DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 273 —


su u početku bila samo dva kotarska šumara za cijelu imovnu
općinu, dapače njeko vrijeme (god. 1874. i 1875.) su doznake
obavljali općinski načelnici. Da nije tom zgodom nitko premalo
drva dobivao, to se samo po sebi razumjeva.


Isto obrazloženje nastavlja: »Što se tiče gospodarstva,
zatim vođenja sječina i uporabe glavnog užitka šuma, to se je
slijedeći postupak krajiške uprave, vodila oplodna sječa, kojom
su lijepe kulture polučene. Za zapriječenje paše na sasječenim
površinama, slijedio seje također postupak državne šumske uprave,
postavljajuć oko branjevina grabe, odnosno plotovi, koji su se
uspješnima pokazali. Razlog slabom obrastu njekojih šuma prvog
dobnog razreda, tražiti nam je u tom, što su u početku ustrojstva
imovne općine, u pomanjkanju šumara često upotrebljivani nadlugari
i načelnici, koji o načinu vođenja oplodnih sječa apsolutno
nikakova pojma imali nisu, a uz to je narod jatimice
blago u branjevine tjerao. (Nastavit de se)


Držanje i paša koza u području županije
ličko-krbavske.


Naredbom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove od 25. VI. 1907. br. 32759., glede držanja
i paše koza, dozvoljuje se držanje koza, nu samo za
vlastitu kućnu potrebu.


Krmljenje koza u staji, ili na vlastitom zemljištu, izuzev ono
navedeno pod točkom 3. te naredbe, dopuštejio je svakom žitelju
bez posebne dozvole i izkaznice.


Glasom točke 3. spomenute naredbe je paša koza u opće
zabranjena na drvljem obraslim pašnjacima i u šumama, koje
podpadaju pod ustanove §§. 6. i 7. š. z. (zaštitne šume) i koje
su po §§. 19. i 20. š. z. stavljene pod zabranu; koje se steru
u vrelovju potoka, rieka i liekovitih voda; koje se u smislu
§§. 3. i 10. š. z. imaju ponovno pošumiti, ili su branjevine,
te napokon u kojima je paša zabranjena u smislu zakona od


22.
X. 1895. o uredjenju bujica (vododerina).
12


ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 274 —


U općinskim i zajedničkim šumama i na drvljem obraslim pašnja+


cin-;a, koji nisu navedeni pod točkom 3. naredbe, dozivoljena je


paša koza: u koliko na to pristane posjednik, uz sliedeće uvjete:


a) Šumarski tehničar (stručnjak) ima sporazumno sa.zar


stupnikom posjednika ustanoviti predjele, gdje, dobu godine kada


i broj koza, koje će se prema vrsti i načinu uzgoja drveća, te


množini hrane, u dotični predjel na pašu tjerati moći. ´


Tomu izviđu ima še eventualno prizvati kulturni viećnik


dotičnog kraja.´´´-´ ^´´ : .;::-:´:. .;";´:´´7-<.;;; A: V


*´ Ustanovljeni broj koza ne smije se ni u kojem slučaju


prekoračiti.


Nakon toga opredieliti´ će zastupnik posjednika za svakoga


ovlaštenoga razmjerni broj koza, dobu godine i predjel, u kojem


ih pasti smije. -- iv::..-.A


Jarad ne uračunava se u dozvoljeni broj koza, te se uz


iste ne smije na pašu tjerati do konca mjeseca listopada.


b) Na temelju gornje raspoložbe ima se svakomu ovlaštenomu
po nadležnom općinskom poglavarstvu izdati izkaznica
u obliku juxte po obrazcu 1., koju je pastir dužan uza se nositi
u svrhu, da se s njom iskazati uzmogne.


i´Radi obavješćenja šumarskog i lugarskog osoblja, imadu
općinska poglavarstva sastaviti i nadležnoj kr. kotarskoj oblast
predložiti izkaz o izdanim izkaznicama.


*


Gore navedena naredba neobdržava se posvuda u području


ličko-krbavske županije, jer glasom izkaza 1. o broju koza. koje
je erarsko lugarsko osoblje popisalo, držalo se je koncem godine
1910. bez propisane dozvole i izkaznice 33.067 odraslih
koza a zemljištu, na kojem je paša koza po točki 3. spomenute
naredbe u opće zabranjena, ili u općinskim i zajedničkim
šumama, te na drvljem obraslim pašnjacima, gdje je nuždna
posebna dozvola i izkaznica.
Dakako da je broj koza u području županije ličko-krbavske
mnogo veći, nego li je u tom izkazu izkazan, jer sve koze nisu
pop >ant´, pošto šumski erar ne ima posvuda lugara, naročito ne
u području bivše otočke pukovnije, gdje opstoji imovna općina otočka.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iskaz 1.


^ a jednu Ni jednu


Osim koza drže


TT a
ku6u odpada dušu odp.


O
m (a "


o > "
´:& N !3 c^ ja-o3
a .,>


P
P
«s


1 ^ M


3
co d C8 ao
d-"


o


o


O
fc-i 0


-§1 >
"o
o
1 3 a -o ga


o
o.i-; M M > o» 0 " M


a


3 ° ^ o"
u CQ pa k 0 mada

I ´


Katlobag ili 3239 5306 186 456 39 ,3284´ 21 9292 11-19 19-60 1-64 287
Smiljan 121 815 545 75 199 44 368, 1 1232 4-50 10 60 0-67 1-61
^C3 Medak 28J 2225 1473 225, 295 385 2169 — 4817 5-22 17-18 0 66 2-18


Ci


co Osik 114 1021 629 79 70 115 . 604´ — 1497 5-54 13-13 0-62 1-46


o Gospid 2! 172 2471 18-´ 42 18 12, -337 11-76 16-04 1-44 1-90
C3
Ukupno 1012 7472 82O0 588,1062 601 6737 22 17205 8-10 17-CO 1-10 2-30


Lovinac 340 2879 2284 242, 397 489 3636 6947 6-71 20-43 0 79 2-42
§ Gračac 323 2629 2675 180 316 6B0 317(5 7006 8 28´ 21 69 1 02 2-66


g Zrmanja 347 2704 2019 252, 284 614 5671 15 8855 6-82; 25-5. 0 75 3-31
J5 Bruvno ; 217 1957 1573 1H5 382 457 4112 — 6689 7 24 30-83 0-80 3-41
Ukupno 1227 10169 8561 839 1378 2220 16491 15 29497 6-97^ 2403 0-84 2-91


!3 1 Udbina ´´´ 211 1733 1508 162 274 354 3392! 4 5694 7-161 26-99: 087 3´28
2 jPodlapac 1 166 1396 1146 207 252 242 2345i — 4192 6-90l 25-2510-82 8-00


g Ukupno j 377 3129 2654 369 526 596 5737 9886 7-04 26-22 0-84 3-16
*


i


§ Srb 53l! 3862 2986 279 538 759 4140 8702 5-60| 16-39 0-77 2-26
g- D. Lapac 515 4144 4134 428 722 697 5114 -11U95 8 03 21-54 1-00 2-68


Ukupno 1046 8006 7120 707 1260 1456 9254 -19797 6 81 18-93 0-89 2-47
i 1! !
j 1
Zavalje 23 175| 137 9 39 86 137, — 358 5-9(;´ 15-66 0-78 2 61
"a ´ Korenica 10 110 123 8 21 20 117 — 289 i2-3o´ 28-90 1-12 2-63


o
, Ukupno 33 285 260 17 60, 264 --617 7-88 19-61 0-91´^27
i i i i
1
1 1 "1


918:, 6-09 20-10


Vrhovine 46 401: 274 29, 66 69 480
0(!8 2-29


o
Škare 12 80, 41 — 1 51 28 76 — 160! 3-42 12-50| 0-51 1-88
>o
Dabar 90 688 303 69, 106 96 969 — 15I3| 3-371 17-14 0-44 2-24
OtoSac 39 .304 113 20 22: y5 258 — 448 2-90 1149,10 37 147


O
i Ukupna 186 1473 731 118; 199: 228 1783 — 3059 3-93 16-4a 0 48 2-08
1 1 !!


1


S 1 Kosinj 479: 37.i8 226-i 70 877 522 2153 M,8´ 4-73! n-31 060 1-43
3 Pazarište 157, 1387, 1022 56 159 122 704 -2063! 6-51 13-1410-73 156


(ij
Ukupno 633 5185 3288 126 536 674 2857 — 7481 5-17 11-76,0-68 1-44


1
Jablauao 41-2 2618 2101 100 261 16 3071285 5834 5-10 14-16 0-80 2-19


´Sv. Juraj 37( i-5H 1H2 12 27 21 473 34j 729] 4-38 19 70l 0-631 2-83
3


a> Ukupno i49\ 2876 22.;3 112 ^88 37 3644 319 6563´ 5 01 14 61 0-79 2-28


j . 1
1 1
Sv Juknpno 1966 38)95j 33067, 2871 6329 5868 45660 360 93155 6-66 18-76 0-86 2-41
1 ! *
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 38     <-- 38 -->        PDF

276


Iz gornjeg izkaza vidi se, da se razmjerno najveći broj^
koza drži u područja upravne općine karlobažke t. j . na kraš«^
gdje se u 6pće koze ne bi smjele držati, a nije ih niti nuždnodržati
uz veliki broj ine marve.


Intencija uvodno spomenute naredbe je, da se siromašnom^
žiteljstvu, kojemu je držanje dovoljnog broja marve i ovaca radi
sirorrtaštva i pomanjkanja krme onemogućena, dozvoli držanje
primjerenog broja koza. Ustanovljeno je ali, da baš dobro stojeći
žitelji už ogromni broj ine marve i ovaca, drže veliki broj;
koža zi trgovinu iz srebičnosti i pohlepe za lahkim dobitkom na
općinskom i zajedničkom posjedu, uništavajuć šumske kulture i
mlade šume, spriečavajuć svaki napredak u pošumljivaoju, te
okorišćujuć se općim dobrom na štetu siromašnog žiteljstva.


U izkazu 2 navedeno je njekoliko primjera, iz kojih se
vidi, da drže veliki broj koza baš oni žitelji, kojima nije nuždnokoze
držati.


ikkaz 3.


ž 1 t e 1 j a
1 Osim koza drži
L S


S2 « 03 > cd rt


KD te 0 c8


a > o Opaska´
o-ci


Ime > i-s ´o´ <1 rt


^1


"o


M
M > o


0) St) itn
s


tri
komada


1 Ima izkaznicoi.
Perica Jarić 96 Kom Zrmanja 4 56 3 2 6 120 -na 1 kozu.
Nikola Vještica 177 Paljevo 11 30 1 2 4 180 —


D
., ,1
Miloš Jokić 157 ^ n 17 18 2 2 4 ´ 80 1 -,,
Mile Cuse 85 Kom 9 25 1 1 4 931Šimat
MarSetid 172 Vrelo 14 10 2 3 4 100 -


Rade Pantelid 57 Štikađa GraCac U 60 1 3 4 50 —
Mataš Vrban 90 Pejakuša Karlobag 6 50 2 2 — 28 """
Luka Smojver 2 Cesarica :i 6 80 — 1 — 30 1!
Blaž Vrban 43 PejakuSa 7 20 1 2 — 20 —


)i


Jakov Vrban 38 n 8 16 2 2 — 30 —
Luka Smojver 46 Cesarica rt 7 20 — 2 — 20 1


Dujiša ČaCić 5 5 40 1 4 2 30
Ilija Korica 338 Mogorić Međak 8 10 2 2 4 70 —
David Tišma 74 Dnopolje D. Lapac 11 50 2 4 4 53 —
Gjukan Blanuša 58 Jelovac „ 111 45 2 2 2 50
Maksim BursaS 19 Kaldrma Srb 11 20 1 1 3 55 — ´
Stani ša Šaki5 96 Mekinjar Pođlapac 7 7 2 4 4 90 —
Mile RadoCaj 181 Krcane Udbina 12 25 1 2 4 50 Mile
KovaSević 55 Vi sud n 10 8 2 2 4 80 1
Ilija Jerić 333 Homoljac Korenica 12 4u 2 4 4 20 —


Petrinić


j) n


Stevan Lužaid 289 polje Dabar 7 12 2 6 — 57 —
ŠUMARSKI LIST 7-8/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 277 —


Siromašni žitelji pako ili ne drže koze, ili drže uz ovce
ili kravu mali broj koza, kako se to iz njekoliko primjera navedenih
u izkazu 3. viditi može.


Izhaz ».


Žitelja Osim koza drži


c3


ta


c3


KS °5 ^ K» as «i «


o


o bflg Opaska
Ime > o u > cd


M O >


0.9* E3


3 ° Ic 0 m a d a


_


Ante Miletid 32 Ledenik Karlobag 7 3 3
Martin DoSen 53 Došendabar 2 1 6
Joso Došen 60 TI K 1 4
Karlo BaSić 9 Crni dabar rf ! 3 g
Tome Jelinić 25 Stanište n 7 1
Jakov Bačić 6 » » 7 3
Tome Budak 28 n n 6 5
Marko Tomljenović 29 n 8 — 4


J-UliOVO


Stjepan Šikfd 70 Sugarje 8
Aleksa jaraovac 247 Vrebac Međak 7
Pavao,Čorak 110 Ostrvica Osik IK 1
Kata Gorak 111 « ´8 1
Grga Živković 209 Zavalje 7


SkrSaj


Matan Vukelid 181 Kosinj 11 2
Jeka Vukelić 108 G. Kosinj 10
Juro Glavaš 12


II


45 Pazarište


Kruščica


Pošto je takovim načinom držanja koza ne samo uspješno
pošumljivanje primorskog krasa i velikih goljetih u Liki onemo


1
igućeno, nego se očevidno zatiru s velikim troškom i trudom
do sada pošumljene površine i uzgojene mlade šume, te time
goljeti povećavaju, neminovno je nuždno, da nadležne upravne
oblasti čim skorije poduzmu najstrožije mjere u svrhu, da se
uvodno spomenuta naredba glede držanja i paše koza u cijelosti
i obdržava. D. Polaček.


v


Šumski pokusi u Ugarskoj.


Piše M. Marinović, M&ramarossziget.
(Svršetak).


Redovito se istražuje upotrebna vrijednost sjemena t. j .
mstanovljuje se istovjetnost, klijavost i postotak zdravog sje