DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 307 —


B.) za pripomoćnu zakladu hrv. slav. šumarskog društva u spomen


Tiadšumara V. K6roskenyi-a sa 12 470 K 30 fil, u vriednostnim papirima i


C.) za zakladu u spomen kr. zemaljskog šumarskog nadzornika 1.


razreda i tajnika hrv. slav. šumar, društva Andrije Borošića sa 1982 K


16 fil. u vriednostnim papirima.


Zaključeno i podpisano.


Revizionalni odbor, u Zagrebu 20. svibnja 1911.


Bela pl. Thuranszky Ivan Grčević.


Honoriranje članaka. U sjednici upravljajućega odbora hrv.-slav.
šumarskoga društva, koja je održana na 3. lipnja t. g. zaključeno je, da
se u buduće bolje honoriraju članci i ini sastavci, koji budu otisnuti u
Šumarskom listu i Lugarskom vijestniku. Prema tomu zaključku plaćati će
se po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke 5´0 K;


b) za prevode 3.5 K ; i


c) za prepisane stvari 2´0 K.


Povrh toga će se onakovi članci, koji su osobito vrijedni, u koji je
sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i jezičnom
pogledu tako dotjerani, da ih nije trebalo ništa ili veoma malo ispravljati,


— na predlog urednika društvenoga časopisa, po upravljajućem društvenom
odboru još posebno nagraditi.
Prema tomu će šumarsko društvo vanredno dobro nagradjivati
suradnike svoga društvenoga časopisa, te se stoga mora opravdano
nadati, da će naši šumari u buduće marljivije suradjivati i time uredniku
olakšati ostvarati njegovu želju, da društveni organ bude po svom sadržaju
ne samo raznovrstan i zauimiv, nego i na doličnoj strukovnoj visini.


Zakoni i naredbe.


Naredba kr. hrv.-shv.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje


i nastavu od 2. lipnja 1911. broj 11349. o priznanju ravnopravnosti između
šumarsko-mjerničkoga strukovnoga tečaja kr. ugarske rudarske i šumarske
visoke škole u Selmeczbanyi i kr. šumarske akademije, prislonjene uz
mudroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa 1. u Zagrebu.


Budući da se naučna osnova te naučni i ispitni red šumarsko-mjerničkoga
strukovnoga tečaja kr. ugarske rudarske i šumarske visoke škole
u Selmeczbanyi s naučnom osnovom te naučnim i ispitnim redom kr. šumarske
akademije u Zagrebu, u svim temeljnim i bitnim ustanovama podudaraju,
— izuzevši omanje neke nebitne razlike, — nalazi kr. hrv-slavdalm.
zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu, u pogledu sticanja
zakonite šumarske kvalifikacije priznati naucima svršenim u šumarskomjerničkom
strukovnom tečaju visoke škole u Selmeczbanyi ravnopravnost
s naucima svršenim u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu, kako u pojedinim
dijelovima, tako i u cijelosti, i to pod ovim uvjetima:


I. S obzirom na pojedine dijelove:
1 Ako se opseg i sadržaj naučne koje struke u oba zavoda predaje
u okviru jednog a naučnog predmeta, to
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 308 —


a) iz toga predmeta propisno polučeni i od šumarsko-strukovnog
tečaja visoke škole u Selmeczbanji potvrđeni uspjeh ispita vrijedi pri
prijelazu redovitoga slušača u kr. šumarsku akademiju u Zagrebu i za tu
akademiju, t. j dotični slušač ne treba taj predmet ovdje ponovo slušati,
niti iz njega ponovo ispit polagati;


b) redoviti pak slušač, koji je takav predmet prema potvrdi šumarskostrukovnoga
tečaja u Selmeczbanyi propisno slušao, no ispitu iz toga predmeta
nije pristupio, ili pristupivši nije uspio ali pri tom nije izgubio pravo
na ispit, dotično na popravni ispit, može, ako u kr. šumarsku akademiju
u Zagrebu kao redoviti slušač pristupi, u smislu § 2 odnosno § 6. naučnoga
i ispitnoga reda te akademije od 13. ožujka 1.909. broj 4.845.,
ispit ovdje jedanput polagati, odnosno popravljati, te je samo u tom slučaju
dužan dotični predmet ponovo slušati, ako na naknadnom, odnosno popravnom
ispitu ne uspije.


2. Ako se opseg i sadržaj naučne koje struke u šumarsko-strukovnom.
tečaju visoke škole u Selmeczbanji predaje u okviru jednog a naučnog
predmeta, a u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu u okviru viš e naučnih
predmeta, to
a) iz toga predmeta propisno polučeni i od šumarsko-strukovnoga
tečaja u Selmeczbanyi potvrđeni uspjeh ispita vrijedi pri prijelazu redovitoga
slušača u kr. šumarsku akademiju u ZagrelDU i za tu akademiju za
sve one predmete, kojih naučnu građu takav predmet šumarsko strukovnog
tečaja u Selmeczbanyi u sebi sadržava, t. j . slušač ne treba dotične
predmete u zagrebačkoj šumarskoj akademiji ponovo slušati, niti iz njih
ponovo ispite polagati;


b) redoviti pak slušač, koji je takav predmet prema potvrdi šumarsko-
strukovnoga tečaja u Selmeczbanvi propisno slušao, no ispitu iz,
toga predmeta nije pristupio, ili pristupivši nije uspio, ali pri tom nije
izgubio pravo na ispit, dotično na popravni ispit, može, ako u kr šumarsku
akademiju u Zagrebu kao redoviti slušač pristupi, u smislu § 2. odnosno
§ 6. naučnoga i ispitnog reda te akademije od 13. ožujka 1.909. broj
4.845., jedanput ovdje ispit polagati, odnosno popravljati iz svih onih
predmeta, kojih naučnu građu dotični zajednički predmet šumarsko-strukovnoga
tečaja u Selmeczbanji u sebi sadržava, te je samo onaj predmet
dužan u zagrebačkoj šumarskoj akademiji ponovo slušati, iz kojega na
naknadnom, odnosno popravnom ispitu ne uspije.


3 Ako se opseg i sadržaj naučne koje struke u šumarsko-strukovnom
tečaju visoke škole u Selmeczbanji predaje u okviru viš e naučnih predmeta,
a u kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu u okviru jednog a naučnog
predmeta, to


a) iz pojedinih tih predmeta propisno polučeni i od šumarsko strukovnog
tečaja u Selmeczbanji potvrđeni uspjesi ispita vrijede pri prijelazu
redovitoga slušača u kr. šumarsku akademiju u Zagrebu i za tu akademiju,
ali tako, da se u šumarsko-strukovnom tečaju u Selmeczbanji polučeni
ispitni uspjesi računaju zajedno , t. j . slušač ne treba dotični zajednički
predmet zagrebačke šumarske akademije ovdje ponovo slušati, niti iz njega
ponovo ispit polagati;


b) redoviti pak slušač, koji je pojedine takve predmete prema potvrdi
šumarsko-strukovnog tečaja u Selmeczbanji propisno slušao, no ispitu iz
svih tih predmeta nije pristupio, ili pristupivši nije uspio, ali pri tom nije
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 71     <-- 71 -->        PDF

- 309 —
izgubio pravo na ispit, dotično na popravni ispit, može ako u kr. šumarsku
akademiju u Zagrebu kao redoviti slušač pristupi, u smislu § 2 odnosno § 6.


naučnoga
i ispitnog reda te akademije od 13. ožujka 1.909 broj 4.845.,
jedanput ovdje polagati, odnosno popravljati ispit iz dotičnoga zajedničkog
predmeta, te je samo u tom slučaju dužan taj predmet ponovo slušati, ako
na naknadnom, odnosno popravnom ispitu ne uspije.
II S obzirom na cijelost:
Sve dotle, dok se naučna osnova te naučni i ispitni red šumarsko


strukovnog tečaja u Selmeczbanyi budu s naučnom osnovom te naučnim
i ispitnim redom kr. šumarske akademije u Zagrebu u svim temeljnim i
bitnim ustanovama podudarali, — bez obzira na eventualne promjene, koje
će možda u buduće trebat prema potrebi poduzeti, — ima se potpuno
apsolviranje šumarsko-strukovnog tečaja u Selmeczbanyi, u pogledu sticanja
ozakonite šumarske kvalifikacije, smatrati jednako valjanim s potpunim apsolviranjem
kr. šumarske akademije u Zagrebu.


Primjećuje se, da je kr. ugarski ministar za poljodjelstvo izdao analognu
naredbu od 25. travnja 1.911. broj 17.575. o priznanju ravnopravnosti
između kr. šumarske akademije u Zagrebu i šumarsko-mjerničkoga strukovnoga
tečaja kr. ugarske rudarske i šumarske visoke škole u Selmeczbanyi.


U Zagrebu, dne 2. lipnja 1.911.


Dr. T 0 m a š i ć v. r.


Glede sakupljanja statističkih podataka o pošumljenjima koja su


izvedena na temelju šumsko-gospodarstvenih osnova, izdala je kr. hrv.


slav.-dalm. zem. vlada, odjel za unut. poslove, slledeću naredbu.


Br. 18539—1911.


Kr. županijskoj oblasti


U svrhu pripreme statističkih podataka za ona pošumljenja, koja su
izvedena na osnovu šumsko-gospodarstvenih osnova tečajem (proljetna i
jesenska) g. 1910. u šumama označenima u §. 14. zakona od 26. ožujka
1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama,
stojećima pod osobitim javnim nadzorom i šumama krajiških imovnih općina,
— dostavlja se naslovu u prilogu pod /. odnosni izkaz time, da ga
u koliko se odnosi na djelokrug naslova, izpunjenog u neprekoračivom roku
do 5. travnja ovamo podnese.


Pošto će se takovi izkazi imati i u buduće svake godine do gornjega
roka ovamo podnašati, to se naslov pozivlje, da ovu naredbu medju svoja
normalija unese i u rokovniku predbilježi, da bude njezino redovito i
pravodobno ovršenje zajamčeno.


Znanja radi obavješćuje se naslov, da su gradska poglavarstva u
Zagrebu, Varaždinu, Osieku i Zemunu, kao i gospodarstveni uredi svih
imovnih općina u bivšoj hrv. slav. vojnoj Krajini, neposredno odavle o
predležećem odpisu obavješteni, dok će uprava šuma kr. državnog erara
-odnosne podneske posebnim putem pribaviti.


U Zagrebu, 27. ožujka 1911.
Za bana
kr banski savjetnik
Parta š v. r.