DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 142 —


a od 70.—80, godine da će već prihodi znatno nadmašivati
izdatke.


Nakon 80 godina t. j . nakon dovršenja osnovom zamišljenoga
djela, vriedio bi objekt izveden po prvoj alternativi (2-4
mil. hektara) 7.680 milijuna kruna, koja vriednost uložene glavnice
nadmašuje za 1.464 milijuna kruna. Po drugoj alternativi
izvedeni objekt vriedio bi nakon istoga doba 13.488 mil. kruna,
što nadmašuje uloženu svotu za 2.568 milijuna kruna. Po prvoj
alternativi nosio bi objekt nakon 80 godina stalni godišnji
prihod od 288 milijuna kruna, a po drugoj 418 milijuna kruna.


Kako se iz tog račune vidi, predmet je precizno proučen
a obzirom na rezultat toga proučavanja bilo bi zbilja i poželno
vriedno, da se naumljena osnova i izvede.


Istina je doduše, da bi se njekima pretpostavama i dielovima
predloga dalo što šta i prigovoriti. Tako n. pr. da je
povjerenstvo trebalo u osnovu za pošumljenje povući i ona zato sposobna
zemljišta nad 600 met. visine, zatim i ona, koja ne nose
više od 12 K čistog prihoda, no to će Engleska sjegurno i
učiniti kad joj bude trebalo više drva nego ga sada treba.


Nadalje bi se moglo prigovori, što je za cielo razdoblje i
cieli račua uzet jedan te isti kamatnjak, dočim se faktično kamatnjak
mjenja, a isto tako je i sa cienama drva itd. no svi ti
prigovori ne bi bili baš najopravdaniji, jer se mjesto spomenutih
faktora sa najboljom voljom ne bi mogli točnije ustanoviti.


Nije nam još za sada poznato, da li je već Engleska vlada


prihvatila predloge povjerenstva i uzakonila ih, no ne može biti


dvojbe, da će ona tako ozbiljno provedenu akciju o podizanju


šuma iz nova i oživotvoriti. B. K.


Pravo na oprost ili popust poreza od šuma,
koje su nastradale od elementarnih nepogoda.


Na ovu raspravu potaknulo me je prošlogodišnje sušenje
hrašća po Hrvatskoj i Slavoniji, povodom kojeg je jedno područno
vlastelinstvo zatražilo oprost poreza radi pojavivše se
bolesti „medljike" (Mehltau krankheit).
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 143 —


Nu kr. financijalno ravnateljstvo kao prvo molbena oblast
nije molbu uvažilo, s razloga, što šteta od hrastove medljike
nije spomenuta medju onima taksativno nabrojenima u §. 49,
zak. čl. XLIV: 1883.


Tom sušenju nije ali kako je vlastelinstvo mislilo i kako
se je obćenito držalo uzrok medljika, nego gusjenic a
četnjak a (Cnethocampa processionea), gubar a (Ocneria
dispar) i dr; koje su zadnje tri godine upravo harale šnme^
brsteć lišće od ranoga proljeća do kasne jeseni.


Da je tomu tako, dokazao je sudrug g. šumarski nadzornik
Bogoslav Kosović u broju 11. o. 1. od god. 1910., pod naslovom:
„Medljika i uzroci sušenja hrašća u Hrvatskoj."


Prema tomu trebali su svi šumoposjednici, čijim su šumama
usljed gusjenica silne štete nanesene, da pravodobno zamole
odpis poreza, jer se isti kako ću kasnije navesti, oprašta za
one šume, koje su zaražene četnjakom i gubarom.


Prije nego li predjem na sam propisani postupak, smatram
nuždnim, da ovdje navedem njekoje zakonite ustanove, koje se
tiču te porezovne pogodnosti.


Glede zemljarine, što se posjednicima godišnje razpisuje,
zajamčuje zak. čl. XLIV: 1883. više vrsti pogodnosti.
Pogodnosti su obzirom na njihovo vrieme dvovrstne:


1. takove, koje glase samo na jednu godinu;, i
´2. takove, koje glase na više godina.
K prvim pogodovnostima spadaju slučajevi elementar nih
šteta, ak drugima privremeni oprosti.


Iznimku sačinjava samo opustošenje šuma požarom, koje,
akoprem je elementarna šteta, daje ipak pravo na popust poreza
zemljarine na više godina.


Kada i u kojem slučaju ima mjesta oprostu ili popustu
poreza u vanredni m slučajevima elementarnom nepogodom
prouzročene štete, odredjuje § 49. zak. čl. XLIV: 1883. i
§ 133. naputka o provedbi zak. čl. XXII: 1885.


U gornjim §§. navedeni slučajevi, glede kojih je već ili financijalno
ministarstvo, ili fin. upravno sudište, ili konačno
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 144 —


upravno sudište izreklo svojstvo, koje pruža pravo na por. oprost


t. j . koji se imadu smatrati kao elementarna šteta, jesu :
1. grad (tuča), povodnja i vatra u opće;
2. poharanje plodina na obsežnijem, čitave poteze obuhvaćajućim
zemljištima, kroz b u b e ;
3. glede oranica: a) takav mraz , ili zemnom vodom prouzročena
povodnja , koja obuhvaća čitave poteze zemljišta;
b) takova trajna suša, ili ina kakova elemetarna
nepogoda, koja na većim, čitave hatare obuhvaćajućim zemljištima
ljetinu takovim načinom, ili u takovo vrieme uništi, da se
dotična zemljišta u opće ne mogu više u istoj godini novim
težanjem obnoviti i rodnim učiniti c) oluja , d) hrdj a e)
po poljskim miševima prouzročene štete, u koliko se
iste protežu na ciele hatare ;


4. glede vinograda: a) p h y i o x e r a v a s t a t r i x i t o rtrix
pilleriana; b) pljesna gljiva pod imenom
peronospora viti colla; c)mraz; d) medljikaie)
obrana proti pustošenju phyloxere ugljičnim sumpornim
k i s 0 ra imade se takodjer kao elementarna šteta raspravljati ;
5. glede šuma: a) šteta od požara; b) po kukcima, imenito
po leptiru prelcu i bombixu ili veneria dissipar-u prouzročena
šteta, danas u literaturi Ghnetocampa processionea
i Ocneria dispar;
6. glede hmelja: mraz;
7. ina, od slučaja do slučaja nastala elementarna šteta, u
koliko upravno sudište izrekne takovo svojstvo, koje pruža pravo
na porezni oprost.
Slučajevi elementarnom nepogodom prouzročenih šumskih
šteta imadu se u roku od 8 dana, računajući od dana
nastale štete, pismeno prijaviti po vlastniku dotične
oštećene zemljištne čestice i to ili nadležnom općinskom
poglavarstvu, ili neposredno financijalnom
ravnateljstvu. No svakako je uputni je
radi brzine postupka, da se prijava odmah podnese opć poglavarstvu,
jer kod ravnateljstva predanu prijavu, mora ovo tek da
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 145 —


dostavi općin. poglavarstvu radi daljnjeg uredovanja, odnosno
radi obave pređizvida i sastavka operata.


Ako se elementarna šteta ne prijavi pismeno, već u s t-
m e n 0, dužan je općinski bilježnik (gradski porezni ured) o takovoj
prijavi sastaviti zapisnik.


Veleposjednici i gospoštije, koje raspolažu svojim činovništvom,
moraju u prijavi točno naznačiti topografske brojeve
oštećenih čestica.


Ako dotična čestica nije sva oštećena, tada se imade u
prijavi naznačiti još i oštećena površina.


Pošto nekoje elementarne štete ne nastupaju na jedanput,
a nekoje postizavaju svoju opravdanost tekar postepeno, to se
kod prijavnog roka elementarnih šteta takove naravi, iraadu
držati rokovi propisani okružnicom kr. ug. minist. financija od


5. siečnja 1889. br. 60.074 ex 1888. tako n. p. šteta, počinjena
požarom u šumama, ima se prijaviti u roku od 30 da n a,
računajuć od dana požara — kod drugih šteta su rokovi dulji
ili kraći.
Prijavu o elementarnoj šteti imade općinsko poglavarstvo
ist i dan, kada je zapisnički zaprimljena ili posebnim podneskom
podnesena, zaprimit i u uručbeni zapisnik i providiti
ju danom primitka i brojem uručbenog zapisnika.


Kako se dalje ureduje, stvar je općinskih organa, kojim


odnosni propisi poznati biti moraju.


Držim, da bi svrsi shodno a i potrebno bilo, kada bi se


naši šumoposjednici, naročito imovne općine, biskupije, gospo


štije, zem. zajednice i dr., koji posjeduju velike komplekse šuma,


na ovu zakonsku blagodat glede oprosta poreza naposeb na


redbenim putem upozorili, jer bi se bar u buduće u sličnim


slučajevima, prištedili znatne novčene iznose, koje za porez


plaćati moraju.


Uzme li se popriečno 1 K zemljarine po jutru, (to ovisi
0 razredu u koji je šuma uvrštena) to bi za veleposjednike,
koji imadu na tisuće jutara šumske površine, bio zaista dosta
veliki dobitak. Gj. Cesarić.