DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 337 —


Gudovac 2 zastupnika, Ivanska 2 zastupnika
Farkaševac 2 » Križ 2 >
Kloštar-Ivanić 2 » .S Čazma 2 »


o
Stefanje 1 » g^^Vukovje 2
Vojakovac 2 » ^ Sv. Ivan-Žabno 2
Garešnica 2 N Berek 2
Hercegovac 1 Veliki Zdenci 1
Ukupno 25 zastupnika, a isto toliko i zamjenika


Po članku 17. istog zakona prestavlja imovnu općinu
gospodarstveni odbor, kojega po članku 7. rečenog zakona,
apsolutnom većinom glasova bira izmedju sebe zastupstvo u
prvoj svojoj konstituirajućoj skupštini. Gospodarstveni odbor
sastoji se iz predsjednika i četiri odbornika.


Mandat zastupnika, koji mora biti pravoužitnik imovne općine,
traje tri godine.
(Svršit de se).


Redovita XXXV. glavna skupština hrv.-slav.
šum. društva, obdržavana dne 10. kolovoza
1911. u Zagrebu,


Dne 9. kolovoza u večer sakupio se je u poseboim prostorijama
poznate zagrebačke gostione zvane „Varoška pivnica", iiep broj društvenih
članova, gdje su se stari znanci i drugovi zelene struke pozdra
vili i ugodno pozabavili


Sutradan, nakon što je stigao brzojav od predsjednika društva
preuzv. gosp. Marka grofa Bombellesa, da želi viećanju skupštine
najbolji uspjeh, nu da joj žahbože radi nestalna zdravija ne može
prisustvovati i predsjedati, otvorio je I potpredsjednik društva p. n.
gosp. Robert Fischbach, kr. odsječni savjetnik, XXXV. glavnu skupštinu
u 8 sati u jutro u „Šam. domu", te je prisutne skupštinare u
ime otsutnog društvenog predsjednika, kao i u ime svoje usrdno
pozdravio.


Isto tako pozdravio je predsjedatelj toplim jiečima p. n. g. Josipa
Havasa, kr. minister. savjetnika i predstojnika kr. šum. ravnateljstva
u Zagrebu, kao izaslanika ugar. zem. šumarskoga dru^stva


Nakon što je perovodjom skupštinskoga zapisnika izabran g. dr.
Aleksander Ugrenović, pročitao je prema točki 2 dnevnoga reda
društveni tajnik Bogoslav Kosović slijedeće o djelovanju uprav, odbora
za god. 1910/1 .*


* Radi pomanjkanja
prostora, doiijeti ćemo to izvjeSde u bududem broju.
Uredništvo.


ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 338 —


Nakon što je tajnikov izvještaj o djelovanju uprav, odbora u minuloj
godini, uzet po skupštini bez primjetbe do znanja, prešlo se je na 3.
točku dnevnoga reda: Ustanovljenje proračuna za god. 1912. kojega
je nacrt otisnut na 300. strani Šum. lista za mjesec srpanj-kolovoz
1911. Predsjedatelj je skupštinarima razložio potrebu njekih preinaka
primitaka i izdataka prema proračunima prošlih godina, ter naglasio,
da se paušal blagajniku i uredniku mora povećati obzirom na veliki
posao, koji je stima funkcijama skopčan, ter izvjestio, da se i stavka
„Nagrada suradnicima" mora povisiti obzirom na zaključak uprav,
odbora od 3. lipnja t. g. kojim je povišen honorar za članke i vijesti
u Šum. listu i Lug. viestniku. dkupštinar V. Bohmel predlaže na to,
da se i društvenom tajniku povisi paušal od 600 na 900 K, a ravnotežje
u proračunu uspostavi time, da Se stav. 19. proračuna „Vanredni
trošak" snizi 828 K na 528 K. Pošto su obrazlaganja predsjedatelja
i predlog skupštinara V Bohnela po skupštini usvojeni, ustanovljen
je proračun društvene imovine sa primitkom od K


24.200 i isto toliko rashodom.
Proračun „Pripomoćne zaklade" ustanovljen je i po skupštini
prihvaćen sa prihodom od 650 K i rashodom od 509 K, ter ostatkom
od 141 K.


Proračun „Borošićeve zaklade" nije mogla skupština raspraviti,
jer će JiO sviha te zaklade po glavnoj skupštini istom danas odrediti.
Iza toga je prema toč. 4. dnevnoga reda pročitan zapisnik od


20. svibnja t. g. odbora ad hoc o ispitanju društvenih računa i stanja
imovine koncem godine 1910.
Taj zapisnik je otisnut na strani 306. i 307. ovogodišnjeg Šumarskog
lista.
Podjedno je pročitana po istom odboru dne 20. V. t. g. preispitana
potanja bilanca po stanju od 31. XII 1910. koli za društvenu
imovinu i pripomoćnu zakladu hrv.-slav. šum. društva, koja je osnovana
u spomen nadš. V. Koresknya, toli i zaklade utemeljene u
spomen pok. Andrije Borošića, tajnika hrv.-slav. šum. društva.


I te bilance su već otisnute u ovogod. „Š. L.´na str. 302.—805.
Prigodom čitanja bilance društvene imovine i to kod stavke
aktiva: „Šum dom", najavio je predsjedatelj, da je u jučerašnjoj
odborskoj sjednici raspravljeno pitanje o eventualnoj prodaji društvenoga
doma, ter naveo glavne razloge, koji za prodaju govore.
Skupština je uzela do znanja koli bilancu, toli i izvještaj predsjedatelja
0 naumljenoj prodaji Šum. doma, ter zaključila, da se pitanje
0 prodaji Šum. doma svestrano prouči i svojevremeno, postane li
actuelno, iznese pred glavnu ili izvanrednu skupštinu, koja će o tomu
konačno odlučiti.


Na to konstatira predsjedatelj, da je minula trogodišnja perioda,
za koju je bilo izabrano predsjedništvo i cjelokupni odbor
hrv. slav. šumarskog društva, ter moli skupštinu, neka prema toč.


5. dnevnoga reda provede izbor novoga predsjedništva i uprav, od
bora za trogodište 1912.—1914. i to pod predsjedanjem dobnoga
predsjednika.
Dobni predsjednik Koloman Boellein, nadšumar brodske imovne
općine zauzima predsjedničko mjesto, stavlja na dnevni red izbor
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 21     <-- 21 -->        PDF

339


novog predsjedništva, iinenujo scnitatorima gg. Sandora Kaisera i
Antuna Marka, te nakon stanke od 5 časova daje poimence prozivati
članove. Izabrani su slieđedi:


Za predsjednika: preuzv. g. Marko grof Bombelles;
za I. potpredsjednika: velena. g. Robert Fischbach, kr. odsječni
savjetnik;
za II. potpredsjednika: presv. g. Josip Havas, pretstojnik kr.
šum. ravnateljstva u Zagrebu;


za tajnika: Josip Jakopec, kr. vladin povjerenik i


za blagajnika: Ljudevit Szentgyorgy, kr. vladin šum. povjerenik,
oba u Zagrebu.


Iza toga prešlo se je na izbor upravnog odbora, te su izabrani
sliedeći: Bokor Robert, kr. šum. nadsavjetnik, Vinkovci; Bona de
Marino, kr. zem. šum. nadzornik I. razreda, Zagreb; Dojkovid Vilim,
kr. zem. šum. nadzornik I. razreda, Zagreb; Kesterčanek Franjo Ž.,
profesor kr. šum. akademije, Zagreb ; Kosovid Bogoslav, šum. odsjeku
kr. zem. vlade dođieljeni kr. žup. šum. nadzornik, Zagreb; Konig
Ivan, kr. kot. šumar, Sisak; Lasman Dragutin, nađšumarnik ogul.
im. opć., Ogulin ; Metlaš Jovo, nađšumarnik petrov. im. opd., Mitro
vica; Dr. Nenadid Gjuro, kr. šum. akademiji pridjeljeni kr. šum.
povjerenik, Zagreb; Dr. Andrija Petračid, kot. šumar gradske im. opd..
Banova jaruga; Polaček Dragutin, kr. šum. savjetnik, Zagreb; Ružička
August, kr. šum. savjetnik, Zagreb; Slapničar Siavoljub, nađšumarnik
gjurgjev. im. opć., Belovar; Tolg Vilim, kr. šum. nadsavj.
Zagreb; i Trotzer Dragutin, vlast, šumarnik, Zagreb.


Dobni predsjednik umoljava na to izabranoga I. potpr. R. Fisohbacha,
da u otsuću izabranoga predsjednika, dalje skupštini predsjeda,
koji zauzimajud predsjedničko mjesto predlaže, da se ponovno
izabranom predsjedniku preuzv. g. Marku grofu Bombellesu u Opeki
kod Vinice, ođašalje slieđedi pozdravni brzojav:


»Na glavnoj skupštini sabrani članovi hrv. slav. šum. društva
pozdravljaju Preuzv. Vašu kao svoga opetovano jednoglasno izabranog
predsjednika s molbom, da Preuzv. Vaša i u budude šumarskom
društvu svoju naklonost i pažnju posvetiti blagoizvoli. Nadalje umoljava
se Preuzv. Vaša, da blagoizvoli pokrovitelja hrv.-slav. šum.
društva Preuzv. g. grofa Dragutina Khuen-HedervaTya u ime skupštine
smierno pozdraviti".


Predlog je jednoglasno primljen i brzojav naslovniku odaslan.


Budud je vrieme poodmaklo bilo, to predsjedatelj čita prešni
predlog g. člana R Ernya: da bi njekolicina kr. kot. šumara, privolom
društva, predala preuzv. g. banu pretstavku i zamolila ga, da
obzirom na teško stanje čim prije naredbenim putem promakne ledan
dio kr. kot. šumara iz X. u IX. čin. razred.


Nakon što je član Erny i samu pretstavku pročitao, odputilo
se je u predlogu naznačeno odaslanstvo da ju uruči preuzvišenom
gosp. banu.


Iza toga budu u odbor ad hoc za ispitanje društvenih računa
za god. 1911. izabrana gg. Ivan Grčevid, kr. vladin račun, savjetnik
i Bela pl. Thuransky, kr. rač. savjetnik.
ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 22     <-- 22 -->        PDF

„ 340 —


Nadalje je zaključeno, da mjesto buduće skupštinu pO đosadanjem
običaju ustanovi uprav, odbor društva, te napokon bude raspravljena
i prihvaćena pretstavka hrv-slav. šum. društva glede uredjenja
putnih naklada i paušala kr. šumarskog i nađlugarskog osoblja
kod kr. polit, oblastih, kao i nacrt zakladnice o literarnoj zakladi,
osnovanoj na uspomenu pok. društvenog tajnika A. Borošića. Prva
je bila priložena k broju 7. i 8. Šum. lista t. g. a potonja će se objelodaniti
onda, kada bude po kr. hrv. slav. dalm. zera. vladi odobrena.


Pretstavku o poboljšanju statusa kr. šum. tehničara nije glavna
skupština raspravila, jer ju je, kako je već u tajničkom izvješću spomenuto,
uprav, odbor skinuo sa dnevnoga reda glavne skupštine
Predsjedatelj je stavio predlog, neka se ponovno pozovu svi članovi
društva, da podnesu svoje pismene, temeljito obrazložene primjetbe i
želje glede eventualnih preinaka, odnosno glede nadopune te pretstavke,
a na temelju podnesenih opravdanih želja, da predsjedništvo društva
pretstavku ispravi, odnosno nadopuni i na nadležno mjesto najdulje u
roku od mjesec dana podnese, što je glavna skupština i usvojila. Ko
načno je glavna skupština prema zadnjoj točki dnevnog x reda usvojila
predlog I. potpredsjednika R. Fischbacha, koji ide zatiir, da se u budnće
u pravilu nebi išlo na skupne izlete, jer se na takove puno
potroši i novaca i vremena, a malo se nauči, nego da bi skupštinari
išli u manjim odjelima 4—8 njih u one krajeve, gdje će naći za nj i b
zanimive objekte. Predsjedništvo šum. društva imalo bi voditi brigu
0 tome, da ustanovi objekte i izletnike razdieli, te da naročito mladjim
članovima ishodi primjerenu potporu za podmirenje pntnih troškova.


Skupštinar, kr. žup. šum nadz. g. Matizović je na to predložio,
da se prigodom ustanovljenja krajeva za izlete, uzme na godinu osobiti
obzir na susjednu nam Bosnu i Hercegovinu, gdje se zadnjih godina
šume u veliko eksploatiraju i uredjuju, te gdje bi mnogi i mnogi
što šta vrlo vriednoga i poučnoga vidjeti mogao.


Konačno isti skupštinar oredlaže, da skupština požrtvovnom odborniku
i marnom uredniku Šum. lista g. A Kernu, koji se je radi
slaboga zdravlja odrekao i ođborništva i uredništva, te radi toga na
njegovu vlastitu želju nije ponovno ni izabran u drnštveni odbor, izrazi
priznanje za njegov dosadanji mar i trud, što skupštinari per aclamacionem
prihvaćaju uz želju, da bi se g. Kern doskora potpunoma
opet oporavio i svoje vrstne sile j nadalje na boljak i procvat hrv.
slav. šum. društva posvetiti mogao!


Pošto je time bio dnevni red iscrpljen zaključio je predsjedatelj
skupštinu, na što je pročitan o tečaju skupštine sastavljeni zapisnik
i ovjerovljen po gg. Kolomanu BoUeinu i A. Rennaru.


Pripominjemo konačno da su : „Društvo gospodarskih i šumarskih
činovnika Hrvatske i Slavonije u Osijeku", te „Hrv.-slav. gospodarsko
društvo, kao središnja zadruga u Osijeku", umolili p. n. g. Roberta
Fischbaeha, da ta društva na skupštini zastupa; a „Hrvatsko gosp.
društvo, kao središnja zadruga u Zagrebu", delegiralo je u tu svrhu


g. kr. profesora I. Metelku Brzojavno pako pozdraviU su skupštinu
društveni članovi: Fran Althaller, šumarnik i Milan Zobundjija, rač.
pristav, oba iz Otočca.


ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 341
Skupštini prisustvovala su sliedeća gg. članovi: Abrainovld Nikola,
nadšumar — Cerna; Adamek Ladislav, nadšumar — Otočac;
Bauer Vjekoslav. nadšumar — Ogulin; Beck Ivan. šumamik procjenitelj
— Belovar; Boelein Koloman, nadšumar — Rajevoselo; Biondić
Josip, kotar, šumar — Krasno; Bona cente Marino, kr zem. šum.
nadzornik — Zagreb; Bonel Viktor, gradski nadšumar — Koprivnica;
Cesarić Gjiiro, kr. žup. šum nadzornik — Osiek; Czikos pl. Stjepan,
kot. šumar -- Ivanić Kloštar; Ceović Ivan, šum pristav ~ Belovar;
Čop Andrija, šumarnik — Ogulin; Demetrović Gjuro, kr, kot. šumar


— G-ospič ; Dmitrovid Radivoj. kot. šumar — Glina; Dojković Vilim,
kr. zem. šum, nadzornik - Zagreb; Dražid Jaroslav, nadbisk. šumar
--- Zagreb; Dumengjić Adolf, kr. kot šumar — Djakovo; Erny Rudolf,
kr. kot. šumar — Zagreb; Fischbach Robert, kr. odsječni savjetnik
- Zagreb; E´rkić Stjepan, nadšumarnik — Karlovac; Fuksa Vaclav,
nadšumar — Grubišnopolje ; Grdinić Mat, nadšumar — Belovar; Gurth
Dragutin, kr žup šum. nadzornik — Vukovar; Hajek Bogoslav, šumarnik
procjenik Nova Gradiška; Havas Josip, kr. ministerijalni
savjetnik — Zagreb; Heckner Josip, nadšumar — Vel. Gorica; Herak
Emil, šum, pristav — Belovar; Jakopec Josip, kr. šum. povjerenik
Zagreb; Jasid Dušan, šum vježbenik - Petrinja; Kaderžavek Leo,
nadšumar — Belovar; Kauders Alfons, kr. kot. šumar — Cirkvenica;
Kayser pl, Šandor, kr šumarski nadinžinir Vinkovci; Kern Ante,
kr. zem. šum nadzornik — Zagreb; Koprić Andrija, kr. zem šum.
nadzornik — Zagreb; Kosović Bogoslav. kr, žup. šum. nadzornik Zagreb;
Kovač Petar, šum pristav — Koprivnica; Kovačina Mato,
nadšumar — Sv. Ivan Žabno; Konig Ivan, kr. kot šumar, — Sisak;
Kranjc Božidar, kr kot. šumar, — Osiek; Lach Gustav, šumarnik -
Belovar; Layer pl. Šandor, kr. rač. revident - Zagreb; Lasman Dragutin,
nadšumarnik - Ogulin; Mayer Mirko, nadšumar — Kloštar Ivanić;
Majnarid Josip, kr. kot. šumar — Delnice; Maksid Ratislav, kr.
kot. šumar — Belovar; Mark Ante, nadšumarnik — Belovar; Mar
knlin Ivan, oficijal — Petrinja; Matid Jovan, nadšumar — Morović;
Matičevid Maksimilijan, nadšumar — Mitrovica; Matizović Dragutin,
kr. žup. šum. nadzor -- Ogulin; Neškovid Borivoj, kot. šumar — Mitrovica;
— Ogrizovid Gedeon, kot. šumar — Glina; Paradjikovid Gjuro,
šum. vježbenik — Nova Gradiška; Peičić Obrad nadšumar — Klenak;
Peičid pl. Viktor, nadšumar — Nova Kapela-Batrina; Perušid Andrija,
šum. pristav — Nova Gradiška; Pere Aleksander, nadšumarnik —Otočac;
Pere Vilim, kr, šumarski nadinžinir - Sušak; Petrović Stevan,
kr. zem. šum. nadzornik — Zagreb; Piršić VUim, kot. šumar, — Modruš;
Plesa Nikola, kr kot šumar — Zagreb; Pleško Bartol kr kot šum.
— Krapina; Polaček Dragutin, kr. šum. savjetnik — Zagreb; Popovid
Pajo, kr. kot. šamar - Vrbovsko ; Potočnjak Vjenceslav, nadšumar—
Nova Gradiška; Prpid Stjepan, šum. računovodja — Glina; Renner
Ante, šumarnik — Petrinja, Rukavina Josip, nadšumar — Senj; Stanisavljevid
pl. Krešimir, kr. kot. šumar — Požega; Stankovid Velimir,
nadšumar — Surčin; Stipčid Filip, šum, pristav — Sv. Ivan Žabno;
Sutlid Slavko, kr. kot, šumar — Karlovac; Szentgyorgy Ljudevit, kr.
šum. povjerenik — Zagreb; Šimid Stjepan, nadšumar-procjenitelj ~


ŠUMARSKI LIST 9/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 342 —


Ogulin; Šnajder Luka, šum. vježbenik — Mitrovica; Stefović Josip,
šum. vježbenik — Belovar; Tolg Vilim, kr. šum nadsavjetnik — Zagreb;
Trotzer Dragatin, vlast, šumarnik — Zagreb; Ugrenović Aleksander,
protustavnik — Petrinja; Ugrenović Aleksander dr., kr kot. šum.


— Pakrac; Vasiljević Vladimir, kr šum. nadinžinir — Zagreb; Viđale
Jaromir, šumarnik — Vinkovci; Vlatković Petar, kot. šumar — Blinja;
Vučković Vaso dr., kr. kot. šumar — Samobor; Weiner Milan, kr. kot.
šumar — Kutina; Zajc pl. Carmenlo, kr. šum. nadinžinir — Zagreb;
Žegarac Pavle, kot. šumar — Mitrovica i Žibrat Milan, kr. kot, šumar —
Virovitica. Ukupno 88 članova B. K.
Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav.
sum. društva u šumu „Draganički lug" zem.
zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.


Pošto se prošle godine, radi velike poplave, nije mogla održati
ekskurzija Šumar, društva u šumu Draganički lug, odlučio je društveni
upravljajući odbor, da se ta ekskurzija održi nakon ovogodišnje
glavne skupštine.


Zanimanje za tu ekskurziju bilo je znatno, te se je prijavio
liep broj izletnika, valjda stoga, što su se htjeli na vlastite oči uvjeriti
0 probitcima „zasebnog, kod nas u praksi dosele neprovadjanog",
a u notici u „Nar. Nov " od 28. rujna prošle godine, od nepoznatog
pisca toli pohvaljenog načina, kojim g. kr. zem šumar, nadzornik V.
Dojkovič kani urediti ovu šumu; kao valjda i stoga, što su bili zved-
Ijivi saznati, kako spomenuti g. kao sastavljač gospodarstvene osnove
za tu šumu, misli praktično provesti pomladbu prebornim sjekom
uživane šume, a da isječena mjesta „ne zabra n i" od paše mnogobrojnog
blaga, kako je on to stavio u izgled u svom predavanju o
toj temi, koje je^držao nakon prošlogodišnje glavne skupštine (vidi
listopadski broj Šum. lista od 1910.).


Izletnici su prema programu krenuli dne 11. kolovoza t. g. jutarnjim
vlakom do željez. postaje Draganid, gdje ih je u ime z. z.
dočekao njezin predsjednik Rak i većina odbornika. Od tuda su svi
zajedno krenuli u šumski predjel „Jelas", gdje je voditelj ekskurzije


g. Dojković, koji rukovodi uredjajne radnje u šumi spomenute z. z,
izletnicima ponajprije prikazao historijat z. z. Draganid i njezine šume, a
zatim na temelju do sada sabranih podataka razvio načela, po kojima je
nakanio sastaviti gospodarstvenu osnovu za Draganički lug.
Po njegovom mnienju potiču ponosni Draganičaki od Kresa,
Kupiše i Raka, koji su prema povjestnom pričanju spasili kralja
Belu IV. i za to svoje junaštvo dobili povelju i jedan dio sadanjeg
Draganićkog luga. Ostali dielovi šume pripali su z. zajednici od gospoštije
Draganid, a njeki su postali stapanjem od više zaselaka đraganičkih
i njihovoga posebnoga imetka u jednu cjelinu.


Današnji Draganički lug mjeri 5631 12 kat. jutara, te će se
prema gosp. osnovi razdieliti u tri medjusobno naravnim medjama