DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 148 —
Društvene vijesti


Zapisnik spisan dne II. XII. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom
obdržavanja sjednice upravljsjućeg odbora šum. društva. Prisutni
: I. Podpredsjednik : Robert Fischbach ; Tajnik: Bogoslav Kosović ;
Blagajnik: Ljudevit Szentgy6rgy; Odbornici: Bona de Marino, Antun Kern,
Dragutin Lasman, August Ružička i Vilim Tolg.


Izpričali se: ostali neprisutni.


1. Podpredsjednik u zastupanju predsjednika, Eobert Fischbach otvara
sjednicu i pozdravlja prisutne odbornike, na što sjednica teče sliedećim
ustanovljenim dnevnim redom.
Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice upravljajućega
odbora, obdržavane dne 24. IX. 1910.


Zapisnik bje nakon pročitanja uzet bez primjetbe na znanje, a za
ovjerovljenje istoga izabrana gg Bona de Marino i Tolg Vilim.


Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju:


Predsjedatelj sjednice priobćuje, da je preduzeo skontraciju druš


tvenih blagajna dne IO. XII. 1910. te zaključio:


1. Dnevnik društvene imovine sa ostatkom od 5074 K 38 f.
2. Dnevnik prip. zaklade sa ostatkom od 12825 K 96 f.
3. Dnevnik BoroSićeve zaklade sa ostatkom od 1943 K 40 f.
Blagajnik izvješćuje, da je predsjedničtvo prema zaključku upravnog
odbora od 24. IX, 1910. nabavilo za pripomoćnu zakladu za 10.000 K
(deset hiljada) sliedeće vriednosne papire:


A) kod I. hrvatske štedionice u Zagrebu: 5 komada 472X "J^^´"´^
založnica i to: Ser. VIII br. 5114—5118 u nominalnoj vrijednosti od K
1000 a uz tečaj od 99, te je pri tom dobiveno 50 K,


B) Kod hrv. slav. zem. hipotek. banke u Zagrebu: 5 komada 4´/j,7o
komunalnih zadužnica iste banke i to Ser. III broj 205, 206, 207, 229
i 230 u nominalnoj vrijednosti od 1000 K, a uz tečaj od 98 K 50 f., te´
je pri tom dobiveno 75 K.


Nadalje priopćuje da je:


Bilanca do 11. XII. 1910. blag. rukovanja društvene imovine sliedeća:


primitak:


proračunom preliminirano do 31. XII. 1910. ..... . 30.200 K —
do 11, XII. primljeno 32.366 K 35


izdatak: dakle više za 2.166 K 35
proračunom dozvoljeno izdati do konca godine 29 200 K — f.
do 11. XII. 1910. izdano 27 291 K 97 f.


dakle uštedjeno 1 908 K 03 f.
Zatim izvješćuje blagajnik, da je stanje dužnih članarina dne 11.
XII, 1910. sliedeće:


1. Sadanji članovi I. razreda duguju 1.428 K 41 f.
2. Bivši » » » » 745 K 40 f.
3. Sadanji »II. » » 618 K 50 f.
4. Bivši . s ^ » 822 K - f.
Ukupno .^TeiT K 31 f.
Podjedno stavlja upit, što da se učini glede dužnih članarina onih
osoba, kojih predpostavljeni ured na opetovane požurke društvene uprave
ni odgovora neda.
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 149 —


Odbor uzima izviešće predsjedatelja i blagajnika do znanja, ter zaključuje,
da će odluka glede postupka sa nemarnim dužnicima pasti u
kojoj od narednih sjednica.


Tajnik izvješćuje:


1. Da je dne 3. X. t. g. obavljena primopredaja zgrade »Šumarski
dom« i društvene knjižnice od zamjenika tajnikova L Szentgyorgya na
novo izabranoga tajnika Bogosl. Kosovića u prisutnosti odbornika Kerna,
0 čemu je spisan i primopredajni zapisnik br. 99 ex 1910.
Podjedno izvješćuje, da se ini društveni inventar nije mogao zapisnički
primiti, jer ne ima popisa inventarnih predmeta. Stavlja upit, da li
se i po komu se takav inventar sastaviti ima i tko da ga ovjerovi?


Odbor zaključuje, da tajnik inventar sastavi i predloži ga u budućoj
sjednici, a izvješće o primopredaji uzima do znanja.


2. Nadalje izvješćuje, da je g. prof Korlević dovršio inventarizaciju
ptica i sisavaca u šum. muzeju, a tajnik da je popisao lovke i ine uresne
predmete i procjenio ih prema cienikli dotične tvrdke od koje su dobav-
Ijene, te da je o tom izviešćeno kr. zem. vladi, odjelu za bogoštovlje i
nastavu u svrhu, da se ti predmeti prema zaključku glavne skupštine hrv.
slav. šum. društva od 4. X. 1908. toč. 6. uzmognu predati u upravu kr.
zem. vlade.
Pošto je isti opazio, da njekoji predmeti nisu kako treba procjenjeni,
a nekoji da nisu u inventar ni uneseni, stavlja upit, što da se glede
toga učini?


Odbor zaključuje, da se prigodom primopredaje lovačke dvorane i
0 tom sastavi primopredajni zapisnik i manjkavosti odstrane. Naročito
treba u red postaviti mape risane za milenijsku izložbu g. 1896., a predmeti
od trajne vrijednosti neka se kako t´reba procjene.


3 Ivješćuje, da je pr. gosp minist. savjetnik g. Havas zamoljen, da
zastupa društvo dne 11. XII. 1910. na skupštini zem. šumar, društva u
Budimpešti, no kako je isti u zadnji čas bio zapriečen, biti će društvo
zastupano po kr. šum, nadsavjet. Robertu Bokoru.


Šum. društvo bilo je na proslavi 50 godišnjice višeg gosp. učilišta
u Križevcima zastupano po I. podpredsjedniku R. Fischbachu i tajniku


B.
Kosoviću.
Odbor uzima izvještaj do znanja.
4. Izvješćuje da su bili neophodno nuždni neki manji popravci na
društvenoj sgradi, kao na štednjaku podvornika, pragu jednih vrata i da
je bilo nuždno nabaviti košare za drva.
Uzima se do znanja.


5. Za društvenu knjižnicu je nabavljeno: Honlinger: Wald\verthrechnung
i forst. Statik des jahrl. nachchalt. Betriebes. 360 K. Isti: Be\veise
fiir die Unrichtigkeit der Theorie des Reinertrages. 1´20 K. Isti: Weitere
Beweise fiir die Unrichtigkeit der Theorie des Reinertrages. 0 80 K. Bezecny:
Tarifratgeber fiir den Land- und Forstwirt. 3 K. Velem. g. Fischbach poklonio
je njekoliko starijih izdanja šum. kaledara za upodpunjenje zbirke.
Društvo je primilo Spomenicu križevačkog viš. gosp učilišta bez
dopisa, te se još nezna, da li na poklon ili na ogled.


Uzima se do znanja.


Točka III. Razdjelenje podpora iz K6roskenyjeve pripomoćne zaklade.


U svemu je prispjelo 9 molba i to udova Vraničar Anke, Kadić Julke,
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 —


Simić Petre, Giirtler Milke, Furlan Marije i Murgić Eve, zatim malodobnih
sirota Sipeka Vladimira i Brosiga Viktora, te napokon molba umirovljenog
lugara Pave Antolića.


Pošto Pave Antolić po § 27. pravila zaklade nema prava na podporu,
to ima 8 molitelja, na koje se može razdijeliti razpoloživih i prora
čunom osjeguranih 500 K.


Odbor zaključuje da se u oči Božića dostavi u ime podpore:


Vraničar Anki 75 K, Gurtler Milki 75 K, Brosig Viktoru 75 K, Šipek
Vladimiru 75 K, Kadić Julki 50 K, Simić Petri 50 K, Furlan Mariji 50 K,
Murgić Evi 50 K. Ukupno 500 K.


Točka IV. Razdjelenje podpora iz društvene imovine. U svemu stiglo
je sa molbom pod toč. 111. odbijenoga Antolića Pave, ukupno jedanaest i to:


Antolić Pave Moćan Ane, Dragančić Tereze, Belamarić Olge, Se-
ringer Ruže, Lepušić Eme, Guči Dragice, Aue pl. Marije, Gase Vaca,
Tome Kružića te Sofije Kadić.


Po proračunu za 1910. je za razdjeliti 400 K.


Odbor dopituje podpore: Kadić Sofiji 50 K, Dragančić Terezi 50 K,
Belamarić Olgi 50 K, Seringer Ruži 50 K, Lepušić Emi 50 K, Guči Dragici
50 K, Aue pl. Mariji 5(> K Ukupno 350 K, a osim toga uvjetno 50 K
Pavi Antoliću, ako gospod. ured II. b. i. o. potvrdi njegove molbene navode.


Točka V. Razni predloži:


1 Tajnik predlaže neka se zaključi kako se ima kazalo za »Šum.
List« sastaviti i po kojoj cieni, t. j . da li od stranice ili ukupno za cielo
kazalo.


Odbor zaključuje, da se kazalo ima sastaviti po obliku kazala za
Smrekarov priručnik u dva stupca na jednoj strani i sa isto onakovim
slovima i isto onako obsežnim načinom registriranja. Natjecatelji neka
naznače, koliko će tražiti za jednu stranicu tiskanoga kazala, te neka prilože
uzorak kazala bud kojega polugodišta »Šum. Lista« do buduće odborske
sjednice. Odbor si pridržaje pravo prema odabranom uzorku podjeliti posao
i na 2—3 natjecatelja.


2. Klub šumar, akademičara u Zagrebu i društvo »Lipa« zahvaljuju
se za besplatno šiljanje lista u god. 1910., te mole, da bi im se list i u
godini 1911. slao.
Neka se molbi udovolji.


3. Članovi Žibrat Milan, Reschner Rudolf i Braxator Hellmuth mole,
da mogu svoje dugovine mjesečno odplatiti.
Predhodno se uvažuje molba, ali ako ne budu htjeli plaćati obroke,
neka se utuže.


4. Lugari Kobe i Biličić izjavljuju, da svoj dug priznaju i da će ga
podmiriti, a lugar Zdelar moli, da se dug njegov odpiše, jer da je platio.
Predsjedničtvo je već razloge Zdelarove uvažilo i dug njegov odpisalo.
Uzima se na znanje.


5. Prema zaključku glavne skupštine od 25. rujna t. god. predlaže
se izabrati odbor, koji će izraditi predstavku na preuzv gosp. bana,
glede poboljšanja statusa kr. šum. tehničara prema predlogu kr. ž. š. n.
Bogoslava Kosovića,
Izabiru se članovi Vilim Tolg, Bogoslav Kosović i Ivan Konig. Predlagać
Kosović neka predstavku izradi i dostavi ostalim na proučavanje.