti; te koja će oblast uzeti na sebe odgovornost za
silni gubitak, koji će nastati kršenjem mladika i plotova po posječenom
hrašćuV


Prema naputku za sastav gosp. osnova, a i prema temeljnojzamisli o uživanju dohodaka z zajednica, moraju se šume zemljišnih
zajednica uživati potrajno i to u koliko je moguće, strogo godišnje
potrajno, a ovdje sastavljač osnove ne pazi na potrajnost užitaka ni
po broju stabala, ni po kvantiteti, ni kvaliteti drva. Kad već nije iztraživano
koliko ovlaštenici z. z. Draganić trebaju gradje i ogrieva
za svoje kućne potrebe, te kad nije prema tomu jedan dio šume
izlučen i za njega odabran u tu svrhu najprikladniji način uredjenja,
a za ostali dio prema načelima moderne šumske nauke, koji se ne
protive ni smislu zakona i propisa valjanih za gospodarenje sa
imetkom z. z., uvedena odgovarajuća financijalna ophodnja, te kada
je već izabran najprimitivniji način uredjenja (koji se inače rabi
samo za šume, kod kojih se na dohodak računa samo onda, ako ga
ima), tada se je Ijroj na godišnju sječu za potrajnu podmirbu ovla
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 349
šteničkih prava odpadajućJh stabala mogao ustanoviti tako, da se
bav u šumi nalazeći se broj stabala (odbiv dakako stanoviti postotak
na razne štete), podieli sa po priličnom ophodnjom od 145
godina. Rezultat bi bio isti, a z. z. bi uštedila veći dio troškova za
sastav gosp. osnove, koji su proračunati na znatan iznos od 13.000
kruna.


Uvaži li se još konačno, da je sa stručnog gledišta upravo
absurdno, da se nakon potpunog izbrajanja i mjerenja svih stabala
promjerkom u svim odjelima, još dalje polažu i snimaju njekakve
pokusne plohe, kako se to sada faktično čini, tada držimo da smo
dovoljno ilustrirali taj zasebni, kod nas još ne provadjani
nači n uredjenja šuma, akoprem bi se o tomu zasebnom načinu
dalo još puno toga, ali žalibože samo nepovoljnoga reći.


Izletnici su u gornjem smislu stavljali mnogobrojna pitanja i
prigovore, dok g predavač nije na koncu izjavio, da i on sam kao
stručnjak taj način uredjenja „osudjuje i da ga apsolutno
ne odobrava", nu da ga je upotrebio samo zato, jer to ovlaštenici
z. z. Draganić žele.


Neznamo kako će sama osnova izgledati kada bude gotova,
kao ni to, kada će radi polaganja nepotrebnih pokusnih ploha, gotova
biti, nu svakako bi preporučili g. sastavljaču, da iz historijata
0 postanku z. z. Draganić izpusti pripoviest o Krešu, Kupiši i
Raku, jer su historičari već odavna utvrdili, da je ta pripoviest izmišljena
i da su mnoge, na temelju te pripoviesti sačinjene povelje,
apokrifne.


Možda će biti dobro da se izpusti iz pregovora i tvrdnja gosp.
uredjivača, da je išao na posao uredjenja „bez da se je unaprvo
odlučio za koju od uredjajnjih metoda´ i to jedno stoga, što je tu
krilaticu uvrstio uvaženi nredjivač Hufnaglu svoju knjigu ,Pracktische
Forsteinrichtung" tek ove godine, dakle dvie i pol godine poslie,
nego što je g. Dojković svoju osnovu započeo raditi, te bi po tom
moglo izgledati, kao da ju je Hufnagl pozajmio od g. Dojkovića ;
drugo pako bilo bi ju dobro izpustiti i stoga, što je g. Dojković kao
stručnjak već unaprvo morao znati, da se po do danas poznatima
metodama uredjenja šuma, neđa šuma u koju blago zalazi, urediti
»bez br an je V in a", a po tom da je imao već odredjeni smjer,
kojim je imao ići: svoju vlastitu, zasebnu, kod nas još ne
provadjanu metodu uredjenja.


A tko će tu osnovu provadjati i sa ovlaštenicima se natezati. Tko
drugi nego i onako sa svih strana napadani kr. kot. šumar. Neznam
hoće li mu koji od kolega biti zavidan?!


Cieli izlet se je inače veoma liepo svršio. Oko 2 sata po podne sjeli
Ru umorni izletnici za pune stolove, koje su svojom prisutnošću
ukrasile milostiva gdja. draganičkog vlastelina g. pl. Pompera, njegova
milovidna gospodjica kćerka i njezina prijateljica, a počastili su ih
svojim posjetom i vlastelin g. pl. Pomper, zatim kr. kot. predstojnik
dr. Tomo pl. Matanić, te gg mjestni učitelj, kapelan i blagajnik.


Zdravica i pjevanja bilo je na pretek, a da bude svatko
zadovoljan u .svakom pogledu, skrbili su se neumorno vriedni kuće