DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 296 —


Slavoljub Rossipal, kr. šumarnik i predstojnik šumskog
rediteljstva u m. preminuo je u Zagrebu dne 13. lipnja t. g. u 73
godini života


Pokojnik rodio se je u Varhoštu u Moravskoj 22. ožujka 1839
Svršio je šumarsku školu u Ausseu. Služio je kao šumarski pristav kod
kaptola u Olomucu od 1. IX, 1858 - ,´5l, XII 1860 , kao šumarski asistent
kod rudarskog društva u Zviefini od 1. I. 1861.-30 IV. 1863., kao šumar
kod istog društva od 1. V. 1863.—3. V. 1866., kao šumar, nadšumar i
geometer kod prvostolnog kaptola u Zagrebu od 1 VI. 1866. — 3L XII.
1872., kao šumski ravnatelj kod društva krajiških investicionalnih šuma
od 1. I. 1873 do 31. XII. 1876., kao mjernik i šuma:rski vještak u urbarskim
gradjanskim poslovima od 1. I. 1877.—28. XI. 1879. U državnu
službu stupio je 29. XI. 1879. kao šumarski nadzornik za katastralnu
procjenu, te je u tom svojstvu službovao do 10. VI. 188+.; zatim jedne


li . VI. 1884. imenovan kr. šumarnikom a od 1. 1. 1886. je kao kr. šumarnik
bio i predstojnik šumskog rediteljstva kod kr šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu i to do 30. IX 1900., kada je umirovljen.
Slavoljub Rossipal bio je od godine 1878. utemeljiteljni član hrv.slav.
šumarskog društva, član magjarskog zemaljskog šumarskog društva
i mnogih inih društava. — Bio je uzoran otac obitelji, u službi pako
vrstan strukovnjak. dobar drug, te osobito marljiv i savjestan činovnik.


Koliko je pokojnik bio ugledan i opće štovan, vidilo se je po velikom
broju njegovih prijatelja i štovatelja, a naročito sudrugova od kr.
šumarskog ravnateljstva i šumar, odsjeka kr. hrv. slav.-dalm. zemaljske
vlade, koji su ga na 15. lipnja t. g. sproveli na vječni .počinak, i odar
mu okitili vijencima, od kojih se osobito isticao vienac činovničtva kr.
šumar, ravnateljstva u Zagrebu.


Oplakuju ga ožalošćena supruga sa dvie kćerke.
Čestitomu drugu i veteranu mile nam zelene struke neka bude
lahka hrvat, zemlja, vječna spomen i Slava!


Društvene vijesti.


Ovogodišnja redovita glavna skupština hrvat.-slavon. šumar, društva


obdržavati će se dne 10. kolovoza t. g. u Zagrebu, a na 11. kolovoza
biti će poučni izlet u šume z. z. Draganić. — Pobliže o tome vidi u


posebnom prilogu.


Zapisnik spisan dne 12. veljače 1911. u Šumarskom domu u Zagrebu,
prigodom obdržavanja sjednice rpravtjajućeg odbora hrv.-slav.-šum.
društva.


Prisutni: I. potpredsjednik: Robert Fischbach; II. potpredsjednik:
Josip Havas; tajnik; Bogoslav Kosović; blagajnik: Ljudevit Szentgyorgy;
odbornici: Bokor Robert Bona de Marino, Dojković Vilim, Keru Ante,
Rukavina pl. Rude. Ružička August, Trotzer Dragutin, Tolg Vilim.


Ispričali izostatak: Freuzvišeni gosp. predsjednik Marko grof Bombelles
i ostali neprisutni odbornici.


I. potpredsjednik u zastupanju predsjednika, Robert Fischbach
otvara sjednicu, te prije nego se predje na dnevni red, priobćuje, da je
Njeg. c. i kr. Ap. Veličanstvo naš premilostivi kralj, udostojao našem


ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 297 —


mnogogodišnjem i zaslužnom predsjedniku preuzv. gosp. Marku grofu Bombellesu
podieliti dostojanstvo svojega pravoga tajnoga savjetnika, te predlaže,
da bi odbor hrv. slav. šum. društva, u ime društva dao vidljiv izražaj
svojemu radovanju nad tim previšnjim odlikovanjem, te da bi se preuz.
gosp. predsjedniku na način, kako to odbor zaključi, predala po slikaru
Adolfu Femenu izradjena čestitka na pergamentu, koja glasi:


,,Preuzv. gospodinu Marku grofu Bombellesu Nj. c. i kr. Apošt.
Veličanstva pravom tajnom savjetniku, c i kr. komorniku, predsjedniku
hrv. slav. šumar, društva itd. itd.


Već dugi niz godina posvetila je P. V. svoje odlične sile i umne
sposobnosti riešenju svih pitanja našega javnoga života, poimence promicanju
narodnog gospodarstva u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


Ove velike zasluge P. V. stekle su već davna u širim krugovima
javnosti sveopće priznanje, pa su u novije doba i na previšnjem mjestu
uvažene. Dična vijest, da je Nj. c. i kr. apošt. Veličanstvo obnašlo P V
premilostivo imenovati svojim pravim tajnim savjetnikom, obradovala je
svakoga pregaoca na polju narodnoga gospodarstva, napose svakog člana
hrv. slav. šumar, društva.


Pod tim dojmom radosti, prožet dubokim poštovanjem spram P.
Vaše, smatra si osobitom dužnošću upravljajući odbor hrv. slav šumar,
društva, P. Vašoj, kao svojemu mnogogodišnjemu i zaslužnomu predsjedniku,
na tom previšnjem odlikovanju čestitati, želeći vruće, da bi P. Vašoj
Svemogući sreću podielio, da do skrajnih granica ljudskoga života i u
napredak svoje blagotvorno djelovanje razviti može za dobrobit mile nam
domovine Hrvatske, te da na čelu hrv. slav. šum. društva naprednom razvoju
šumarskih prilika u zemlji, svoju naklonost, ljubav i brigu i nadalje pokloniti
blagoizvoli".


Odbor prima jednoglasno predlog, ter zaključuje, da se posebno odaslanstvo
sastojeće se iz 1. potpredsjednika hrv. slav. društva R. Fischbacha,


II. potpr J Havasa i tajnika B Kosovića, kojemu bi se eventualno pridružio
u Varaždinu odbornik E. Schmidinger, uputi u Opeku, ter u tamošnjem
dvorcu Preuzv. gospodina uruči mu pročitanu čestitku
Nakon toga priopćuje predsjedatelj, da je hrv, slav. šum društvo
izgubilo svoga mladoga člana, šumarskoga pristava gjurgjevačke imov.
općine Nikolu Gržetu, koji je dne 25. I. 1911. kod svojih roditelja u
Sv. Jurju kraj Senja preminuo.


Odbornici kliknuše mladomu pokojniku ,,Slava"!


Na to se prelazi na ustanovljeni dnevni red:


Točk a I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravljajučega
odbora, obdržane dne !1 . XII. 1910.


Zapisnik bude po odboru nakon pročitanja uzet bez primjetbe do
znanja, te za njegovo ovjerovljenje izabrana gg: Marino de Bona i
August Ružička.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj sjednice priopćuje, da je preduzeo scontraciju društvenih
blagajna dne 11. II. i911, te da je zaključio:


A) Blagajnički dnevnik društvene imovine sa ostatkom od 9198 kruna
33 fil. koji se sastoji a) iz 3 kom 4Y2% zadužnica hrv. slav. zem. hip
banke u Zagrebu i to:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 298 —


Ser. III. br. 155. glaseća na 1000 kruna.
„ III. br. 156. „ „ 1000 „
„ III. br. 192. „ „ 2000 „


b) uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu br. 139342.


glaseća na 4580 „
c) cheque knjižice kornere, banke sa 527 ,,
d) gotovine u blagajni sa 91K33f.
B). Blagajnički dnevnik Pripomočne zaklade sa ostatkom od 12657 K


30 fil. koji se sastoji a) iz 3 kom. 478"/o zadužnica hrv. slav. zem. hip.
banke u Zagrebu i to:
Ser. III. broi 147. glaseća na 1000 „
„ III. „´ 157. „ „ 1000 ,.


„ m. „ 184. „ , 200 „
bj 5 kom. 478*´/n komunal. založnica iste banke i to:


Ser. III. broj 205. glaseća„ m . „ 206. „
na

1000
1000


„ III. „ 207. „ „ 1000 ,
„ III. „22 9 „ , 1000 ,.
„ III. „ 230. „ , 1000 „
c) 5 kom. 4V2´´/o založnica I. hrv. štedioneSer. VII. br. 5114. glaseća na„ VII. br. 5115. „ „
u Zagrebu i to:
1000
1000


„ VII. br 5116. „ „ 1000 „
„ VII br. 5117. „ „ 1000 „
„ VII. br. 5118. „ „ 1000 „


d) uložnice I. hrv. štedionice b. 103876. sa .. . . 457 K 30 f.


C) Blagajnički dnevnik zaklade u spomenu pok A Borošića sa gotovinom
od 2497. kruna 16 fil, koja je uložena u I. hrv. štedionici na uložnicu
br. 154580.


Odbor uzima scontraciju do znanja.


Zatim priopćuje predsjedatelj, da se radi bolesti g. Partaša ne može
pristupiti k razpravi zakladnice zaklade Andrije Borošića, što ju je sastavio
odbornik Ante Kern, te predlaže, da se izabare u dotični pododbor
mjesto g. Partaša drugi koji odbornik.


Odbor izabire u taj pododbor prisutnog odbornika g. Dragutina
Trotzera.
Nadalje priopćuje predsjedatelj, da su se prijavili za članove I. i II.
razreda, te kao predplatnik sliedeći:


Novi članovi I. razreda: Hankonyi pl. Stjepan, vlast, šurnar. nadzornik
Valpovo; Pećina Mihovil, šum. vježb. otočke imov. općine; Zivnustka
Franjo, vlast, nadšumar; Kopp Dragutin, šumar; Sauer Ladislav, šumar;
Strnad Vaclav podšumari Janal Franjo podšumar, svi kod vlastelinstva
Daruvar pl Tuk6ry-a.


Kao novi članovi II. razreda prijavljeno je po: vlastelinstvu pl. Tiikorv
u Siraču 18 lugara, kr. drž. šumariji u Raiću 8 lugara, kr. šumar, uredu
na Sušaku 2 lugara, gosp. uredu otoč. imov. općine 6 lugara, kot. šumariji
gjurg. im. op. Novigrad 1 lugar, a zatim su pristupili: Leskovac
Milan lugar z. z. Bršadin, Blažutić Antun vlast. lugar Luka lieva (Martins-
kaves-Sisak), Krčelić Luka vlast, lugar Topolje (Bregi kod Ivanića), Dunhović
Franjo lugar z. z. u kotaru Slatina.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 299 —


Kao pretplatnik za Šumarski list prijavio se Šumarski odjel zem.
vlade u Sarajevu.


Odbor prima najavljene za članove.


Društveni tajnik izvieščuje:


1. Da je hrv. slav. šum. društvo predalo gradskom poreznom uredu
uz potvrdu dne 9. I 1911. valovnicu o kamatnim dugovima.
2. Izvieščuje, da je u broju Šum. lista za siečanj 1911. raspisan natječaj
za sastav kazala za Šum. list, prema zaključku upravljajućeg odbora
od 24. IX. i 11. XII 1910.
Uzima se na znanje.


3 Priopćuje, da je na sve tiskare u Zagrebu razaslan jeftimbeni
oglas za tiskanje „Šum. lista i Lug. viestnika". Rok za predloženje ponuda
odredjen je do 1. III. l911.


Uzima se na znanje.


4. Izvieščuje, da je uslied čestih upita vanjskih tvrdka, predsjedništvo
hrvat. slav. šum. društva zainteresiralo trgov. obrtničke komore,
neka bi nastojale oko osnutka pržione žira na veliko (br. 5. 19i 1).
Uzima se na znanje.


5. Pošto se je naknadno ispostavilo, da je vodomjer za šum. akademiju
u društvenoj sgradi tako smješten, da registrira i vodu što ju potroše
stanovi spadajući hrv. slav. šum. društvu, to je predsjedništvo 30. 1.
1911. pod broj 155. načinilo točan obračun glede medjusobnih tražbina
izmedju hrv. slav. šum, društva i kr. zemalj. vlade, odjela za unut. poslove
i zamolilo potonju, da svoju doznaku najamnine prema tomu obračunu
preinači.
Uzima se na znanje


6. Na društvo su stigle molbe ,,Hrvat, potpornog društva iz Pragakralj.
Vinohradi" i ,,Hrvatskog Sokola u Zagrebu´, kojima mole potporu,
i to prvi za siromašne slušatelje Hrvate praškog sveučilišta, a potonji za
podignuće hrvatske škole na Rieci.
Društveni odbor zaključuje, da se molbama neudovolji, jer su potpore
za godinu 1910. jur u sjednici od 11. XII. 1910 razdieljene.


7. Društvo za gojenje lova i ribarstva moli, da mu se odstupi
društvena dvorana dne 5. 111. tg. za obdržavanje glavne skupštine.
Odbor svom pripravnošću po dosadanjem običaju dozvoljava obdržavanje
skupštine u društvenoj dvorani
Bugarsko šumarsko društvo (Societe des forestiers Bulgares) u
Sofiji, Rue Solun 45., najavljuje svoj osnutak, obećaje hrv. si. šumarskom
društvu ići na ruku, ako bude trebalo, te moli, da bi mu se šiljao društveni
organ Šum. list u zamjenu za njihov organ „Gorski pregled".


Odbor uzima s veseljem do znanja osnutak tog bratskog društva,
te zaključuje, da se ono pismeno pozdravi, obeća mu se ako uztreba ići
na ruku, zatim da mu se šalje u zamjenu za »Gorski pregled< »Šumarski
list« i zatraže pravila u svrhu, da se hrv. slav. šum. društvo kao starije
upiše mladjemu bratskomu društvu kao član.


Točk a 111. Eventualni predloži:


1. Čita se dopis gosp. ureda otočke imovne općine od 5. XII 1910.
broj 2329 u kom predlaže, da bi se šum. skupština obdržavala polovicom
mjeseca kolovoza tg., jer će se tada obdržavati „Svesokolski slet" i je


ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 62     <-- 62 -->        PDF

300


Nacrt proračuna


Pokriće (Prihod): predložen XXXV. redovitoj


Predmet


A) Za društvenu imovinu.


Stanarina šumarske akademije u Šumar, domu
, za 2 stana u souterrainu Šumar, doma -


Podpora zemlje šumarskom društvu
, , I, za izdavanje „Lugarskog vijestnika"
članarina I. razreda tekuća (za 300 olanovaj


, I. , zaostala
„ n . , tekuća (za 900 članova) —
, II. , zaostala —


Prinos podupirajućih članova
I; Pređbrojnine
7 Upisnine
8 Kamati ođ uložene potrošne glavnice
9 Diplome


10 Oglasi


11


Vanredni prihod
Ukupno
Usporediv sa rashodom
Ostati de koncem godine


B) Za p r i p 0 m 0 6 n u zakladu.


Kamati uložene zakladne glavnice
Prinosi i pristupnine
Ukupno
Usporediv sa rashodom
Ostati (5e koncem godine


0)Za zakladu, A. Borošić".


Za tu zakladu nije još svrha odredjena — a iznosi
31./V. 1911. = 2497 K 16fll.koji su uloženi uz 4%
ukamadenje u I hrv. šteđioni na uložnicu br. 154580.


U Zagrebu , koncem mjeseca svibnja 1911.


2. 9
1-2315.
313
1200
400
2058
2160
1936
629
2040´
508
77´
412´
12
612
27


485-164-cb


Kruna


12423-—
600-1200—


400-3000-
3500-
1600-SCO 2000´
400´
80-


´250-50-—
300-—
97-—


512


Oi >^ «


B L


Ti l-i


bD


ri s


bj


12370-600—
1200-400-
3000

1000-—
1800-


4002000-
400


60-—
420-—
10-500-
40-24200-—
24200-—


550100650-—
509-141--


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga društva.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 301 —


za godinu 1913.


glavnoj skupštini društva. Potreba (Razhod)


5
6
7
8
9
IO


11
12
13
14
15


16


17


18


19


e (i m e t


A) Za društv. imovinu:


Ođplata zajma brodskoj imovnoj
opdini -^


b Porez i namet
e Plin


đ Vodovodna pristojba
e Osjeguranje zgrade „Šumar, dom"
f Uzdržavanje zgrade ,Šumar, dom"
Plaća pazilsiiće
Paušal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku društv. organa
„Šumarski list´
Nagrade suradnikom
Tisak nŠum. lista" i »Lug. Viestn."
Vez i odprema tih listova
Nabava strukovnih časopisa
Nabava i uvez knjiga za knjižnicu
Pisaće potrebe uprave i nabava
pokućtva
Tiskanice
Podpore
Pošta i bilježi
Trošak glavne skupštine
Prinos za intern. šumar, bibliografiju
(kao prošle godine)
Za sastav kazala Šumar, lista (,kao
prošle godine)
Jubilarni štipenđij za šumarsku
akademiju
Podpora za polazak exeursije stipendisti
Vanredni trošak
Ukupno


B) Za pripom. zakladu;


Podpore


Vanredni trošak i poštarina--
Ukupno-


1910.


zaista
izdano


7808


495-5910786-
721´376-600-1200-10082893-587109´
723´79-


71-40018157


272-—


500-176


Godine
1911.


bijaše preliminirano
Kruna


7808600
50
223´
74
1000
300
600
600


1200´
1500´
S50O


700´
150
500´


lOO´
ICO´
400
300´
200


150´


550´


600


195


600-


1912.


se
predlaže


7808
500
60
100
74
1000
300
600


9a


1800
2500
3200´
700
150
500


400´
100
800
250
200


150´


600


600


80
828´
2420U


500509
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 64     <-- 64 -->        PDF

302 —


Prihod (Pokriće.)
imovine hrv.-slav. šumarskog društva


pre-
Poimence liminirano ^o
kruna


Novčani ostatak koncem g. 1909.
57.52


Stanarina šumar, akademije od prije iznaj. prostorija 6123„
„ „ od novo iznaj. prostorija 4651-,
za stan zapadna stana II. kat 1222„
za 2 stana u souterrainu 600


Podpora zemlje šumarskomu društvu 1200Podpora
zemlje za izdavanje „Lug. Vjestnika" 400--
Clanarioa I. razreda teklića 31^00članarina
I. razreda zaostala 2000članarina
II. razreda tekuća 1800-članarina
II. razreda zaostala ´ -5006
Prinos podupirajućih članova 17007
Predbrojnina 430-8
Upisnina 72-9
Diplome 100-10
Kamati vriedno«tnih papira i uložene glavnice 25011
Oglasi 15012
Vanređni prihod 50--


Ukupno
Usporediv sa razhodom od
Pokazuje se preostatak u gotovom sa


Bil
anca


I.
Aktiva : Šumarski dom 228000-— K
Društveni muzej 10890-— K
Društvena knjižnica 7993-— K
Pokučtvo i ini inventar, predmeti 1400" -K
3kom.4´/,´´/„liip.zaduž.(S. Ill.br 156.156.192.) 4000-— K
Uložnica I. hrv. šted. br. 139 342 sa 1864-27 K
Ohi^gue-knjižica kornere, banke sa 27´— K
Gotovina u blagajni 988-30 K
Ukupno - 256162-57 K


1^ tomu izkazani dug na članarini I. i II. raz. sa U. XII. 1910.- 3614-31 K.


II. Pasiva : Dug brodskoj imovnoj općini
84335 07 K
10067-67
1076960
1545-70


31320


1200-


400-—


2058-Ž7


2160-72


]fl36-—


629-—


2040-


508-


77-—


12-—


412-93


612-75


27-20


34770-U4


27890-47
6879-57
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 65     <-- 65 -->        PDF

303


xakoncem godine 1910. II. Rashod (Potreba).


2
3
4
5
6
7
8


9


10
11
12
13
14
15
16
17
18


19


I pre


izdano


Poimence liminirano


kruna


Odplata zajma brodskoj imovnoj općini 7808--7808 36


Porez i namet 500--495-81


Plin _____ _ 180-59 20


Vodovodna pristojba 223--107-80


Osjegurnina za zgradu .Šumarski dom" 74--86-80


Uzdržavanje »grade „Šumarski dom" 500--721-38


Plada pazikući 240´


Pa šal tajniku 600--375--


Paušal blagainiliu 6U0--600-—


Paušal ui«dniku »bum. L sta« i »Lugar. Viestnika« 1200-1200 —


Nagrada suradnikom 1500--1008-33


T sak „Šumarskog lista" i „Lugarskog viestnika´ -2800--2893-33


Vez i odprema tih listova 750--687.50


Nabava strukovnih časopisa 15´)´-109 36


Nabava i u^ez knjiga za Knjižnicu 20O´-723-68


Pisade potrebe uprave 50-79-23


Tiskanice 100--74-50


PoHa i bilježi 200-18 76


Podpore 400--400-—


Kamati Pripom. zakladi za posudjenu gradj glavnicu 400--233-33


Trošak glavne skupštine 200-57-74


Vanredni trošak 160--272-24


Povrat grad ev. zajma Piipomo noj zakladi 981B--9815-12


8a<

191U. 550Prinos
pokusnoj postaji u Mariabrunnu za inter.
šumar, bibliografiju 150


Ukupno 2789047


Sravniv aktivu od 255.162 K 57 fil.
sa pasivom od 84 335 , 07 ,
to iznosi druStv. imovina 170.827 K 50 fil.


Szentgy6rgyi v. r., blagajnik.


Izpitano i pronadjeno u suglasju sa blagajničkim dnevnikom.


U Zagrebu, 20. svibnja 1911.


Revizionalni odbor:


Bćla pl Thurani>zky v. r. Ivan Grčevlć v. r.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 304 —


Zaključni


Pokriće (Prihod) Pripomoćne zaklade hrv.-slav- šumarskog društva
preli


pr m-
Poimence minirano Ijeno


w
kruna


Koncem g. 1909. preostalo -2100-— 2483 .38
Kamati od posuđjene glavnice hrv.-slav. šumarskom


društva ^ 400 — 233-33
Kamati od vrieđnostnih papira i uložene gotovine -100--25´2-Oe
Povraden zajam po hrv.-slav. šumar društvu 9815--981512
Prinosi 164—:
Tečajna dobit prigodom nabave vrieđnostnih papira 125--H


Ukupno-
13072-89!


Usporediv sa razhodom
602 59,


Preostaje koncem godine-1247(-30


I. Aktiva: 3 kom. 4V2 7o zadužnica hrv.-slav. hip. banke u Zagrebu:
(Ser. III. br. 147. glaseća na 1000 K
2200 K


, , br. 157. , , 1000 K


„ „ br. 184. „ , 200 K
6 kom. 47J7O komunalnih založnicaiste banke
itot5er.III.br.205.,206.,207.,229,230 a lOUO K 5000 K
5 kom. 472°´o založaica I. hrv. štedione u Zagrebu
i to : S. VII. br. 6114, 5115, 5116,
5117, 5118. a lOOO K 5000 K
Uložnica I hrv. štedione u Zagrebu broj


103.876
sa 270 K 30 fil.
što čini ukupno -12470 K 30 fil.
Zaključni


zaklade utemeljene u spomen pok. Andrije Borošića tajnika hrv.-slav


Ukupna gotovina uložena je u I. hrv. štedioni u Zagrebu na uložnicu broj 154.680, te


Opazka: Zakladnica


Sravnjeno i suglasno pronadjeno


U Z agr e b u


Revizionalni


Bela pl. Thurans2ky, v. r.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 305 —


račun


(u spomen nadšum. V. Kor6skenyi-a) koncem g. 1910. Potreba (Razhod)


o


preli


»-


izdano


Poimence


M


H

kruna


Potpore 500--500 —


Poštarina 1-76
Vanređni trošak (izravnanje kamata prigodom nabave


vriedn. papira -100-83


Ukupno 602-59


lanca


H. Pasiva : ne ima.
račun


šumarskog društva, te kr. zemaljskog šumar, nadzornika, koncem god. 1910.


iznosi 1982 K 16 fil.
nije još sastavljena.


Szetitgy6rgyi v. r. blagajnik


sa blagajničkim dnevnikom.


20. svibnja 1911.
odbor:
Ivan Grćevlć, v. r.


23
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 306 —


senska izložba, i jerbo je to doba podesnije za izlete šum. društvu, nego
li polovica mjeseca rujna, kada se obično šum. skupština drži, a kada je
vrieme jesenskih kiša.


Odbor zaključuje, da se skupština drži u Zagrebu za vrieme sokolskog
sleta, no da se glede izleta u inozemstvo svakako nastoji provesti
zaključak glavne skupštine. Istom ako se ne bi moglo ići u inozemstvo,
neka se načini izlet eventualno u Draganić, u šume istoimene z. z.


2. 11. potpredsjednik presv. gosp. Havas stavlja predlog, da se nabavi
za društvenu knjižnicu djelo o ,,prvoj internac. lovačkoj izložbi u
Beču god. 1910.
Prima se.


3. Odbornik g. Dojković predlaže, da hrv. slav. šum. društvo pristupi
kao član novinarskom društvu.
Odbor zaključuje, da še to pitanje do buduće sjednice odgodi, a
predlagać neka doprinese podatke, da li su i druga društva novinarskom
društvu pristupila.


4. Isti predlaže, neka bi se u buduće knjige, što se kane za knjižnicu
naručiti, popisale i izkaz predložio odboru na prihvat.
Zaključuje se, da se predlogu udovolji, no da predsjedništvo može
i nadalje pojedine knjige i samo naručiti i o tom po dosadanjem običaju
izviestiti.


5. Odbornik g. Kern predlaže, da se nabave novi chicheji za naslovni
list Šum. lista i Lug. vjesnika.
Dozvoljava se.
6 Isti predlaže, da se nabave slova za tiskanje adresa članova i


pretplatnika
lista.
Dozvoljava se.


7. Odbornik g. Trotzer predlaže, da bi se provadjao jedan prijašnji
zaključak, po kojem da bi Šum list kao prilog donašao naredbe kr. zem.
vlade i kr. drž šum uprave.
Usvaja se.


8. Odbornik g. Kern predlaže, da bi se za veće i teže nacrte u Šum.
listu, prema težini izradbe opredjejivao honorar po predsjedništvu društva
Prima se
Pošto daljnih predloga ne ima, to predsjedatelj zaključuje sjednicu
time. da će ovaj zapisnik potpisati dva odbornika, koja će biti izabrana
u tu svrhu u budućoj sjednici.


Fischbach v. r. Tolg v r Rukavina v. r B. Kosović v. r.
tajnik.


Predmet: ispitivanje vodjenja blagajničkih dnevnika
hrv. slav šumarskog društva za g. 1910.


Zapisnik od 20. sv bnja 19Li. spisan u društvenim prostorijama
Šumarskoga doma u Zagrebu
Prisutni pod,.isani: Izpitivanjem je vodjenja blagajničkih dnevnika
ustanovljen blagajnički ostatak koncem g i9 0:
A), za imovinu hrv. slav. šumarskog društva sa 6879 K 57 fil.
i to u gotovom 988 A 3>) fil. i 5891 K 27 fil u vriednostnim papirima;