DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 74 —


uzčuvanja remek djela prirode, te će ovo djelo dobro doći svim onim
šumarima, koji uvidjaju vrijednost, što ju uzdržavanje ovakovih naravnih
spomenika imade za narod i domovinu, i koji u tom pogledu žele poraditi


i vršiti svoju kulturnu dužnost
I ie Vtfertermittlung der Obstbaume und anderer Einzeibaume. Von
Franz Riebel; k. k Forstrath, technischer Konsulent fiir agrarische Operationen
im k. k. Ackerbauministerium und Honorardozent an der k k.
Hochschule fiir Bodenkultur in Wien. Mit 8 Tafeln. Wien und Leipzig


K. uud k. Hof Buchdruckerei und Verlags-Buchhandlung Carl Fromme.
Ciena K 3"— Ovu knjigu osobito preporuča njeno zadnje poglavlje pod
naslovom : »Die Anwendung auf praktische Falle«, radi česa će u krugovima
praktičara naići na isto ono priznanje i uporabu, kao njegovo poznato
prijašnje djelo: »Waldwerthrechnung und Schiitzung von Liegenschaften«
Handbuch der kaufmanischen Holzvervvertung und des Holzhandels
Fiir Waldbesitzer, F´orstwirthe, Holzindustrielle und Holzhandler. Von Leopold
Hufnagel, Zentral-Giiterdirektor. Berlin. P. Parey. Ovo je u kratko
vrieme već 3. izdanje ovog izvrstnog djela,


Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. Herausgegeben
vom kg. Staatsministerium der Finanzen, Ministerial-Forstabteilung. 11.
Heft. An\veisung iiber die Forsteinrichtung in den k. bayerischen Staatswaldungen
(142 strane sa 7 djelomično bojadisanih tabla i dvie karte.)
Miinchen. E. G. Beck´sche Verlagsbuchhandlung.


Različite vijesti


Bavarska šumarska akademija u Aschaffenburgu napuštena je ove
jeseni, i podjedno odredjeno, da se u buduće šumarska nauka u cijelom
opsegu ima predavati na sveučilištu u Miinchenu (_Monakov). Odnosna
kr. naredba, koja je tim povodom izdana, odredjuje medju inim, da
su oni kandidati, koji žele polučiti namještenje u bavarskoj državnoj
šumskoj službi, dužni na sveučilištu položiti sve propisane medjutimne
i teoretski konačni ispit, a u tu službu primljeni aspiranti da su dužni
nakon trogodišnje pripravne službe kod bavarskih državnih šumskih
ureda, položiti ispit za bavarsku šumsko-upravnu službu.


C. kr. visoka škola za kulturu tla u 8eču Za školsku godinu
1910./11. koja traje od 1. listopada 1910, do 3l. srpnja 1911. fungira
kao rektor Ur. Adolf Cieslar, a dipl. šum. Julius Marchet kao prorektor.
Medju nastavnicima nalazi se 27 profesora, zatim kao honorirani profesor
bivši ministar bogoštovlja i nastave Dr. Gustav Marchet,
nadalje 32 docenta, zatim 24 pristava, konštruktera i asistenta, te konačno
6 učitelja za jezike, stenografiju i prostoručno risanje.
Kako je poznato preselila se je ta visoka škola godine 1897 u
krasnu novosagradjenu i za onda potpunoma prostranu zgradu Nu kako
se je od onda pa do danas broj slušatelja od nješto preko 30) povećao
na više od 1000, a broj nastavnika od 18 narasao na okruglo 80, to
je sadanja zgrada postala sasvim nedostatna, te će se proširiti troškom
od 2 0.000 K, koji će se osjegurati u proračunu za g. 1911.
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 75 —


Uz tu visoku školu postoji i posebni „Djački dom", u kojem slušatelji
dobivaju stan uz cienu od 20—45 K mjesečno, a u „piensa academica"
dobivaju zajutrak za 20 fil, objed za 6) fil, a večeru za 40 fil.


Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. Iz tajničko-blagaj


ničkog izvješća, čitanog na Vllf. red, glav skupštini dne 12. studenoga t
g razabiremo o radu toga kluba u minuloj školskoj godini sliedeće:


Rad upravnog odbora sastojao se u tom, da u prvom redu klub
materijalno podigne. Radi tog obratio se na dobrotvore kluba, koji ga
se i ove godine liepom potporom sjetiše. Ti darovatelji jesu: Vlastelinstvo
braće Turkovića, biskupija đakovačka, uprava dobara kneza Odescalchia,
imovna općina ogulinska, II banska i đurđevačka, te napokon kr. hrv.slav.
dalm zem. vlada. Vrlim podupirateljima lijepe zelene struke najljepša
hvala


Broj skripata povećao se izdanjem skripata „Čuvanja šuma" u 100
kom.; a knjižnicu se gledalo povećati s najnužnijim stručnim djelima Od
njemačkih časopisa držao je klub „Forst-und Jagdzeitung," Domaće listove
kao .Šumarski list, Lovačko-ribarski vijesnik, te Inžinirski vijesnik"
dobivao je klub bezplatno, te se njihovim urednicima, odnosno izdavačima,
najsrdačnije zahvaljuje i najtoplije preporuča za buduće.


U svemu se obdržavalo: 1 glavna i 3 izvanredne skupštine, te 6
odborskih sijela.


Članova je bilo u zimskom semestru 24, a u ljetnom 11.


Imovina klubska, osim knjižnice, iznosi K 2y00 (uračunav i skripta).


Šumski požari u šumama ogulinske imovne općme u godini I909.


Tečajem te godine bilo je u svemu 18 požara na uku noj površini od
64´77 rali, sa ukupnom štetom od 2291. K 92 fil. Svi ti požari su bili
prizemni osim jednoga, koji je bio djelomice nadzeman. Uvaži li se vanredno
velika površina šuma ogulinske imovne općine, koju u tom pogled\
i pretiče samo otočka imovna općina, zatim okolnost, da sve te šume
leže više manje na absolutnom kraškom tlu, da u velikom dielu sastoje
iz četinjavih šuma, te konačno da su šumski požari u tim šumama u
nedavnoj prošlosti bili na dnevnom redu, to se mora i u tom pogledu
priznati veliki napredak, koji se nedvojbeno sjedne strane mora u zaslugu
upisati naprednoj i budnoj šumskoj upravi i lugarskom osoblju,
nu s druge strane i većoj kulturi pučanstva, koje je u tom pogledu
postalo puno naprednije, nego li je bilo nazad samo njekoliko godina.


Zaklada za uzguj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji. Zamolnicom pred.sjedničtva te zaklade od 15. studenoga
1909. broj 42, zamoljeni su svi županijski upravni odbori u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, da po mogućnosti ishode od glavnih skupština pojedinih
zemljištnih zajednica, e bi one isto onako, kako su to svojedobno
učinile krajiške imovne općine, zaključile, da kupci stabala iz šuma zem.
zajednice, te poduzetnici eventualnih radn a kod zem. zajednice, imaju od
kupovnine, odnosno zaslužbene platiti 0*27o u gore spomenutu zakladu


Toj zamolbi su sjegurno udovoljili svi upravni odbori, a na kr. kot.
šumarima je da porade o tomu, da područne im zem. zajednice na to
sklonu Biti će da su šumari u tomu mjestimično uspjeli, a opet mjestimično
da im to do sada nije bilo moguće.


Tko je kao šumar imao posla sa zemljištnim zajednicama znade
dobro, kakovima se sve poteškoćama mora boriti, dok se takav ili sličan
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 38     <-- 38 -->        PDF

__ 76 —


predmet najprije razjasni, a onda tek ishodi bar njekakav zaključak. Ima


n. pr. zemljištnih zajednica, koje su skupštinskim zaključkom pravovaljano
već jednom zaključile i odobrile doprinos u gore spomenutu zakladu, pak
se ipak u -konkretnom slučaju ustručavaju u dražbene uvjete zastupajuće
kupo-prodajni ugovor, uvrstiti na to odnoseću se ustanovu.
Uputno bi stoga bilo, da se prigodom prihvata obavljene procjene
šume, te kod izbora dvojice zastupnika zemljištne zajednice, koji uz starešinu
imaju kod dražbe zastupati dotičnu zemljištnu zajednicu, ne stavi
taj predmet ponovno pred glavnu skupštinu, već samo pred izabranu trojicu
zastupnika, pa će se tada vazda polučiti željeni cilj


Podpisani imao je prilike osvjedočiti se, da z. z. P. premda je već
zaključkom odobrila, da se u dražbene uvjete umetne i ustanova glede
doprinosa u gore spomenutu zakladu, nije ipak u konkretnom slučaju htjela
dozvoliti, da se ta ustanova uvrsti u dražbene uvjete zastupajuće kupoprodajni
ugovor.


To napominjem zato da gg. kolege upozorim na to, da će dobro
učiniti, ako izvole dotičnu stavku dražbenih uvjeta utanačiti samo sa za oto
izabranom trojicom zastupnika dotične zemljištne zajednice.


Nadalje bi uputno bilo, da se zaprimljeni novac pošalje izravno na
predsjedničtvo zaklade, a potonje neka ih šalje zemaljskoj blagajni.*


0 uplatama neka se sastavljaju četvrtgodišnji izkazi, koji bi se oglašivali
u »Šumarskom listu« za da se time pojedini kot. šumari, koji upravljaju
sa šumama zemljištnih zajednica podsjete na opstojnost gore spomenute
zaklade, jer ih imade dosta, koji ovakove »malenkosti« propušćaju,
pa si tako ni sami sebe ne žele dobro. Dixi. R. Kolibaš.


Osnivanje šumskog i livadskog pojasa oko grada Berlina. Kako je
poznato, dao se je grad Beč pred njekoliko godina, na inicijativu pokojnoga
svoga načelnika dr. Karla Luegera na ogromni posao — da naime
troškom od mnogo milijuna osnuje oko grada t. z. šumski i livadni pojas
koji bi za vječna vremena imao služiti kao neizcrpivi proizvadjač čistoga
i svježega zraka za grad Beč. Za tim liepim i sa svakoga gledišta pohvalnim
primjerom povadja se sada i grad Berlin Po viesti u Deutsche
Forstzeitung br. 44 ex 1910. jesu predradnje u smjeru, da se glede toga,
naime glede usčuvanja okolišnih šuma, poluči sporazumak izmedju državnog
šumskog fiskusa i grada Berlina, već u toliko uznapredovale, da će
šumski fiskus svoje topogledne predloge u skoro predložiti ministarstvu
na odobrenje. Pogovara se, da će ti predloži u najvećoj mjeri zadovoljavati
željama i poticajima grada Berlina i okolišnih općina Čim ti predloži
budu odobreni, biti će odnosni po gradu Berlinu izabrani odbor
pozvan, da nastavi i što pospješnije dovrši svoj odnosni rad.


Tako se radi vani u svietu, a kako se radi kod nas, naročito što
u tom pogleduradi naš glavni grad Zagreb ? U provinciji nješto, nu po gradu Zagrebu
a sudeći po gradskom proračunu za g. 1911. čini se da će tako biti i u
buduće. Na predloge naime njekih šumar, stručnjaka, da se od decenija


*Ovo ne hi bilo sliođno. Bila su se dogodila takova 2 slučaja i time se je predsjedništvu
te zaklade zadala samo velika neprilika. Pošto u smislu odnosne zakladnice ima
novćanv. manipulaciju te zaklade voditi kr. hrvat.-slavonska zem. blagajna, to je najjednostavnije
da SS ti doprinosi šalju izravno na nju, kako je to u zakladnici i odredjeno.


Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 2/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 77


zanemareni ogoj sastojina u gradskoj šumi podigne i da se lugarirai koji
sada u ime plaće imadu dnevno samo 1 K 53 fil. bez svakog inog dohotka,
barem donjekle poboljša njihovo upravo biedno stanje, bio je odgovor
„da grad Zagreb za to ne ima novaca´! Mala trgovišta a la Krapina i
Samobor, male zemljištne zajednice a la Fužine, Delnice i t. d. smogle
su sredstva, skojima su za udobnost i zdravlje svojih članova i izletnika,
njeke dielove svojih šuma pretvorile u naravne perivoje, samo grad Zagreb,
koji godišnje razpolaže sa milijunima, ne može smoći njekoliko tisuća
kruna za svrhu, ne da svoju zapuštenu šumu parkira, nego daju valjano
očisti i kultivira, teu njoj zavede moderno i racionalno
šumsko gospodarstvo i time predusretne nebrojenim, po gradsku
upravu ni malo laskavim primjetbama hiljade izletnika, koji preko godine
zalaze u gradsku šumu, koja bi uz malo više volje i sredstava, mogla biti
ne samo omiljelo izletište, nego i krasno zračno liječilište Doista ni malo
utješljiv pojav.


Prisilno pošumljenje. Zl. R. posjeduje u por. općini Br. kotar Pakrac,
200 jutara i 223^]" šumske površine.


Prije 4—5 godina bila je tu lijepa bukova sastojina, koju je ali
vlastnica dala čistom sječom posjeći tako, da na cijeloj površini nije
ostala ni stabljika, a usljed dozvoljene paše ostalo je tlo i bez pomladka.


Ovu šumsku površinu, koja na sebi nosi karakter §. 6. i 7 šum.
zak., htjela je vlastnica pretvoriti u drugu vrst kulture, akoprem ona
pretstavlja apsolutno šumsko Vo


Upravni odbor županije požežke u svojoj sjednici od 12. rujna 19)0.
pod toč. 650. sj. zap zaključio je : da se pretvorba šum. tla u drugu
vrst kulture nedozvoljava, već se temeljem §. 3. š. z. odredjuje prisilno
pošumljenje u roku od 5 godina, pošto ovo tlo nosi na sebi karakter
šume § 6 i 7. š. z.


Kr. zemalj. vlada odjel za unut, poslove, potvrdila je ovu odluku u
cijelosti, te odredila prisilno pošumljenje u roku od 10 godina.
Gašo Vac.


Gradnja žicare u Slavoniji — U Kroat.-slav tioh Zeitung čitamo, da
vlastelinstvo Cernik kod Nove Gradiške, u svrhu eksploatacije svojih
šuma, gradi 4 km dugu žicaru (Drahtseilbahn). Nebi li koji od tamošnjih
naših gg. šumara bio tako Ijubezan, te nam o tomu štogod opširnije
priopćio?


VI. Icongres međunarodnoga saveza šumskili pokusnih postaja
obdržavan je za vrijeme od 10 do 19 rujna 1910. u Bruselju pod pokroviteljstvom
belgijske vlade. Taj kongres je bio osobito dobro posjećen
od izaslanika brojnih savtzu pripadajućih država (u svemu 22). Bilo ih je
ne samo iz Europe, nego i iz Azijo i Amerike, bila je zastupana i Bu
garska, ali nije bila zastupana Hrvatska i Slavonija, a nije mogla biti
zastupana s razloga, što mi još ne imamo šumske pokusne postaje. 0
osnutku takove postaje bilo je opetovano govora, naročito na skupštini
našega šumarskoga društva, no kako se do sada nisu mogla naći sretstva
niti za podmirenje najprečih takorekući dnevnih potreba domaćega šumarstva
(poboljšanje statusa i putnih naklada šumara kod političke uprave),
to ne ima izgleda da bi u skoro doba moglo kod nas doći do osnutka
takove postaje.