DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 236 —


kuda će za istu drva uzeti. Prisutni lugar ima u zapisniku izjaviti, da li
će usljed pribavljanja drva za dotičnu vapnenicu nastati pogibelj oštećivanja
Čije šume.


U odnosnoj odluci, o kojoj se takodjer i dotični lugar, koji je očevidu
prisustvovao, obavjestiti imade — mora stranki biti naznačeno, da
vapnenicu smije tek onda zapaliti, kad se pred dotičnim lugarom izkaže,
da je zakonitim načinom drvo za palenje pribavila i o tom od njega potvrdu
dobila, kojom će se redarstvenim organima u slučaju potrebe imati
izkazati.


Za bana: Chavrak v. r.


Knjižtvo


HoB npojeKar saKOHa o uiyMaMa, ca KOMeHTapoM ^pa- FJOKC
GT. JoBaHOBHlia. lIpeiuTaMuaHO H3 „OAJfKa". Heorpaa 1911. HoBa
uiTaMuapHJa jl,aBH;toBMha. Majia 8" ca 210 cTpaHHu,a. tl,ueua neuosnaTa.


Geschaftsordnung fiir die Konigl. Sachsische Staatsforstvervvaltung
einschl. der Forsteinrichtungsanstalt und der Forstakademie.
1. Band. Ver\valtung und Diensteinrichtung.
Dresden. Druck von C. Heinrich. 1910. Preis 6 Mk


U toj knjizi sadržani su svi propisi glede ovršivanja službe u državnoj
šumskoj upravi Prvi odsjek sadržaje propise glede osobnih odnošaja
(namještenje, prelaz u privatnu ili u državnu službu, vojničke dužnosti,
plaće, službeni stanovi, putne i selitbene pristojbe, potpore, odlikovanja
i t. d.); drugi odsjek sadržaje uredovni naputak (općenito, spisi,
pismeni saobraćaj, promet poštom i željeznicom i t. d.); treći odsjek sadržaje
ustanove o pravnoj naravi državnih šuma, (kupovanje i prodaja nekretnina,
davanje u zakup zemljišta, tereti, gruntovnica i t. d) Konačno
dolaze razni obrazci i jedan nacrt ormara za spise kod kotarskih šumarija.


Praktische Forsteinrichtung Von Leopold Hufnagel, Zentralgiiterdirektor
in Wlaschim. Bohmen, 8", 99 strana, 1911 U vlastitoj
nakladi pisca Cijena K 3 60.


Pisac daje izvrstnu uputu za praktičnu provedbu svih radova kod
izradbe gospodarstvene osnove, te precizno i jasno raspravlja o svemu,
što je važno osobito za onakovoga šumara, koji je tek početnik u izradbi
osnova, te koji će u toj knjižici naći pregledno opisan slied i način,
kojim se pojedini uredjajni radovi obaviti imadu. S toga ovu vanredno
praktičnu knjižicu preporučamo osobito svim onim našim šumarima, koji
se uredjajnim poslovima baviti moraju.


Različite vijesti.


Zagrebačka šumarska akademija i državna šumska uprava u
Hrvatskoj pred zajedničkim hrv.-ugar. saborom.


Prema N N je narodni zastupnik g. dr Vladimir Turkovi ć u
sjednici rečenoga sabora na 28. travnja t. g u smislu rezolucije, što ju
je hrvatska de´egacija primila u zagrebačkoj konferenci, iznesao zahtjeve
i želje Hrvatske na području ministarstva za poljodjelstvo. Govornik je
zahtjevao da se šumski uredi na Sušaku i u Vinkovcima podrede šumarskom
ravnateljstvu u Zagrebu, a ne kao što su dosele bili podredjeni izravno ministarstvu
za poljodjelstvo u Budimpešti. Glede šumske uprave prigovorio