DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 1     <-- 1 -->        PDF

BROJ 3. U ZAGREBU; 1. OŽUJKA 1911. GOG. X


SUMflRSKllTŠT


Pretplata za nečlanove K 12 nagodinu — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatfio.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200-^ Za članove podupirajuće IC 2U. — Za redovite
članove T razreda K 10 i 2 K prjstupnme, — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za.
>Šum- list« K 4y ime pretplate. — »T-ugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj *Šum. lista« stoji 1, K. Članarinu. ] pretplatu na hst prima predsjed-nižtvo društva.
Uvrstbina za oglasei za I stranku 16 K; za po] stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


četvrt stranke 6 K. — Kod višekratnog tsvrštenja primjereni popust.


: Marko grof .Bombelles.. ,


Kako smo već u zadnjem broju ovoga lista javili, blagoizvoljelo
je Njegova cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo
našem vrlo cijenjenom predsjedniku Marku grofu B o mbellesu
, ces. i kn komorniku nasljednom članu zajedničkog
sabora i sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije^
veleposjedniku itd. premilostivo podijeliti dostojanstvo pravog
tajnog savjetnika te time posredno odlikovati i dignuti ugled i
važnost takodjer našega šumarskoga društva.


Kako je to odlikovanje usljedilo kratko vrierae prije zaključka
prošloga broja našega lista, mogli smo o tom donjeti
samo kratku viest Tim radje sada prihvaćamo zgodu, da Njegovoj
Preuzvišenosti ponovno najsrdačnije čestitamo na tom
previšnjem odlikovanju i da mu zaželimo, neka bi mu bilo sudjeno,
da još mnogo godina bude mogao svoje umne sile, svoje
veliko iskustvo i svoj veliki patriotizam posvetiti promicanju
javnih interesa mile nam domovine i šumarskoga društva, kojemu
je već mnogo godina vanredno zaslužan predsjednik.


Držimo, da ćemo u veliko razveseliti cijenjene čitaoeej
ako donesemo kratki životopis, a podjedno kao posebni prilog
ovomu listu priložimo uspjelu sliku sa fascimilom Nj. Preuzvišenosti.


Njegovu Preuzviš-enost pako, koga poznajemo kao čovjeka,
koji ne ljubi hvalu niti isticanje svoje osobe, nego u svojoj opće,
poznatoj "i značajnoj čednosti želi, da ga se smatra samo ćednim
suradnikom na polju promicanja dobrobiti naše domovine, molimo
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 2     <-- 2 -->        PDF

82


da iiam za ovaj puta oprosti, što ovom radostnom zgodom iznašamo
njegov životopis, nu nastojati ćemo da pri tomu budemo
što kraći.


Marko grof Bombeiles rodio se je u dvorcu Opeki
kod Vinice dne 18, listopada 1859. kao sin grofa Marka Borabeliesa
st. i grofice Ferdinanđine, rodjene grofice
Drasković Trakošćanske.


Već od mladosti pokazivao je grof Marko Bombeiles veliku
ljubav za prirodu, a naročito za šumu i lov.


Nakon svršenih nauka i jednogodišnje dobrovoljačke službe
u vojsci, preuzeo je vlastelinstvo Opeka—Zelen dvor i sklopio
brak sa pragrofinjom Marij o ra, kćerkom kneza Huge S alm-
R e i f f e r s eh e i d t a. Taj sretni brak trajao je na žalost samo
do 29. lipnja 1897., kada je ta plemenita gospodja podlegla
podmukloj bubrežnoj bolesti, ostaviv neutješivom suprugu trogodišnjeg
sinčića, današnjega 17. godišnjega Josip a grofa
Bombeile s a, koji polazi 7, razred varaždinske gimnazije.
I mladi je grof osobiti ljubitelj prirode, a što je pogotovo radostno,
jedan je od najboljih učenika na spomenutom zavodu.


Tri godine nakon smrti prve supruge, sklopio je grof Marko
Bombeiles brak sa groficom Marijom M i 11 r o v s k y, iz kojega
je braka potekla danas 6 godina stara grofinja Marija.


Obiteljski život grofovskih roditelja i djece izvanredno je
sretan i čuvstven, svi su članovi osobito prijazni i Ijubezni u
saobraćaju sa svakim a medju okolišnom sirotinjom je Nj. Preuzvišenost
visoko štovana kao njezin osobiti dobročinitelj,


Preuzvišeni gospodin grof Bombeiles većim dielom boravi
u zatišju svoga dvorca u Opeki, koji je okružen liepirašumi nalikom
perivoju, i koji njegov preuzvišeni vlastnik već od mnogo godina
popunjuje sa raznim vriednim inozemnim listačama, a naročito
sa raznom akliraatiziranom inozemnom crnogoricom.


Sam dvorac je u njekim svojim djeloviraa pravi lovački
muzej, te se u hodnicima i u velikoj dvorani nižu jedna trofeja
do druge. Požaliti je samo, da se Nj. Preuzvišenost nije
mogla odlučiti, da se od tih trofeja rastane za vrieine bečke
medjunarođne lovačke izložbe, u kojoj je bilo mal 0 komada
ŠUMARSKI LIST 3/1911 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 83 —


jelenskih rogova, koji bi bili liepši od oiiih^ koji potiču od jelena,
ustrieljenih po g. grofu u lovištima oko Vinkovaca.


Lovu, i to ne samo kao športu, nego i kao važnoj narodno-
gospodarstvenoj grani, posvetio je osobito brigu i velike
materijalne žrtve.


Tako je medju inim nakon preuzeća vlastelinstva Zelen dvor,
u čijim lovištima se nije nalazila ni jedna srna, godine 1882.
nabavio 17 komada te divljači, koja se je usljed racionalnoga
gojenja^ a naročito hranjenja u zimi, tako razmnožila, da se
već od njekoliko godina mora godišnje preko 100 komada što,
postrieljati, što živih poloviti, e se nebi u prekomjernom broju
rasplodila.-


Kako ta lovišta uz to obiluju i na zecevima i gnjetelima,
ne samo da su stekla liepi glas i daleko izvan naše domovine,
nego su njekoliko puta bila posjećena i od članova prejasnog
našeg vladalačkog doma, medju inim i od njegove ces. i kr.
Visosti nadvojvode-priestolonasljednika Fr anje Ferdinanda,
te je plemeniti domaćina takovim prigodama vazda nastojao,
da svoje visoke goste upozna i sa životom i običajima hrvatskoga
seljaka;


Svojim požrtvovnim sudjelovanjem mnogo je grof Bombelles
doprinjeo tomu, daje na jubilarnoj izložbi u Budimpešti, tako sjajno
bila prikazana kultura hrvatskoga naroda, a naročito naše šumarstvo
i lovstvo, koje je bilo prikazano u posebnom hrvatskom šumarskom
paviljonu, te koje je steklo sveopće priznanje cieloga stranoga svieta.


Za njegovoga predsjedništva i uz njegovo djelotvorno zauzimanje
sagradilo si je naše šumarsko društvo godine 1897. i
1898. u Zagrebu svoj »Šumarski dom« sa troškom od nješto preko


200.000 K, te se u istom danas nalaze prostorije društva,
društveni šumarski muzej i šumarska akademija.
Predsjednikom hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva
izabran je grof Bombelle s u XX. redovitoj glavnoj skupštini
u Zagrebu dne 28. kolovoza 1896., te tu čast obnaša
i danas, a nadamo se da će Nj. Freuzvišenost i nadalje svoju
pažnju i naklonost priklanjati tomu našemu društvu, na čemu će
mu svi članovi društva u veliko harni biti.