DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

234


t^´rema provedbenoj osnovi, koju svake godine sastavlja središnja
postaja, razdijeljeni su svi pod II. A. i B. navedeni pokusi
tako, da se svaka postaja bavi s onim pitanjima, koja njezinoj
klimi i tlu najbolje odgovaraju.


Osim postaja obavljaju razne pokuse u biljevištu i šum.
uredi te. šum. rediteljstva, kod kojih se većinom nalaze i vanjska
pokušališta, koja redovito stoje pod ravnanjem središnje


postaje. ". .\ .. ^ .,... " . ..,/


.^´Među prvim pitanjima, koja zanimaju postaje, jesu ona
kvalitete sjemena. Sjeme istražuje isprva »Središnja
poljodjelska postaja za jstraživanje sjemena, no god, 1908. postaje
središnja pokusna postaja ujedno i :^Centralom za
istraživanje šu m sk o g sj e m enja«.


. _ _. (.Nastavit će se).


Osobne vijesti.


- Imenovanja — Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo
je previšnjim riešenjem od 22. travnja t. g. premilostivo imenovati
naslovom i značajem ministarskog savjetnika providjenog kr. šumarskog
ravnatelja Josipa Ha vaša, ministarskim savjetnikom.
Nj, ces. i kr. apostolsko Veličanstvo blagbizvolilo kr. šumar, savjetnika
Julia Kuzmu, imenovali kr. šumarskim nadsavjetnikom u VI. čin. raz.


Savezno sa imenovanjima u šumarstvu kod političke uprave, priopćena
na strani 197. o. 1. priobćujemo naknadno, da je i kr. kotarski
šumar, II., raz. Nikola Štivi če vi ć, kod kr. kotarske oblasti u Gospiću,
imenovan kr. kotarskim šumarom I. razreda.


Ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: šumarske
vježbenike Dušana Jasić a kod II. banske imovne općine; Antuna Trop per
a i Antuna Levaković a kod brodske imovne općine; te Nikolu
Grubić a i Luku Šnajder a kod petrovaradinske imovne općine, šumarskim
pristavima u XI. činov. razredu; te blagajničkog vježbenika
Pavlu Petrovic a kod petrovaradinske imovne općine, blagajničkim pristavom
u XI činov. razredu.


Društvene vijesti.


Kao novi članovi I. r. pristupili su hrv.-slav. šumar društvu p. n.
gg. Stjepan pl. Han kony i, vlastelin šumar, nadzornik u Valpovu;
Mihovil Pećina, šumar, vježbenik otoč. imov. općine; Franjo Živ-:
n u s t k a nadšumar, Dragutin K o p p i Ladislav Š a u e r šumari; te Vaclav
Strna d i Franjo Jana l podšumari vlastelinstva Daruvar pl Tukory-a.


,.;:. Zakoni i naredbe.


jb . Naredba kr, zem. vlade, otfjela za unutarnje poslove od 27.^siečnja
1911. br. 61615 ex 1910. o tamanjenju gusjenica u šumama.
Svim kr. županijskim oblastima i gospodarstvenim uredima imov, općina.
ŠUMARSKI LIST 6/1911 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 235 —


Povodom ovamo sa više strana stignuvših izvještajah o sušenjii
hrašča uslied u prošloj godini naglo nastupivše bolesti »m e d 1 j i ke«,
odpisuje se, da je kr zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove dala
po stručnjacima iztražiti prave uzroke tomu sušenju hrašća, te je podjedno
dobavila i mnienja o tomu od njekih uvaženih stručnih zavoda Sva
prispjela mnienja slažu se u tom, da povod sušenja hrašća po okolnostima
sudeć i po dosadanjem izkustvu nije medljika, nego da se to sušenje
ima pripisati u prvom redu višegodišnjem obrstivanju hrastika po gusj´enicama.


Da su se pako gusjenice u tolikoj mjeri razmnožati mogle, ne leži
krivnja samo u vremenskim za razvoj gusjenica prikladnim prilikama, nego
i u tomu, što se šumski organi za vremena nisu pobrinuli za točnu provedbu
propisa-§ 51. šumskoga zakona od 3. prosinca 1852, te k tomu paragrafu
izdanih naredaba o uništavanju gusjenica i sprečavanju njihova
razvoja. . : / <


S razloga toga imadu se područni šumski organi najozbijnije opomenuti,
da u buduće budno paze na razvijanje raznih po šume štetnih
upliva, ter da ih za vremena znanošću utvrdjenima sredstvima odstrane)
ili barem njihovo-pogubno djelovanje umanje. -;


Isto tako treba spomenute šumske organe upozoriti, da bi bilo u
interesu znanosti poželjno, da se opažanja njihova o raznim zareznicima
šumi škodljivima itd. do znanja stave u pravo Vrieme kr. šumarskoj akademiji
u Zagrebu u svrhu, da u slučaju potrebe uzmognu rečenoj šumarskoj
akademiji dodieljeni stručnjaci praviti glede tih neprijatelja šumskih
svoja znanstvena opažanja.


Glede pomladbe osušenih hrastovih površina kao i glede ukorišći^
vanja osušenoga drva imadu se po područnim organima staviti predloži
u obliku propisanih gojitbenih i sječnim osnova, ter iste redovitim putem´
razpraviti i provesti. Za bana: Chavra k v. r. ..


Naredba kr. hrv-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove u Zagrebu od 9. svibnja 1911. broj 19,514. glede pojednostav
njenja postupka kod izdanja dozvola za palenje vapnenica Izdana je na
kr. županijske oblasti u Gospiću i Ogulinu, a glasi:


Pošto se je izpostavilo, da obavljanje očevida na licu mjesta po
izaslaniku kr. kot. oblasti i šumarskom stručnjaku, u svrhu izdanja dozvole
za palenje vapnenica prema toč. 4. naredbe kr. z-emaljske Vlade, odjela
za unutarnje poslove od 18. ožujka 1888. broj ,26 662 e:x 1887. prouzročava
strankama nerazmjerno veliki trošak, usljed-česa žiteljstvo neće
vapnenice da pali, te stoga ne ima vapna za svoje kucne potrebe, obnalazi
kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove odrediti, da u slučajevima,
gdje žitelji žele paliti omanje vapnenice od 2—3 metra promjera
i 4-6 metara visine (6—9 nogu), a naročito onda, ako žele paliti-vapno
za svoju kućnu porabu a ne za trgovinu, imadu ^kr. kot. ob´asti^ (|vlastHi
nadležno občinsko poglavarstvo, da ono po svom . izasl.iniikU;;^.jit,,bljžnjem
lugaru očevid obavi na trošak stranke. ,,;
. j-ir..´ -i ;;..:´;.:,;


Samu dozvolu za palenje ima kao i do sada izdati nadležna, kr..kaT
tarska oblast na temelju zapisnika, koji se prigodom očevida sastavitjimade. a koji mora sadržavati mjesto, gdje ćC; se vapnenica paliti i udg.?
Ijenost iste od sgrada i inih upaljivih predmeta, zatim veličinu vapnenio^
i količinu za izpalenje iste potrebnog drva, kao i navod vlastr^ik9.__,o4