DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 197 —


Osim ovđe navedenog prava na građevno drvo, daje imovna
općina prema najavljenoj i izvidenoj potrebi, građevno drvo za
propuste i mostove na općinskim putevima, koje imade pojedina
općina uzdržavati.


U najnovije doba počeli su se propusti postavljati od cementnih
cijevi, ter imovna općina u tu svrhu, glasom zaključka gospodarstvenog
odbora od 23. veljače 1906, točka 14., odobrenog
naredbom kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 16.
srpnja 1906. broj 14 028 nakon učinjenih izviđa, daje cementna
cijev u istinu postavljena, doprinaša:
Za cementnu cijev od 1.5 cm. promjera po tekućem m. 0´90 K


» > » » 20 » » » » » 1´20 »


» » > » 25 » » » » » 1",50 »


» » » » 30 » » » » » 1´70 »


» > » » 40 » » » » » 2´60 »


» » » » 50 » » » » » 3 60 »


> » » » 60 » * » » » 4 60 »


t. j . polovicu običajne cijene, izvidene na trgu u Bjelovaru,
Križevcima i gradu Ivaniću. (Nastavit će se.)
Osobne viesti.


imenovanja. — Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kod
uprave erarskih suma u Hrvatskoj i Slavoniji i to u području kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, kr. šumarskog nadinžinira Ivana K r a j n y a k a,
kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćev. razredu, te kr. šumarsko - inžinirskog
pristava Ladislava Szillagyia , kr. šumarskim inžinirom u IX.
plaćev. razredu sa sustavnim berivima.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: kr. šumarskog
povjerenika kod kr. županijske oblasti u Požegi, Aleksandra
Havličeka , kr. županijskim šumarskim nadzornikom II raz. u IX. čin.
razredu, ostavljajući ga i nadalje na dosadanjem mjestu službovanju; kr.
šumarskog pristava I. razreda kod kr. kotarske oblasti u Cirkvenici, Vi-
lima Cmelika , kr županijskim šumarskim nadzornikom II. raz. u IX. čin.
razredu kod kr. županijske oblasti u Gospiću; kr. šumarske pristave I.
razreda kod kr. hrvat, slavon. dalmatinske zemaljske vlade, odjela za unut.
poslove u Zagrebu, Josipa Jakopca i dra. Gjuru Nenadića, kr. šumarskim
povjerenicama u IX. čin. razredu, ostavljajući ih i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja; kr. kotarske šumare II razreda Budimira
Strgar a kod kr. kotarske oblasti u Dol, Lapcu, Srećka Ma y er a kod
kr. kotarske oblasti u Kutini i Alfonsa Kauders a kod kr. kotarske oblasti
u Cirkvenici, kr. kotarskim šumarima I. raz. u X. činov. razredu, premje-
Stiv podjedno prvoga od kr. kotarske oblasti u Dol. Lapcu, k onoj na
ŠUMARSKI LIST 5/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 198 —


Udbini, a potonje ostavljajuć na njihovom dosadanjem mjestu službovanja ;
šumarske pristave Milana Crnadk a i Zlatka Turkalj a kod ogulinske
imovne općine, te Milivoja Markić a kod slunjske imovne općine,
kotarskim šumarima u X. čin. razredu; vlastelin, šumara i. s. Franju
Puchesa , šumarskim pristavom u XI. čin. razredu kod brodske imovne
općine; te konačno pisarničkoga lugara kod gospodarstvenog ureda gradiške
imovne općine, Nikolu Vukićevića , akcesistom u XI. čin. razredu
kod gospodar, ureda petrovaradinske imovne općine — sve sa sustavnim
berivima.


Alfons Kauders , kr. kotarski šumar u Cirkvenici, imenovan je po
kr. zem. vladi u Zagrebu, dopisujućim članom geologijske sekcije za
kraljevine Hrvatsku i Slavoniju.


Premještenja. — Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
premjestio je medjusobno kr. kotarske šumare 1. razreda Gasu Vacako d
kr. župan oblasti u Požegi i Krešimira pl. Stanisavljevića kod kr.
kotarske oblasti u Požegi, a sjedištem u Kutjevu.


Umro. — Dne U. travnja t. g. umro u sanatoriju u Zagrebu nakon
dugotrajne i teške bolesti, dr Dragutin Neumann , predsjednik hrvatskog
sabora, ravnatelj dobara, odvjetnik i t. d.


Smrt ovog nesebičnog patriote i predsjednika hr. sabora duboko je
potresla cijelom Hrvatskom, te su skoro sve domaće, a i mnoge strane novine sa
zanosom spomenule umne vrline, koje su ga resile kao rodoljuba-političara
i kao građjanina. To makar i u kratko ne ćemo ovdje opetovati, već ćemo se
ograničiti samo na one njegove sposobnosti i djelatnost, koju je kao upravitelj
jednoga od najvećih naših vlastelinstva, kao malo koji pravnikravnatelj,
u punoj mjeri posjedovao, odnosno razvio.


Dr. Dragutin Neumann rodio se god. 1856 u Valpovu. Pučku školu
kao i gimnaziju u Osijeku svršio je s odličnim uspjehom, a isto tako i
pravne nauke na bečkom sveučilištu. Kako bijaše darovit, a uz to koncilijantan
i sa svakim veoma susretljiv, nije ni čudo, do je već onda ostarjeli
glasoviti vlastelin valpovački barun »Prandau´ mladog Neumanna kao
valpovačkog sina u velike cijenio.


G. 1886. dobio je Dr. Neumann pravo odvjetovanja u Osijeku, te se
je kao takav odlikovao u svojoj struci osobitom spremom i u brzo postao
pravnim savjetnikom, a g. 1892. i ravnateljem vlastelinstva valpovačkoga.
Poslije smrti baruna Prandaua predan je Dr. Neumannu tegotan i osobite
sposobnosti zahtjevajući posao oko podjelbe ogromnog vlestelinstva ,Valpovo-
Dolnji Miholjac", kojeg je on uz sudjelovanje vrstnih šumarskih
stručnjaka Danhelowskia, Zerdika, Urbana i Hankonyia na opće zadovoljstvo
i u dosta kratko vrijeme majstorski izveo.
Vlastelinstvo valpovačko sastojeći se poglavito iz šuma i to većinom
čisto hrastovih, koje je bivši šumarnik, a kasnije i vlastelinski ravnatelj
Adolf Danhelovvski uzorno uredjivao, potrebovalo je u ono doba vrstnu
silu, koja će njegov rad nastaviti, pa je i Dr. Neumann, akoprem po struci
pravnik, svatio ozbiljno svoje novo zvanje, te svakom zgodom nastojao,
da si čim više šumarskog stručnog znanja u teoriji i u praksi prisvoji, te
je pri tom osobito uvažavao uvjek promišljeni i zreli sud sadanjeg vlastelinskog
šumarskog nadzornika i uvaženog stručnjaka g. Stjepana Hankonyia.
Tečajem vremena pako stekao je Dr. Neumann u pitanjima sveopće
Šumarske struke takovu rutinu i za laika upravo neobično znanje u opće